Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do fundraisingu Ester Danihelková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do fundraisingu Ester Danihelková."— Transkript prezentace:

1 Úvod do fundraisingu Ester Danihelková

2 Literatura a prameny www.fundraising.cz www.donorsforum.cz
Rektořík, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress, 2004. Ledvinová, J., Pešta, K. Základy fundraisingu. Praha, ICN, 1996. Kolektiv autorů. Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie. Bratislava: CPRK, 2000. Bergerová, M. Cesty k účinnému fundraisingu. Praha: Spiralis, 2004. Norton, M. Praktický průvodce fundraisingem pro neziskové organizace. Praha: Nadace Via, 2003. Bergerová,M. a kol. Komunikace s veřejností a ještě něco navíc. Praha: Spiralis, 2003. Úvod do fundraisingu

3 Co je a co není fundraising?
Definice není vždy jasná – tři úskalí Míra obecnosti Mnoho konkrétních informací Odlišnost prostředí Úvod do fundraisingu

4 Fundraising je profesionální, cílená, organizačně i časově promyšlená aktivita zaměřená především na vyhledávání sponzorů a získávání finančních i jiných prostředků na podporu veřejně prospěšné či dobročinné činnosti. Úvod do fundraisingu

5 Základní pojmy Fundraising
(funds – peníze, kapitál, peněžní fondy. Raising od slovesa to raise – vybrat, získat, dát dohromady peníze) Obor zahrnující různé metody a postupy, jak získat finanční a jiné prostředky na činnost organizací občanské společnosti „Věda“ o tom, jak přesvědčit druhé, že vaše organizace dokáže řešit důležité problémy a že je potřebnou součástí společnosti Nástroj, jehož pomocí lze druhé inspirovat k dobrým skutkům, přesvědčit je, že peníze nejsou všechno Proces, v rámci kterého organizace získává zdroje pro svoji činnost Úvod do fundraisingu

6 Role fundraisingu v neziskové organizaci
Fundraising přispívá k naplňování poslání organizace Rozhoduje o míře úspěchu organizace Jeho úspěšnost je základem pro rozšiřování a rozvoj organizace Pestrost zdrojů omezuje stav závislosti na jednom dárci Zajišťuje trvalou udržitelnost Úvod do fundraisingu

7 Právní aspekty fundraisingu
Zákonná úprava daru Poskytování grantu Výpůjčka Daňové aspekty Dědění Úvod do fundraisingu

8 Hlavní zásady fundraisingu
Nutnost požádat Osobní přístup Porozumění pohledu dárce (co získá dárce na oplátku?) Lidé nedávají organizacím, ale lidem (věří, že jejich peníze přinesou žádanou změnu) Fundraising znamená prodat dárci myšlenku Úvod do fundraisingu

9 Další zásady Důvěryhodnost a PR Dárci nevědí, kolik dát Poděkování
Dlouhodobé zapojení Odpovědnost a podávání informací odpovídáte za to, že peníze budou vynaloženy za účelem, na nějž byly získány a že budou užity efektivně a skutečně budou mít nějaký dopad Úvod do fundraisingu

10 Dovednosti potřebné ve fundraisingu
Zápal pro věc Schopnost požádat Přesvědčit Sebedůvěra a odmítnutí (co dělat při odmítnutí?) Vytrvalost Pravdomluvnost Sociální dovednosti Organizační dovednosti Nápady a tvořivost Kontakty a schopnost je navazovat Pohotovost Úvod do fundraisingu

11 Kdo by se měl fundraisingu věnovat
Správní rada, představenstvo Předseda správní rady či představenstva Výkonný ředitel Profesionální fundraiser Dobrovolník Konzultant fundraisingu Kdy je třeba zaměstnat fundraisera? Úvod do fundraisingu

12 Fundraisingová strategie
Stanovení potřeb Budoucí rozvoj organizace Identifikace zdrojů Vyhodnocení příležitostí Význam dlouhodobé perspektivy Vyjasnění limitů Určení strategie Úvod do fundraisingu

13 Stanovení potřeb Jaké jsou finanční nároky, pokud budeme udržovat činnost ve stávajícím rozsahu Jaká je potřeba našeho dalšího rozšiřování Budoucí rozvoj práce organizace rozvoj kapitálu omezení závislosti a rozvoj nezávislých zdrojů financování rozvíjení základy členů a příznivců dlouhodobá udržitelnost Úvod do fundraisingu

14 Budoucí rozvoj práce organizace
rozvoj kapitálu omezení závislosti a rozvoj nezávislých zdrojů financování rozvíjení základy členů a příznivců dlouhodobá udržitelnost Úvod do fundraisingu

15 Identifikace zdrojů Zjistit, které zdroje příjmů pro naši organizaci připadají v úvahu Členství, příspěvky Velké dary odkazy, závěti Veřejné sbírky či akce Podpora jednotlivců Dary firem Věcné dary Příjem z prodeje Výnosy Grant od státní instituce Grant od samosprávy Grant od nadace Smlouva na poskytování služeb Úvod do fundraisingu

16 Vyhodnocení příležitostí
Předchozí zkušenosti Přirozená základna podpory Jakou si přejete být organizací Styl práce Zdroje a dovednosti, které máte k dispozici Stávající základna přispěvatelů Příležitosti, které máte k dispozici Koho znáte Úvod do fundraisingu

17 Význam dlouhodobé perspektivy
Zdroje se liší v čase (krátkodobé, dlouhodobé) Vzdálenější budoucnost - zvažme dlouhodobý potenciál jednotlivých finančních zdrojů pokud jsme získali velké prostředky, je možno sjednat dlouhodobou smlouvu o podpoře? pokud jsme získali jednotlivce, přimějme jej k pravidelné a zvyšující podpoře pokud organizujeme velkou akci, z níž planou příjmy, budeme ji opakovat? Úvod do fundraisingu

18 Vyjasnění limitů Celostátní nebo místní
Vhodnost či nepřijatelnost zdrojů Přitažlivost tématu Rozsah našich potřeb Zdroje, které máme k dispozici Co dělají jiné organizace Právní omezení Úvod do fundraisingu

19 Určení strategie několik jednoduchých technik
Ansoffova matice Analýza SWOT Analýza partnerství Analýza PEST Úvod do fundraisingu

20 Ansoffova matice nové stávající Způsoby rozvíjení fundraisingu
Cílové skupiny fundraisingové techniky stávající nové pokračování rozvoj produktu rozvoj trhu diverzifikace Způsoby rozvíjení fundraisingu Úvod do fundraisingu

21 Analýza SWOT Silné stránky S strengths Slabé stránky W weaknesses
Prostředí vnitřní vnější Silné stránky S strengths Slabé stránky W weaknesses Příležitosti O opportunities SO využití WO hledání Hrozby T threats ST konfrontace WT vyhýbání Úvod do fundraisingu

22 Analýza partnerství O kom si myslíte, že by měl naši organizaci podpořit? Jaký má na tom zájem Úvod do fundraisingu

23 Analýza PEST Politické změny Ekonomické změny Společenské změny
Technologické změny Úvod do fundraisingu

24 Další strategické zásady
Buďte si vědomi nákladů Slaďte fundraisingová snažení s prioritami organizace Hlídejte efektivnost vzhledem k nákladům Vyhněte se rizikům Někdo musí zaplatit Úvod do fundraisingu

25 Měření efektivity fundraisingu
Návratnost investic Čistý příjem Procento odpovědí (návratnost) Průměrný příspěvek Náklady na získání dárce Úvod do fundraisingu

26 ZDROJE Jednotlivci Podniky Různé způsoby poskytnutí daru
Proč lidé dávají Navázání kontaktu Jak začít Podniky Proč firmy dávají Typy projektů, které rády podporují Co firmy dávají Různé typy firem, které dávají (přední, větší, menší) Kdo rozhoduje a komu napsat Úvod do fundraisingu

27 Firemní sponzorství Kdo sponzoruje Co je možné sponzorovat
Vytipování potencionálních sponzorů Sponzorský balíček Oslovení sponzora Smluvní záležitosti Společná propagace, propagační akce Úvod do fundraisingu

28 Techniky fundraisingu
Benefiční akce Sbírky Direct mail Opakované a pravidelné dárcovství Osobní žádost Odkazy v závěti Kampaně zaměřené na získávání velkých darů Hry a loterie Prostřednictvím reklamy Úvod do fundraisingu

29 Na závěr „Fundraising je věda. Její pravidla nicméně připomínají spíš duhu než vzorec. Je potřeba malovat nejjemnějšími odstíny barev a nálad. Budete-li malovat barvami lásky a přátelství, budete zaručeně úspěšní.“ Jekatěrena Kimova, Contacts-I, Moskva Úvod do fundraisingu


Stáhnout ppt "Úvod do fundraisingu Ester Danihelková."

Podobné prezentace


Reklamy Google