Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zahraniční obchod II. Dovozní a vývozní operace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zahraniční obchod II. Dovozní a vývozní operace"— Transkript prezentace:

1 Zahraniční obchod II. Dovozní a vývozní operace
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Klíčová slova Zahraniční obchod – směna Subjekty provádějící ZO Dovozní operace – příprava a realizace Vývozní operace – příprava a realizace

3 Zahraniční obchod Uskutečňuje se mezi jednotlivými zeměmi. Předmětem směny je: Zboží Spotřební a kapitálové statky Služby Například: bankovní služby Práva Například: autorská práva, licence

4 Subjekty provádějící zahraniční obchod
1. Obchodní podniky specializované na zahraniční obchod. 2. Výrobní podniky provádějící zahraniční obchod pro vlastní potřebu.

5 Dovozní a vývozní operace jsou všechny činnosti, které předcházejí dovozu a vývozu a které s dovozem a vývozem souvisejí.

6 Analýza potřeby dovozu
Dovozní operace Příprava Analýza potřeby dovozu Vyhledání dodavatelů Vytvoření poptávky Vyhodnocení nabídek

7 Realizace Dovozní operace Převzetí zboží Zaplacení zboží
Sepsání kupní smlouvy Převzetí zboží Zaplacení zboží Výsledná kalkulace

8 Příprava dovozní operace 1. krok
Analýza potřeby dovozu Cílem je zjistit, zda je určité zboží na domácím trhu, pokud ne, jasně formulovat požadavky na dovoz. Základní požadavky jsou např. druh zboží kvalita technické parametry množství, maximální cena

9 Příprava dovozní operace 2. krok
Vyhledání potenciálních dodavatelů Pro dovozce jsou důležité informace o spolehlivosti dodavatele, jeho solventnosti a ekonomické síle. Dovozce získá informace např. z těchto zdrojů: veletrhy, výstavy, odborný tisk, instituce – Czech Trade, Hospodářská komora.

10 Příprava dovozní operace 3. krok
Vytvoření poptávky Vybraným dodavatelům z různých zemí pošle dovozce poptávku, ve které uvede zejména charakteristiku výrobku, dodací a platební podmínky. Je nutné, aby z formulace poptávky vyplýval seriózní zájem o koupi.

11 Příprava dovozní operace 4. krok
Vyhodnocení nabídek Oslovení dodavatelé pošlou svoje nabídky, které dovozce vyhodnotí jak po stránce technické, tak i ekonomické. Podle cen uvedených v nabídkách vypracuje předběžné dovozní kalkulace, vybere nejvhodnější nabídku a podle ní vypracuje objednávku.

12 Realizace dovozní operace
Sepsání kupní smlouvy Podrobnosti ke kupní smlouvě viz kapitola Vývozní operace. Dovozce je povinen si při nákupu z nečlenských zemí EU pro určité druhy zboží opatřit dovozní licenci. Dále si musí od prodávajícího vyžádat osvědčení o původu zboží a další certifikáty, které EU požaduje.

13 Realizace dovozní operace
2. Převzetí zboží Jestliže nejsou přepravní dispozice součástí kupní smlouvy, dovozce je povinen přepravní dispozice zaslat ještě před datem expedice. Dovozce může také zajišťovat dopravu a pojištění (záleží však na sjednané dodací podmínce).

14 Realizace dovozní operace
3. Zaplacení zboží Zboží je placeno podle sjednaných platebních podmínek. Zaplacením a převzetím dováženého zboží se dovozní případ uzavírá.

15 Realizace dovozní operace
4. Výsledná kalkulace Prostřednictvím výsledné kalkulace se zjišťuje výsledek hospodaření dovozu. Vychází se ze skutečně vynaložených nákladů. Výsledná kalkulace poslouží jako důležitá dokumentace pro stanovení ceny u dalších dovozů.

16 OTÁZKY Vyjmenuj jednotlivé fáze přípravy dovozní operace.
Charakterizuj přípravné fáze dovozní operace: analýza potřeby dovozu a vyhledání potenciálních dodavatelů. Charakterizuj přípravné fáze dovozní operace: vytvoření poptávky a vyhodnocení nabídek. Vyjmenuj jednotlivé fáze realizace dovozní operace. Charakterizuj realizační fáze dovozní operace: sepsání kupní smlouvy a převzetí zboží. Charakterizuj realizační fáze dovozní operace: zaplacení zboží a výsledná kalkulace.

17 Příprava Vývozní operace Průzkum trhu Získávání zákazníků
Předběžná kalkulace Vytvoření nabídky Výsledná kalkulace

18 Doručení dokladů a zboží
Vývozní operace Realizace Sepsání kupní smlouvy Doručení dokladů a zboží Fakturace Obdržení platby Výsledná kalkulace

19 Příprava vývozní operace
1. Průzkum trhu v zahraničním obchodě: Teritoriální – firmy získávají informace o daném státě z hlediska výrobků, které zde chtějí prodat. Komoditní – firmy získávají informace o zboží a jeho spotřebitelích. a) b)

20 Příprava vývozní operace
Technický průzkum se provádí pouze u určitých druhů výrobků (např. strojírenské výrobky). Vyhodnocují se zde technické parametry vyvážených a dovážených výrobků. Cenový navazuje na předchozí průzkumy a jeho cílem je získat informace o cenách konkurenčních výrobků. Tyto informace jsou důležité pro vytvoření vlastní cenové politiky. c) d)

21 Příprava vývozní operace 2. Získávání zákazníků (Akvizice)
Jsou to činnosti vykonávané za účelem získání trhu a zvýšení odbytu našich výrobků. Akvizice přímá zahrnuje přímé navazování kontaktů s potencionálními zákazníky prostřednictvím zasílání akvizičních dopisů a osobních návštěv. Akvizice nepřímá zahrnuje např. tyto činnosti: rozšiřování prospektů, katalogů, informačních letáků, inzerce v tisku, televizi, pořádání veletrhů a výstav.

22 Příprava vývozní operace
3. Předběžná kalkulace Zjišťujeme předběžně cenu výrobku, podklady získáváme: jednak z cen na zahraničním trhu (v různých zemích může mít náš výrobek různou cenu) a jednak z nákladů a zisku podniku.

23 Příprava vývozní operace
4. Vytvoření nabídky uvést výrobek cenu kvalitu využití reference dodací podmínky

24 Realizace vývozní operace
1. Sepsání kupní smlouvy Kupní smlouva (kontrakt) je právně závazná úmluva, ve které se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě, předat mu doklady a převést vlastnická práva. Kupující se zavazuje předmět koupě odebrat a uhradit kupní cenu.

25 Kupní smlouva Náležitosti kupní smlouvy: K podstatným částem kupní smlouvy patří: určení stran kupní smlouvy, prodávajícího a kupujícího určení obchodovaného zboží určení kupní ceny

26 Kupní smlouva Obvyklé náležitosti kupní smlouvy: dodací lhůta, dodací podmínka (parita-rovnocennost), platební podmínka, způsob přepravy, sjednání záruk za dodané zboží včetně záručních lhůt, další ustanovení (např. slevy, pojištění, forma řešení sporů, sankce při neplnění).

27 2. Doručení dokladů a zboží
Realizace vývozní operace Doklady v zahraničním obchodě 2. Doručení dokladů a zboží Nejpoužívanější doklady v zahraničním obchodě: Balicí list – potvrzení před uskutečněním vývozu (musí se o něj žádat). Osvědčení o původu zboží. Osvědčení o jakosti – potvrzuje, že jakost zboží odpovídá požadovaným normám.

28 Realizace vývozní operace Doklady v zahraničním obchodě
Přepravní doklady, například: CIM mezinárodní železniční nákladní list, CMR mezinárodní silniční nákladní list, konosament u námořní dopravy, letecký nákladní list, poštovní průvodka atd.

29 Realizace vývozní operace Doklady v zahraničním obchodě
Osvědčení veterinární, zdravotní, o desinfekci Doklady o pojištění Faktury Jednotný správní doklad – pro celní řízení při obchodech se státy EU Sdělení o daňovém identifikačním číslu Plátce DPH má povinnost sdělit své identifikační číslo při prodeji plátci DPH v členském státě EU.

30 Realizace vývozní operace
3. Obdržení platby Následuje po vyfakturování prodávaného zboží a odeslání faktury kupujícímu. Pro uzavření obchodního případu je rozhodující zaplacení faktury kupujícím.

31 Realizace vývozní operace
4. Výsledná kalkulace Postup při výpočtu výsledné kalkulace je obdobný jako u předběžné kalkulace. Rozdíl je v tom, že se při výpočtu používají skutečně vynaložené náklady a zjišťuje se skutečný výsledek hospodaření z realizace obchodního případu. Podklady se získávají z účetnictví.

32 OTÁZKY Vyjmenuj jednotlivé etapy přípravy vývozní operace.
Charakterizuj 1. etapu přípravy vývozní operace – průzkum trhu. Charakterizuj 2. etapu přípravy vývozní operace – získávání zákazníků. Charakterizuj 3. etapu přípravy vývozní operace – předběžná kalkulace. Charakterizuj 4. etapu přípravy vývozní operace – vytvoření nabídky.

33 OTÁZKY 6. Realizace vývozní operace se skládá z těchto etap
7. Sepsání kupní smlouvy – 1. etapa realizace vývozní operace 8. Doručení dokladů a zboží – 2. etapa realizace vývozní operace 9. Fakturace a obdržení platby a 3. a 4. etapa realizace vývozní operace 10. Výsledná kalkulace – 5. etapa realizace vývozní operace

34 Literatura SYNEK, M.; KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. 5. vydání Praha : C.H. BECK, ISBN NOVOTNÝ, Z.; DINTAROVÁ, V.; KAFKOVÁ, R. Podniková ekonomika 2. Nakladatel: Obchodní akademie Břeclav, SEVT kód

35 Zdroj Internet: <


Stáhnout ppt "Zahraniční obchod II. Dovozní a vývozní operace"

Podobné prezentace


Reklamy Google