Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBČANSKÁ ZRALOST JAKO KOMPONENTA SOCIÁLNÍ KULTURY OSOBNOSTI Sociální procesy a osobnost, Telč 13. – 14. 9. 2007 Vladimír Smékal, Institut pro výzkum dětí,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBČANSKÁ ZRALOST JAKO KOMPONENTA SOCIÁLNÍ KULTURY OSOBNOSTI Sociální procesy a osobnost, Telč 13. – 14. 9. 2007 Vladimír Smékal, Institut pro výzkum dětí,"— Transkript prezentace:

1 OBČANSKÁ ZRALOST JAKO KOMPONENTA SOCIÁLNÍ KULTURY OSOBNOSTI Sociální procesy a osobnost, Telč 13. – 14. 9. 2007 Vladimír Smékal, Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny

2 Občanská zralost V. Smékal2 Abstrakt Občanská zralost v pohledu politologie, sociologie, etiky, vývojové psychologie, kulturní psychologie, etnopsychologie a dalších relevantních oborů. Občanská zralost v pohledu politologie, sociologie, etiky, vývojové psychologie, kulturní psychologie, etnopsychologie a dalších relevantních oborů. Je to průniková komponenta osobnosti, která jde napříč sociální, etickou, politickou, právní i duchovní kulturou osobnosti. Je to průniková komponenta osobnosti, která jde napříč sociální, etickou, politickou, právní i duchovní kulturou osobnosti. Občanská zralost je základní podmínkou produktivního a participativního sociálního soužití a sounáležitosti s dalšími členy společnosti. Občanská zralost je základní podmínkou produktivního a participativního sociálního soužití a sounáležitosti s dalšími členy společnosti. Rodinné a další environmentální faktory formování občanské zralosti. Rodinné a další environmentální faktory formování občanské zralosti. Struktura občanské zralosti jako komplexní dispozice osobnosti: empatie, vědomí sounáležitosti, solidarita, odpovědnost, uvážlivost, respekt ke spravedlnosti, tolerance. Struktura občanské zralosti jako komplexní dispozice osobnosti: empatie, vědomí sounáležitosti, solidarita, odpovědnost, uvážlivost, respekt ke spravedlnosti, tolerance. Význam občanské zralosti jednotlivců pro formování občanské společnosti. Význam občanské zralosti jednotlivců pro formování občanské společnosti.

3 Občanská zralost V. Smékal3 Co je občanská společnost ► Je to společnost lidí, kteří jsou si vědomi svých práv a povinností i zodpovědností vůči spoluobčanům i vůči společenství a státu, jehož jsou občany. ► Občansky zralý člověk se vyznačuje základní lidskou slušností, neohrožuje oprávněné zájmy druhých, nenarušuje soukromí druhých, nejedná způsobem, který budí veřejné pohoršení, nebo který narušuje pořádek a čistotu míst, kde žije, začleňuje se do konstruktivních aktivit své komunity.

4 Občanská zralost V. Smékal4 Názor V. Havla na občanskou společnost „Já sám rozumím pod pojmem občanské společnosti něco, co vzniká samostrukturací společnosti, obvykle se tím myslí nadace a spolky. Samozřejmě, že je to přirozené lidské sdružování v nevládních a neziskových organizací, spolcích a občanských iniciativách. Jsou nesmírně důležité a jsou páteří občanské společnosti. … Tato občanská společnost je zásadní, je podhoubím, živnou půdou, zázemím demokracie.“ Podle něj demokracie v občanské společnosti chřadne a chátrá vinou politických stran, které se odcizují občanům: „...politika začíná být nudná, do sebe uzavřená, zvláštní, nakonec lidem protivná a nic na tom nemění, že volit může každý,“ vyjádřil se Václav Havel.

5 Občanská zralost V. Smékal5 Co je občanství Občanství je “sociální vztah mezi jedincem a politickou společností (státem), kde jedinec nabízí loajalitu a stát ochranu.Tento vztah mezi jedincem a státem je určovaný zákonem” (Mohamad, 1995). Bashir (1998) definuje občanství z psychologické perspektivy jako“pocit sounáležitosti a loajality se státem a politickými vůdci, kteří uspokojují základní potřeby a zajišťují ochranu”. Občanství je založeno na pozitivním citovém vztahu ke státu. Je to cit, který připoutává jedince k jeho vlasti a podněcuje ho k tomu, aby pilně pracoval a vyvíjel plodné úsilí k tomu, aby jeho vlast měla dobré mezinárodní postavení. Tento názor na občanství formuloval Antwan (1994) ve svém politickém slovníku: “Láska k vlastní zemi sebou nese pohotovost bránit ji. Je to víc cit než politická idea, která člověka podněcuje pracovat pro blaho své vlasti, zejména v dobách ohrožení.“

6 Občanská zralost V. Smékal6 Občanství často zahrnuje aktivity směřující ke zlepšení společenství cestou participace, dobrovolné práce, a úsilí směřující ke zlepšení podmínek života všech občanů. V tomto vztahovém rámci poskytují školy v UK lekce občanství, ve Walesu se užívá program Osobní a sociální výchovy. Občanství často zahrnuje aktivity směřující ke zlepšení společenství cestou participace, dobrovolné práce, a úsilí směřující ke zlepšení podmínek života všech občanů. V tomto vztahovém rámci poskytují školy v UK lekce občanství, ve Walesu se užívá program Osobní a sociální výchovy. Pojem občanství má tři hlavní složky nebo dimenze (Cohen, 1999). Pojem občanství má tři hlavní složky nebo dimenze (Cohen, 1999). Občanství je právní status definovaný občanskými, politickými a sociálními právy. Občan je legální osoba, která má svobodu v souladu se zákonem a a má právo vyžadovat ochranu zákona. Neznamená to, že občan se zúčastní formulace zákonů, ani z toho neplyne, že by zákony měly být stejné pro všechny Občanství je právní status definovaný občanskými, politickými a sociálními právy. Občan je legální osoba, která má svobodu v souladu se zákonem a a má právo vyžadovat ochranu zákona. Neznamená to, že občan se zúčastní formulace zákonů, ani z toho neplyne, že by zákony měly být stejné pro všechny Občané jsou považováni za politické činitele, aktivně participující na politických institucích společnosti Občané jsou považováni za politické činitele, aktivně participující na politických institucích společnosti Občanství je členství v politické společnosti, a tím je společnost zdrojem identity. Občanství je členství v politické společnosti, a tím je společnost zdrojem identity.

7 Občanská zralost V. Smékal7 Mahátma Gándhí pranýřoval sedm moderních sociálních hříchů:  politiku bez principů  podnikání bez morálky  bohatství bez práce  výchovu bez charakteru  vědu bez lidskosti  požitek bez svědomí  náboženství bez sebekáznění

8 Občanská zralost V. Smékal8 Příklady občanské nezralosti: Motocyklista či majitel automobilu jezdí přes pole či zahradu svého souseda nebo spoluobčana, při venčení psů neodstraní psí výkaly z cest či veřejných prostor, chová se hlučně před domy svých bližních, spaluje igelitové pytle a jiné toxické materiály, vylévá do vodních toků a rybníků škodlivé látky, vyváží ne neschválená místa odpad z domácnosti atd.

9 Občanská zralost V. Smékal9 Příklady občanské zralosti  Poskytování materiální nebo sociální, psychologické a duchovní pomoci potřebným,  Aktivní členství v dobrovolnických organizacích  Zakládání komunitních škol

10 Občanská zralost V. Smékal10 Charakteristiky občanské zralosti  absence xenofobie  tolerance  odpovědnost  uvážlivost (consideration)  solidarita  prosociálnost  respekt k dodržování zákonů  plnění povinností  spiritualita jako jedna z integrujících komponent občanské zralosti  svoboda k eticky zdůvodněnému hledání rozhodnutí  smysl pro smysl

11 Občanská zralost V. Smékal11 Sociální předpoklady občanské zralosti:  Rodinná výchova – problém krize výchovné funkce rodiny  Pozice dítěte v rodině  Struktura školní třídy a situace každého člena kolektivu  Mimoškolní a mimotřídní výchova  Spolková činnost  Dobrovolnické aktivity – alespoň jejich podpora  Situace etické výchovy

12 Občanská zralost V. Smékal12 SOCIÁLNÍ ZRALOST Věk sociální zralosti začíná ve třetím desetiletí a souvisí s biologickým dozráváním čelních laloků (viz E. Goldberg, 2006)  Patří k němu poznávací a osobnostní charakteristiky jako jsou:  Schopnost kontrolovat impulzy  Předvídání  Kritické sebehodnocení  Přijetí celého rozsahu ‚zralých‘ práv a odpovědností (jako jsou řízení motorového vozidla, hlasování možnost sňatku, koupě alkoholu, služba v armádě, trestní příčetnost ad.)

13 Občanská zralost V. Smékal13 DUCHOVNÍ KULTURA OSOBNOSTI  Moudrost,  Uvážlivost  Odpovědnost  Solidarita (ochota pomáhat)  Prosociální orientace  Sounáležitost (vědomí pospolitosti)  Empatie  Vůle ke smyslu a vědomí smyslu  Svoboda (chápaná jako zkoumání důvodů k rozhodování a volby cesty respektující oprávněné zájmy druhých)  Snaha o dodržování příkazů a zákazů formulovaných náboženstvími podporujícími pozitivní kvalitu života lidí

14 Občanská zralost V. Smékal14 Nahlédnutí do výzkumu S kuwajtským doktorandem Al-Alim jsme sledovali rozdíly mezi kuwajtskými a českými středoškoláky ve vybraných charakteristikách, které hrají roli při formování osobní identity a nezávislosti. Vybrali jsme: - osobní zdatnost - vůdcovství - optimismus - předsudky

15 Občanská zralost V. Smékal15 Srovnání kuvajtských a českých středoškoláků v níže uvedených charakteristikách osobnosti VariablesGenderMSDt Self-Efficacy Kuwait21.91.18 10.14 p< 0.1 Czech19.55.144 Leadership Kuwait49.64.39 7.04 p< 0.1 Czech53.10.29 Optimism Kuwait105.971.26 2.58 p< 0.1 Czech109.57.61 Prejudice Kuwait43.96.47 3.73 p< 0.1 Czech41.84.32

16 Občanská zralost V. Smékal16 Závěr  Téma je vysoce aktuální, psychologicky však málo sledované. Sdělení má podnítit k zájmu o tuto tématiku.  Výzkum by bylo žádoucí orientovat na hledání antecedentů občansky dospělých a občansky nedospělých lidí  V longitudinálních datech pak prospektivně sledovat, které charakteristiky sociálního prostředí a osobnosti se vyskytovaly v dětství u občansky zralých a nezralých osobností


Stáhnout ppt "OBČANSKÁ ZRALOST JAKO KOMPONENTA SOCIÁLNÍ KULTURY OSOBNOSTI Sociální procesy a osobnost, Telč 13. – 14. 9. 2007 Vladimír Smékal, Institut pro výzkum dětí,"

Podobné prezentace


Reklamy Google