Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Řízení před Ústavním soudem – 2. část PVP - 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Řízení před Ústavním soudem – 2. část PVP - 2012."— Transkript prezentace:

1 1 Řízení před Ústavním soudem – 2. část PVP - 2012

2 Systematika zákona o Ústavním soudu ČÁST PRVNÍ – ORGANIZACE ÚSTAVNÍHO SOUDU § 1-26 ČÁST DRUHÁ – ŘÍZENÍ PŘED ÚSTAVNÍM SOUDEM § 27-125f § 27-63 Hlava první – Obecná ustanovení § 64-125f Hlava druhá – Zvláštní ustanovení o řízení před ÚS § 64-71 Oddíl první - Ř ízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů § 71a-71e Oddíl druhý- Řízení o souladu mezinárodních smluv podle čl. 10a a čl. 49 Ústavy s úst. zákony § 72-84 Oddíl třetí – Řízení o ústavních stížnostech § 85-91 Oddíl čtvrtý - Řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora § 92-95 Oddíl pátý - Řízení v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25 Ústavy § 96-108 Oddíl šestý - Řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky– nyní změna § 109-116 Oddíl sedmý - Řízení o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66 Ústavy § 117-119b Oddíl osmý - Řízení o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu § 120-125 Oddíl devátý - Řízení ve sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy § 125a-125f Oddíl desátý - Řízení ve věcech referenda o přistoupení České republiky k EU – nyní změna ČÁST TŘETÍ - Platové poměry soudce a asistenta – zrušeno § 126-130 § 131 ČÁST ČTVRTÁ – KÁRNÉ PROVINĚNÍ A KÁRNÉ ŘÍZENÍ § 132-144 ČÁST PÁTÁ – PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ § 145-150 2

3 Vybr.problémy ÚP-Ústavní soudnictví, J.Filip 3 3 Vývoj ústavního soudnictví v ČR po roce 1993 - se změnou textu právních předpisů 1. Zákon č. 331/1993 Sb., o st. rozpočtu ČR na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, změnil ustanovení § 126, § 127 písm. a) a b) týkající se platových poměrů soudců Ústavního soudu a nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1994. 2. Zákon č. 236/1995 Sb., vypustil ze ZUS z části třetí § 126 až 130, které upravovaly platové poměry soudců. 3. Zákon č. 77/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje ZUS (první speciální novela), představuje významnější novelizaci zákona o Ústavním soudu. Tento zákon změnil § 9 odst. 1, § 15 odst. 1, § 19 odst. 2, nadpis nad § 42, § 42 odst. 1, § 44 odst. 1 a § 72 odst. 2, doplnil § 42 a 43 a zrušil v § 43 odst. 1 písm. c) a dále § 65. 4. Zákon č. 18/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv, doplnil v zákoně o Ústavním soudu § 64 odst. 2 písm. f) a § 69 o odstavec 2. 5. Zákon č. 132/2000 Sb., doplnil ZUS v § 64 odst. 2 o další písmeno – f), čímž doplnil text, který předtím do zákona vložil zákonč. 18/2000 Sb. Tím byly odstraněny pochybnosti o postavení Veřejného ochránce práv vůči Ústavnímu soudu. Dále změnil § 64 odst. 3. 6. Zákon č. 48/2002 Sb., druhá speciální novela ZUS, reaguje na revizi ústavních ustanovení v oblasti vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva. Jádrem této změny bylo vložení do textu ZUS nového druhého oddílu (§ 71a – 71e) o řízení o souladu mezinárodních smluv podle čl. 10a a čl. 49 Úst s ústavními zákony. Jedná se v pořadí o druhou závažnou novelizaci ZUS 7. Zákon č. 202/2002 Sb. upravuje možné vystupování nově zřízeného ÚZSVM před Ústavním soudem. 8. Zákon č. 302/2002 Sb., přizpůsobil výčet oprávněných navrhovatelů podle § 64 odst. 2 nové situaci po zrušení okresních úřadů, když byl zrušen § 64 odst. 3 upravující oprávnění přednostů okresních úřadů podávat návrhy na zrušení právního předpisu vydaného obcí.

4 Vybr.problémy ÚP-Ústavní soudnictví, J.Filip 4 4 Vývoj ústavního soudnictví v ČR po roce 1993 - se změnou textu právních předpisů 9. Zákon č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení ČR k EU - vložení nového 10. oddílu do druhé hlavy druhé části ZUS. Zde bylo upraveno dvojí řízení ve věcech přístupového referenda. V pořadí třetí zásadní novelizace, ale již bez významu 10. Zákon č. 83/2004 Sb., v pořadí čtvrtá zásadní novelizace ZUS. Reaguje na zkušenosti s fungováním Ústavního soudu z hlediska vztahu ústavní stížnosti a mimořádných opravných prostředků (nové znění § 72, § 73 a § 75 odst. 1) a na rozhodování ESLP ve vztahu k ČR tím, že v nově upravuje znění osmého oddílu druhé hlavy části druhé (§ 117 až 119b). V této souvislosti jde o nově vytvořený procesní prostředek návrhu na obnovu řízení před Ústavním soudem. 11. Zákon č. 120/2004 Sb., představuje drobnou, účelovou novelizaci z hlediska možnosti bezplatného zastupování obcí ÚZSVM. 12. Zákon č. 234/2006 Sb., nově upravil návrhová oprávnění ve vztahu k právním předpisům vydávaným obcemi a kraji. Změnil tím praxi ÚS vůči návrhům MV – je třeba zachovat lhůty, které § 123n OZř nově stanoví (návrh musí MV podat do 30 od rozhodnutí o rozkladu nebo lhůty k jeho podání). 13. Zákon č. 342/2006 Sb., vložil do ZUS nový § 25a upravující otázky poskytování údajů z evidence obyvatel. 14. Zákon č. 227/2009 Sb., novelizoval § 25a v souvislosti s přijetím zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech (a) základní registr obyvatel b) základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, c) základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „registr územní identifikace“), d) základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností). 15. Zákon č. xxxx/2012 Sb. – reakce na úst. zák. č. 71/2002 Sb., tj. přímou volbu a odpovědnost (nechává X. oddíl)

5 Vývoj ústavního soudnictví v ČR po roce 1993 – beze změny textu právních předpisů Kromě toho změny (přeměny) i díky nové judikatuře nález č. 78/2001 Sb. – rozšíření kompetencí mimo čl. 87 Ústavy, ale zde ještě došlo k zamítnutí návrhu, následně Pl. 42/03 (č. 280/2006) –potvrdil, nález Pl. 38/06 (84/2007), Pl. 71/06 – č. 291/2008 Sb. a Pl. ÚS 12/07 - č. 355/2008 Sb., – již vyhovění návrhu, tam, kde jde o zásah veřejné moci, nikoli vztahy soukromého práva (daňový ručitel – postavení, odnětí cestovního dokladu - neproporcionální), otevření cesty zpět k Benešovým dekretům (zde ale problém – jde i o statusové věci, kde přezkum funguje jinak), bude další nález Pl. ÚS 77/06 (č. 37/2007 Sb.) – kontrola zdného procesu, přílepky, nedůsledně nález Pl. ÚS 27/09 (č. 318/2009 Sb.) – možnost rušit ústavní zákony Materiální nepřípustnost ústavní stížnosti (ve statusových věcech) – přeměna § 43/2a ZUS Atrakce senátních věcí plénem – nové Sdělení č. 242/2011 Sb. zatím završující proces atrakce – viz přehled, již využit i čl. 1 odst. 1 písm. j) Pl. ÚS 29/11 – rozšíření měřítka hodnocení o „předvídatelnost“ rozhodnutí vydávaného na základě právního ustanovení (dovolání - § 237/1c) 5

6 Problémy zákonů o soudnictví a procesních řádů -propojení otázek organizace, kompetence a procedur -správní řízení – rozdělení organizace, kompetence a procedura (SprŘ) -obecné soudnictví – rozdělení – zákon č. 6/2002 Sb. ZSS -správní soudnictví – zákon č. 150/2002 Sb. – srov. Polsko, 2. generace, oddělení úpravy jako u našeho obecného soudnictví -ústavní soudnictví – vše v jednom zákoně + satelitní úprava 6

7 Problémy ZUS Ústavnost ZUS – čl. 88 odst. 1 Ústavy – může být přezkoumán? problematická ustanovení – čl. 87 odst. 1 písm. k) – „spor o rozsah kompetencí“ – oproti § 120 ZUS – „vydat rozhodnutí, činit opatření nebo jiné zásahy“ – viz nález Pl. ÚS 4/05 (LSPP) -čl. 87 odst. 1 písm. l) (nevyhlášení rfd) a § 125a ZUS (nevyhlášení opakovaného rfd) -čl. 87 odst. 2 (souladu s ústavním pořádkem, navíc dle ÚS 403/2002 Sb. i mezin. smlouva součástí ústavního pořádku, v § 125d ústavní pořádek vyložil restriktivně) a § 71a odst. 1 (ústavním zákonem), dále § 71d odst. 3 (pouze obsah) § 71e odst. 1 ZUS -čl. 87 odst. 1 písm. j) Ústavy ČR a § 73 ZUS -čl. 87 odst. 1 písm. i) rozhodnutí mezin. soudu a původní text § 117 -čl. 89 odst. 2 a možnost obnovy řízení § 119 -čl. 88 odst. 2 čím je vázán soudce ÚS a § 119b odst. 3 (i právní názor ESLP) -čl. 87 odst. 1 písm. d) zákl.práva a svobody - § 119 odst. 1 – lidské právo -čl. 65 odst. 2 a čl. 87 odst. 1 písm. g) velezrada – definice v obyčejném zákoně, zbavení základního práva Obdobně atrahování působnosti senátů ÚS plénem -v průběhu řízení v roce 2000 (č. 8/2001 Sb.) -v roce 2004 cestou usnesení pléna (č. 14/2004 Sb.) nepřímo změna ZUS (vráceno novelou ZUS č. 83/2004 Sb.) -rovněž nyní č. 185/2008 Sb. – přechodná ustanovení vztažena i na neskončená řízení -není vyjasněno, zda se s přenosem působnosti přenáší i procesní pravidla (jednomyslnost usnesení o odmítnutí) – odmítnutí podle § 119 až 119b ZUS (oproti § 43/2b), nyní se vytvořil názor, že stačí většina (Komentář – Fil, § 1/3 již výslovně) 7

8 Základní schéma úpravy řízení Klasická triáda problémů – předmět řízení - měřítko pro posouzení - procesní postup ZÚS – volí toto schéma, jen více konkretizované – bude podrobněji Současně je komplikovanější – část je upravena ústavními předpisy – čl. 4, čl. 62, čl. 65, čl. 81 až čl. 89 -část je v kontaktu nebo střetu s kompetencí jiných přezkumných orgánů -týká se to zvláště – čl. 87/1 b, c, j – obecné soudy, sporné otázky (ÚS jako další instance - odvolání, nesjednocuje – dovolání) -čl. 87/1 e, f, h, l – NSS, komory Parlamentu, prezident -čl. 87/1 k – NSS -část „čistá“ (81/1a, g, i, m) 8

9 Základní právnické schéma Historicky vyvinutá právnická metoda výkladu, výslechu, vylíčení průběhu věci Kdo – má jednat, jednal (quis – persona) Co – se stalo (quid – factum) Kde – se to stalo (ubi – locus) Kdo pomohl (quibus auxiliis nebo aminiculis – facultas) Proč – se to stalo (cur – causa) Kdy – se to stalo (quando – tempus) Jak – se to stalo (quam nebo quemadmodum – modus) Procesně to musí být upraveno tak, aby se tyto věci zjistily. V řízení u ÚS je zde celá řada zvláštností – nejde o nalézací řízení, nýbrž obvykle o přezkum již něčeho takto zjišťovaného 9

10 Kdo určuje pravidla řízení – autonomie ÚS? ´Kdo určuje pravidla řízení – autonomie ÚS? Viz historický vývoj 1869 – Základní zákon + zákon + jednací řád (přes vládu k císaři) 1920 – Ústava + zákon + jednací řád (přímo k prezidentu republiky) 1991 – Ústavní zákon + zákon + jednací řád (samotný ÚS) 1993 – Ústava + zákon + usnesení ÚS podle § 11 odst. 1 písm. k) a l) vnitřní poměry Dáno -povahou předmětu řízení před ÚS - vazba na politiku -principem právního státu (self-restraint = sebeomezování, political question) -ÚS je soudem, ne kontrolním úřadem (oproti ÚZ 1968) -ZÚS = neúplný procesní předpis (§ 63) 10

11 Vybr.problémy ÚP-Ústavní soudnictví, J.Filip 11 Základní schéma rozboru typů řízení před ÚS Předmět řízení – zvláštnosti, vymezení v Ústavě a ZUS Navrhovatel kdo může podat návrh + Účastník – kdo se musí řízení účastnit Vedlejší účastník – kdo se může řízení účastnit Formální podmínky pro podání návrhu (43/1 ZUS) - forma, lhůta, subsidiarita, příslušnost, přípustnost = procedura Kritéria hodnocení – materiální jádro, ústavnost, zákonnost, důvodnost, opodstatněnost, přílepek (Pl. 77/06), svévole (Pl. 29/11) Příklad – návrh na zrušení zákona a ústavní stížnost Rozhodnutí – jaká forma - nález, usnesení, stanovisko Vykonatelnost rozhodnutí a jeho vyhlášení – typy vykonatelnosti (na místě, doručením, ve Sbírce zákonů), Důsledky rozhodnutí – podle toho, co je předmětem řízení

12 Řešení v ZÚS Klasická triáda problémů – předmět řízení - měřítko pro posouzení - procesní postup ZÚS – volí toto schéma, jen více konkretizované Současně je komplikovanější – část je upravena ústavními předpisy – čl. 4, čl. 62, čl. 65, čl. 81 až čl. 89 -část je v kontaktu nebo střetu s kompetencí jiných přezkumných orgánů -týká se to zvláště -– čl. 87/1 b, c, j – obecné soudy, sporné otázky (ÚS jako další instance - odvolání, nesjednocuje – dovolání) -čl. 87/1 e, f, h, l, čl. 87/2 – NSS, komory Parlamentu, prezident -čl. 87/1 k – NSS -část „čistá“ (81/1a, g, i, m) – není střet 12

13 Základní zásady řízení před ÚS ZÚS – jako lex specialis, subsidiarita obecného OSŘ, popř. TŘ Řízení – zahájení pouze na návrh Návrh na zahájení – obecný (§ 34, § 35 - nepřípustnost) a specifický požadavek (2. hlava), Oficialita a dispozitivnost – ve vztahu ke zvláštnostem řízení u ÚS Jednoinstančnost? - § 22 ZÚS, jaké předpoklady, 15 soudců, jak řešit, kolik instancí možných, opakované projednání Spojení a rozdělení věci – pilotní případ, identický případ Přednostní projednání - čím je dáno (význam, forma, Odmítnutí a limine fori – podmínky řízení, § 43 Vyloučení soudců – akceptační dopis (příklad) Systém zpravodajů – problém Pl. ÚS 26/11, jak chápat podstatnou odlišnost v § 55 a jiný návrh v § 12 ZÚS Odlišné stanovisko – Pl. ÚS 26/11, Pl. 18/06, Pl. 53/10 Ústnost - význam Dokazování – soud nad fakty nebo právem? Náklady řízení - § 62 a speciální úprava Vykonatelnost – další odlišnost v případě řízení o právních předpisech 13

14 Zásady řízení - účastníci ZÚS – jako lex specialis, subsidiarita obecného OSŘ, popř. TŘ Řízení – zahájení pouze na návrh Účastník – není generální klauzule (§ 28 oproti § 19 OSŘ – tam dané právní subjektivitou), ale vždy konkrétní vymezení Řízení se zahajuje pouze na návrh – přímo u ÚS (ne prostřednictvím), Pl. ÚS 29/11 (dovolání) Navrhovatel kdo může podat návrh (aktivní legitimace) Účastník – kdo se musí řízení účastnit Vedlejší účastník – kdo se může řízení účastnit Zastoupení – fakultativní nebo obligatorní (FO, PrO, pozice účastníka - obec) Procesní práva - § 32, § 33, § 36 (II. 2960/11) § 37 (Pl. ÚS 18/06 versus Pl. ÚS 7/02) Náklady řízení - § 62 a speciální úprava, bezplatnost, vlastní náklady si hradí sami příklad – nález IV. ÚS 2117/09 14

15 Ústavní soud jako ústavní soud? výlučným referenčním kritériem rozhodování není vždy jen ústavní pořádek – těmito výjimkami jsou : -87/b) - dostačuje porušení zákona. Tato kompetence také může být proto přenesena obyčejným zákonem na NSS, -87/1c) - dostačuje nezákonný zásah státu, -87/1e) - ÚS vystupuje jako volební soud poslední instance, -87/1g) – dosud byla velezrada až v ZÚS. UZ 71/2012 v ústavě, navíc doplněno o hrubé porušení ústavního pořádku – tato výjimka přestane platit, -87/1h) se může jednat o posuzování množství rozličných okolností, které jsou jinak i předmětem řízení před obecnými soudy; -87/1j) - privilegované postavení, stačí porušení obyčejného zákona, jde-li o specifickou oblast činnosti politických stran, -87/1k) – ÚS subsidiárně arbitr kompetenčních sporů ve všech myslitelných případech, -87/1m) - dostačuje porušení prováděcího zákona k referendu (ale jen tohoto zákona). 15

16 16 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "1 Řízení před Ústavním soudem – 2. část PVP - 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google