Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza návratnosti investic - klady a zápory jednotlivých variant

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza návratnosti investic - klady a zápory jednotlivých variant"— Transkript prezentace:

1 Analýza návratnosti investic - klady a zápory jednotlivých variant
Tomáš Snopek

2 Obsah prezentace Klasifikace investičních projektů
Možnosti hodnocení investičních projektů Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů

3 Klasifikace investičních projektů
Z důvodu volby metody hodnocení efektivnosti investic se klasifikují investiční projekty do několika skupin Typ projektu předurčuje volbu ekonomického kritéria hodnocení

4 Klasifikace investičních projektů
Podle vlivu na podnikovou ekonomiku: Náhrada zařízení Výměna zařízení za účelem snížení nákladů Expanze dosavadního výrobku a rozšíření trhu Vývoj, výroba a prodej nového výrobku a expanze na nové trhy Ostatní investiční projekty

5 Klasifikace investičních projektů
Z hlediska účetnictví: Finanční investice – dlouhodobé cenné papíry, vklady do investičních společností atd. Hmotné investice – vytváří nebo rozšiřují výrobní kapacitu podniku Nehmotné investice – nákup know.how, licencí, softwaru atd.

6 Klasifikace investičních projektů
Podle vztahu k rozvoji podniku: Rozvojové investice – zvyšují stávající schopnost podniku produkovat výrobky nebo služby Obnovovací investice Regulatorní investice – musí být realizovány, aby mohl podnik dál fungovat

7 Klasifikace investičních projektů
Podle vzájemného vlivu projektů: Substituční – vzájemně se vylučující projekty, přijetí jednoho vylučuje přijetí druhého (pouze z technologického hlediska, ne ekonomického) Nezávislé Komplementární - projekty se vzájemně doplňují

8 Klasifikace investičních projektů
Podle věcné náplně: Investiční Nový produkt – komplex aktivit, jejich výsledkem je prodej nového výrobku nebo služby Organizační změna Inovace IS/IT Projekty koupě firmy Enviromentální projekty

9 Klasifikace investičních projektů
Podle výchozích podmínek realizace: Na zelené louce – projekt nového podniku nebo projekt v samostatně vyčleněné organizaci mateřského podniku V zavedeném podniku – nutno brát v úvahu vzájemné vazby s ostatní činností podniku

10 Klasifikace investičních projektů
Podle způsobu financování Nezadlužený projekt – projekt je financován výhradně z vlastních zdrojů Zadlužený projekt – zdroje k financování k projektu tvoří zdroje jak vlastní tak i cizí Podle typu peněžního toku: Konvenční Nekonvenční

11 Klasifikace investičních projektů
Podle možnosti aktivních zásahů v budoucnu Pasivní investice – neuvažuje se s možností aktivních manažerských zásahů v době provozování investice Aktivní investice – připouští se a vyhodnocuje realizace aktivních manažerských rozhodnutí

12 Klasifikace investičních projektů
Podle doby výstavby: Jednoleté investice Víceleté investice

13 Možnosti hodnocení investičních projektů
Ekonomická kritéria hodnocení investičních projektů S ohledem na faktor času S ohledem na formu efektu Statická Dynamická

14 Možnosti hodnocení investičních projektů
Ekonomická kritéria hodnocení investičních projektů Dynamická kritéria NPV Statická kritéria Vnitřní výnosové procento Rentabilita investovaného kapitálu Index rentability Doba návratnosti Diskontovaná doba návratnosti

15 Možnosti hodnocení investičních projektů
Statické metody Nerespektují faktor času Faktor času nemá podstatný vliv na rozhodování Investice typu jednorázové koupě fixního majetku (budovy, stroje) s dobou životnosti kolem 1-2 let V praxi je vyhodnocování pomocí statických metod velice omezeno, a to především z toho důvodu, že projekty s velmi krátkou dobou životnosti se vyskytují jen velice sporadicky Slouží tedy spíše jako první přiblížení, které nám pomáhá pro celkové rozhodnutí.

16 Možnosti hodnocení investičních projektů
Dynamické metody Respektují faktor času U projektů kde se počítá s delší dobou pořízení a využívání dlouhodobého majetku Zohlednění času v propočtech efektivnosti investičních projektů silně ovlivňuje rozhodnutí o přijetí, odmítnutí, či výběru nejvhodnější varianty projektu

17 Možnosti hodnocení investičních projektů
Jiným hlediskem může být třídění podle efektu: Metody využívající nákladová kritéria Efekt investování je úspora nákladů (investičních,provozních) – v úvahu nutné brát oba dva druhy Využívají se tehdy, pokud nemůžeme spolehlivě odhadnout ceny výrobků – nemůžeme určit zisk Dále se využívají u propočtů různých technických variant projektů, které zajišťují stejný rozsah produkce, u neziskových organizací a u projektů, jejíž cílem je úspora nákladů

18 Možnosti hodnocení investičních projektů
Mezi metody využívající nákladová kritéria patří: Metoda průměrných ročních nákladů Metoda diskontovaných nákladů Metody využívající zisková kritéria hodnocení efektivnosti využívají jako efekt investice zisk snížený o daň ze zisku Zahrnují v sobě i výši zisku dosaženou výkonem projektu Metody kde je kriteriem hodnocení očekávaný peněžní tok

19 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů
Doba návratnosti(Payback Period,PP) Statická metoda Doba, za kterou dojde ke splacení veškerých kapitálových výdajů na investiční projekt příjmy z projektu, od počátku provozu investice Vztah lze vyjádřit takto: I Pořizovací cena Ct Peněžní příjmy z investice PP Doba návratnosti

20 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů
Čím je doba návratnosti kratší, tím pozitivněji je projekt hodnocen. Projekt je tedy přijatelný tehdy, když vypočítaná doba návratnosti je kratší, než předem stanovená kriteriální doba návratnosti Méně vhodná metoda pro hodnocení a výběr investičních projektů Základní výhody: Snadná porovnatelnost Základní nevýhody: Nebere v úvahu faktor času Nebere v úvahu příjmy z investičního projektu, které vznikají po době návratnosti Předem stanovená doba návratnosti(kriteriální), postrádá silnější teoretické zdůvodnění

21 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů
Průměrná výnosnost (rentabilita) investovaného kapitálu Statická metoda Vyjadřuje poměr průměrného ročního zisku z realizace projektu ku vloženým investičním prostředkům Nejčastěji používaným ukazatelem rentability je ukazatel dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE – Return on Capital Employed), dále pak ROA, ROI, ROE U tohoto ukazatele se poměřuje průměrný čistý zisk po dobu provozu investice a kapitálové vstupy, jež odpovídají pořizovací ceně investice

22 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů
Vztah pro ROCE lze vyjádřit takto: ØZ Průměrní čistý zisk I Pořizovací cena investice Na základě tohoto kriteria by měl být vybrán ten projekt, jehož rentabilita kapitálu je vyšší než rentabilita projektu se srovnatelným rizikem nebo výnosnost firmy jako celku Základní výhody: Snadná dostupnost dat a jednoduchý výpočet Nevýhody: Nevychází z finančních toků

23 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů
Diskontovaná doba návratnosti (Discounted Payback Period, DPP) Dynamická metoda – zohledňuje faktor času Doba, kdy diskontované peněžní toky převýší investiční výdaj Vztah lze vyjádřit takto: I Pořizovací cena CF Očekávaná hodnota cash flow DPP Diskontovaná doba návratnosti i Diskontní sazba

24 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů
Čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV) Dynamická metoda – zohledňuje faktor času Za efekt z investice považuje peněžní příjem Rozdíl současných peněžních příjmů (diskontovaných) z investičního projektu a kapitálových výdajů Jedná se o přebytek provozních příjmů

25 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů
Vztah lze vyjádřit takto: I Pořizovací cena CF Očekávaná hodnota cash flow n Jednotlivá léta životnosti i Diskontní sazba

26 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů
Interpretace možných výsledku čisté současné hodnoty: NPV > 0 – Investiční projekt je pro podnik přijatelný, zaručuje požadovanou míru výnosu NPV < 0 – Investiční projekt je pro podnik nepřijatelný, nezaručuje požadovanou míru výnosnosti NPV = 0 – Projekt nezvyšuje ani nesnižuje hodnotu firmy Výhody: Vychází z fin. Toků Respektuje faktor času Nevýhody: Umělé nadhodnocování projektu stanovením delší doby životnosti

27 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů
Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR) Dynamická metoda – zohledňuje faktor času Vyjadřuje takovou úrokovou míru, při které se čistá současná hodnota peněžních příjmů rovná kapitálovým výdajům Taková úroková míra při které je čistá současná hodnota rovna 0 U této metody úrokovou míru nepočítáme, ale hledáme

28 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů
Vztah pro IRR lze vyjádřit takto: I Pořizovací cena CF Očekávaná hodnota cash flow n Doba životnosti IRR Vnitřní výnosové procento

29 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů
Čím je vnitřní výnosové procento vyšší tím je investiční projekt přijatelnější Za přijatelné jsou také považovány ty projekty, které vyjadřují vyšší úrok než požadovaná minimální výnosnost projektu Základní výhody: Respektuje faktor času Vychází z finančních toků Nevýhody Může vzniknout více než jedno řešení(při nekonvenčním peněžním toku) Řešení nemusí existovat Projekty nelze snadno sčítat

30 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů
Index ziskovosti ( Profitability Index , PI) Dynamická metoda – zohledňuje faktor času Vyjadřuje poměr očekávaných diskontovaných příjmů z projektu k počátečním kapitálovým výdajům Vztah PI lze vyjádřit takto: I Pořizovací cena CF Očekávaná hodnota cash flow n Doba životnosti PI Index ziskovosti

31 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů
Interpretace možných výsledků PI: PI = 0 Diskontované příjmy se rovnají kapitálovým výdajům PI < 0 Diskontované příjmy jsou menší než kapitálové výdaje, projekt má být zamítnut PI > 0 Diskontované příjmy jsou větší než kapitálové výdaje, projekt je přijatelný

32 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů
Index ziskovosti se doporučuje používat jako kritérium výběru investičních variant projektů tehdy, když se má vybírat , mezi několika projekty, ale kapitálové zdroje jsou omezeny – není možné přijmout všechny projekty i když mají pozitivní čistou současnou hodnotu Základní výhody Možnost sčítat jednotlivé projekty Index ziskovosti lze používat pro rozhodování o jednotlivých projektech, obdobně jako u NPV

33 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů
Metoda průměrných ročních nákladů Metoda využívající nákladová kritéria Porovnáváme průměrné roční náklady příslušných srovnatelných investičních variant projektů Srovnatelností myslíme především – rozsah produkce a stejné ceny Nejvhodnější je ta varianta, s nejnižšími průměrnými ročními náklady

34 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů
Vztah lze vyjádřit takto: R Průměrné roční náklady varianty O Roční odpisy i Požadovaná výnosnost v % J Investiční náklad V Ostatní roční provozní náklady (provozní náklady-odpisy)

35 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů
Metoda diskontovaných nákladů nákladů Metoda využívající nákladová kritéria Porovnáváme souhrn investičních a diskontovaných provozních nákladů jednotlivých variant projektu za celou dobu životnosti Nejvhodnější je ta varianta, s nejnižšími diskontovanými náklady

36 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů
Vztah lze vyjádřit takto: D Diskontované náklady investičního projektu N Doba životnosti J Investiční náklad V Diskontované roční provozní náklady (provozní náklady-odpisy)

37 Použitá literatura Valach J: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přepracované vydání, Praha: Ekopress 2006 Dluhošová D.: Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. upravené vydání, Praha: Ekopress 2008 Prostějovská Z. a kol.: Management výstavbových projektů. Praha: ČVUT 2008

38 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Analýza návratnosti investic - klady a zápory jednotlivých variant"

Podobné prezentace


Reklamy Google