Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Parlamentní kontrola veřejné správy I. „Přímá“ parlamentní kontrola II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Parlamentní kontrola veřejné správy I. „Přímá“ parlamentní kontrola II"— Transkript prezentace:

1 Parlamentní kontrola veřejné správy I. „Přímá“ parlamentní kontrola II
Parlamentní kontrola veřejné správy I. „Přímá“ parlamentní kontrola II. kontrola prostřednictvím Veřejného ochránce práv Olga Pouperová

2 I. Kontrola VS (přímo) parlamentem

3 … schvalování (vládních) návrhů zákonů
Čl. 15 Ú, zákonodárná moc náleží Parlamentu Čl. 41 odst. 2 Ú, zákonodárná iniciativa vlády

4 … kontrola nakládání se státními prostředky
1) zákon o státním rozpočtu, výlučná iniciativa vlády, projednává a usnáší se pouze PS 2) vláda podává PS průběžné zprávy o plnění státního rozpočtu 3) vláda podává PS návrh státního závěrečného účtu (kontrola prostřednictvím volby členů prezidia a dozorčí rady Pozemkového fondu ČR; jmenování a odvolávání členů kontrolní rady GA AV)

5 … interpelace Čl. 53 Ú, § 110 - §112 z. o jednacím řádu PS +
- povinnost člena vlády osobně se dostavit na schůzi PS - povinnost dostavit se na schůzi výboru, komise nebo vyšetřovací komise

6 Parlamentní orgány výbory
vyšetřovací komise ad hoc, čl. 30 Ú, § 48 z. o jednacím řádu PS, pro vyšetření věci veřejného zájmu zvláštní parlamentní kontrolní orgány za činnost zpravodajských služeb odpovídá vláda ->PS prostřednictvím zvláštního orgánu kontroluje činnost zpravodajských služeb (§12 - §16 z. o zpravodaj. službách ČR + speciální úprava v z. o BIS a v z. o Vojenském zpravodajství)

7 … zvláštní parlamentní kontrolní orgány
Za činnost zpravodajských služeb odpovídá vláda ->PS prostřednictvím zvláštního orgánu kontroluje činnost zpravodajských služeb (§12 - §16 z. o zpravodaj. službách ČR + speciální úprava v z. o BIS a v z. o Vojenském zpravodajství)

8 …Vláda je odpovědná PS vyslovení důvěry/ nedůvěry vládě
„preventivní„ (!?) kontrola vlády (čl. 68 odst. 3) průběžná kontrola vlády (čl. 71 a čl. 72)

9 II. Kontrola VS Veřejným ochráncem práv

10 Evropský kontext státní orgán, spíše podpůrná, preventivní funkce bez pravomoci rozhodovat v některých státech zakotven přímo v ústavě (ústavní orgán) v EU „evropský ombudsman“ v RE od „komisař pro lidská práva“

11 Historický exkurz po r Generální inspektor ozbrojených sil ČSFR (z. č. 540/1990 Sb.), nebyl zvolen dva poslanecké návrhy zákona o vop – nepřijaty z. č. 349/1999 Sb. přijat v prosinci 1999 rozšíření „kompetencí“, od 2006 (z. č. 381/2005 Sb.) systematické návštěvy míst, od 2009 antidiskriminační agenda

12 NSS: „Veřejný ochránce práv je monokratickým nezávislým a nestranným státním orgánem, který stojí mimo veřejnou správu a je zákonem povolán k tomu, aby kontroloval a dohlížel nad činností veřejné správy…“ (NSS 2 As 58/2007)

13 Organizační aspekty Monokratický orgán
VOP a zástupce VOP voleni PS (2 kandidáty navrhuje prezident, 2 Senát) KVOP - administrativní, technická podpora VOP, organizační složka státu podle z. o majetku ČR

14 Působnost VOP …působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, čímž má přispívat k ochraně základních práv a svobod.

15 Institucionální působnost VOP
Působnost VOP se vztahuje na „úřady“: ministerstva a jiné správní úřady s působností pro celé území státu, správní úřady jim podléhající, RRTV, ČNB, pokud působí jako správní úřad, orgány ÚSC při výkonu státní správy, Policii ČR, Armádu ČR, Hradní stráž, Vězeňskou službu ČR, zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova, ochranné léčení, na veřejné zdravotní pojišťovny. (nikoli SA!)

16 Negativní vymezení působnosti VOP
Působnost VOP se nevztahuje na Parlament, prezidenta republiky, vládu, NKÚ, zpravodajské služby ČR, orgány činné v trestním řízení, státní zastupitelství a soudy, s výjimkou orgánů správy zastupitelství a státní správy soudů

17 „Systematické návštěvy“
v „zařízeních“ …v místech, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí nebo v důsledku závislosti na péči…

18 Antidiskriminační agenda
„VOP vykonává působnost ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací“ poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace, provádí výzkum, zveřejňuje zprávy a vydává doporučení, zajišťuje výměnu dostupných informací

19 Vlastní kontrola Oprávnění vstupovat, nahlížet do spisů, klást otázky, rozmlouvat… X úřady povinny předložit spisy, poskytnout informace a vysvětlení… Výsledek šetření sdělí úřad úřad sdělil, že provedl opatření k nápravě VOP sdělí závěrečné stanovisko včetně návrhu opatření k nápravě VOP vyrozumí nadřízený úřad, příp.vládu, podá zprávu PS

20 Další oprávnění VOP Doporučit vydání, změnu, zrušení právního předpisu nebo vnitřního předpisu Podat návrh ÚS na zrušení jiného právního předpisu Podat návrh na zahájení kárného řízení předsedy nebo místopředsedy soudu (§ 7 odst. 3 písm. a) zák. č. 7/2002 Sb.) Podat žalobu ve veřejném zájmu (§ 66 odst. 3 SŘS)

21 VOP informuje veřejnost
-> podává PS zprávu o své činnosti, -> tuto zprávu zasílá i Senátu, prezidentu rep., vládě, spr. úřadům s celostátní působností, -> zprávu sám vhodným způsobem zveřejňuje

22 Přednosti oproti (správnímu) soudnictví
jednoduchost a neformalizovanost "řízení" rychlost a operativnost bezplatnost přístupnost právním laikům (právní zastoupení se nevyžaduje ani neočekává)

23 Příště: Kontrola VS Nejvyšším kontrolním úřadem (další forma „nepřímé parlamentní kontroly“)…

24 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Parlamentní kontrola veřejné správy I. „Přímá“ parlamentní kontrola II"

Podobné prezentace


Reklamy Google