Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled základních pramenů k předbělohorskému období

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled základních pramenů k předbělohorskému období"— Transkript prezentace:

1 Přehled základních pramenů k předbělohorskému období

2 Základní ediční řady – právní památky
Codex juris municipalis regni Bohemiae (CIMB) - sbírka pramenů práv městských království českého, 7 svazků (privilegia měst Pražských, královských z let a nekrálovských z let ); edd. J. Čelakovský, G. Friedrich (z pozůstalosti J. Čelakovského), A. Haas Archiv český čili staré písemné památky české a moravské (AČ) - původně pro jazykově české písemnosti do r. 1526, později širší obsahově i chronologicky (listy, psaní posélací, listiny a výtahy z listin, desky dvorské, hospodářské instrukce ad., 27 svazků, ed. F. Palacký, poté ved. red. J. Kalousek, G. Friedrich, Praha Jireček, Josef - Jireček, Hermenegild (edd.). Zřízení zemská království českého XVI. věku. Praha 1882 Codex juris Bohemici (CIB) - ed. H. Jireček Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu - 12 svazků (vyšly a 15. svazek), edd. zprvu neuvedeni (1.-10.), po reorganizaci K. Krofta (11. svazek 1605) a J. B. Novák (15. svazek pro 1611), Praha

3 Edice k politickým dějinám
Bauer, W. (ed.). Die Korrespondenz Ferdinands I., svazek I. Wien 1912 Bauer, W. - Lacroix, R. (edd.). Die Korrespondenz Ferdinands I., svazek II. Wien Wolfram, H. - Thomas, Ch. (edd.). Die Korrespondenz Ferdinands I., svazek III. Wien 1973 Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu I. Praha 1877 Jireček, Josef - Jireček, Hermenegild (edd.). Zřízení zemská království českého XVI. věku. Praha 1882 Kalista, Zdeněk (ed.). Korespondence císaře Leopolda I. s Humprechtem Janem Černínem z Chudenic. Praha 1936 Brandl, Vincenc (ed.). Spisy Karla staršího ze Žerotína: Listové psaní jazykem českým I-III. Brno Brandl, Vincenc (ed.). Karel starší ze Žerotína: Sněm držaný léta Brno 1846 Brandl, Vincenc (ed.). Karel starší ze Žerotína: Zápisky o osudu panském. Brno 1846 Brandl, Vincenc (ed.). Karel starší ze Žerotína: Apologie. Brno 1872 Dvorský, František (ed.). Dopisy Karla staršího ze Žerotína In: Archiv český, Praha 1904 Glücklich, Julius (ed.). Nová korespondence Václava Budovce. Praha 1912 Glücklich, Julius (ed.). Václava Budovce z Budova korespondence z let 1579 až Praha 1908 Kameníček, František (ed.). Prameny ke vpádu Bočkajovců na Moravu a k ratifikaci vídeňského míru od zemí Koruny české. In: Historický archiv ČAV. Praha 1894

4 Historiografie počátků raného novověku
Aeneáš Silvius Picolomini - Kronika česká Staré letopisy české (ed. F. Palacký) Bartoš Písař ( ) Knihy o pozdvižení jedněch proti druhým v obci pražské (tzv. Pražská kronika) Bohuslav Bílejovský ( ) Česká kronika Martin Kuthen ( †1564) Kronika o založení země české a prvních obyvatelích jejích Václav Hájek z Libočan († 1553) Kronika česká Sixt z Ottersdorfu († 1583) Akta aneb knihy památné čili historie oněh dvou nepokojných let Marek Bydžovský z Florentina (1540 – 1612) Kronika (Svět za tří českých králů) Pavel Skála ze Zhoře - Historie česká Zdeněk Beneš, Historický text a historická kultura, Praha 1995 Zdeněk Beneš, Historický text a historická skutečnost, Praha 1993

5 Desky zemské a písemnosti stavovské správy Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne consumptarum - Pozůstatky desk zemských království českého r pohořalých - ed. J. Emler, Praha Desky zemské království českého - Kvatern trhový běžný černý a kvatern trhový běžný červený , ed. A. Vavroušková, Praha 1935, 1941 Moravské zemské desky (Die Landtafel des Markgrafthumes Mährens) - kraj brněnský a kraj olomoucký, po 3 svazcích pro období a , pro olomoucký kraj 1642; edd. P. Chlumecký, J. Chytil, K. Demuth, A. Wolfskron, T. Kalina, M. Rohlík, F. Matějek, Brno 1856, , Praha 1957 Libri citationum et sententiarum seu (Knihy půhonné a nálezové) - 7 svazků v řadách brněnské a olomoucké pro 15. století, edd. V. Brandl, B. Bretholz, Brno Pozůstatky knih práva knížectví Opavského - 2 díly (registra soudní , , , půhony , nálezy a desky zemské ), ed. J. Kapras, Praha 1906 a 1908 Opavské zemské desky - knihy zadní , ed. M. Rohlík, Opava 1961 Nejstarší registr zemského práva Krnovského - kniha půhonná z let , ed. J. Zukal, In: Věstník Matice Opavské 18, 1910, s Zemské sněmy a sjezdy moravské - 3 svazky, ed. F. Kameníček, Brno Moravská korespondence a akta z let svazky pro období , ed. F. Hrubý, Brno 1934 a 1937

6 Prameny k husitství Molnár, Amadeo (ed.). Husitské manifesty. Praha 1980 Monumenta conciliorum generalium - Consilium Basiliense I. Vídeň 1857 Novotný, Václav (ed.). Mistra Jana z Husi korespondence a dokumenty. Praha 1920 Novotný, Václav (ed.). Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi, čeledinu krále Václava. Praha 1923 Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. Praha Rynešová, Blažena (ed.). Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka I. Praha 1929

7 Prameny k církevním dějinám
Bednář, František (ed.). Jakub Bílek: Jan Augusta v letech samoty Praha 1942 Bidlo, Jaroslav (ed.). Akta Jednoty bratrské I-II. Praha Borový, Klement (ed.). Jednání a dopisy konzistoře katolické a utrakvistické I-II. Praha Navrátil, Josef (ed.). Jezuité olomoučtí za protireformace. Brno 1916 Odložilík, Otakar (ed.). Jan Blahoslav: O původu Jednoty bratrské a řádu v ní. Praha 1926 Pažout, Julius August (ed.). Jednání a dopisy konsistoře podobojí Praha 1906 Soukol, V. (ed.). Tůma Přeloučský: Spis o původu Jednoty bratrské a o chudých lidech. Praha 1947 Tischer, František (ed.). Dopisy konzistoře podobojí z let Praha Truc, M. (ed.). Album Academiae Societatis Jesu Praha 1968

8 Bílek, Tomáš V. (ed.). Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova vůbec a v českých zemích zvlášť. Praha 1896
Bílek, Tomáš V. (ed.). Jmění jezuitských kolejí. Praha 1888 Čáňová, E. (ed.). Nejstarší zpovědní seznamy Praha 1973 Kollmann, Hynek (ed.). Acta sacrae congregationis de propaganda fide res gestas Bohamicas ilustrantia. I ( ); II ( ). Praha 1954 Navrátil, Josef (ed.). Jezuité olomoučtí za protireformace. Brno 1916 Podlaha, Antonín (ed.). Dopisy reformační komise v Čechách Praha 1908 Šimák, J. Vítězslav (ed.). Zpovědní seznamy arcidiecéze pražské z let , I-III. Praha

9 Prameny k hospodářským dějinám
Kalousek, Josef (ed.). Řády selské a instrukce hospodářské. In: Archiv český 22, 23, 25 a dodatky 29, Praha 1905, 1906, 1910 a 1913 Černý, Václav (ed.). Hospodářské instrukce. Přehled zemědělských dějin v době patrimonijního velkostatku v XV.-XIX. století. Praha 1930 Schmidtová, A. (ed.). Jan Dubravius: De Piscinis. Praha 1953 Jiří Agricola. Dvanáct knih o hornictví a hutnictví

10 Prameny subjektivní povahy (paměti, cestopisy, deníky …)
Pánek, Jaroslav (ed.). Václav Březan: Životy posledních Rožmberků I-II. Praha 1985 Dačický z Heslova, Mikuláš. Paměti I-II. Ed. Josef Janáček. Praha 1996 (poprvé Antonín Rezek v letech 1878 a 1880) V. BŮŽEK – J. HRDLIČKA (edd.), Rodinný život posledních pánů z Hradce ve světle jejich korespondence, OH 6, 1998, s J. KUBEŠ (ed.), Rodinné vztahy pánů z Hradce a Rožmberků v předbělohorském století, OH 6, 1998, s P. MAREŠ (ed.), Karel Častovec Myška ze Žlunic. Život předbělohorského rytíře ve světle rodinné korespondence, Ústí nad Labem 2000. F. TISCHER (ed.), Dopisy hejtmana Šťastného z Pleší ku pánu Jáchymovi z Hradce ( ), VKČSN, tř. filos.-hist.-jazyk.1903, Praha 1904. P. VOREL (ed.), Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století (Edice register listů bratří z Pernštejna z let ), Pardubice 1997. F. DVORSKÝ (ed.), Mateř a dcera Zuzany Černínové z Harasova, Listy Alžběty Homutovny z Cimburka a Elišky Myslíkovny z Chudenic, Praha 1890 F. DVORSKÝ (ed.), Staré písemné památky žen a dcer českých, Praha 1869 S. BINKOVÁ – J. POLIŠENSKÝ (edd.), Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy 17. století, Praha 1989. E. FUČÍKOVÁ, J. PETRÁŇ (edd.), Tři francouzští kavalíři v rudolfínské Praze, Praha 1989 M. KOLDINSKÁ – P. MAŤA (edd.), Deník rudolfínského dvořana, Adam mladší z Valdštejna , Praha 1997. P. VOREL (ed.), Vídeňský deník rytíře Dvořeckého z roku 1559, FHB 19, 1998, s S. BINKOVÁ – J. POLIŠENSKÝ (edd.), Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století, Praha 1989. J. DAŇHELKA (ed.), Příhody Václava Vratislava z Mitrovic, Praha 1950. J. DOSTÁL (ed.), Cesty do Svaté země. Ze starých českých cestopisů, Praha 1948. A. GRUND (ed.), Cestopis Bedřicha z Donína, Praha 1940. J. ČELAKOVSKÝ (ed.), Naučení p. Albrechta z Oušavy synům dané, ČČH 8, 1902, s F. B. KVĚT (ed.), Urozeného pána pana Jana z Lobkovic na Hasištejně Zpráva a naučení jeho synu Jaroslavovi o tom, co činiti a co nechati a kterak se a pokud v čem zachovávati má, Praha 1851. A. J. VRŤÁTKO (ed.), Ludvíka z Perština naučení rodičům, jak od nich zvedenu býti sobě žádá, ČMČ 38, č. 1, s , č. 2, 1864, s

11 Prameny k dějinám třicetileté války
Berní rula. Praha Documenta Bohemica Bellum Tricenale illustrantia - S úvodní studií J. Polišenského Der Krieg und die Gesellschaft in Europa sedm svazků pro období , Praha Fialová, Vlasta (ed.). Kniha holešovská Holešov 1967 Hrubý, František (ed.). Moravské korespondence a akta z let I ( ); II ( ). Brno 1934 Janáček, Josef (ed.). Historie česká od defenestrace k Bílé hoře. Praha 1984 (výbor ze Skály) Jireček, Hermengild - Jireček, Josef (edd.). Obnovené zřízení zemské pro Čechy. In: Codex Iuris Bohemici V (2, 3). Praha 1880, 1890 Jireček, Hermengild (ed.). Obnovené zřízení zemské dědičného markrabství moravského Brno 1890 Jireček, Josef (ed.). Viléma hraběte Slavaty Paměti I-II ( ). Praha Kollmann, Hynek (ed.). Acta sacrae congregationis de propaganda fide res gestas Bohamicas ilustrantia. I ( ); II ( ). Praha 1954 Krofta, Kamil (ed.). Zápisky Viléma Slavaty o věcech moravských z let 1607, 1608, In: ČČH 1910 Líva, V. (ed.). Prameny k dějinám třicetileté války. Regesta fondu militare archivu ministerstva vnitra ČSR v Praze. II ( ), Praha 1938; III-VIII ( ), Praha Petrů, E. - Polišenský, J. (edd.). Historie o válce české Výbor historického spisování Ondřeje z Habernfeldu a Pavla Skály ze Zhoře. Praha 1964 Polišenský, Josef (ed.). Kniha bolesti a smutku. Výbor z moravských kronik 17. století. Praha 1948 Ryba, Bohumil (ed.). Pavel Stránský: O státě českém. Praha 1940 Tieftrunk, Karel (ed.). Pavel Skála ze Zhoře: Historie česká od roku 1602 do roku 1623 I-V. Praha Tonner, Emanuel (ed.). Ondřeje z Habernfeldu vypravování o vojně české od roku Praha 1867


Stáhnout ppt "Přehled základních pramenů k předbělohorskému období"

Podobné prezentace


Reklamy Google