Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HYDROSFÉRA Je vodní obal Země. Voda je základní podmínkou života na Zemi. Vyskytuje se jako a) povrchová (oceány,moře, jezera, řeky, mokřady, ledovce a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HYDROSFÉRA Je vodní obal Země. Voda je základní podmínkou života na Zemi. Vyskytuje se jako a) povrchová (oceány,moře, jezera, řeky, mokřady, ledovce a."— Transkript prezentace:

1 HYDROSFÉRA Je vodní obal Země. Voda je základní podmínkou života na Zemi. Vyskytuje se jako a) povrchová (oceány,moře, jezera, řeky, mokřady, ledovce a sněhová pokrývka) b) Podpovrchová (půdní a podzemní) c) V atmosféře a organizmech

2 Světový oceán = voda oceánů a moří
nestejnoměrné rozložení souše a oceánu => vliv na podnebí, oběh a teplotu vody Podnebí severní polokoule je kontinentálnější a méně vyrovnané než na jižní polokouli

3

4

5 Oběh vody na Zemi Probíhá nepřetržitě Hybnou silou je sluneč.energie
Průběh: výpar – přenos - srážky - vsak -(odtok). Základem hydrologického cyklu je výpar z oceánů – převážná část spadne zpět na oceány, jen asi 8% se dostane nad kontinenty, kde se vypaří nebo odteče zpět do moře.

6 Velký oběh – mezi oceány a pevninou
2) Malý oběh – pevnina-pevnina oceán-oceán

7

8 Kontrolní otázky: Co je hydrosféra a jaký má význam?
V jakých skupenstvích se vyskytuje voda na Zemi? Jaký je poměr mezi oceánem a souší na jižní a severní polokouli a jaký to má význam pro krajinnou sféru? Co je příčinou oběhu vody na Zemi? Jakou roli hrají oceán a moře v celkovém oběhu vody na Zemi? Jaký význam má poměr mezi srážkami a výparem a vsakem vody na souši? Podle školního atlasu urči největší bezodtoké oblasti světa?

9 Vodstvo v oceánech Tvoří 97% veškeré vod na Zemi a zabírá 71% povrchu Země Oceány - rozlehlé plochy oceánů mezi kontinenty Moře – okrajové části oceánů v dosahu kontinentů a) vnitřní – obklopené pevninou, s oc. spojená 1-2 průlivy (Středozemní, Černé, Baltské…) b) okrajová – oddělená od oc. poloo. či o.nebo podmořský prahem Zálivy – menší části oc.a moří vnikající do pevnin neoddělené ostrovy ani podmořs.prahem

10 Pohyby mořské vody Mořské proudy: přesouvají obrovské množství vody na velké vzdálenosti. Příčinou proudění je nestejnoměrné zahřívání oceánů a cirkulace atmosféry. Vyměňují vodu ve svislém i vodorovném směru Regulují teplotu a slanost v oceánech Výrazně ovlivňují podnebí nad oceány a kontinenty teplé:směřují od rovníku do vyšších zem.šířek, kde přináší teplejší vodu (oteplují a zvlhčují klima přilehlých pevnin) Studené:přivádí studenou vodu vyšších zem.š. k rovníku ( ochlazují a srážkově ochuzují přilehlé pevniny)

11 Mořské vlnění: způsobené větrem
Mořské vlnění: způsobené větrem. Na pobřeží se vlnění projevuje příbojem se silnými erozivními účinky Dmutí (příliv-odliv):pravidelné kolísání mořské hladiny (2x/den) způsobené rotací Země a Měsíce kolem společného těžiště a přitažlivou silou kosmických těles (Měsíce, Slunce, planet) příliv: a) hluchý b) skočný

12 Vlastnosti mořské vody
Teplota: závisí na množství dopadajících sluneč.paprsků na mořskou hladinu. Od rovníku (kolem 26°C) směrem k pólům (zamrzá při teplotách až pod 0°C kvůli slanosti a nejvíce do mocnosti 2,5m) klesá. Salinita (slanost): dána množstvím rozpuštěných minerálních látek (solí) – chloridů, síranů a uhličitanů. Vyjadřuje se v ‰. V 1 kg mořské vody je Ø 35g solí. 3) Barva: závisí na obsahu minerálních látek, planktonu a hloubce. Modrá moře – chudá na plankton Zelená(příp.načervenalá) – moře bohatá na živé organizmy Žlutá až hnědá – bohatá na minerální látky (okrajová moře)

13 Světový oceán, vzhledem ke své rozloze, zachytává asi 85 % slunečního světla a tepla
Světový oceán váže velkou část CO2. ( V oceánech je vázáno dvacetkrát více uhlÍku než v pevninských ekosystémech. )!!! Fytoplankton je zdrojem až 50 % kyslíku

14 Oceán Rozloha (mil. km²) Procentuální podíl na rozloze oceánů (%) na rozloze Země (%) Tichý oceán 155,557 43,04 30,51 Atlantský oceán 76,762 21,24 15,06 Indický oceán 68,556 18,97 13,45 Jižní oceán 20,327 5,62 3,99 Severní ledový oceán 14,056 3,9 2,76 Vnitřní a okrajová moře všech oceánů 26,161 7,23 5,13 Celkem veškeré vodstvo 361,419 100 70,9

15 KONTROLNÍ OTÁZKY: Kterým směrem se pohybují mořské proudy studené a teplé? Co je hybnou silou, která unáší obrovské masy mořské vody na veliké vzdálenosti? Jaký vliv mají mořské proudy na přilehlé části kontinentů? Uveď konkrétní příklady ze školního atlasu. Ze škol.atlasu (mapa podnebí – teplot vzduchu) uveď teplotní rozdíl v zimním období mezi pevninou na V pobřeží S Ameriky a Z pobřežím Evropy na a) 66,5° s.z.š. b) 50° s.z.š. Uveď mořské proudy, které ovlivňují klima a) na Z pobřeží S Ameriky b) na Z pobřeží J Ameriky c) na Z pobřeží Afriky d) na Z pobřeží Austrálie e) na V těchto kontinentů a jak je ovlivňují? Porovnej uvedená zjištění s hustotou obyvatelstva ve sledovaných oblastech (podle mapy hustoty a rozmístění obyvatel).

16 Vodstvo na souši Povrchové vody – vody stékající po povrchu souše a zadržované v nádržích Vodní toky: Nesoustředěný plošný odtok srážkové vody (ron) Potoky – bystřiny – řeky (horní ,střední´, dolní tok)

17 Ústí – místo, kde řeka vtéká do jiné řeky nebo jezera či moře
Říční síť – všechny vodní toky protékající určitým územím (rozlišujeme hlavní tok a jeho přítoky) Povodí – území, ze kterého hlavní tok se svými přítoky odvádí povrchovou(i podzemní vodu) Rozvodí – rozhraní povodí Úmoří – území tvořené povodími, ze kterých voda stéká do téhož moře

18 NEJVĚTŠÍ ŘÍČNÍ SYSTÉMY NA ZEMI průměr.průtok v ústí v m3/s
NEJVĚTŠÍ ŘÍČNÍ SYSTÉMY NA ZEMI délka toku v km průměr.průtok v ústí v m3/s rozloha povodí v km2 1 Amazonka 7025 2 Nil 6671 Zair-Kongo 42 000 3 Chang-Jiang 6300 Madeira 40 000 Mississippi 4 Mississippi(Missoury) 6212 31 000 Jenisej 5 Huang-He 5464 Orinoco 28 000 Lena 6 Ob(Irtiš, Ertix He) 5410 Tocantins 26 000 7 4835 17 900 Volha 8 Mekong 4500 17 800 9 Amur 4416 16 300 10 4400 Ganga 15 500 Dunaj 2850 6 250 Labe 1165 790

19 Jezera Podle původu rozlišujeme jezera
Tektonická - vznikla poklesem ker zemské kůry (př. Východoafrická jezera) Sopečná – vznikla vyplněním kráterů vyhaslých sopek (př.Crater Lake v USA, jezera ve francouzském středohoří..) Hrazená – vznikla za přírodní překážkou (ztuhlý lávový proud, morénový val,..) Karová – vznikla v prohlubních vytvořených ledovci Krasová – vznikla propadnutím stropů v krasových oblastech Pobřežní – vznikla z části mořských zálivů oddělených od okolního moře postupným nárustem písečných náplavů

20 nadmořs. Výška hladiny v m
NEJVĚTŠÍ JEZERA SVĚTA plocha v km2 Největší hloubka v m objem vody v km3 nadmořs. Výška hladiny v m 1 Kaspické m. 371000 1025 80230 -28 2 Hořejší 82400 393 11635 183 3 Viktoriino 68800 80 2656 1134 4 Huronské 59600 208 4680 177 5 Michigenské 57400 281 5760 6 Aralské 37500 55 380 40 7 Tanganaika 32900 1470 18940 773 8 Bajkal 31500 1620 23000 456 9 Velké Medvědí 30300 137 4000 119 10 Velké Otročí 28600 150 3000

21 Mokřady Vznikají, kde srážky převažují nad výparem
Přirozené zásobarny vod v krajině Příznivě ovlivňují odtokový režim řek v krajině (zejm. v suchých obdobích) Bažiny = území bez náležitého odtoku, trvale přesycená vodou Rašeliniště – vznikají v horských oblastech při vývěrech vod a v jezerních pánvích. Zarůstají rašeliníkem a mechy Slatiniště – většinou v nižších polohách zarůstáním zbahnělých sníženin vlhkomilných rostlinstvem.

22 Umělé vodní nádrže Rybníky – mělké vodní nádrže za uměle nasypanými zemními hrázemi (podle napájení rozlišujeme r.průtočné, pramenné a nebeské) Přehrady – uměle vytvořené zásobárny vod s hrází. Účel: ochranný, závlahový, energetický, dopravní, zásobárny pitné vody, rybochovný, rekreační

23 Sníh a led 70% zásob sladké vody vázána v pevném skupenství (nepodílí se na oběhu vody v přírodě). Sněžná čára – hranice zemského povrchu oddělující souvislou sněhovou pokrývku (v závislosti na z.š. a nadm.v.) Sníh - firn(zrnitý led) – led – ledovec Ledovce: a) pevninské b) horské

24 Kontrolní otázky: Co je světový oceán a jak ho dělíme?
Uveď ve šk.atlase příklady jednotlivých částí oceánu. Které mají pro člověka největší význam a proč? Jaké vlastnosti má mořská voda? Jaké pohyby vykonává mořská voda a proč? Jak se v teplotě oceánské vody promítá vztah mezi atmosférou a hydrosférou? Ve šk.atlase vyhledej směry hlavních mořs.proudů a ukaž, jak ovlivňují klima na přilehlých částech pevniny.

25 Bajkal 20% světových zásob povrchové sladké vody

26

27

28

29

30


Stáhnout ppt "HYDROSFÉRA Je vodní obal Země. Voda je základní podmínkou života na Zemi. Vyskytuje se jako a) povrchová (oceány,moře, jezera, řeky, mokřady, ledovce a."

Podobné prezentace


Reklamy Google