Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vážené dámy, vážení pánové děkuji za uvedení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vážené dámy, vážení pánové děkuji za uvedení"— Transkript prezentace:

1 Vliv jídelních zvyklostí, délky spánku a genu FTO na tělesné složení českých adolescentů
Vážené dámy, vážení pánové děkuji za uvedení. Ráda bych vám představila naši studii, která zkoumala vliv vybraných rizikových faktorů k nadváze a obezitě u českých adolescentů. Hana Zamrazilová Endokrinologický ústav, Praha Dětská výživa a obezita v teorii a praxi, , Poděbrady

2 Obezita Multifaktoriální onemocnění − vzniká interakcí genetických faktorů (40−70%) s faktory vnějšího prostředí Faktory prostředí: nedostatečná pohybová aktivita, nevhodné stravovací návyky, délka spánku, doba sledování TV, … Genetické faktory: polygenní vliv Rozvoj celogenomových asociačních studií – objeveny desítky genetických variant spjatých s obezitou (FTO, MC4R, SH2B1, TMEM18,…) Až 70 % obézních adolescentů je obézních i v dospělosti – zásadní zacílit prevenci na děti a dospívající (Whitaker et al, 1997) Obezita je multifaktoriální onemocnění, které vzniká interakcí genetických faktorů a faktorů vnějšího prostředí. Mezi faktory prostředí patří nezdravý životní styl, jako je nedostatečná pohybová aktivita, nevhodné stravovací návyky, ale i délka spánku nebo doba sledování televize. Genetické faktory se na rozvoji obezity podílejí ze %, platí pro ně tzv. polygenní dědičnost, to znamená, že se na vzniku obezity podílí mnoho genů a jejich variant, které mezi sebou navzájem i interagují. V posledních letech byla na základě celogenomových asociačních studií objevena celá řada takovýchto genetických variant spjatých s obezitou. Vzhledem k tomu, že naprostá většina obézních adolescentů si nemoc přenáší do dospělosti, je velmi důležité znát rizikové faktory a zacílit prevenci již do dětského věku.

3 Gen FTO Gen Fat mass and obesity associated (16q12.2), kóduje alpha-ketoglutarát-dependentní deoxygenázu, funkce zatím nejasná Vysoká exprese zejména v hypotalamu, v centru regulace energetické rovnováhy Jednonukleotidové polymorfismy v 1. intronu – asociace s obezitou u dospělých i dětí Minoritní alela A genu FTO (rs ) zvyšuje BMI o 0,4 kg/m2 a riziko obezity o 31 % (Frayling et al, 2007) Asociační studie sledující interakci s faktory vnějšího prostředí (jídelní chování, pohyb. aktivita,…) – nekonzistentní výsledky Fat mass and obesity associated gen je lokalizován na 16. chromozomu, jde o gen kódující protein, jehož funkce dosud není zcela objasněna. Vysoké hladiny exprese byly zaznamenány zejména v hypotalamu, v centru regulace energetické rovnováhy. V roce 2007 byly na základě celogenomové asociační studie objeveny polymorfismy v 1.intronu tohoto genu, které jsou asociované s obezitou u dětí i dospělých. Minoritní alela A sledovaného polymorfismu zvyšuje riziko vzniku obezity o 31 %. Byla provedena řada asociačních studií zaměřených na sledování vlivu polymorfismů genu FTO k faktorům vnějšího prostředí, nicméně tyto studie dosud nepřinesly jednoznačné výsledky.

4 Cíl studie Sledovat vztah 4 rizikových faktorů k nadváze a obezitě u českých adolescentů: polymorfismus rs genu FTO nepravidelné stravování absence snídaně délka spánku Cílem naší studie bylo sledovat vztah 4 vybraných rizikových faktorů, mezi něž patřilo nosičství rizikové alely polymorfismu genu FTO, nepravidelné stravování, absence snídaně a délka spánku k rozvoji nadváhy a obezity u české dospívající populace

5 Soubor 1683 adolescentů ve věku 12−17 let
829 adolescentů s nadváhou a obezitou (BMI > 90. percentil) 854 normostenických adolescentů (BMI 10.−90. percentil) Do studie bylo zařazeno 1683 adolescentů ve věku 12 až 17 let, z nichž bylo 829 jedinců s nadváhou a obezitou a 854 normostenických adolescentů, jejichž BMI se pohybovalo v rozmezí 10. až 90. percentilu dle pohlaví a věku. Základní charakteristika obou skupin je znázorněná v tabulce. Medián (dolní kvartil; horní kvartil) * BMI-SDS: skóre směrodatné odchylky pro body mass index

6 Metody Antropometrické parametry
Tělesná výška, tělesná váha, BMI, obvod břicha Tělesné složení Celkový tělesný tuk, trunkální tuk pomocí analýzy bioelektrické impedance (Tanita BC-418 MA a Tanita Viscan) Rizikové faktory životního stylu: dotazníkovou formou Délka spánku kratší než 8 hod/den Nepravidelné stravování, tj. méně než 5 porcí jídel denně Absence snídaně U všech jedinců byly změřeny antropometrické parametry. Tělesné složení bylo stanoveno metodou bioelektrické impedance. Rizikové faktory životního stylu byly zjišťovány pomocí dotazníků. Prvním rizikovým faktorem byla délka spánku kratší než 8 hodin, dále nepravidelné stravování, což znamená, že jedinci konzumovaly méně než 5 porcí jídel denně a posledním zkoumaným rizikovým faktorem bylo pravidelné vynechávání snídaně.

7 Asociace rizikových faktorů k nadváze a obezitě
A nyní mi dovolte přejít k výsledkům naší studie. Tato tabulka znázorňuje asociace sledovaných rizikových faktorů k nadváze a obezitě. Porovnávali jsme přítomnost rizikového faktoru mezi skupinami obézních a normostenických adolescentů. Signifikantní rozdíl byl nalezen pro nepravidelné stravování a genotyp FTO. Zvýšené riziko rozvoje obezity je spojeno s nepravidelným stravováním, kde bylo odds ratio 1,26. A také s nosičstvím rizikového genotypu genu FTO, poměr šancí pro rizikový genotyp byl ještě nepatrně vyšší 1,45.

8 Asociace rizikových faktorů k nadváze a obezitě
1−4 rizikové faktory nezvyšují additivně riziko vzniku nadváhy a obezity (Χ2 = 7,4; p = 0,117) SDS-obvodu břicha: signifikantně vyšší hodnoty u jedinců s 1−4 rizikovými faktory oproti jedincům bez rizikového faktoru (p* = 0,008) Additivní vliv rizikových faktorů k rozvoji obezity nebyl odhalen. Nicméně v podrobnější analýze bylo zjištěno, že hodnoty obvodu břicha byly signifikantně vyšší u jedinců, kteří měli 1 až 4 sledované rizikové faktory oproti těm, co ani jeden rizikový faktor neměli. Obdobný, nicméně nesignifikantní trend byl patrný i u BMI. Medián * Kruskal–Wallisův test

9 Asociace rizikových faktorů k antropometrickým parametrům a tělesnému složení
V této tabulce je znázorněna závislost stravování a genotypu FTO k jednotlivým antropometrickým parametrům. Jak můžete vidět, jedinci, kteří se stravují nepravidelně, tedy konzumují méně než 5 porcí jídel denně mají vyšší hodnoty BMI, obvodu břicha, tělesného tuku i tuku trunkálního oproti jedincům, kteří se stravují pravidelně. Obdobné výsledky byly nalezeny i u genu FTO, nosiči rizikové alely A měly vyšší hodnoty uvedených parametrů oproti nenosičům. Dále bylo zjištěno, že frekvence genotypů u jedinců, kteří konzumovali méně než 5 porcí jídel denně, se nelišila od jedinců s pravidelným jídelním režimem. Z toho můžeme usuzovat, že pravidelnost stravovaní je nezávislé na genotypu FTO. Medián; * Kruskal–Wallisův test

10 Závěr Ze sledovaných faktorů zvyšuje riziko nadváhy a obezity nosičství rizikového genotypu polymorfismu genu FTO a nepravidelné stravování, tj. méně než 5 porcí jídel denně Vliv nepravidelného stravování na obezitu je nezávislý na genotypu FTO Asociace nadváhy a obezity s dobou spánku a vynecháváním snídaně nebyla u našeho souboru nalezena Rovněž nebyl prokázán additivní vliv sledovaných rizikových faktorů na nadváhu a obezitu Nyní mi dovolte stručně shrnout dosavadní výsledky. Ze sledovaných faktorů zvyšuje riziko nadváhy a obezity nosičství rizikové alely genu FTO a nepravidelné stravování. Oba tyto rizikové faktory jsou navzájem nezávislé. Souvislost obezity s délkou spánku nebo s vynecháváním snídaně nebyla u našeho souboru nalezena. Rovněž jsme neprokázali additivní vliv sledovaných rizikových faktorů na rozvoj nadváhy a obezity.

11 Poděkování Josef Včelák Lenka Dušátková Běla Bendlová
Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Lenka Dušátková Barbora Sedláčková Petr Hlavatý Marie Kunešová Vojtěch Hainer Oddělení molekulární endokrinologie Josef Včelák Běla Bendlová Grant NT /2011 Grant 7F08077 from MSM/7F Grant z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu (CZ 0123) Na závěr bych ráda poděkovala všem kolegům z Endokrinologického ústavu, kteří se na projektu podíleli.

12 Postgraduální školení v obezitologii pro pediatry
Koná se ve dnech Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav Národní 8, Praha 1 tel , fax Cena školení: 2500,-Kč

13 Děkuji za pozornost

14 Genotypizace Alelická diskriminace polymorfismu rs genu FTO (A/T): TaqMan sondy (Applied Biosystems) Lightcycler 480 (Roche) Genotypy sledovaného polymorfismu genu FTO byly stanoveny metodou alelické diksriminace ve formátu TaqMan sond. Genetická analýza je znázorněna na obrázcích. Nalevo je bodový diagram, kde jsou vzorky roztříděny na základě výsledného genotypu. Vpravo nahoře je průběh PCR reakce zaznamenávaný v reálném čase a dolní obrázek znázorňuje používanou 96 jamkovou destičku se vzorky a jejich výslednými genotypy.


Stáhnout ppt "Vážené dámy, vážení pánové děkuji za uvedení"

Podobné prezentace


Reklamy Google