Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program spolupráce CENTRAL EUROPE 2020

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program spolupráce CENTRAL EUROPE 2020"— Transkript prezentace:

1 Program spolupráce CENTRAL EUROPE 2020
Výbor ČR , 21. leden 2015 Program spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor EÚS

2 Obsah prezentace Příprava a schvalování CE 2020
Implementační struktury CE 2020 Připravované dokumenty/akce CE 2020 Charakteristika projektů CE 2020 Příklady projektů – Inovace, Dostupnost, ŽP Programové území CE 2020 Finanční rámec CE 2020 vs : Co se mění? Priority/Specifické cíle/Akce CE 2020 1. výzva CE 2020 Komunikační aktivity

3 1. Příprava a schvalování CE 2020
Září 2011 Katowice – Konference všech 13 nadnárodních programů 2012 Identifikace výzev/potřeb/potenciálu (Územní analýza programového území a konzultace se zainteresovanými skupinami - workshop), Rozhodnutí EK o územním vymezení Březen 2013 Příprava “Strategie programu” (tematické zaměření - Výběr 4 tematických cílů: 1, 4, 6, 7) Duben/Květen 2013 Strategie konzultována se zainteres. skupinami (on-line průzkum, nár. a nadnár. konzultace – National/Transnational Dialogue) Říjen 2013 až únor 2014 Práce na obsahové stránce programu (Specifické cíle, Akce, Finance, Implementace) Postupně 5 verzí; Konzultace s veřejností a SEA Duben až červenec 2014 Připomínkování a poté schvalování návrhu programu členskými státy (předloženo včetně ex-ante hodnotící zprávy, písemného potvrzení souhlasu ) 9.7. pro informaci na jednání členů Vlády ČR Describe briefly the programming process up to October 2013, then lead over to the next slide: The result of this programming process was a pre-agreement among all Member States on priorities, objectives and actions to be funded between Between November 2013 and early 2014 we are working on the implementing arrangements with a clear focus on simplification! In parallel, as of December 2013, we will start a public consultation on the strategic environmental assessment in all MS. Only mention: The submission of the complete Operational Programme is then planned for March Depending on EC approval, the first call should open in autumn 2014. 18. červenec 2014 Řídící orgán zaslal návrh programu CE 2020 Evropské komisi Září až říjen 2014 EK připomínky (k indikátorům) 4. prosinec 2014 Dopracování a odeslání konečné verze na EK, zohledňuje připomínky EK Odsouhlasení programu Komisí 16. prosinec 2014

4 2. Implementační struktury CE 2020
Certifikační + Řídící orgán Město Vídeň, Odbor pro evropské záležitosti Připravuje certifikované výkazy výdajů a žádosti o platby, provádí platby leadpartnerům. Jedná jménem MV. Odpovídá za efektivní a správné řízení a implementaci programu. Auditní orgán Spolkové kancléřství Rakouské republiky Provádí verifikaci efektivního fungování systému řízení a kontroly Národní koordinátor a Národní kontaktní místo, vč. zastoupení v Monit. výboru MMR, odbor EÚS MV = Orgán s rozhodovacími pravomocemi programu NKM = informovanost žadatelů a příjemců Společný sekretariát Mezinárodní tým – denní řízení programu Kontroloři v ČR = Centrum pro regionální rozvoj

5 /Network of National Contact Points (NCP)/ /Joint Secretariat (JS)/
3. Připravované dokumenty/akce 1. jednání Monitorovacího výboru a NKM: 1. výzva – 1. krok: 9. února /nejpozději 15.2./ Balíček pro žadatele k 1. výzvě (zejména Application Manual) Národní informační den: 17. února 2015, Kino Atlas - Praha Seminář pro ´lead´ uchazeče: 10. březen 2015, Vídeň Individuální vedení pro projektové žadatele (JS: ´lead´ žadatelům po obsah.+tech. stránce, NCP spíše první info+ k realizaci projektů) Informovanost – využitím mailinglistů: 1) všech partnerů v Central Europe (JS i NCP) 2a) dosavadních+potenciál. zájemců o CE 2020 na nadnár. úrovni (JS) 2b) dosavadních+potenciál. zájemců o CE 2020 na nár. úrovni (NCP) Síť Kontaktních míst /Network of National Contact Points (NCP)/ Společný sekretariát /Joint Secretariat (JS)/

6 4. Charakteristika projektů CE 2020
Neinvestiční aktivity (měkké výstupy) → strategie, akční plány, nadnárodně uplatnitelné metody, vzdělávání v oblasti uplatňování politik/přístupů s cílem budování a zlepšování kapacit, příprava investic; rozvoj, testování a implementace nástrojů → pilotní akce: výjimečně, pouze investice testovací/demonstrativní Konkrétní výsledky a výstupy: inovační, cílem účinné šíření znalostí, budování a zkvalitňování kapacit Princip leadpartnera (LP): má odpovědnost za koordinaci a realizaci, smlouvy ŘO+LP, pak LP+PP Doporučený rozsah partnerství: efektivní 8 až 12 partnerů (větší partnerství nejsou vyloučena) Doporučený finanční rámec: 1 až 5 mil. EUR/projekt (běžně cca 2,5) Trvání projektu: 30 až 36 měsíců (nejvíce 48 měsíců) Zpětné financování, kontrola 1. stupně (Centrum pro reg. rozvoj) As in current CE 2013

7 5. Příklady projektů 2007-2013 Inovace
AoI - Zlepšení rámcových podmínek pro inovace Projekt NANOFORCE – Využití nanotechnologie (NT) v podnicích ze sektoru chemického průmyslu – jak propojit vědecké znalostí s podnikáním Cíl: Vytvoření sítě veřejných a soukromých subjektů v sektoru nanotechnologií a převedení nejslibnějších laboratorních výsledků do skutečných průmyslových aplikací Aktivity: Rozvíjení osmi existujících nadnárodních společností směrem k uplatnění výsledků výzkumu v praxi a v obchodování; Posouzení vlivu tří hlavních nanomateriálů (využívaných ve stř. Evropě) na lidské zdraví a na ŽP Výstupy: „Nanodeals generátor“ » platforma ICT pro přenos výsledků výzkumu a znalostí do podnikání; NT plán, který pomůže vytipovat žádané návrhy v oblasti NT; Obchodní plán pro vytvoření ´Kapitálového fondu pro NT´ Celkový rozpočet: 2,267 Mio € Doba trvání: 05/2011-1/2014 (33měsíců) 7 ERDF partnerů: LP: Akciová společnost s zaměřením chem. průmysl Společnost pro rozvoj nanotechnologií s regionální působností Asociace chem. průmyslu Univerzita Společnost zaměřená na výzkum Asociace chem. a farmaceut. průmyslu Akademie věd - Ústav fyziky

8 5. Příklady projektů 2007-2013 Dostupnost/Mobilita
AoI - Podpora udržitelné a bezpečné mobility Projekt GUTS – Podpora systémů zelené dopravy Cíl: Vytvoření silnější institucionální, finanční a technolog. základny pro rozvoj ekologického veřejného dopravního systému (zejména kolejové dopravy) Aktivity: Zkoumání využití inovativních solárních systémů v městské veřejné dopravě (lanovka), využití PPP pro veřejnou dopravu poháněnou biopalivy, využití pohonných jednotek jednotek CNG; Instalace solárního panelu a vybavení pro využití biopaliv – testování lehké železniční dopravy na bionaftu Výstupy: Pilotně ověřené studie proveditelnosti; Místní a regionální analýzy systémů dopravy a možností jejich rozvoje; Nadnárodní strategie ekologicky vhodnějších veřejných dopravních systémů Celkový rozpočet: 2,052 Mio € Doba trvání: 03/ /2013 (38 měsíců) 8 ERDF partnerů: LP: Město Region Centrum vzdělávání a šíření znalostí Obec Ústav pro výzkum silnic a mostů Občanské sdružení Dopravní společnost Agentura místní dopravy

9 5. Příklady projektů 2007-2013 Životní prostředí
AoI – Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a zvýšení energetické účinnosti Projekt CEC5 – Ukázky energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů na příkladech budov spadajících do veřejného sektoru Cíl: Zajištění podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím aplikací ve veřejných budovách Aktivity: Vzorky 8 pilotních domů s uplatněním nových standardů pro energ. účinnost (např. objekt Ústav sociální péče Lidmaň – investice 20mil. Kč); Realizace společného postupu osvědčování pro ekologické odpady veřejných budov; Nastavení parametrů vzorových budov; Vytvoření nadnárodní sítě Výstupy: Vytvoření fondu znalostí (souhrn technik, metod, uplatnění investic); Výukové programy založené na poznatcích z realizace a fungování pilotních investic Celkový rozpočet: 4,466 Mio € Doba trvání: 10/ /2014 (36 měsíců) 13 ERDF partnerů: LP: Reg. rozvojová agentura Komora architektů Energetická agentura Regiony Ministerstvo Unie regionů Město RRA Ústav výstavby a inženýrství

10 6. Programové území CE 2020 AT, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, SK, SI ≈≈ mil. km2, 146 mil. obyvatel → z celkem 76 regionů NUTS 2: *DE 8, IT 9, u ostatních států celé území *Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen; *Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta, and Veneto Partnerství musí být založeno na zapojení nejméně tří financujících partnerů ze tří států, přičemž nejméně dva z nich mají sídlo v programovém území CENTRAL EUROPE V řádně odůvodněných případech mohou být projekty realizovány i mimo území spolupráce (avšak s dopadem na progr.území)

11 7. Finanční rámec Rozpočet programu
Prostředky z ERDF celkem: 246,5 milionů EUR ERDF Celkový rozpočet programu: 298,9 milionů EUR ERDF alokace podle priorit: Prioritní osa ERDF (milionů EUR) 1 Inovace 69,0 2 Nízkouhlíkové hospodářství 44,4 3 Přírodní a kulturní zdroje 88,8 4 Doprava 29,6 Sums up to 231,8 M€ for projects. To say orally comparison with CE 2013 Míra spolufinancování z ERDF: 85 % (CZ, HR, HU, PL, SK, SI) a 80 % (AT, DE, IT) Odhadovaný počet projektů → 100 Předpokládaný průměrný rozpočet /ERDF projektu → 2,8/2,3 mil. EUR Předpokládaný průměrný počet PP na projekt → 11

12 vs : Co se mění? Zjednodušené formální požadavky a finanční pravidla Rozšíření způsobilosti subjektů vstupujících do partnerství Větší důraz na orientaci na výsledek – plnění indikátorů, kapacity Zjednodušování: 1. krok výzvy - žádost v zjednodušené podobě, paušál na přípravné výdaje cca EUR, paušály u mezd, paušál u administrativních výdajů, zharmonizované zprávy o průběhu Způsobilost subjektů: 1) Národní, regionální a místní veřejné subjekty - včetně EGTC – ESÚS – evropské seskupení pro územní spolupráci 2) Soukromé instituce - mohou být vedoucími partnery ve všech prioritách programu. Ověřuje se jejich finanční zdraví!!! 3) Mezinárodní organizace fungující podle národních právních norem kteréhokoliv z členských států CENTRAL EUROPE, anebo s omezením podle mezinárodního práva

13 9. Priority/Specifické cíle/Akce Priorita 1 (TC 1)
Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost STŘEDNÍ EVROPY 1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systému inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě - Vytváření a další posilování nadnár.inovačních sítí a klastrů; Internacionalizace klastrů - Přenos V&V-výsledků z výzk. do podnikatelského sektoru, vedoucí k novým službám a výrobkům - Budování nadnár.vazeb pro rozvoj služeb podporujících inovace v podnikání - Posilování vazeb mezi veř.sektorem, finanč.institucemi a podnik.sektorem s cílem vytvořit nové struktury/služby - Snížení administrativních překážek pro inovace 1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech - Zlepšování dovedností zaměstnanců v podnikání v obl.moder. technologií (ekologické inovace, nízkouhlík.technologie, ICT) - Tvorba a implementace nástrojů ke zlepšování tvořivosti a podnikatelského způsobu myšlení - Tvorba a implementace nástrojů ke zlepšování technologických a řídících dovedností - Tvorba a testování nových typů vzdělávacích systémů s ohledem na problémy související s demograf. změnami - Uplatnění novodobých technologií SC Akce Quote also the overall programme objective: “Transnational cooperation in central Europe is the catalyst for implementing smart solutions answering to regional challenges in the fields of innovation, low carbon economy, environment, culture and transport. It builds regional capacities following an integrated bottom-up approach involving and coordinating relevant actors from all governance levels.“ Remind the audience that the key objective of a transnational programme is capacity-building. As pointed out before on slide 2, this is mainly done through jointly developing, implementing and testing new strategies (also in pilot activities) when working on an action.

14 Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve STŘEDNÍ EVROPĚ
9. Priority/Specifické cíle/Akce Priorita 2 (TC 4) Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve STŘEDNÍ EVROPĚ SC 2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře 2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energet. plánování a politiky přispívající ke zmírňování změny klimatu 2.3 Zvýšit kapacity pro plánovaní mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2 Příprava a implementace integr. koncepcí mobility a akčních plánů na snížení emisí CO2 Tvorba systémů správy a řízení jako základny pro nízkouhlíkovou mobilitu ve FMO Příprava a implementace služeb a produktů na podporu nízkouhlíkové mobility (multimodální služby) Tvorba a implementace integrovaných strategií na využití energie z endog. zdrojů Řídící strategie na snížení energet. náročnosti Rozvoj strategií zaměřených na poptávku (inteligentní odečty a aplikace) Rozvoj řešení pro koordinace energ. sítí Akce Tvorba, testování a implementace strategií a řídících přístupů ke zvýšení kapacit na snížení energetické náročnosti veřejné infrastruktury včetně budov (např. energetičtí manažeři) Harmonizace standardů a systémů certifikace s cílem snížení energ. náročnosti

15 3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kult. dědictví a zdrojů
9. Priority/Specifické cíle/Akce Priorita 3 (TC 6) Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve STŘEDNÍ EVROPĚ 3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany ŽP, s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů 3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kult. dědictví a zdrojů 3.3 Zlepšit řízení ŽP FMO s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít SC Strategie a nástroje pro řízení a zlepšování kvality ŽP ve FMO Posílení kapacity pro plánování a řízení OŽP Příprava integrovaných strategií k omezení střetů ohledně využívání půdy ve FMO (živelný růst, vylidňování) Strategie a pilotní aplikace pro obnovu a znovuvyužití brownfieldů, ICT řešení - Příprava a implementace strategií a politik ke zhodnocení kulturního dědictví Příprava a implementace integrovaných strategií a koncepcí rozvoje, které staví na kulturním dědictví a podporují udržitelný hospodářský růst a zaměstnanost (např. v oblasti cest. ruchu); Vývoj nástrojů (ICT) Akce Příprava a implementace integrovaných strategií pro udržitelné řízení chráněných oblastí, a také přírodních zdrojů Vývoj a testování aplikace inovativních technologií pro integrované řízení OŽP (sanační technologie) Harmonizace koncepcí a nástrojů řízení OŽP na nadnárodní úrovni

16 9. Priority/Specifické cíle/Akce Priorita 4 (TC 7)
Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve STŘEDNÍ EVROPĚ 4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě - Příprava a implementace strategií k napojení osobní dopravy zejména v periferních oblastech na TEN-T jakož i na dopravní uzly - Příprava implementace strategií, nástrojů a aplikací ke zlepšení regionálních systémů veřejné dopravy, zejména přeshraničních (např. spoje pro dojíždějící, interoperabilita) - Příprava koncepcí a testování pilotních aplikací pro inteligentní regionální mobilitu (multimodální jízdenky, trasy na vyžádání) - Koncepce ke zlepšení dopr. služeb ve veř. zájmu (pro znevýhodněné skupiny) 4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení - Příprava a implementace koordinovaných strategií (vč. finanč./investič. modelů) k posílení multimodality ekologických systémů nákl. dopravy - Mechanismy koordinace mezi aktéry v oblasti multimodální nákl. dopravy - Příprava implementace koncepcí, nástrojů a služeb pro zvýšení podílu ekologické logistiky prostřednictvím řetězců nákl. dopravy (multimodální nadnárodní toky nákl. dopravy) - Vývoj a testování strategií pro „zekologičtění“ posledního kilometru nákl. dopravy (plánování logistiky) SC Akce Remind the audience that the main objective of a transnational programme is capacity-building. As pointed out before on slide 2, this is mainly done through jointly developing, implementing and testing new strategies (also in pilot activities) when working on an action.

17 výzva CE 2020 Popis 1. výzvy zatím představen na Kick-off konferenci ve Vídni – ta obeznámila s prioritami CE 2020 a dizajnem 1. výzvy (více na EVENTS/ANNUAL CONFERENCE): 1. výzva Otevřena pro všechny priority programu a všechny specifické cíle Předpokládaná finanční alokace až 80 milionů EUR ERDF Formulář žádosti fungující na webové platformě (´web-based´ AF) Uskuteční se v souladu s principy “dvoustupňového” postupu: Krok 1 light application form + Krok 2 finální verze Odhad: v Kroku 1 doručení cca 300 žádostí od ´lead´ žadatelů, z toho cca 80 úspěšný postup do Kroku 2. Poté hodnocení a schválení cca projektů.

18 2 měsíce od vyhlášení výzvy
výzva CE 2020 Krok 1  ´light application form´ obsahuje jen vybrané části kompletního formuláře žádosti předkládaného v kroku 2: A. Shrnutí projektu, B. projektoví partneři, C. Popis projektu (relevance pro území, společná řešení, důvody nadnárodní spolupráce, cíle, výsledky, výstupy), D. Work plan 2 měsíce od vyhlášení výzvy Spojitost/Závaznost údajů mezi krokem 1 a krokem 2: Zaměření projektu (cíle a očekávané výsledky) - neměnné Partnerství (´lead´ uchazeč musí zůstat stejný) – změny limitovány Celkový rozpočet projektu – změny limitovány AF light is more than a simple expression of interest Krok 2  dopracování kompletního formuláře žádosti

19 11. Komunikační aktivity CENTRAL EUROPE 2020:
Publikace Central Europe : Projekty v programu Central Europe v ČJ Příklady dobré praxe (12 projektů) v ČJ PORTRAITS - v AJ CENTRAL EUROPE 2020: Programový dokument – v AJ, v ČJ Skládačka CENTRAL EUROPE 2020 v ČJ Vyhledávání projektových záměrů a partnerů = ´PROJECT IDEAS DATABASE´ V AJ zpřístupněna on-line:

20 www.central2020.eu, www.central2013.eu
CENTRAL EUROPE 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor evropské územní spolupráce Oddělení mezinárodních územních vazeb Národní koordinátor a Kontaktní místo CENTRAL EUROPE 2020 pro ČR Pracoviště: Na Příkopě 3 Tel: , , FONDY EU/Příprava období /Program Central Europe 2020 (bod 16.) @CEProgramme_CZ


Stáhnout ppt "Program spolupráce CENTRAL EUROPE 2020"

Podobné prezentace


Reklamy Google