Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce dotace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce dotace"— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce dotace
Grantové schéma Plzeňského kraje „Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“ Podrobné údaje o právech a povinnostech příjemce dotace jsou uvedeny v Pokynech pro příjemce !!! 1. prosince 2006

2 PODMÍNKY UZNATELNOSTI NÁKLADŮ 1/2 î
Náklady musí být: Nezbytné pro realizaci akce Vynaložené v rozhodném období realizace akce/etapy akce uvedeném ve Smlouvě o financování akce (posuzuje se dle data uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře, data vystavení dokladu u neplátců DPH) Uvedené v rozpočtu akce (příloha Smlouvy o financování) Doložené příslušnými podklady = faktury, kupní smlouvy, leasingové smlouvy, odpisové plány či v případě hotovostní platby – zjednodušené daňové doklady Uznatelným nákladem jsou pouze platby v hotovosti nižší než 5.000,- Kč !!! Prokazatelně uhrazené Náklad, u kterého není příjemce dotace schopen prokázat jeho skutečné zaplacení (výpisem z účtu, výdajovým pokladním dokladem), je NEUZNATELNÝM nákladem !!!

3 PODMÍNKY UZNATELNOSTI NÁKLADŮ 2/2 î
Náklady musí být: Zachyceny v účetnictví příjemce dotace jako skutečně vynaložené Účetnictví projektu musí příjemce dotace i projektový partneři vést odděleně - samostatná oddělená analytická evidence - od ostatního účetnictví příjemce dotace !!! V cenách v místě a čase obvyklých Efektivně vynaložené Adekvátní zhledem k výstupům projektu Schválení rozpočtu neznamená schválení/uznatelnost jednotlivých rozpočtových částek – teprve při kontrole lze posoudit uznatelnost nákladů !!! Uvedené ve Výkazu výdajů vynaložených konečným příjemcem (tabulka č. 11 Etapové zprávy)

4 PODMÍNKY UZNATELNOSTI NÁKLADŮ 3/2 î
Náklady musí být: Náležitě odůvodněné Pokud náklad zcela jasně nesouvisí s realizací projektu je povinností pracovníka KÚPK dotázat se Vás na doplňující informace – tyto je nutné vysvětlit písemně. Kontrolu projektu lze očekávat i 10 let po ukončení realizace → v tuto dobu si již nikdo nebude schopen uvědomit detaily jednotlivých projektů a argumentovat tak uznatelnost nákladů. Dodavatel musí být vybrán transparentně a nediskriminačně – průběh výběru by měl být příjemce schopen dokladovat. Podle § 2 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách je příjemce dotace tzv. „Dotovaným zadavatelem“ a v případě jakýchkoli zakázek, v jakékoli výši je povinen dle § 6 tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace !!!

5 PODMÍNKY PROPLACENÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 1/2 î
Změny projektu musí příjemce dotace předem nahlásit (nutné použít vzorový formulář Oznámení konečného uživatele o změnách v akci – viz příloha č. 2 Pokynů pro příjemce dotace). Změny musí být schváleny Plzeňským krajem. Nelze např. nárokovat mzdu pracovníka, který vůbec není zmiňován v projektové žádosti, nebo nárokovat náklady neobsažené v rozpočtu !!! Změny rozpočtu (nedočerpání či naopak přečerpání položek rozpočtu) je možné bez předchozího nahlášení do výše 15 % z původního objemu. Větší změny rozpočtu musí žadatel předem nahlásit a předem musí být schváleny Radou PK. Stejně tak je tomu u jakékoli změny obsažené ve znění Smlouvy o financování akce !!! (např. změna plátcovství DPH)

6 PODMÍNKY PROPLACENÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 2/2 î
Požádat o proplacení nákladů za zrealizovanou etapu akce nebo za celou akci lze pouze formou podání Etapové zprávy. Povinný formulář Etapové zprávy je přílohou č. 1 Pokynů pro příjemce (elektronická verze ke stažení na Formulář Etapové zprávy musí být doplněn povinnými přílohami (viz formulář Etapové zprávy Seznam příloh). Přílohy Etapové zprávy musí být podle tohoto seznamu seřazeny a očíslovány !!! Schválení Etapové zprávy a Žádosti o platbu za strany KÚPK není definitivní, vždy může vaše pochybení po letech dohledat např. Audit EK, Finanční úřad, ÚOHS atd. !!!

7 Formulář ETAPOVÉ ZPRÁVY 1/11 î
Podle toho, zda se jedná o průběžnou, etapovou či závěrečnou zprávu je nutné upravit název monitorovací zprávy !!!

8 Formulář ETAPOVÉ ZPRÁVY 2/11
î

9 Formulář ETAPOVÉ ZPRÁVY 3/11
î

10 Formulář ETAPOVÉ ZPRÁVY 4/11
î

11 Formulář ETAPOVÉ ZPRÁVY 5/11 î
Monitorovací ukazatele, jednotky i plánované hodnoty ukazatele každého projektu jsou stanoveny ve Smlouvě o financování – tabulka č. 4 Monitorovací ukazatele Do kolonky „Skutečnost se uvádí kumulativní hodnota monitorovacího ukazatele dosažená za předcházející období realizace projektu

12 Formulář ETAPOVÉ ZPRÁVY 6/11 î
Sloupce „Plán“ odráží plánované náklady v rozpočtu projektu a datum ukončení etapy, sloupce „Skutečnost“ odráží skutečné čerpání rozpočtu Postupně bude příjemce dotace vyplňovat další řádky - údaje za další etapy

13 Formulář ETAPOVÉ ZPRÁVY 7/11 î
Do tabulky č. 8 uvádějte informace týkající se změn v realizaci projektu (odchylky v realizaci oproti projektové žádosti) Změny projektu je nutné předem hlásit – viz vzorový formulář v příloze č. 2 Pokynů pro příjemce

14 Formulář ETAPOVÉ ZPRÁVY 8/11 î
Metodika vykazování příjmů projektu bude podrobně rozebrána v další části semináře

15 Formulář ETAPOVÉ ZPRÁVY 9/11 î
Údaje v kolonce „Nápravná opatření splněna“ je třeba upravit znění odpovědi (smazat nerelevantní údaje) nebo po vytištění formuláře nerelevantní údaje šktnout.

16 Formulář ETAPOVÉ ZPRÁVY 10/11 î
Do sloupce „Částka v Kč způsobilé výdaje“ uveďte pouze výši nákladů, které považujete za uznatelné, které požadujete proplatit. Hodnota ve sloupci „Celková fakturovaná částka“ (např. celkové náklady organizace na plynné) se tedy nemusí shodovat s částkou ve sloupci „Částka v Kč způsobilé výdaje“ (např. pouze podíl nákladů na plynné spotřebované v rámci projektu)

17 Formulář ETAPOVÉ ZPRÁVY 11/11 î
V případě, ze nárokujete k proplacení náklady i jinou formou nežli proplacenými fakturami, je třeba pro tyto ostatní doklady vytvořit samostatnou soupisku (např. Soupiska mzdových nákladů, Soupiska pokladních dokladů, Soupiska nákladů na vedení zvláštního účtu). V případě, že podáváte pouze Průběžnou monitorovací zprávu není nutné Výkaz výdajů vyplňovat.

18 POVINNÉ PŘÍLOHY ETAPOVÉ ZPRÁVY 1/6
î POVINNÉ PŘÍLOHY ETAPOVÉ ZPRÁVY 1/6 Poslední stranou formuláře Etapové zprávy je seznam příloh Ne všechny přílohy uvedené ve formuláři jsou pro všechny projekty relevantní – přednastavený seznam příloh proto upravte dle konkrétní situace Vašeho projektu: 1) Žádost o platbu (nutné vyplnit do formuláře viz příloha č. 3 Pokynů pro příjemce dotace) Celková částka nárokovaný k úhradě uvedená ve formuláři Žádost o platbu musí odpovídat součtu všech částek ve Výkazu výdajů vynaložených konečným příjemcem (tabulka č.11 Etapové zprávy) !!! V Žádosti o platbu musí být uvedena částka, kterou skutečně požadujete k proplacení – tj. na kterou máte dle Smlouvy nárok: Obce, svazky obcí, zřizované organizace = 90 % uznatelných nákladů nárokovaných ve Výkazech výdajů NNO = 100 % uznatelných nákladů nárokovaných ve Výkazech výdajů

19 POVINNÉ PŘÍLOHY ETAPOVÉ ZPRÁVY 2/6
î POVINNÉ PŘÍLOHY ETAPOVÉ ZPRÁVY 2/6 Čestné prohlášení, že příjemce není dlužníkem vůči státním fondům a institucím Čestné prohlášení, že předmět projektu je podporován pouze z veřejných zdrojů uvedených ve Smlouvě o financování Obě čestná prohlášení je možné formulovat do 1 dokumentu. Podepsána musí být statutárním zástupcem! Kopie dokladů souvisejících se zadávacím řízením na dodavatele (ve většině případů nerelevantní příloha) Kopie uzavřených smluv s dodavateli ! ORIGINÁLY ! účetních dokladů k soupiskám Originály přijatých faktur, odpisové plány, zjednodušené daňové doklady při platbách v hotovosti spolu s Výdajovými pokladními doklady prokazujícími jejich skutečné zaplacení)

20 POVINNÉ PŘÍLOHY ETAPOVÉ ZPRÁVY 3/6
î POVINNÉ PŘÍLOHY ETAPOVÉ ZPRÁVY 3/6 Výpisy z běžného účtu určeného pro SROP Je nutné doložit originály výpisů ze zvláštního účtu zřízeného pro realizaci projektu za sledované období. Pokud nárokujete náklady uhrazené z jiného než zvláštního účtu, je nutné doložit také tyto výpisy. Proplácet z jiného než zvláštního účtu lze pouze osobní náklady, nájemné a režijní náklady – u těchto nákladů je ve většině případů v rámci projektu nárokována pouze část nákladu. Je tedy možné tyto náklady uhradit v plné výši z běžného účtu organizace a poté refundovat část nákladů nárokovaných jako uznatelný náklad projektu ze zvláštního účtu projektu na běžný účet organizace. Čestné prohlášení o úhradě mzdových nákladů (viz vzorová příloha č. 6 Pokynů pro příjemce) nemůže plně nahradit doklad o skutečném zaplacení mzdových nákladů – při případné kontrole bude muset příjemce dotace jasně prokázat, že mzdové náklady byly uhrazeny (Čestné prohlášení nedostačuje např. Finančnímu úřadu, auditorům EK atd.)

21 POVINNÉ PŘÍLOHY ETAPOVÉ ZPRÁVY 4/6
î POVINNÉ PŘÍLOHY ETAPOVÉ ZPRÁVY 4/6 Pojistná smlouva na předmět projektu (nerelevantní příloha – nepředkládá se) Doklad o první splátce pojistného Doložení vedení samostatné účetní evidence Účetní projektu vytvoří dokument, kde popíše způsob vedení oddělené účetní evidence – např. využití analytických účtů, nebo účtování tzv. „na středisko“. Předpis o zaúčtování faktur Je možné použít tzv. „sjetinu“ – výpis z odděleného účetnictví projektu. Zaúčtování faktur je možné uvést také na tzv. „košilce“ faktury či přímo na faktuře. Nezaúčtované náklady, které se neobjeví ve „sjetině“ účetnictví nebo náklady u nichž bude na faktuře chybět účtovací předpis vč. data a podpisu osoby odpovědné za zaúčtování, budou považovány za neuznatelné !!!

22 POVINNÉ PŘÍLOHY ETAPOVÉ ZPRÁVY 5/6
î POVINNÉ PŘÍLOHY ETAPOVÉ ZPRÁVY 5/6 Pracovní smlouvy, pracovní náplně a mzdové listy nových zaměstnanců za sledované období Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců příjemce dotace/partnerů Předkládá se pouze v případě, že vznik nového pracovního místa je jedním z monitorovacích ukazatelů projektu uvedeným ve Smlouvě o financování (viz tabulka č. 4 Monitorovací ukazatele) V první průběžné zprávě bude uveden přepočtený stav zaměstnanců za k datu registrace projektové žádosti za předcházejících 6 kalendářních měsíců V dalších zprávách bude uveden přepočtený stav zaměstnanců k poslednímu dni sledovaného období za předcházejících 6 kalendářních měsíců

23 POVINNÉ PŘÍLOHY ETAPOVÉ ZPRÁVY 6/6
î POVINNÉ PŘÍLOHY ETAPOVÉ ZPRÁVY 6/6 Zpráva auditora u projektu s celkovými způsobilými výdaji nad 3 mil. EUR (nerelevantní příloha – nepředkládá se) Kopie zápisů z kontrolních dnů v případě staveb Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu Příjemce dotace je povinen prokázat veškeré aktivity realizované v rámci projektu, a tedy i dodržení pravidel publicity projektu (povinnosti viz kapitola č. 9 Pokynů pro příjemce). Doložte např. články v novinách, odkaz na zřízené www stránky, fotodokumentaci aktivit projektu, nahrávku reklamního rozhlasového spotu, tiskovou zprávu apod. Prezentační listiny, pozvánky apod. u měkkých projektů Doložte dokumenty prokazující realizaci aktivit akce (např. zápisy z porad, prezentace, klientské karty, prezenční listiny, pozvánky apod.). Vzhledem k objemu dokumentace a citlivým údajům uvedeným v některých dokumentech je možné do formuláře zprávy uvést např.: „předkládáme na ukázku 1 zápis z porady – ostatní zápisy jsou pro případnou kontrolu k nahlédnutí v sídle organizace“

24 Osobní náklady – je nutné doložit:
î DOKLADOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 1/17 Osobní náklady – je nutné doložit: Smlouvy dle zákoníku práce – pracovní smlouva + případné dodatky k pracovní smlouvě, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnosti Náplň práce – vždy jasně a jednoznačně uvést a definovat pracovní činnosti v rámci realizace projektu, tyto musí být ve shodě s údaji v projektové žádosti V případě, že pracovník již v organizaci působil je nutné, aby byla upravena jeho náplň práce i pracovní smlouva (např. nově vyčleněna část úvazku pro realizaci projektu) !!! Mzdový/platový výměr Výkaz práce (timesheet) – vyplněn dle vzorového formuláře v příloze č. 7 Pokynů pro žadatele (platí pro žadatele 3. kola výzvy). Výkaz práce bude požadován především v případě částečných úvazků zaměstnanců a v případě DPČ.

25 Osobní náklady – je nutné doložit:
î DOKLADOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 2/17 Osobní náklady – je nutné doložit: Mzdový list Rekapitulace mzdových nákladů – vyčíslení následujících údajů u každého ze zaměstnanců, za každý kalendářní měsíc: Jméno a příjmení zaměstnance Výše pracovního úvazku Výše hrubé mzdy Výše odvodů zaměstnavatele na zdravotní pojištění Výše odvodu zaměstnavatele na sociální pojištění Celková výše nákladů na zaměstnance v daném měsíci V případě, že se na projektu podílí řada zaměstnanců pouze částí pracovního úvazku, je v některých případech pro pracovníky KÚPK velmi složité vyčíslit mzdové náklady organizace (problémy s vyčíslením poměrných částí odvodů zaměstnavatele, různé způsoby zaokrouhlování nákladů, nárokování dovolených, svátků a prémií atd.) !!!

26 DOKLADOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 3/17
î DOKLADOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 3/17 Osobní náklady Náhrady za překážky v práci jsou obecně neuznatelným nákladem, výjimku tvoří dovolená. V případě částečného úvazku je dovolená uznatelným nákladem v poměrné části podle podílu činností pro projekt. Prémie lze posuzovat jako uznatelný náklad pouze tehdy, pokud jsou náležitě odůvodněné a jsou prokazatelně vypláceny v souvislosti s aktivitami projektu. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (dle vyhlášky MF č. 125/1993) je uznatelným nákladem

27 DOKLADOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 4/17
î DOKLADOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 4/17 Cestovní náhrady Nárokování výdajů na cestovné se řídí zákonem 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů (postupy nárokování stravného dle délky služební cesty apod.). Obecně platí pravidlo, že je příjemce dotace povinen použít nejhospodárnější/nejracionálnější způsob přepravy. Cestovné je uznatelným nákladem pouze u zaměstnanců příjemce dotace a partnerů, kteří jsou zapojeni do realizace projektu. Je nutné doložit: Cestovní příkaz tuzemský nebo zahraniční s obvyklými náležitosti Vyúčtování služební cesty Účetní doklady prokazující náklady pracovníka na služební cestě (parkovací lístek, jednorázové jízdenky MHD, faktura za ubytování apod.)

28 DOKLADOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 5/17
î DOKLADOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 5/17 Cestovní náhrady Kopii velkého technického průkazu vozidla + účetní doklad za nákup PHM – v případě, že je v rámci cestovného nárokována služební cesta zaměstnance soukromým vozidlem Uznatelným nákladem je v tomto případě amortizace vozidla (sazba pro rok 2006 dle vyhlášky č. 496/2005 = 3,80 Kč / km) a náhrada za spotřebované PHM. Při výpočtu spotřebovaných PHM se vychází z ceny pohonné hmoty (dle dodaných účetní dokladů nebo dle vyhlášky č. 496/2005 – údaje pro rok 2006) a průměrné spotřeby vozidla. Některé technické průkazy obsahují 3 údaje o spotřebě - ve městě, mimo město při rychlosti 90 km/h a při rychlosti 120 km/h – v tomto případě se průměrná spotřeba vypočte jako aritmetický průměr všech tří hodnot. V některých případech však již technický průkaz obsahuje (dle směrnice 1999/100/ES) údaje o kombinované spotřebě - pak se využije tento kombinovaný údaj.

29 Nákup nového vybavení a zařízení
î DOKLADOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 6/17 Nákup nového vybavení a zařízení Je nutné doložit: Originál účetního dokladu, který bude obsahovat povinné náležitosti dle § 11 zákona č. 563/1991, o účetnictví nebo Originál daň. dokladu, který bude obsahovat povinné náležitosti dle § 28 zákona č. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Uznatelným nákladem je nákup hmot. majetku do výše ,- a nákup nehmot. majetku do výše ,- Kč za každý jednotlivý majtek. Specifikace na účetním/daňovém dokladu musí být dostatečně jasná: Ze všech faktur musí být zřejmý druh obstarávaného zboží či služby, jeho jednotková cena a počet jednotek !!! (Nepřijatelné je např. fakturování „supervize projektu v ceně ,-“) Ze všech faktur musí být dále jasné, že nárokované náklady jsou v místě a čase obvyklé. (Možné je např. fakturování „skupinové supervize v rámci projektu „………..“ v období leden – březen 2006, v rozsahu 6ti hodin. Hodinová sazba činí 500,- Kč.)

30 DOKLADOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 7/17
î DOKLADOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 7/17 Nájem Pokud je pro účely projektu využívána pouze část místností, je nutné provést interní kalkulaci podílu nákladů, které vznikly v souvislosti s realizací projektu (kalkulace může být provedena např. na základě využívaných m2). Postup výpočtu poměrné části nákladu musí být zachován po celou dobu trvání projektu. Je nutné doložit: Smlouvu o pronájmu s konkrétním, nezaměnitelným předmětem pronájmu, výší, splatností a způsobem platby nájemného. V případě nárokování poměrné části nákladů na nájemné, je nutné doložit výše zmiňovanou interní kalkulaci. Originál účetního/daňového dokladu

31 Odpisy vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
î DOKLADOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 8/17 Operativní leasing Uznatelným nákladem pouze pokud je pro realizaci akce nezbytný. Hlavním cílem projektu nesmí být „pořízení“ tohoto majetku. Leasing nehmotného majetku není uznatelným nákladem Je nutné doložit: Leasingovou smlouvu Splátkový kalendář Odpisy vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Pokud je pro účely projektu využíván majetek pouze částečně, je nutné vypočítat alikvotní část podle počtu dnů, kdy byl majetek pro projekt využíván.

32 Odpisy vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
î DOKLADOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 9/17 Odpisy vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Uznatelné jsou pouze daňové odpisy Doporučené jsou rovnoměrné (lineární) odpisy U příjemců dotace, kteří neodepisují (USC), používat časové odpisy Je nutné doložit: Inventární karty odepisovaného majetku (včetně informace o zařazení do určité daňové skupiny) Doložení pořizovací ceny, není-li uvedena na inventární kartě V případě nárokování poměrné části odpisů, je nutné doložit výše zmiňovaný postup výpočtu alikvotní části. Důkaz o době využívání pro projekt (např. na základě výkazu práce zaměstnance)

33 Režijní výdaje (nákup vody, paliv energie)
î DOKLADOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 10/17 Režijní výdaje (nákup vody, paliv energie) Pokud je pro účely projektu využívána pouze část režijních výdajů, je nutné provést interní kalkulaci podílu nákladů, které vznikly v souvislosti s realizací projektu (kalkulace může být provedena např. na základě podílu částečných úvazků zaměstnanců). Postup výpočtu musí být zachován po celou dobu trvání projektu. V případě nárokování PHM za cesty služebního vozidla, je nutné předložit také knihu jízd Je nutné doložit: V případě nárokování poměrné části nákladů na režie, je nutné doložit výše zmiňovanou interní kalkulaci. Originál účetního/daňového dokladu

34 DOKLADOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 11/17
î DOKLADOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 11/17 Administrativní náklady (spotřební a provozní materiál, poštovné, telefon, fax) Je nutné doložit: Originál účetního/daňového dokladu U nákladů za fax a telefon musí být umožněna položková kontrola hovorů Výdaje na opravu a údržbu Je uznatelným nákladem pouze pokud souvisí s položkami uvedenými jako uznatelné náklady v rozpočtu projektu.

35 Výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli
î DOKLADOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 12/17 Výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli Je nutné doložit: Smlouvu s dodavatelem Originál účetního/daňového dokladu S dodavateli musí být uzavřena písemná smlouva, ve které budou specifikovány aktivity jejich rozsah ! Příjemce dotace má povinnost zajistit, aby se dodavatelé služeb podvolili případné kontrole dle zákona o finanční kontrole – doporučuje se do dodavatelských smluv vložit ustanovení odkazující na § 2 písmena e) zákona o finanční kontrole č. 320/2001, Sb., o finanční kontrole: „Dodavatel si je vědom skutečnosti, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písmena e) zákona č. 320/2001, Sb., o finanční kontrole“

36 Výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli
î DOKLADOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 13/17 Výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli Dodavatel musí být vybrán transparentním a nediskriminačním způsobem !!! Dodavatelskou firmu nesmí vlastnit statutární zástupce příjemce dotace, žadatel musí být schopen doložit, že vybral dodavatele transparentně a nediskriminačně např. poptáváním u více dodavatelů. Dodavatel musí mít zapsaný příslušný předmět činnosti v obchodním rejstříku nebo ŽL !!! Smlouva s dodavatelem nesmí být více než dvouúrovňová !!! Příjemce dotace musí nakoupit zboží či službu přímo u dodavatele, nesmí si jí nechat zprostředkovaně dodat přes 3 osobu

37 Výdaje vyplývající přímo ze Smlouvy o financování
î DOKLADOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 14/17 Výdaje vyplývající přímo ze Smlouvy o financování Je nutné doložit: Originál účetního/daňového dokladu Uznatelné jsou náklady na publicitu projektu a poplatky za vedení zvláštního účtu projektu: Náklady na publicitu jsou uznatelné pouze pokud se jedná o zajištění publicity dle povinností vyplývajících z kapitoly č. 9 pokynů pro příjemce (může jít např. o náklady na tisk materiálů, náklady na jejich grafický návrh a úpravu atp.) Výdaje na právní poradenství, notářské poplatky, znalecké posudky, výdaje na finanční expertizu Smlouvu s dodavatelem

38 Výdaje na drobné stavební úpravy
î DOKLADOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 15/17 Výdaje na drobné stavební úpravy Je nutné doložit: Originál účetního/daňového dokladu Dodací listy, předávací protokoly Smlouvy s dodavateli Uznatelné jsou tyto náklady pouze tehdy, pokud cena všech dokončených stavebních úprav v jednom zdaňovacím období nepřesáhne v úhrnu Kč na každý jednotlivý majetek. Vzhledem k neinvestičnímu charakteru GS se musí jednat o opravu či údržbu (dodavatelská faktura je zaúčtována v případě obcí na položku rozpočtové skladby NEINVESTICE). V rámci oprav tedy nesmí dojít k technickému zhodnocení dlouhodobého majetku, ke změně užitně - technických vlastností upravovaných prostor !!!

39 DOKLADOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 16/17
î DOKLADOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 16/17 Výdaje na přímou podporu jednotlivců Uznatelné jsou pouze do výše 20 % CUN Jedná se výdaje na ubytování, stravné a jízdní náhrady klientů z cílových skupin Je nutné doložit: U hromadných akcí jmenný seznam účastníků Originál účetního/daňového dokladu Z předložených dokladů musí být zřejmý počet a cena konzumovaných jídel a cena a typ ubytování. Příjemce dotace musí také jasně vysvětlit a doložit účel vynaložení nákladu. Mzdové příspěvky cílové skupině projektu Uznatelné jsou pouze do výše 75 % mzd. nákladů na dané pracovní místo !!! Nejvýše však do výše dvojnásobku minimální mzdy. Stejný způsob dokladování jako u nárokování Osobní nákladů zaměstnanců příjemce dotace. Nemusí se předkládat Výkaz práce !!!

40 DOKLADOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 17/17
î DOKLADOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 17/17 DPH DPH je uznatelným dokladem pouze u neplátců DPH = nemají nárok na odpočet DPH na vstupu U Plátců DPH, kteří mají nárok na odpočet DPH na vstupu (podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH), není DPH uznatelným nákladem, a to ani tehdy pokud si plátce DPH neuplatní nárok na odpočet DPH na vstupu z vlastního rozhodnutí. Je nutné doložit: Originál daňového dokladu - s vyznačeným základem daně a sazbou daně) Čestné prohlášení – dokládající, že příjemce dotace je plátcem DPH a přesto nemá možnost nárokovat odpočet DPH na vstupu. Někteří příjemci dotace (plátci DPH) musí odpočet DPH na vstupu krátit (dle § 72, odst. 4, zákona o DPH) - u nich je uznatelná pouze část DPH na vstupu, která byla koeficientem zkrácena. Čestné prohlášení nebo dopis na FÚ – dokládající výši zálohového koeficientu a skutečného koeficientu za vypořádané období (po skončení kalendářního roku).

41 î PŘÍJMY Příjmem projektu se rozumí prostředky získané během realizace projektu, související s jeho realizací Jedná se o prostředky získané z prodeje, pronájmů, služeb, příspěvků od klientů apod. Celkovou výši příjmů je příjemce dotace povinen vyčíslit a doložit nejpozději při podání poslední žádosti o platbu Příjem projektu bude odečten od Celkových uznatelných nákladů projektu → výše poslední splátky dotace bude ponížena o příjmy projektu Podrobný výklad problematiky příjmů projektu je uveden v materiálu „Příjmy vytvářené v souvislosti s realizací projektu“ který je součástí Vašich materiálů

42 î PARTNERSTVÍ 1/3 Partnerství je vztah mezi subjekty, který je postaven na sdílené odpovědnosti za realizaci projektu Spolupráce mezi partnery musí být založena na Smlouvě/Dohodě o partnerství, která specifikuje roli a odpovědnost partnera Partnerství musí fungovat na striktně nekomerční bázi – v nákladech partner nesmí být kalkulován žádný zisk!!! Činnosti partnera, které pro cílové skupiny provádí nejsou ekonomickou činností ve smyslu zákona o DPH a nejde tedy o zdanitelné plnění Popis způsobu převodu finančních prostředků mezi partnerem a příjemcem dotace by měl být součástí Smlouvy/Dohody o partnerství Partner nárokuje v dohodnutých termínech po příjemci dotace náklady, které mu vzniky v souvislosti s realizací projektu

43 î PARTNERSTVÍ 2/3 Jediný možný způsob nárokování nákladů partnera je fakturace partnera příjemci dotace Práce partnera musí být klasifikována jako „Služba“ a musí se jako služba účtovat Faktura musí obsahovat text: „Na základě Smlouvy/Dohody o partnerství mezi „název organizace příjemce dotace“ a partnerem „název organizace partnera“ za účelem realizace projektu „název projektu“ uzavřené dne „……“ a na základě soupisu provedených činností, který je nedílnou součástí této faktury, Vám fakturujeme za provedené služby …..“ Na základě textu uvedeného na faktuře je nutné doložit k faktuře soupis činností dle položek rozpočtu projektu. Jedná se o rozbor částky, která je uvedena na faktuře – např.: Osobní náklady zaměstnance „XY v měsíci 01/ ? Kč Cestovné …………………………………..……………….…? Kč Režijní náklady (vodné v měsíci 01/2006) ….…...………? Kč

44 î PARTNERSTVÍ 3/3 Na faktuře je nutné uvést pouze celkovou částku k úhradě!!! (Pokud je partner plátce DPH, musí být uvedena ve struktuře – částka bez DPH, sazba DPH, výše DPH a celková fakturovaná částka.) Partnerem nárokované náklady musí být podloženy podklady prokazujícími, že si partner nenárokuje zisk !!! Přílohou faktury tedy musí být prvotní účetní doklady partnera a další podklady, na základě kterých dochází ze strany partnera k vystavení faktury (Partner bude každou kategorii nákladu dokladovat ve stejném rozsahu jako tyto náklady prokazuje příjemce dotace poskytovateli dotace). Přílohou faktury musí být rovněž doklady o úhradě nákladů partnerem (výpisy z účtů, výdajové pokladní doklady atp.)

45 Mgr. Magdaléna KOLÁŘOVÁ
DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Magdaléna KOLÁŘOVÁ Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU, Oddělení grantových schémat


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce dotace"

Podobné prezentace


Reklamy Google