Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný"— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_20 Název materiálu: ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům daňovou evidenci a účetní doklady. Očekávaný výstup: Žáci budou schopni vysvětlit základy daňové evidence a charakterizovat účetní doklady. Klíčová slova: Daňová evidence, účetní doklady jednotlivé, sběrné, interní, externí Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodika: Podklad pro výklad učiva Obor: H/01 Cukrář, H/01 Prodavač, H/01 Kuchař-číšník Ročník: TŘETÍ Vytvořeno v programu: Microsoft Office PowerPoint 2007 Odkaz: Autor: (jméno, příjmení, titul) ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. ě Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

2 Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný
DAŇOVÁ EVIDENCE Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví, které bylo zrušeno roku Hlavní požadavky vyplývají ze zákona §7b zákona č. 586/1992 Sb., Zákon o daních z příjmů, přičemž z toho plynou tyto požadavky: Daňová evidence poskytuje podklady pro zjištění daně z příjmů Je dán způsob, jakým se oceňuje majetek a závazky Inventarizovat k archivovat Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

3 Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný
DAŇOVÁ EVIDENCE Daňová evidence je určena pro ty subjekty, které nejsou účetní jednotkou dle zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví. Zákon o účetnictví vymezuje pouze tzv. podvojné účetnictví. Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, jejichž obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 mil Kč, nejsou účastníkem sdružení a nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

4 Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný
CÍLE DAŇOVÉ EVIDENCE Zjištění základu daně jako rozdíl mezi daňovými a nedaňovými výdaji Stavu majetku a závazků (dluhů), které ovlivňují základ daně z příjmů Srozumitelný přehled o daňových příjmech a výdajích Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

5 VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE
V současné době existuje určitá volnost v tom, jakou formu daňové evidenci dáme. Je možné používat některý z účetních programů, nebo si vytvořit pouze tabulku v tabulkovém procesoru, kde budeme odděleně sledovat již zmíněné: příjmy a výdaje v členění na daňové a nedaňové majetek a závazky. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

6 DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE
Pro jejich rozlišení existuje základní pravidlo: Daňové příjmy jsou všechny příjmy, které jsme získali podnikatelskou činností (příjmy za prodej zboží, příjmy za prodej výrobků, příjmy za prodej služeb). Daňové výdaje jsou výdaje, které jsme prokazatelně vynaložili na dosažení, zajištění a udržení příjmů (např. výdaje na nákup materiálu, na nákup drobného hmotného majetku, na nákup zboží, na mzdy zaměstnanců, provozní režie). § 24, § 25 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

7 VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE
Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

8 VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE
Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

9 DAŇOVÁ EVIDENCE obsahuje
Deník příjmů a výdajů (peněžní deník) Kniha pohledávek a závazků Ostatní pomocné knihy o složkách majetku a závazcích: Inventární karty dlouhodobého majetku Karty zásob Karta rezerv Mzdová evidence Pokladní kniha Kniha jízd Kniha cenin Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

10 Minimální náležitosti účetních dokladů:
ÚČETNÍ DOKLADY Účetní doklady slouží k zachycení činnosti podniku. Mají stanovenou formu a obsah a při jejich zpracování je třeba postupovat předepsaným způsobem. Minimální náležitosti účetních dokladů: Označení účetního dokladu Popis obsahu účetního případu Peněžní částka nebo údaj o množství a ceně Datum vyhotovení dokladu Datum uskutečnění účetního případu Podpis osoby odpovědné za účetní případ Razítko Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

11 DAŇOVÝ DOKLAD musí ještě obsahovat (pro plátce DPH):
ÚČETNÍ DOKLADY DAŇOVÝ DOKLAD musí ještě obsahovat (pro plátce DPH): Obchodní jméno, sídlo, místo podnikání, IČ, DIČ dodavatele Obchodní jméno, sídlo, místo podnikání, IČ, DIČ odběratele Pořadové číslo dokladu Název, množství zboží Výši ceny bez DPH Sazbu DPH Výši daně celkem Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

12 ČLENĚNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ
PODLE OBSAHU PODLE POČTU ZAZNAMENANÝCH OPERACÍ VNĚJŠÍ JEDNOTLIVÉ VNITŘNÍ SBĚRNÉ Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

13 ČLENĚNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ dle obsahu
Jsou určeny k zaznamenání účetní operace s vnějším světem (dodací list, faktura, výpis z účtu atd.) Zachycují pohyb majetku uvnitř účetní jednotky (příjemka, výdejka materiálu) VNĚJŠÍ VNITŘNÍ Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

14 ČLENĚNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ dle počtu operací
Obsahují jednu nebo více stejnorodých hospodářských operací uskutečněných zpravidla v rámci jednoho dne (jednotlivá faktura, výdejka materiálu). Shrnují více jednotlivých účetních dokladů, které zachycují stejnorodé hospodářské operace, aby mohly být zaúčtovány jedinou položkou (výkaz spotřeby materiálu za dekádu sestavený z jednotlivých výdejek). JEDNOTLIVÉ SBĚRNÉ Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

15 Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný
POUŽITÉ ZDROJE Mach, J. Ekonomika pro SOU – 3. díl. Fortuna ISBN Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný"

Podobné prezentace


Reklamy Google