Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní akt Synonyma: ISA konkrétní akt vrchnostenský akt mocenský akt

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní akt Synonyma: ISA konkrétní akt vrchnostenský akt mocenský akt"— Transkript prezentace:

1 Správní akt Synonyma: ISA konkrétní akt vrchnostenský akt mocenský akt
Pojem: jednostranný PÚ, kterým orgán veřejné správy autoritativně rozhoduje o právních poměrech určitých adresátů Pojmové znaky: jednání na základě zákona jednostranný výrok o právech (povinnostech) nepodřízených subjektů nerovnoprávné postavení těchto subjektů v konkrétní věci a vůči konkrétním adresátům ve vztahu k adresátům právně závazný a vynutitelný

2 Správní akt Někdy bývá SA zaměňován s nařízením: Společné znaky SA a N
jednostrannost (nejde o dohodu) mocenský (vrchnostenský) charakter zákonný základ pro jejich vydání Rozdíly: abstraktnost N x konkrétnost SA obecná závaznost N x individuální závaznost SA

3 Správní akt Členění (klasifikace) SA: podle povahy právních účinků
1. konstitutivní 2. deklaratorní podle zavazovaných subjektů 1. akty in personam 2. akty in rem

4 Správní akt Členění (klasifikace) SA: podle trvání jejich účinků
1. časově omezené 2. časově neomezené podle přínosu obsahu pro adresáta 1. zvýhodňující (benefiční) 2. znevýhodňující (deteriorační)

5 Správní akt Členění (klasifikace) SA: podle pozice adresáta
1. pozitivní 2. negativní podle obsahu 1. materiální 2. procesní podle procesního postupu 1. obecné správní řízení 2. řízení ve věcech daní a poplatků 3. řízení o přestupcích 4. řízení podle NKÚ 5. řízení podle obecného kontrolního řádu

6 Náležitosti SA: kompetenční obsahové formální procedurální
Správní akt Náležitosti SA: kompetenční obsahové formální procedurální

7 Vlastnosti SA: platnost právní moc vykonatelnost vynutitelnost
Správní akt Vlastnosti SA: platnost právní moc vykonatelnost vynutitelnost

8 Základní typy SA: schvalovací povolovací koncese
Správní akt Základní typy SA: schvalovací povolovací koncese

9 Správní akt INDIVIDUÁLNÍ SLUŽEBNÍ POKYNY
synonyma: interní individuální akty, individuální služební akty Pojem: individuální rozhodnutí vůči konkrétnímu adresátovi uvnitř systému veřejné správy v rámci hierarchie obdobně jako vnitřní předpisy (INI) slouží k řízení a vnitřní organizaci forma ani podmínky pro vydání nejsou zpravidla předepsány

10 Správní akt Vady SA: podle povahy nedostatků formálně vadné
věcně nesprávné protiprávní (nezákonné, relativně neplatné) nulitní (nicotné, absolutně neplatné, paakty)

11 Správní právo Pojem: ta část právního řádu, která upravuje veřejnou správu Předmět úpravy: široký okruh právních norem, které upravují práva a povinnosti FO a PO v oblasti veřejné správy Členění: obecná část x zvláštní část hmotné x procesní spr. právo

12 Správní právo Obecná část (obecné správní právo):
vše, co je společné pro daný obor základní pojmy právní instituty procesní postupy prameny práva správní akty veřejnoprávní smlouvy správní právo trestní právní záruky a kontrola

13 Správní právo Zvláštní část :
- zahrnuje hmotně-právní úpravu správního práva - částečně i procesně-právní úpravu - velmi rozsáhlá oblast, která nemůže být předmětem výuky jako celek; přednášejí se jen vybrané obory

14 Správní právo Předmět a systém:
Obecně – správní právo patří spíše do oblasti práva veřejného, ale… teorie zájmová teorie mocenská teorie organická (materiální organická)

15 Správní právo procesní
Zásady a principy rozhodování: zásada = pravidlo s dopadem na víc než jeden případ princip = nosná zásada, „superzásada“, zásada, která ovlivňuje celé právní odvětví Principy zmíněny např. v zák. č. 349/1999 Sb. - § 1 odst. 1

16 Správní právo procesní
Principy demokratického právního státu: suverenita lidu lidská práva a svobody vázanost zákonodárného orgánu ústavou nezávislost soudnictví dělba a kontrola moci záruky soudcovské nezávislosti správní soudnictví rovnost v právech hodnotová neutralita ústavy

17 Správní právo procesní
Principy dobré správy: slušnost vstřícnost bezprůtahovost nejen právní hledisko přiměřenost předvídatelnost

18 Správní právo procesní
Rozlišovat !!! zásady a principy VEŘEJNÉ SPRÁVY jako takové zásady a principy ORGANIZACE veřejné správy (bylo přednášeno) zásady a principy ROZHODOVÁNÍ ve veřejné správě

19 Správní právo procesní
Principy demokratické veřejné správy: legality právní jistoty nezaujatosti proporcionality publicity transparence demokratičnosti naplňování cílů a úkolů odpovědnosti za rozhodnutí další...

20 Správní právo procesní
Principy ROZHODOVÁNÍ: zásady zahájení řízení - oficiality - dispoziční zásady dokazování - materiální (objektivní) pravdy - formální (procesní) pravdy - vyšetřovací - projednací zásada slyšení účastníků + zásady dle správního řádu

21 Správní právo procesní
Proces rozhodování: zásada materiální pravdy rozdíly mezi civilním a správním procesem zahájení řízení [podnět (žádost) x ex offo] ukončení řízení - odložení věci - rozhodnutí ve věci (lhůty!!!) - zastavení řízení

22 Správní právo procesní
Ochrana před nečinností: Nadřízený orgán příkaz konat převzetí věci a vlastní rozhodnutí přikázání věci jinému orgánu prodloužení lhůty

23 Správní právo procesní
Správní akt jako výsledek rozhodovacího procesu: zpravidla písemná forma označení rozhodnutí výroková část, odůvodnění, poučení o opravných prostředcích oznámení (zpravidla doručením) právní moc vykonatelnost nicotnost (nulita, neexistentnost, paakt)

24 Správní právo procesní
Možnosti přezkoumání rozhodnutí: Právní (1/3): v rámci správního řízení 1.1 řádný - odvolání - rozklad - námitky při exekuci 1.2 mimořádný - přezkumné řízení - obnova řízení 1.3 dozorčí

25 Správní právo procesní
Možnosti přezkoumání rozhodnutí: Právní (2/3): ve správním soudnictví 2.1 správní žaloba 2.2 žaloba proti nečinnosti 2.3 kasační stížnost 2.4 obnova řízení ve správním soudnictví

26 Správní právo procesní
Možnosti přezkoumání rozhodnutí: Právní (3/3): v ústavním soudnictví - ústavní stížnost před evropskými orgány ochrany lidských práv - ESLP ve Štrasburku Jiné: - podnět Veřejnému ochránci lidských práv

27 Správní právo procesní
Správní uvážení a neurčité právní pojmy: Správní uvážení = volná úvaha, správní diskrece zákonem umožněné postupy, kdy správní úřad na základě zhodnocení skutkového a právního stavu věci samostatně vybírá jedno z více alternativ rozhodnutí Neurčité právní pojmy absolutně neurčité částečně určité neurčité význam rozlišení SU x NPP - praktický

28 Správní právo procesní
Přezkum správního uvážení: v rámci odvolacího řízení nové správní uvážení možné zrušení rozhodnutí možný soudní přezkum správního uvážení Analogie ve spr.právu: analogie zákona analogie práva nepřípustná x přípustná


Stáhnout ppt "Správní akt Synonyma: ISA konkrétní akt vrchnostenský akt mocenský akt"

Podobné prezentace


Reklamy Google