Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem"— Transkript prezentace:

1 Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem
Ing. Roman Samiec pověřen vedením oddělení vojenského materiálu MPO Licenční správa 11. května 2010

2 Osnova Úvod Právní úprava provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem Zákon č. 38/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů - rozsah působnosti Povolování obchodu s vojenským materiálem Podmínky udělování licence k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem, využívání licence, neudělení či odnětí licence Kontrolní činnost, rizika a předcházení možným rizikům Zabezpečení úkolů odVM LS, shrnutí za rok 2009 a začátek roku 2010 Další působnost odVM LS Závěr

3 Úvod Důvod kontroly zahraničního obchodu s vojenským materiálem
- v mezinárodním měřítku zodpovědnost České republiky za nezneužití vojenského materiálu k nelegálním účelům, - preventivní zabránění nelegálních exportů Cílem - transparentnost, - důvěryhodnost, - sladění různorodých zájmů uplatňovaných při této činnosti (mezinárodní i vnitrostátní) Úvod Důvodem kontroly obchodu s vojenským materiálem nejen v České republice, ale i v dalších vyspělých demokratických zemích světa je zodpovědnost za to, aby tento nebyl použit k jiným než legálním účelům a nedostal se do nepovolaných rukou (teroristům, nelegálním ozbrojencům, nelegálním obchodníkům se zbraněmi, organizovanému zločinu apod.). Česká republika je též povinná preventivně zabránit takovým exportům, které by mohly přispět k eskalaci mezinárodních a vnitrostátních konfliktů, být zneužity pro potlačování lidských práv či mohly poškodit bezpečnostní zájmy spojenců a spřátelených zemí. Dlouhodobým cílem České republiky je proto budování transparentního, důvěryhodného a obecně respektovaného systému regulace zahraničního obchodu s vojenským materiálem, sladění různorodých zájmů, které se při této činnosti nutně uplatňují. V loňském roce vstoupila v platnost novela zákona č. 38/1994 Sb. - zákon č. 220/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb. Novela zákona byla v průběhu let 2008 a 2009 vypracována po široké konzultaci se státní správou a podnikatelskou veřejností. Současně se zákonem vstoupil v účinnost k 1. říjnu 2009 i prováděcí předpis – vyhláška č. 332/2009 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb. Tato právní úprava zahraničního obchodu s vojenským materiálem reflektuje cíle v oblastech zvýšení transparentnosti za současného snižování administrativní zátěže podnikatelů, při respektování všech bezpečnostních a ostatních státem chráněných zájmů tím, že: - nastavuje transparentní systém spolupráce zúčastněných orgánů při nezbytné regulaci obchodu s vojenským materiálem a respektování bezpečnostních požadavků. Ty jsou v novele podpořeny nově nastavenou spoluprácí příslušných orgánů státní správy a upravenou působností kontrolních orgánů. - upřesňuje kompetence jednotlivých orgánů a institucí v procesu posuzování žádostí o vydání povolení pro obchod s vojenským materiálem a udělení licencí. - reaguje na změny, ke kterým došlo v obchodu s vojenským materiálem od přijetí zákona v roce 1994, zohledňuje členství ČR v EU a je uzpůsoben současné praxi, kdy vymezením jednotlivých skupin seznamu vojenského materiálu reaguje na společný seznam aplikovaný v rámci EU. - upřesňuje pojem „obchod s vojenským materiálem“ pro účely tohoto zákona v kategoriích vývoz, dovoz a zprostředkování. - zařazuje komoditu "protipěchotní miny" mezi zakázané zboží v rámci zahraničního obchodu s vojenským materiálem. - zpřesňuje definici vojenského materiálu pro účel tohoto zákona v návaznosti na obecný technický vývoj a oblast užití zboží.

4 Právní úprava provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem
Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (zákon) (posledně novelizovaný zákonem č. 220/2009 Sb., ze dne 17. června 2009) upravuje: a) podmínky provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem a působnost orgánů státní správy v této oblasti, b) výkon státní správy v této oblasti musí být v souladu s mezinárodními závazky ČR a jejími zahraničně politickými, obchodními a bezpečnostními zájmy. Vyhláška č. 332/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vyhláška) ze dne 22. září 2009 Zahraniční obchod s vojenským materiálem patří v České republice do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), které vede veškerá správní řízení související s oblastí zahraničního obchodu s vojenským materiálem, tedy správní řízení ve věci vydání povolení, udělení licence, zrušení povolení, odnětí licence a porušení zákona. Základní rámec kontrolního režimu v oblasti zahraničního obchodu s vojenským materiálem je dán zákonem č. 38/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který upravuje podmínky pro uplatnění povolovací a kontrolní funkce státu v oblasti, kde by podnikatelské aktivity mohly ohrozit hospodářské, zahraničně politické nebo bezpečnostní zájmy ČR, a dále vyhláškou č. 332/2009 Sb. Zákon stanovuje postupy při povolování obchodu, podmínky udělování licence a jejího užívání a celkovou kontrolu provádění obchodu s vojenským materiálem, včetně ukládání sankcí za jeho porušení. Řízení a vykonávání souvisejícího licenčního režimu je zákonem svěřeno Ministerstvu průmyslu a obchodu.

5 Zahraniční obchod s vojenským materiálem
Obchodem s vojenským materiálem se rozumí a) vývoz/dovoz vojenského materiálu z/na území ČR do/ze zahraničí, včetně vývozu/dovozu do/z jiných členských států EU, b) nákup/prodej vojenského materiálu od zahraniční osoby/zahraniční osobě, jakož i plnění závazků vůči zahraniční osobě a přijímání plnění od zahraniční osoby, jejichž předmětem je vojenský materiál c) zprostředkování činností uvedených v bodě a) a b), d) nákup vojenského materiálu v zahraničí a jeho následný prodej do jiného než členského státu EU, e) Písemný projev vůle směřující k uzavření smluv, které upravují vztahy uvedené v bodech a), b), c) a d).

6 Zahraniční obchod s vojenským materiálem
Zákon se nevztahuje: a) vývoz/dovoz a nakládání s vojenským materiálem mimo/na území ČR při působení/ v souvislosti s působením …, - ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, základní složky integrované záchranné systémy ČR (mezinárodní smlouvy), - ozbrojené a záchranné složky jiných států, OSN a další mezinárodní organizace na území ČR (mezinárodní smlouvy), - dovoz a vývoz humanitární pomoci a záchranné operace (podmínky určuje vláda); b) úkony v souvislosti s vojenským materiálem uskutečňované vojenskou vysokou školou. Předmětem obchodu s vojenským materiálem nesmí být: a) zbraně hromadného ničení (jaderné, chemické a biologické), b) zboží, na které se vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů, nebo vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána; použití, skladování, výrobu a převod protipěchotních min; některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení, pokud vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

7 Zahraniční obchod s vojenským materiálem
Vojenským materiálem pro účely tohoto zákona jsou: a) výrobky, jejich součásti a náhradní díly, které jsou vzhledem ke svým charakteristickým technicko-konstrukčním vlastnostem posuzovány jako zkonstruované především pro použití v ozbrojených silách nebo bezpečnostních sborech, nebo jsou hromadně v těchto složkách užívány k zabezpečení úkolů obrany a bezpečnosti státu b) stroje, zařízení a investiční celky, technologie, programové vybavení, technická dokumentace nebo návody, vyrobené, upravené, zkonstruované nebo přizpůsobené pro vojenské použití, zejména pro vývoj, výrobu, kontrolu a zkoušení dalších výrobků, jejich součástí a náhradních dílů uvedených v písmenu a) Vojenským materiálem se pro účely tohoto zákona rozumí i služby poskytované v souvislosti s vojenským materiálem uvedeným v bodě a) a b), zejména provádění oprav, úprav, jakož i poskytování informací, vysílání a přijímání odborníků za účelem výzkumu, vývoje, konstrukce, výroby, úprav, oprav, údržby, použití a ovládání vojenského materiálu

8 Povolování zahraničního obchodu s vojenským materiálem
Obchod s vojenským materiálem může provádět pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky na základě povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem (povolení) Povolení vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu, Licenční správa, na dobu max. 5 let a to na základě závazných stanovisek - Ministerstvo zahraničních věcí - Ministerstvo vnitra - Ministerstvo obrany Obchodovat v vojenským materiálem lze v souladu v vydaným povolením, nejdříve od zápisu tohoto předmětu činnosti do obchodního rejstříku. Obchod s vojenským materiálem může též provádět jménem ČR Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra, je-li to nutné z důvodu zajišťování obrany a bezpečnosti České republiky, nebo děje-li se tak v rámci pomoci jiným státům, rozhodla-li o tom vláda a pokud druhou smluvní stranou je jiný stát. Kontrola zahraničního obchodu s vojenským materiálem je v ČR dvoustupňová: 1) podnikatelský subjekt je oprávněn nabízet své výrobky a služby, vstupovat v jednání se zahraničními partnery atd. teprve poté, co obdrží příslušné povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem, 2) pro realizaci konkrétních obchodních případů je dále nutné požádat o licenci. Ad 1) Držitelem takového povolení může být pouze právnická osoba se sídlem na území ČR. Povolení stanovuje jednotlivé položky vojenského materiálu, se kterými může daná právnická osoba obchodovat, a dále seznam zemí, v nichž lze tuto obchodní činnost realizovat. Povolení vydává Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen Licenční správa MPO) po souhlasném stanovisku Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany. Povolení je časově omezeno, uděluje se nejvýše na dobu 5 let. Ad 2) Pro realizaci konkrétní obchodní transakce musí právnická osoba - držitel povolení požádat o udělení licence, jejíž platnost je časově omezená. Licence zároveň určuje rozsah a podmínky transakce. O vydání licence či odepření souhlasu s jejím vydáním rozhodne ve správním řízení Licenční správa MPO poté, co obdrží závazná stanoviska ostatních dotčených resortů uvedených výše. Správní řízení ve věci rozhodnutí o vydání povolení dělíme vnitřně na tzv.: základní – prvotní vydání rozhodnutí o vydání povolení ; následné – kde držitel povolení žádá o rozšíření povolení o teritorium nebo komoditu (nutná stanoviska MZV nebo MO) a správní řízení končí vydáním doplňku rozhodnutí o vydání povolení Průměrná doba vydání rozhodnutí o vydání povolení k ZOVM činí v současné době 40 – 45 dní.

9 Povolování zahraničního obchodu s vojenským materiálem
Zánik povolení a) výmazem právnické osoby z obchodního nebo jiného rejstříku, b) rozhodnutím o úpadku právnické osoby, c) uplynutím doby platnosti povolení, d) rozhodnutím ministerstva o zrušení povolení, e) oznámením právnické osoby o ukončení výkonu povolované činnosti, f) rozhodnutím vlády. Povolení k obchodování s vojenským materiálem je nepřenosné, při zániku právnické osoby nepřechází na jejího právního nástupce Zastavil bych se u bodu d). ad d) rozhodnutím ministerstva o zrušení povolení Povolení bylo uděleno na základě nesprávných či neúplných údajů Právnická osoba přestala splňovat předpoklady pro udělení povolení Zahraničně politické, obchodní a bezpečnostní zájmy ČR Držitel povolení porušil závažným způsobem ustanovení tohoto zákona nebo předpis EU, právní předpis členského státu EU, nebo vyhlášenou mezinárodní smlouvu, kterou je ČR vázána, pokud upravují obchodování nebo nakládání s VM

10 Podmínky udělování licence k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem
Právnická osoba, které bylo uděleno povolení, je oprávněna provádět zahraniční obchod s vojenským materiálem, v rozsahu a za podmínek stanovených v licenci O udělení licence je třeba požádat pro každou smlouvu, jejímž předmětem je obchod s vojenským materiálem na základě žádosti o udělení licence po písemném projevu vůle zahraničního smluvního partnera, učiněném za účelem uzavření smlouvy v oblasti obchodu s konkrétním druhem a množstvím vojenského materiálu Žádost o licenci musí být doložena - návrhem na uzavření smlouvy anebo uzavřenou smlouvou s přesnou specifikací vojenského materiálu včetně uvedení jeho množství, - dokladem o konečném užití, - dalšími doklady identifikujícími vojenský materiál, pokud je to nezbytné pro řádné posouzení žádosti. Pozn. U dovozní licence - doklad obsahující prohlášení o konečném užití vojenského materiálu dováženého do ČR vystavuje pro potřeby zahraničních osob ministerstvo. Doklad o konečném užití: Pro vydání rozhodnutí o udělení licence se „doklad o konečném užití“ dokládá v „originále“. Za účelem zahájení správního řízení postačí kopie. Dalšími doklady identifikujícími vojenský materiál, pokud je to nezbytné pro řádné posouzení žádosti -nabytí zboží, - u významného vojenského materiálu seznamy výrobních čísel, podvozků vozidel, zbraňových příp. dalších hlavních částí vozidel, - u významného množství ručních palných zbraní seznam výrobních čísel, - příp. jiné další informace a požadavky, které jsou potřebné pro udělení licence a které nevyplývají ze smluv, - antireexportní doložky v EUC, IIC apod.

11 Podmínky udělování licence k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem
Rozeznáváme 3 typy žádostí o udělení licence: a) dovozní/vývozní - § 15, odst. 3 písm h) 1 nebo 3 b) tzv. eurolicence - § 14 odst. 3 c) dovozně-vývozní - § 15, odst. 3 písm h) 2 nebo 4 (příp. § 2 odst. 2 písm. b)

12 Podmínky udělování licence k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem
Ministerstvo rozhodne o žádosti na základě závazných stanovisek Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra a u významného vojenského materiálu Ministerstva obrany - ve lhůtě do 60 dnů (kalendářních) ode dne doručení žádosti Správní řízení vedoucí k udělení licence je zpoplatněno v souladu s položkou č. 104 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Průměrná doba vydání rozhodnutí o udělení licence k ZOVM činí v současné době 30 dní.

13 Druhy rozhodnutí o udělení licence
Ministerstvo vydává v zásadě 5 druhů rozhodnutí o udělení licence (licence) v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve věci: a) vývozu b) dovozu c) obchodu v rámci členských států EU d) dovozu a vývozu bez pohybu přes území ČR e) dovozu a vývozu s pohybem přes území ČR Rozhodnutí o udělení licence obsahuje (viz info v pdf): a) část výrokovou, b) část odůvodnění, c) část poučení, příp. poznámka Poznámka: Držitelé povolení mají též možnost v případě, kdy zvažují vývoz významného vojenského materiálu, podat žádost o předběžný souhlas. Toto vyjádření je indikativní a nikterak nepředjímá rozhodnutí o udělení vývozní licence v rámci licenčního řízení. Správní řízení dělíme vnitřně na tzv.: základní – prvotní vydání rozhodnutí o udělení licence; následné – kde držitel povolení žádá o opravu zřejmých nesprávností (na základě chyby v přepisu žádostí ) - § 70 spr. ř., nebo vydání nového rozhodnutí při změně doby platnosti rozhodnutí (prodloužení platnosti licence) - §. 101 spr. ř. (nutná stanoviska MV, MZV nebo MO) a správní řízení končí vydáním rozhodnutí o opravě výrokové části; Poznámka: U žádostí podle § 101 spr. ř. je potřeba žádosti podávat s dostatečným předstihem , a to 30–ti dnů před uplynutím doby platnosti současného rozhodnutí sdělení správního úřadu dle § 155 spr. ř. – jestliže to nevylučuje povaha vyjádření, zejména není-li zapotřebí zkoumat skutkový stav.

14 Využívání licence, neudělení licence
Povinnosti držitele licence a) informovat ministerstvo o využívání licence (do 10 dne ledna a července), b) vrátit licenci, která nebude použita nebo na základě které byl splněn účel, pro který byla udělena, nebo jejíž platnost skončila c) sdělit písemně ministerstvu pokud se dozví o okolnostech, které brání využít udělenou licenci (do 15 dní od okamžiku, kdy se dozví o důvodech nevyužití) Neudělení licence a) žadatel nesplnil náležitosti stanovené zákonem, b) žadatel porušil závažným způsobem ustanovení zákona, předpis EU, právní předpis členských států EU, vyhlášenou mezinárodní smlouvu, kterou je ČR vázána, c) je to odůvodněno zahraničně politickými, obchodními zájmy ČR nebo ochranou veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. ad c) Rozhodnutí o neudělení licence je vydáno: přihlíží se také ke Společnému postoji Rady 2008/944/SZBP a společné databázi denialů členských států EU

15 Odnětí licence Udělenou licenci ministerstvo odejme, jestliže obchod s vojenským materiálem nebyl uskutečněn nebo nebyl ještě plně dokončen, a a) licence byla udělena na základě nepravdivých nebo neúplných údajů, b) je to odůvodněno zahraničně politickými zájmy ČR nebo ochranou veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, c) nebyly dodrženy podmínky stanovené v udělené licenci, d) zaniklo povolení podle § 13 tohoto zákona. Stát neodpovídá právnické osobě, které byla udělena licence, za případnou škodu, která jí vznikla odnětím licence. Chtěl bych upozornit na body b) a c) a zdůraznit, že b) - v praxi se vyskytují ojediněle, ale vyskytují c) – jedná se např. o doložení podnikatelem písemných dokladů vydaných KU ještě před plněním licence, které potvrzují souhlas s účasti kontrolních orgánů ČR na místě u převzetí zboží u KU, nebo možnost následných kontrol u KU, či písemných dokladů o převzetí zboží KU apod.

16 Další některá ustanovení zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
Správního deliktu se právnická osoba, dopustí když a) - neoznámí a nedoloží ministerstvu změnu každého údaje, obsaženého v žádosti o vydání povolení, nebo dokladech připojených k žádosti, a o nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala, - pozmění údaje v povolení, b) - nesplní informační povinnost o využívání licence (2x ročně), - pozmění údaje v licenci, včetně celních záznamů, - do 15 dnů nevrátí originál licence, která nebude použita, nebo u níž byl splněn účel, - nesdělí do 15 dnů ministerstvu skutečnost, která brání využít udělenou licenci. Za správní delikt se uloží pokuta.

17 Kontrolní činnost provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem
Ministerstvo kontroluje dodržování zákona zákona č. 38/1994 Sb. u právnických osob, kterým bylo vydáno povolení k obchodu s vojenským materiálem a u právnických i fyzických osob, o nichž lze důvodně předpokládat, že uskutečňují obchod s vojenským materiálem Celní orgán a) dohlíží zda je obchod s vojenským materiálem prováděn pouze právnickými osobami, kterým bylo uděleno povolení podle tohoto zákona, a zda je prováděn v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnými licencemi. b) je při výkonu dohledu oprávněn vyzvat držitele licence k předložení jejího originálu a zapisovat na originál licence podstatné údaje o skutečnostech, které se váží k jejímu využívání c) shledá-li, že obchod s vojenským materiálem není prováděn v souladu s tímto zákonem nebo dalšími právními předpisy nebo podmínkami související licence, neprodleně o tom písemně informuje ministerstvo

18 Rizika vedoucí k porušení ustanovení zákona
1) z pozice podnikatele, držitele povolení a) nevědomé porušení zákona - neznalost právního prostředí v ČR, - vývozem vojenského materiálu bez povolení v důsledku nedostatečného vyhodnocení zboží (nezařazení zboží do seznamu vojenského materiálu), - nedostatečná způsobilost zpracovatele žádosti b) vědomé porušení zákona - vědomým vývozem vojenského materiálu bez povolení či bez udělené licence, - doložením nepravdivých nebo vědomě neúplných údajů držitele povolení v podkladech k žádostem o udělení licence, - laxnost držitele povolení při plnění ustanovení zákona a nedodržení ustanovení výrokové části udělené licence 2) z pozice ministerstva a ostatních spolupracujících státních orgánů - chybné vyhodnocení podkladů pro vydání závazného stanoviska (obchodní, zahraničně-politické, ochranou veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva), - chybné vyhodnocení podkladů pro vydání rozhodnutí (povolení, licence), - nedostatečná či nekoncepční preventivní kontrolní činnost ministerstva a celních orgánů, - nedostatečná odbornost referentů připravující podklady ve správním řízení, - podcenění zpětné kontroly zpracovaných výstupů, chybějícíí zpětná vazba Úvodem toto: Každá vyspělá demokratická země, která vyrábí a vyváží vojenský materiál, je zároveň zodpovědná za to, aby nebyl použitý k jiným než legálním účelům či se nedostal do nepovolaných rukou (teroristům, nelegálním ozbrojencům, nelegálním obchodníkům se zbraněmi, organizovanému zločinu apod.). Je též povinná preventivně zabránit takovým exportům, které by mohly přispět k eskalaci mezinárodních a vnitrostátních konfliktů, mohly být zneužity pro potlačování lidských práv či mohly poškodit bezpečnostní zájmy spojenců a spřátelených zemí. Z uvedeného vyplývá nutnost zohlednění rizik, která by mohla vést k možné proliferaci (zneužití) vyváženého vojenského materiálu. Jaká rizika tedy lze v této oblasti očekávat? Ad 2) Rizika z pozice MPO a ostatních spolupracujících státních orgánů : Chybné vyhodnocení podkladů u žádosti k udělení licence: A) obchodní komodity - nepřihlédnutí k vydaným mezinárodním embargům na zboží (spojený s terorismem) B) zahraničně-politické teritoria - citlivé teritorium C) bezpečnostní z hlediska České republiky – rizikový právnický či fyzický subjekt (odpovědný orgán) z hlediska mezinárodního – rizikový zahraniční smluvní partner či s ním spjatý fyzický subjekt společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU – mezinárodní sankce na daný právnický či fyzický subjekt mezinárodních kontrolních režimů – Wasenaarské ujednání, společné bezpečnostní politiky zemí začleněných v NATO, apod.

19 Předcházení rizikům Pravidelné vyhodnocování rizik (spolupráce MPO s držiteli povolení a státními orgány) a) získáváním potřebných informací jako další podklad pro: 1. zpracování žádostí o vydání povolení (MV, MZV, MO, NBÚ) 2. zpracování žádostí o udělení licence (s držitelem povolení - při identifikaci a specifikaci vojenského materiálu, MV, MZV. MO, GŘ cel, Policie ČR) b) využitím informací z kontrolních činností celních úřadů, Policie ČR a ze spolupráce s veřejnosti – např. neziskovými organizacemi zabývající se monitoringem obchodu s vojenským materiálem, c) využitím informací z kontrolní činnosti státních složek a státních orgánů při předání vojenského materiálu v místě určení (plnění podmínek licence), preventivní či oprávněné kontroly ministerstva, kontrolní činnost celních orgánů, d) pravidelné a důsledné vyhodnocování plnění podmínek licence - porovnáním dokladů zaslaných držiteli licence na MPO na základě plnění dalších podmínek licence, e) pravidelná školení a semináře s podnikateli a držiteli povolení, kontrolními orgány. Ad a) V praxi je vyhodnocována řada dalších faktorů a okolností konkrétního obchodního případu, ne pouhé srovnání s přehledem embarg a konstatování, zda na zemi příjemce bylo či nebylo uvaleno zbrojní embargo ze strany mezinárodního společenství. Přihlíží také k dalším okolnostem a dopadům, které by dodávka mohla mít na: - stav a zhoršení situace lidských práv v zemi příjemce, - vnitřní bezpečnostní situaci v zemi, - narušení regionální rovnováhy a celkovou situaci v regionu. Současně se bere v úvahu také množství a charakter dodávaného materiálu a rizika spojená s jeho případným dalším šířením (záměrným či nezáměrným) jiným uživatelům než těm, kteří jsou uvedeni v dokladu o konečném užití. Výše uvedená kritéria a ověřování předkládané dokumentace jsou vyhodnocovány v úzké spolupráci MZV a zastupitelských úřadů v zemi deklarovaného uživatele. Neocenitelná rovněž je spolupráce MPO s držitelem povolení při identifikaci vojenského materiálu – pomoc licenčních orgánů držitelům povolení nejen při začleňování zboží do seznamu vojenského materiálu, při dalších jeho činnostech souvisejících se získáním informací a podkladů pro udělení licence Ad b) Průběžná kontrolní činnost při využívání udělených licencí, při plnění povinností držitele povolení a licence cestou kontrolních orgánů MPO, celních orgánů a Policie ČR v návaznosti na dodržování zákona č. 38/1994 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů Spolupráce s veřejností – Amnesty International, SIPRI – Stockholm InternationalPeace Research Institute – snahou je dosažení co největší transparentnosti směrem k odborné i široké veřejnosti a o předejití jakémukoliv nedostatku v komunikaci s neziskovým sektorem.

20 Kdo zabezpečuje úkoly oddělení VM, kontaktní spojení
Chtěl bych přítomné seznámit s pracovníky odVM, kdo se konkrétně a na čem podílí v správních a jiných řízeních

21 Vedení správních řízení v roce 2009
Ke konci roku bylo u správního úřadu evidováno 161 držitelů povolení. Podané žádosti o vydání rozhodnutí Povolení Licence Udělené povolení tzv. základní - 46 Následné Udělené licence základní Následné Neudělené licence Zastavení správního řízení Zahájené správní řízení ve věci porušení ustanovení zákona č. 38/1994 Sb. – celkem - 3 Ukončené správní řízení - zastaveno ukončeno bez pokuty - rozhodnutí o zrušení povolení

22 Vedení správních řízení v roce 2010
Za období až Ke bylo u správního úřadu evidováno 166 držitelů povolení. Podané žádosti o vydání rozhodnut Povolení Licence Udělené povolení tzv. základní - 14 Následné Udělené licence Následné Neudělené licence Zastavení správního řízení - 12 Zahájené řízení ve věci porušení ustanovení zákona č. 38/1994 Sb.- celkem - 10 Ukončené správní řízení - zastaveno - rozhodnutí o zrušení povolení, včetně uložení pokuty rozhodnutí o uložení pokuty

23 Další úkoly v působnosti oddělení vojenského materiálu
Posuzování žádostí celních úřadů, Policie ČR a podnikatelů dle ustanovení § 5 zákona č. 38/1994 Sb. Účasti na jednáních pracovní skupiny COARM (pracovní skupina Rady EU pro vývoz konvenčních zbraní) v Bruselu Účasti na jednáních skupiny a pracovní skupiny tzv. Wassenaarského ujednání (WA), která se zabývá kontrolou vývozu konvenčních zbraní a zboží a technologií dvojího užití ve Vídni Zpracování a) Výroční zprávy o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologie dvojího užití v České republice za rok 2009 b) hlášení o vývozech a dovozech ručních lehkých zbraní a konvenční výzbroje do OSN, OBSE a EU c) hlášení do WA

24 Kontaktní spojení www.mpo.cz Zahraniční obchod Licenční správa
Zahraniční obchod s vojenským materiálem tel


Stáhnout ppt "Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem"

Podobné prezentace


Reklamy Google