Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Značení ocelí systém značení podle EN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Značení ocelí systém značení podle EN"— Transkript prezentace:

1 Značení ocelí systém značení podle EN
ČSN EN ČSN EN

2 Normalizace Organizace Příklady norem
ČSNI Český normalizační institut – Praha, Česká republika CEN European Committee for Standardisation (Evropská unie) – Brusel, Belgie ISO Intermational Standardisation Organisation – Ženeva, Švýcarsko EFTA European Free Trade Association Evropské sdružení volného obchodu ESIS Evropská komise pro standardizaci železa a oceli Příklady norem ČSN Česká technická norma ČSN EN Česká verze evropské normy (EN) ČSN EN ISO Česká verze mezinárodní (ISO) a evropské normy (EN) ČSN CR Česká verze zprávy CEN EN Evropská norma (CEN) prEN návrh normy před schválením (návrh ENV) CR zpráva (CEN Report) ISO Mezinárodní norma (ISO)

3 Systémy označování ocelí
ČSN EN – Definice a rozdělení ocelí ČSN EN Systémy označování ocelí - Část 1: Systém zkráceného označování – Základní symboly ČSN EN Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování ČSN CR Systémy označování ocelí – Přídavné symboly nahrazuje tzv. ČSN ECISS IC 10 ( ) z března 1995 Základní harmonizované normy z oblasti rozdělení a označování ocelí. ČSN EN platnost od: Červenec 1994 ČSN EN platnost od: Duben 1995 ČSN EN platnost od: Březen 1995 ČSN CR platnost od: Srpen 1999

4 Definice a rozdělení ocelí ČSN EN 10020
Rozdělení ocelí podle stupně legování Nelegované oceli Legované oceli Rozdělení ocelí podle hlavních skupin jakosti Oceli obvyklých jakostí Nelegované jakostní oceli Nelegované ušlechtilé oceli Legované jakostní oceli Legované ušlechtilé oceli Rozdělení ocelí podle stupně legování Nelegované oceli jsou ty, jejichž určující obsahy jednotlivých prvků nedosahují mezních obsahů. Legované oceli jsou ty, jejichž obsahy jednotlivých prvků minimálně v jednom případě dosahují nebo překračují mezní obsah. Rozdělení ocelí podle hlavních skupin jakosti: Oceli obvyklých jakostí jsou druhy ocelí s požadavky na jakost, jejichž splnění nevyžaduje zvláštní opatření při výrobě. Nelegované jakostní oceli – druhy ocelí, pro které všeobecné nění předepsána rovnoměrná reakce na tepelné zpracování a nejsou předepsány žádné požadavky na stupeň čistoty, pokud se týká nekovovvých vměstků. Na základě namáhání, kterým jsou při použití vystaveny, jsou však na ně kladeny ve srovnání s ocelemi obvyklých jakostí přísnější nebo dodatečné požadavky, např. ohledně náchylnosti ke křehkému lomu, velikosti zrna, tvařitelnosti atd... Takže výroba oceli vyžaduje zvláštní pečlivosti. Nelegované ušlechtilé oceli Nelegované ušlechtilé oceli jsou druhy ocelí, které na rozdíl od jakostních ocelí vykazují vyšší stupeň čistoty, obzvláště pokud se týká nekovovvých vměstků. Jsou většinou určeny pro zušlechťování nebo povrchové kalení a vyznačují se tím, že rozvnoměrněji reagují na toto zpracování. Požadovaných zpracovacích a užitných vlastností – často v kombinaci a v zůžených mezích (vysoké nebo úzce vymezené pevnosti nebo kalitelnosti ve spojení s vysokými požadavky na tvařitelnost, svařitelnost, houževnatost atd..) je dosahováno přesným stanovením chemického složení a zvláštními podmínkami výroby a zkoušení. Legované jakostní oceli jsou oceli které jsou určeny pro podobné účely použití jako nelegované jakostní oceli, ale aby vyhovovaly zvláštním podmínkám použití, obsahují legovací prvky v obsazích, které z nich dělají legované oceli. Legoané ušlechtilé oceli je u nich dosahováno požadovaných zpracovacích a užitných vlastností – často v kombinaci a v zůžených mezích, přesným stanovením chemického složení a zvláštními podmínkami výroby a zkoušení. Patří sem obzvláště nerezavějící oceli, žáruvzdornéé a žárupevné oceli, oceli na valivá ložiska, nástrojové oceli, oceli pro ocelové konstrukce a pro stavbu strojů, oceli se zvláštními fyzikálními vlastnostmi atd.

5 Mezní obsahy prvků dle ČSN EN 10020
Normou ČSN EN jsou rozděleny oceli na legované a nelegované pokud obsah prvků překročí Prvek Limitní obsah Hmotnostní podíl [%] B 0,0008 La, Zr, a ostatní prvky 0,05 s výjimkou: C, P, S, N Nb 0,06 Mo 0,08 Al, Bi, Se, Te, V, Co, W 0,1 Ni, Cr 0,3 Cu, Pb 0,4 Si 0,5 Mn 1,65

6 ČSN EN skupina 1 značení ocelí podle jejich použití a mechanických, nebo fyzikálních vlastností Charakteristické písmeno pro oceli na odlitky G Značky podle skupin 1 obsahují následující symboly: S – oceli pro ocelové konstrukce pro všeobecné použití P – oceli pro tlakové nádoby L – oceli na potrubí E – oceli na strojní součásti B – oceli pro výztuž do betonu, následuje číslo, které odpovídá charakteristické mezi kluzu v N/mm2 Y – oceli pro předpínací výztuž do betonu, následuje číslo, které odpovídá minimální pevnosti v tahu v N/mm2 R – oceli na kolejnice, následuje číslo, které odpovídá minimální pevnosti v tahu v N/mm2 H – ploché výrobky válcované za studena u ocelí k tažení s vyšší pevností, následuje číslo odpovídající minimální mezi kluzu v N/mm (Pokud je stanovena pouze pevnost v tahu, uvádí se písmeno T a uvádí se minimální pevnost v tahu).

7 ČSN EN skupina 1 značení ocelí podle jejich použití a mechanických, nebo fyzikálních vlastností D – ploché výrobky z měkkých ocelí pro tváření za studena, je doplněno některým z dalších uvedených písmen C – pro ploché výrobky válcované za studena D – pro ploché výrobky válcované za tepla určené pro bezprostřední zpracování X – ploché výrobky, pro které není předem stanoven způsob válcování (za tepla nebo za studena) T – tenké a pocínované plechy a pásy, pochromované plechy a pásy U jednoduše válcovaných výrobků následuje charakteristické písmeno H a číslo odpovídající střední hodnotě předepsaného rozsahu tvrdosti HR 30 Tm U dvojnásobně redukovaných výrobků následuje číslo odpovídající jmenovité hodnotě pro mez kluzu v N/mm2 M – plechy a pásy pro elektrotechniku

8 ČSN EN 10027-1 skupina 1 Oceli na potrubí
Základní symboly Přídavné symboly pro oceli Přídavné symboly pro ocelové výrobky L n an ... + an + an ... Písmeno Vlastnosti Skupina 1 Skupina 2 L oceli na potrubí nnn = minimální mez kluzu (Re) v N/mm2 pro nejmenší tloušťku výrobku M – termomechanicky válcováno N – normalizačně žíháno, nebo normalizačně válcováno Q – zušlechtěno a – třída požadavků, jestliže je to potřebné, následuje jedna číslice

9 ČSN EN 10027-1 skupina 1 Oceli pro tlakové nádoby
Základní symboly Přídavné symboly pro oceli Přídavné symboly pro ocelové výrobky G P n an ... + an + an ... Písmeno Vlastnosti Skupina 1 Skupina 2 G ocel na odlitky P oceli pro tlakové nádoby nnn = minimální mez kluzu (Re) v N/mm2 pro nejmenší tloušťku výrobku M – termomechanicky válcováno N – normalizačně žíháno, nebo normalizačně válcováno Q – zušlechtěno B – láhve na plyny S – jednoduché tlakové nádoby T – trubky H – vysoké teploty L – nízké teploty R – normální teploty X – vysoké a nízké teploty

10 ČSN EN 10027-1 Příklady symbolů pro zvláštní požadavky
+C hrubozrnná ocel +F jemnozrnná ocel +H se zvláštní prokalitelností +Z15 minimální kontrakce ve směru kolmém k povrchu = 15% +Z25 minimální kontrakce ve směru kolmém k povrchu = 25% +Z35 minimální kontrakce ve směru kolmém k povrchu = 35% Poznámka: Tyto symboly jsou od předcházejících odděleny plusovým znaménkem (+) a v podstatě stanoví charakteristické požadavky pro oceli. Z praktického hlediska jsou ale považovány za přídavné symboly pro ocelové výrobky.

11 ČSN EN 10027-1 skupina 2 oceli označené podle jejich chemického složení
Nelegované oceli se středním obsahem Mn pod 1% Značka oceli: charakteristické písmeno C a číslo, které odpovídá stonásobku střední hodnoty předepsaného pro obsah uhlíku Nelegované oceli se středním obsahem Mn ≥ 1%, nelegované automatové oceli a legované oceli s obsahy jednotlivých legujících prvku pod 5% Značka oceli se skládá z písmen a čísel v následujícím pořadí: Číslo odpovídající stonásobku střední hodnoty rozsahu předepsaného pro uhlík Chemické symboly pro legující prvky charakteristické pro ocel (řazené podle klesajících obsahů prvků Čísla, která jsou stanovena podle obsahu charakteristických legujících prvků v daném pořadí (čísla představují střední obsah příslušného legujícího prvku vynásobený koeficientem uvedeným v ČSN EN )

12 ČSN EN 10027-1 skupina 2 oceli označené podle jejich chemického složení
Legované oceli s obsahem minimálně jednoho legujícího prvku ≥ 5% Značka oceli se skládá z písmen a čísel v následujícím pořadí: Charakteristické písmeno X Čísla která odpovídají stonásobku střední hodnoty rozsahu předepsaného obsahu uhlíku Chemické symboly pro legující prvky charakterizující ocel Čísla uvádějící obsahy charakteristických legujících prvků v daném pořadí (jednotlivá čísla představují střední obsah příslušného legujícího prvku zaokrouhlený na nejbližší vyšší celé číslo). Rychlořezné oceli Značka se skládá z: Písmen HS Čísel která uvádějí obsahy prvků v následujícím pořadí W, Mo, V, Co

13 Přídavné symboly pro oceli
ČSN EN skupina 2 Nelegované oceli se středním obsahem Mn pod 1% Základní symboly Přídavné symboly pro oceli G C n an ... Písmeno Obsah C Skupina 1 Skupina 2 G ocel na odlitky C uhlík nnn = stonásobek střední hodnoty rozsahu předepsaného pro obsah uhlíku E – předepsaný maximální obsah síry R – předepsaný rozsah pro obsah síry D – pro tažený drát C – pro tváření za studena S – pro pružiny U – nástrojové W – svařovací dráty G – jiné charakteristiky an = symboly pro další předepsané přídavné prvky

14 ČSN EN 10027-1 skupina 2 Nelegované oceli se středním obsahem Mn ≥ 1%
Základní symboly Legující prvky G n a ... n-n Písmeno Obsah C G ocel na odlitky (pokud je požadována) nnn = stonásobek střední hodnoty rozsahu předepsaného pro obsah uhlíku a chemické značky legujících prvků charakterizujících ocel n – n čísla, oddělená spojovací čárkou, která odpovídají střednímu obsahu příslušného prvku vynásobenému následujícím koeficientem Prvek Koeficient Cr, Co, Mn, Ni, Si, W 4 Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V, Zr 10 Ce, N, P, S 100 B 1000 10 CrMo 9-10 (15 313) - Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení 28 Mn 6 – Oceli k zušlechťování EN 10083

15 ČSN EN 10027-1 skupina 2 Legované oceli s obsahem min
ČSN EN skupina 2 Legované oceli s obsahem min. jednoho legujícího prvku ≥ 5% Základní symboly Přídavné symboly G X n a ... n-n Písmeno Obsah C Legující prvky G ocel na odlitky (pokud je požadována) X střední obsah min. jednoho prvku ≥ 5% nnn = stonásobek střední hodnoty rozsahu předepsaného pro obsah uhlíku a chemické značky legujících prvků charakterizujících ocel n – n čísla, oddělená spojovací čárkou, která odpovídají střednímu obsahu příslušného prvku zaokrouhlenému na nejbližší vyšší číslo

16 ČSN EN 10027-1 skupina 2 Rychlořezné oceli
Základní symboly Přídavné symboly H S n-n Písmeno Legující prvky HS rychlořezné oceli n – n čísla, oddělená spojovací čárkou, která odpovídají obsah legujích prvků v následujícím pořadí: Wolfram (W) Molybden (Mo) Vanad (V) Kobalt (Co)

17 Příklad označení oceli
S235 JR G2 Ocel pro ocelové konstrukce, obvykle plechy, tyče atp... Uklidněná ocel (vhodná pro svařování) mez kluzu Re = 235 MPa Nárazová práce 27J při teplotě 220°C Jak je tato ocel označena? Podle chemického složení, nebo podle způsobu použití? ČSN

18 Příklad označení oceli
X5CrNi 18-10 Legovaná ocel procento legur ≥ 5% Procenta hlavních legur: Cr – 18% Ni – 10% C = 0,05% Hlavní legury Cr Ni Jak je tato ocel označena? Podle chemického složení, nebo podle způsobu použití? ČSN

19 Příklad označení oceli
Zvl. požadavky limitovaný obsah síry C = 0,15% Ocel označená podle chemického složení. Max obsah uhlíku bude C = 0,15 % a koncové písmeno E znamená že je předepsán maximální obsah Síry. Jak je tato ocel označena? Podle chemického složení, nebo podle způsobu použití? ČSN

20 Porovnání značek normy ČSN EN 10027-1 a ČSN 42 0002
ČSN EN ČSN S S235JRG S235JRH S235JRG S235J S275JR S275J2G S355J2G S335J S355J0W ČSN EN ČSN P235GH P265GH P295GN P355J2G E E E

21 ČSN EN 10027-2 Systém číselného značení
1.XXXX(XX) Číslo hlavní skupiny materiálu (1 = ocel) Číslo skupiny oceli Pořadové číslo (místa v závorce jsou určena pro budoucí použití) Každé číslo oceli musí odpovídat pouze jedné značce oceli a naopak, každá značka oceli může odpovídat pouze jednomu číslu oceli a naopak, každá značka oceli může odpovídat pouze jednomu číslu oceli. To platí také pokud byla ocel tohoto čísla zrušena. Čísla jsou přidělována Evropským registračním úřadem ocelí ( ) Düseldorf Nemecko.

22 ČSN EN 10027-2 Nelegované oceli
Oceli obvyklých jakostí Oceli jakostní Oceli ušlechtilé 00 90 10 oceli se zvláštními fyzikálními vlastnostmi S185 (10 000, ) S235 (11373, 11375) E295 (11 500) E335 (11 600) E360 (11 700) 01 91 11 konstrukční oceli na strojní součásti s < 0,50%C 12 050 Konstr. oceli pro všeobecné použití Rm< 500 MPa S235J0 (11 378), S275J2 (11 448) 02 ostatní konstrukční oceli neurčené 92 pro tepelné zpracování s Rm<500MPa oceli na strojní součásti s > 0,5 %C 12 060 oceli s průměrným % C < 0, nebo Rm<400MPa P235GH(11 368) 13 konstrukční oceli, oceli na strojní součásti, tlakové nádoby a oceli se zvláštními požadavky 04 oceli s průměrným % C0.12< nebo Rm400 < 500 MPa S275N,, P265GH(11 418), P295GH(13 030) 14 05 oceli s průměrným % C 0.25< nebo Rm  500 < 700 MPa S355J0(11 523), S355J2(11 503), S355N (NL) 15 oceli nástrojové oceli s průměrným % C  nebo Rm 700 MPa 16 oceli s vyšším obsahem P nebo S oceli nástrojové ČSN oceli nástrojové 19

23 konstrukční oceli, oceli na strojní součásti a na tlakové nádoby
ČSN EN Legované oceli Oceli ušlechtilé nástrojové oceli různé oceli chemicky odolné oceli konstrukční oceli, oceli na strojní součásti a na tlakové nádoby 20 Cr 30 40 nerezavějící oceli s méně než 2,5% Ni bez Mo, Nb, Ti 50 Mn, Si, Cu 13 141 60 Cr-Ni s obsahem Cr od 2,0 do 3% 70 80 Cr-Si-Mn Cr-Si-Mn-Mo Cr-Si-Mo-V Cr-Si-Mn-Mo-V 21 Cr-Si Cr-Mn Cr-Mn-Si 31 41 nerezavějící oceli s méně než 2,5% Ni s Mo, bez Nb a Ti 51 Mn-Si Mn-Cr 13 240 61 71 Cr-Mn-B 81 Cr-Si-V Cr-Mn-V Cr-Si-Mn-V 22 Cr-V Cr-V-Si Cr-V-Mn Cr-V-Mn-Si 32 rychlořezné oceli s Co 42 52 Mn-Cu Mn-V Si-V Mn-Si-V 62 Ni-Si Ni-Mn Ni-Cu 72 Cr-Mo s méně než 0,35% Mo Cr-Mo-B 82 Cr-Mo-W Cr-Mo-V-W 23 Cr-Mo-V Mo-V 33 rychlořezné oceli bez Co 43 nerezavějící oceli s  2,5 % Ni bez Mo, Nb, Ti (15 260) 53 Mn - Ti Si-Ti 63 Ni-Mo Ni-Mo-Mn Ni-Mo-Cu Ni-Mo-V Ni-Mn-V 73 s  0,35 % Mo (15 121) (15 313) 83

24 ČSN EN 10027-2 Legované oceli dokončení
Oceli jakostní Oceli ušlechtilé nástrojové oceli různé oceli chemicky odolné oceli konstrukční oceli, oceli na strojní součásti a na tlakové nádoby 26 W kromě tříd 24,25 a 27 36 materiály se zvláštními magnetickými vlastnostmi bez Co 46 chemicky odolné a žáropevné slitiny Ni 56 Ni 66 Cr-Ni-Mo s < 0,4% Mo +  2,0 < 3,5 % Ni 76 Cr-V s > 2,0 % Cr 86 27 s Ni 37 materiály se zvláštními magnetickými vlastnostmi s Co 47 žáruvzdorné oceli s < 2,5 % Ni 57 Cr-Ni s < 1,0% Cr 67  3,5 < 5 % Ni nebo  0<4 % Mo 77 Cr-Mo-V 87 oceli neurčené pro tepelné zpracování u odběratele oceli se zvláštními fyzikálními vlastnostmi 28 ostatní 38 materiály se zvláštními fyzikálními vlastnostmi bez Ni 48 žáruvzdorné oceli s  2,5 % Ni 58 s  1,0 < 1,5 %Cr 68 Cr-Ni-V Cr-Ni-W Cr-Ni-V-W 78 88 vysocepevné svařitelné oceli oceli pro různé oblasti použití 29 39 materiály se zvláštními fyzikálními vlastnostmi s Ni 49 vysocepevné žáropevné materiály 59 s  1,5 < 2 %Cr 69 57 až 68 79 Cr-Mn-Mo Cr-Mn-Mo-V 89


Stáhnout ppt "Značení ocelí systém značení podle EN"

Podobné prezentace


Reklamy Google