Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Podpora učitelů ve zvyšování kvality jejich práce „PUČ“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Podpora učitelů ve zvyšování kvality jejich práce „PUČ“"— Transkript prezentace:

1 Projekt Podpora učitelů ve zvyšování kvality jejich práce „PUČ“
Mirka Škardová Step by Step ČR, o.s.

2 Základní informace o projektu:
Projekt se uskuteční od června 2010 do února 2013 Do projektu bude zapojeno 12 základních škol Středočeského, Ústeckého a Jihomoravského kraje Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

3 Cíle projektu: Podpořit kompetence učitelů základních škol v zavádění nových metod a výchovně vzdělávacích strategií ve výuce, které povedou ke zvýšení kvality a efektivity vzdělávání Vytvořit a poskytnout celým školním týmům i jednotlivým učitelům konkrétních škol ucelený blok systematického vzdělávání zaměřený: na nové metody práce, vzdělávací strategie a organizační formy výuky, které umožní individuální přístup k žákům… na další vzdělávání a profesní rozvoj učitelů, které bude vycházet z jejich individuálních vzdělávacích potřeb a plánů a bude navazovat na školní kurikulum a Strategický plán rozvoje školy Posílit klíčové kompetence pedagogů prostřednictvím rozšířené nabídky jejich dalšího vzdělávání (formou odborných konzultací, supervizí a mentorské podpory ). Vytvořit manuál zaměřený na individuální přístup k žákům, včetně metodiky a příkladů dobré praxe Poskytnout prostor pro výměnu zkušeností a vzájemnou inspiraci mezi učiteli.

4 Klíčové aktivity projektu:
Základní blok vzdělávání- semináře pro učitele I. stupně a II. stupně, jeden seminář je společný Analýza vzdělávacích potřeb školy, aktualizace ŠVP a vytvoření akčního plánu Podpora škol ve vytváření podmínek pro individuální vzdělávání Otevřené semináře Konzultace a supervize pro učitele Osobnostní rozvoj učitelů- tří-denní výjezdní kurz Mentorská podpora učitelů Výměna zkušeností a spolupráce projektových škol Kulatý stůl, vyhodnocení projektu

5 1. Základní blok vzdělávání
Semináře pro učitele I. stupně Semináře pro učitele II. stupně 1. Individualizace ve výuce 2. Vytváření podnětného prostředí ve výuce 3. Aktivní spolupráce s rodinou 4. Hodnocení – metody a formy rozvíjejícího hodnocení 5. Plánování – projektové vyučování (společný seminář pro učitele I. a II. stupně) 1. Diferenciace – cesta ke kvalitnímu kurikulu 2. Techniky a metody práce s textem 3. Techniky heuristické – techniky k objevování a řešení problémů 4. Hodnocení žáků 5. Plánování – projektové vyučování (společný seminář pro učitele I. a II. stupně)

6 2. Analýza vzdělávacích potřeb školy a aktualizace ŠVP; vytvoření akčního plánu
Zaměří se na zmapování oblastí ŠVP, které jsou funkční a škola je v rámci práce s žáky běžně využívá, i na oblasti, které jsou naopak problematické. Pojmenuje příčiny funkčnosti či nefunkčnosti těchto oblastí a zaměří se hledání nových možností efektivního vzdělávání. Výsledkem bude akční plán - dokument, který definuje potřeby školy a jednotlivých učitelů na vzdělávání v uvedených oblastech Akční plán vytvoří škola ve spolupráci s koordinátorem projektu, do jeho podoby budou zasahovat jednotliví učitelé škol.

7 3. Podpora škol ve vytváření podmínek pro individualizované vzdělávání
Po úspěšném absolvování Základního vzdělávacího bloku získá škola možnost využít tzv. balíček podpory ,- Kč. Smyslem balíčku je podpořit jednotlivé učitele ve vzdělávání zaměřeném na naplňování cílů ŠVP a na vytváření podmínek, které umožní individualizaci ve výuce Balíček slouží na zajištění dalšího vzdělávání učitelů v rámci regionální nabídky kurzů a seminářů s akreditací DVPP. Podmínkou čerpání podpory je vytvořený akční plán a tematické zaměření kurzu do oblastí individualizace, speciálních vzdělávacích potřeb, nových metod a forem práce apod.

8 Přednostní účast na seminářích mají učitelé projektových škol
4. Otevřené semináře Jsou otevřené i dalším učitelům ze škol, které nejsou zapojené do projektu. V každém kraji se uskuteční 4 otevřené semináře: Konflikt- škola života Enviromentální výchovva Celostní přístup k jazyku- podpora čtenářské gramotnosti Vzdělávání bez předsudků Přednostní účast na seminářích mají učitelé projektových škol

9 5. Konzultace a supervize učitelů
Konzultace a supervize mohou využívat: jednotliví učitelé skupiny učitelů vedení školy či ředitel projektových škol Tematické zaměření se musí vztahovat k cílům a obsahu projektu Každá škola bude mít k čerpání nabídky k dispozici částku ,- Kč. Učitelům budou nabízeny: odborné konzultace s odborníky v konkrétních oblastech vzdělávání a specialisty v oblastech specifických poruch učení a chování supervize zaměřené na řešení procesních záležitostí: zvládání změny, individuální případové supervize, vztahové problémy ve škole, komunikační problémy, potíže související s předsudky, rasismem a zažitými stereotypy, problémy v týmu, apod.

10 6. Osobnostní rozvoj učitelů
Kurz účastníkům poskytne prostor pro sebereflexi, prohloubení komunikačních dovedností, sebepoznání a rozvoj osobních kvalit, které využívají jak v profesním, tak osobním životě. Jedná se o třídenní kurz, který je koncipován jako mimoškolní vzdělávací akce - bude uskutečněn jako výjezdní

11 7. Mentorská podpora učitelů
Kolegiální podpora pro ty učitele, kteří hledají zpětnou vazbu na svou práci a pomoc při aplikování nových metod do své praxe. Funguje na kolegiálním vztahu učitele a mentora a těží ze silných stránek učitele. Mentor pomáhá učiteli hledat odpovědi na otázky, které jej trápí a jež sám pojmenovává, rozšiřovat jeho dovednosti, techniky a poznatky, které může uplatnit v různých výukových situacích a prostředích. Mentorská podpora zahrnuje: 4 návštěvy mentora přímo ve třídě v průběhu 1 školního roku společné plánování mentora s učitelem („objednávka učitele“- k čemu má podpora mentora konkrétně směřovat, reflexe, plánování dalších postupů, apod.) vytvoření individuálního plánu rozvoje učitele Mentorskou podporu budou zajišťovat zkušení učitelé z praxe, kteří prošli dlouhodobým mentorským kurzem a mají v tomto oboru praktické zkušenosti. Zájemci o tento typ podpory se budou moci rozhodnout o jejím využití v průběhu projektu.

12 8. Výměna zkušeností a spolupráce projektových škol
V rámci těchto setkání dojde např.: k reflexi probíhajících aktivit a zejména jejich dopadu do praxe jednotlivých škol k prezentaci příkladů dobré praxe (formou modelových hodin, představením úspěšně zrealizovaných projektů, návštěvami ve třídách jednotlivých učitelů, příklady spolupráce a komunikace s rodinami dětí, představením specifických pomůcek, didaktických materiálů či učeben pro práci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami apod.) Každé setkání bude tematicky zaměřeno V průběhu projektu se uskuteční 3 společná setkání

13 9. Evaluace projektových aktivit
Vyhodnocení akčního plánu Vyhodnocení se zaměří zejména na praktický dopad získaných znalostí a dovedností do výuky učitelů, na vytvoření podmínek pro individualizaci, na úspěšnost zavedení nových metod a forem práce, na efektivitu systematické práce na profesním rozvoji učitelů a užitečnost poskytnutých podpor. V souvislosti s vyhodnocením budou také do ŠVP zapracovány postupy, které se v průběhu projektu ukázaly efektivní a důležité pro vzdělávací proces ve škole. Stávající cíle a oblasti ŠVP budou v případě potřeby konkretizovány a upraveny. Kulatý stůl Zhodnocení projektu z hlediska všech aktérů (zapojených škol, realizátora- Step by Step ČR, lektorů, mentorů) →prezentace výsledků Vytvoření závěrečné zprávy následných doporučení

14 Projekt Podpora učitele….
Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Projekt Podpora učitelů ve zvyšování kvality jejich práce „PUČ“"

Podobné prezentace


Reklamy Google