Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Východiska efektivního elearningu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Východiska efektivního elearningu"— Transkript prezentace:

1 Východiska efektivního elearningu
Ivana Šimonová Fakulta informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové

2 Východiska efektivního elearningu
se zaměřením na výuku cizích jazyků: globalizace informační společnost vzdělání + vzdělávání zájem

3 ELEARNING: elektronické učení a učení se = využívání IKT v edukačním procesu, dnes zejména prostřednictvím počítačových sítí, ale využívá i jednotlivé multimediální prvky, často spojován s řízeným učením v LMS DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: edukační proces na dálku = U (vzdělávací instituce) a Ž jsou fyzicky odděleni

4 Společenské změny a edukační proces
Pedagogické – nové klíčové kompetence, koncepce, předměty, dotace, rozvoj osobnosti, motivace, kreativita, zodpovědnost, Ve struktuře systému vzdělávání – privatizace, autonomie, státní, soukromé, církevní, …, Bc., Mgr., Ph.D. Ekonomické – nabídka, poptávka, marketing, reklama, školné, …. …….

5 Společenské změny a edukační proces
Globalizace světa, pracovního trhu, Informační společnost, Dostupnost vzdělání + potřeba celoživotního vzdělávání …. → Nové klíčové kompetence

6 Technické změny a edukační proces
Rozvoj technologií: nárůst výkonu, vysokorychlostní konektivita, využívání mobilních technologií (mobilní telefon, notebook, netbook, …), penetrace do všech sfér činnosti → změna role technologií kvantita musí přerůst v kvalitu

7 Klíčové kompetence Příprava pro dosud neexistující ……. (profese) →
Umět se učit Umět být Umět žít

8 OECD, 2001 schopnost učit se, včetně motivace k učení,
samostatně navrhovat vlastní celoživotní vzdělávací strategie, schopnost sebevzdělávání, schopnost učit se s jinými a od jiných, pracovat v týmu, schopnost spolupracovat s jinými oblastmi, rozvoj náročného a kritického myšlení, schopnost vyrovnat se s hlavními hodnotami a úkoly na počátku 21. století, schopnost sociální kompetence, vytvoření jazykové a komunikační schopnosti nad rámec mateřského jazyka, zachování tolerance a uznání různých kultur, získání dovednosti v práci s ICT jako zdrojem informací, nástrojem učení se a komunikace

9 Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, 2001
naučit se poznávat, tj. osvojit si metody, jak se učit, naučit se využívat nové ICT, naučit se zpracovávat informace, měnit je na poznatky, aplikovat a hodnotit, myslet kriticky, naučit se jednat a žít ve společnosti, pracovat v týmu, komunikovat, řešit konflikty, respektovat odlišné názory, chápat vzájemnou závislost, naučit se být, tj. orientovat se v různých situacích, adekvátně reagovat, rozhodovat se na základě samostatného úsudku, ale v souladu s morálními normami, vytvořit si kvalitní stupnici hodnot, umět přijmout osobní zodpovědnost

10 Koncepce rozvoje výchovy a vzdělávání v SR,2000
komunikační schopnosti a způsobilosti v mateřském i cizím jazyce, personální a interpersonální schopnosti, které zahrnují sebezdokonalování, kontrolu, vytváření vztahů a práci v týmu, zodpovědnost, péče o zdraví a životní prostředí, tolerance, respektování lidských práv a etiky, schopnost tvořivě a kriticky řešit problémy, schopnost formovat občanskou společnost, schopnost pracovat s moderními ICT

11 Evropský referenční rámec
Komunikace v mateřském jazyce a cizích jazycích Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií Schopnost práce s digitálními technologiemi Schopnost učit se Sociální a občanské schopnosti Smysl pro iniciativu a podnikavost Kulturní povědomí a vyjádření

12 Dnes → zítra Marc Prensky: Net generation = síťová generace:
DÍTĚ - digitální domorodec / UČITEL - digitální imigrant (digital native) (digital immigrant) Nezkoumat schopnost ovládat počítač, ALE jeho vliv na vývoj osobnosti = digitální moudrost (digital wisdom) Dlouhodobé používání technologií způsobí restrukturování myšlení Cloud computing = „mrak“ e-informací → zpracovat, uchovat, aplikovat, ….

13 Mezigenerační změny Digitální imigrant Digitální domorodec
Plynulé tempo Mono-tasking Lineární přístup Vnímání čtením Ctižádost, samostatnost Pasivní Učení, pak hra Klid Realita Technologie = nepřítel Nespojité tempo Multi-tasking Nelineární přístup Ikonické vnímání Spolupráce Aktivní Učení hraním Stále ve střehu Fantazie Technologie = přítel

14 Změny vzdělávacího prostředí
Bez technologií Všudypřítomné technologie Zdroj info:kniha+čtení Spoléhat na vlastní paměť Hledání info složité Zprostředkovat poznání jevů mimo naše smysly komplikované Komunikace v „blízkém“ okruhu Simulace dopadu rozhodnutí omezená Zdroj info: display+prohlížení Data stále dostupná Hledání snadnější Zprostředkovat poznání jevů mimo naše smysly je snadnější Komunikace v nejširším okruhu Simulace snadnější: virtuální

15 Vzdělávací teorie+ICT
Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus Konektivismus

16 Bořivoj Brdička: Konektivismus – teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí. Česká škola.cz, 2008, ISSN Dostupný z: Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus Konektivismus Princip zkoumá jen vnější chování strukturované programovatelné poznávání individuální poznávání založené na sociálním principu chápání informačních struktur v síti Proč? metoda cukru a biče řízené poznávání navazující na předchozí znalosti osobní nasazení, sociální a kulturní prostředí, aktivizace různorodost sítě umožňuje najít pro sebe nejvhodnější cestu Funkce paměti opakovaná zkušenost kódování, ukládání, vybavení znalosti dynamicky konstruovány na základě předchozích znalosti konstruovány na základě dynamicky se měnící sítě Jak? podnět, reakce definování cílů podle osnov, plnění plánu, ověřování vlastní zájem, osobní kontakt s lidmi aktivní účast v síti Metoda plnění úkolu (dril) učení zpaměti, procvičování, zkoušení řešení problémových úloh komplexní přístup využívající rozličné zdroje

17 To, co chceme po studentech, musíme požadovat i od učitelů.
Tři kroky Technik + ekonom: HW, SW, … Uživatel: počítač, obecná počítačová gramotnost Učitel/student: vzdělávací elearning To, co chceme po studentech, musíme požadovat i od učitelů.

18 Krok 1: HW + SW Servery PC PC+net PC ve třídách Note booky 2000 16 625
581 200 27 2001 18 668 653 221 33 2002 770 764 254 41 2003 786 282 56 2004 21 892 879 309 2005 36 907 875 313 119 2006 375 142 2007 59 1031 1019 413 203

19 Krok 2: PC gramotnost (obecná) Projekt ECDL :
e-studijní materiály (flexibilní použití – čas, místo tempo, styl???) e-testování ECDL certifikát CŽV pro zaměstnance UHK + veřejnost (← projekty)

20 Krok 3: Další kompetence
(vzdělávací) Učitelé i studenti: Jak připravit e-kurzy (studijní materiály, testy, využívat komunikaci, ….) Jak učit (vyučovat) Jak se učit (studovat) Jak vést e-kurzy Projekt OLIVA = On-Line VýukA

21 Lee S. Shulman: TPCK Model
(Stanford University) Technological Pedagogical Content Knowledge = model základních znalostí učitelů – průnik ICT + pedagog + odborník Člověk (osobnost) + psycholog + pedagog + odborník

22

23 Využívání ICT na FIM UHK
sdílený prostor na síťových discích, Internet: , www stránky učitelů, kateder, administrativy, Informační systém ISIT: přijímací řízení, zápis, zápočty a zkoušky: termíny, výsledky rozvrh, změny ve výuce, e-nástěnky, sylabus, e-knihovna, nabídky zaměstnání a odborných praxí, e-časopisy Telegraf a Absolvent, projekty, …. LMS WebCT

24 LMS WebCT 2001 – 1. kurz pro IDV → první tým
Prosinec 2008 … 170 e-kurzů: Informatické -40% Ekonomie+Management - 36% Jiné (odborná angličtina, němčina, ruština, psychologie management cest.ruchu, Australie, N. Zéland, GB-historie+kultura, …) - 24%

25 Zpětná vazba Od úplného začátku (2001) V kurzech odborné angličtiny:
Dotazníky: TŘI OTÁZKY MOTIVACE KE STUDIU ZKUŠENOSTI ABSOLVENTŮ E-KURZŮ Experiment : porovnání výsledků testů v distanční a prezenční formě výuky

26 1. Jak se vám pracovalo ve virtuálním studijním prostředí WebCT?
Názor studenta Výskyt v % WebCT je: výborné, velmi dobré, příjemné 14 Pracovalo se mi dobře 49 Pracoval/a jsem bez problémů 7 Dobře organizované, strukturované 21 Snadno pochopitelné 9 Docela dobré Uživatelsky přátelské, intuitivní Měl/a jsem počáteční problémy, pak zmizely Měl/a jsem technické problémy na svém počítači 5

27 2. Jestliže vidíte nějaké klady na této formě studia, které to jsou?
Názor studenta Výskyt v % Distanční studium je pro mě ideální 14 Flexibilita času 82 Flexibilita místa 28 Individuální studijní tempo 32 Přístup 7/24 23 Struktura studijních materiálů 19 Studijní materiály mají „lidský“ přístup 7 Testy+řešení+vysvětlení, neomezeně 21 Příklady se skrytou odpovědí Diskuse s učitelem, spolužáky 17 Distanční výuka je pro mě efektivní 10 Finanční úspora: studijní materiály, cestovné aj. 37

28 3. Jestliže vidíte nějaké zápory na této formě studia, které to jsou, a jaká byste doporučili zlepšení? Názor studenta Výskyt v % Postrádám: celkový kaledář 15 Možnost stáhnout kurzy jako celek 28 Živou konverzaci Okamžité spojení s U, studenty 9 Face-to-face kontakt s U 17 Face-to-face kontakt s ostatními studenty Více poslechu 10 Kontrolu výslovnosti u nové slovní zásoby 4

29 Zkušenosti absolventů e-kurzů
2oo st. SM G S T ST Syl Cal M D Ch Se Su GE +++ 66 34 10 60 125 74 98 113 115 5 103 127 48 ++ 79 49 13 78 33 64 57 43 38 53 44 120 + 54 15 36 26 21 22 24 30 32 N.U 158 16 14 168 - 1 4 8 2 12 -- --- 9

30 Ped.experiment: prezenční vs distanční výuka
Testy: Pretest, Posttest, PosttestT (po 3 měsících), 2003/4, 2004/5 Respondenti: 120 studentů, FIM, AI, IM Kontrolní skupina: prezenčně, 2 hod. týdně Experimentální skupina: distančně - WebCT

31 Slovní zásoba

32 Mluvnice

33 Výsledky: Distanční 48% : Prezenční 52%
ERASMUS Riga RISEBA + FIM, distanční vs prezenční výuka, odborná angličtina Obsah testu: Zeměpis+turistický ruch Konverzační obraty Mluvnice (Gerunds, předpřít/minulý čas, sg/pl) Název instituce, oboru studia Výsledky: Distanční 48% : Prezenční 52%

34 Projekty FRVŠ: Čítanka odb. anglických textů s překladem vybraných výrazů Soubor nahrávek odb. anglických textů s transkripcí a překladem vybraných výrazů CISCO Networking Academy GAČR: Hodnocení přínosu moderních technologií v procesu formování kompetencí studentů VŠ …. styly učení (se) ….????

35 Bořivoj Brdička: SCO 2009, Brno
Michael Wesch: „Škola se změnila. …. Posluchárny postavené původně k tomu, aby zajistily přenos znalostí od autority zosobněné učitelem dolů do auditoria, jsou najednou naplněny všudypřítomným mrakem informací, v němž se znalosti nehledají, nýbrž vytvářejí, a autorita se musí dlouhodobě budovat spoluúčastí a diskusemi.“

36 „…. Není nutné zdi (učeben) opravdu bourat
„…. Není nutné zdi (učeben) opravdu bourat. Musíme jen přestat předstírat, že nás oddělují od zbytku světa, a začít se studenty hledat odpovědi na skutečné a smysluplné otázky. Pak nám nezbude než přestat ignorovat skutečnost, že jsme obklopeni mrakem všudypřítomných informací, i to, že naši studenti disponují přístrojí, které umožňují do tohoto mraku kdykoli vstoupit (a získat odpověď na každou jednoznačnou otázku). Měli bychom tuto úžasnou možnost přivítat a využít ji způsobem pro studenty přínosným, zapojujícím je do skutečného světa. ….“

37 Nápady http://www.eslpod.com E-kurzy – LMS WebCT
Webster - ozvučený slovník Text-to-speech Text-to-speech-translator Text+překlad, Zvuk+text+překlad Aplikace pro zapamatování a procvičování slovní zásoby URL

38 URL (sk), ….

39

40 ivana.simonova@uhk.cz http://fim.uhk.cz/elearning
Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Východiska efektivního elearningu"

Podobné prezentace


Reklamy Google