Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Libuše Rubešová Modelová příprava pro výuku ve škole

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Libuše Rubešová Modelová příprava pro výuku ve škole"— Transkript prezentace:

1 Libuše Rubešová Modelová příprava pro výuku ve škole
Téma: Obec - Naše město Terezín Ročník: 4.

2 Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět - Prvouka Tématický okruh: Místo, kde žijeme Průřezová témata: Osobnostní a sociální rozvoj Výchova demokratického občana Integrace mezi vzdělávacími obory: Jazyk a jazyková komunikace Kompetence: kompetence k učení kompetence komunikativní kompetence k řešení problémů kompetence sociální a personální VVC: -vyjmenuje důležité budovy obce -napíše důležitá telefon. čísla -zná jméno starosty a místostarosty -vysvětlí samosprávu obce - zná čísla tísňového volání -popíše cestu na OÚ

3 Místo realizace: třída
Časová dotace: 2 hodiny – 90 minut Pojmy opěrné: město, telefonní čísla, kultura , sport, škola, lékař Pojmy nové:obecní úřad, samospráva obce, zastupitelstvo, starosta, Dovednosti: Kompet. k učení - vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení je využívá v praktickém životě - operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly a tím si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a kulturní jevy Kompet. komunikativní – formuluje a vyjadřuje své myšlenky v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně - naslouchá promluvám druhých lidí a zapojuje se do diskuze, obhajuje svůj názor - rozšiřuje si slovní zásobu v osvojovaném tématu Kompet. k řešení problémů – samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení Kompet. sociální a personální – spolupracuje ve skupině, svým jednáním přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, přispívá k diskusi, respektuje názory druhých Didaktické prostředky: mapa ČR, mapa obce, kartičky s názvy budov, kartičky s telefonními čísly, Obrázky OÚ a města, pracovní listy, papír, tužky

4 Scénář hodiny: Úvod Motivace - Děti, nejen dnes, ale i v dalších hodinách bychom si měli společně povídat o obci, ve které žijeme. A protože už určitě každý z vás něco o naší obci ví, uděláme si na začátek hodiny takový malý průzkum, podle kterého zjistíme, co si pod pojmem obec vlastně představujeme. Každý máte před sebou papír. Vezměte si tedy tužku a napište úplně všechno, co vás napadne, když se řekne obec Terezín →1.) brainstorming (+následná kontrola) Seznámení s cílem hodiny – Dnes si budeme povídat o naší obci a budovách, které jsou pro nás důležité

5 Hlavní část Procvičování a opakování známého – 2.) rozhovor se žáky
Věděli byste, v jaké části naší republiky leží město Terezín? – ukážeme na mapě – sever Dokázali byste říci, v jakém kraji bydlíme? – mapa - Ústecký Jaká další města jsou v našem okolí? – mapa – Litoměřice, Lovosice, Ústí nad Labem, Roudnice Která řeka protéká městem? - Ohře Je v našem okolí ještě nějaká další řeka? - Labe Jsou kolem nás nějaké známé kopce? – mapa - Radobýl, Říp, Lovoš, Milešovka Je město Terezín něčím zajímavé? – obrázky města (příloha č. 1) Víte něco o historii Terezína? Josef II. Pevnost, 2. sv.v. ghetto Žáci odpovídají na otázky, učitel odpovědi upřesňuje, vysvětluje nejasnosti.

6 Starosta: - reprezentuje obec
* Expozice – nové učivo Teď si řekneme něco o OBCI ( děti si prohlédnou obrázek OÚ – příloha č.1) Každá obec má svůj obecní úřad (obrázek – příloha č. 1). V čele obecního úřadu stojí starosta, který má svého zástupce – místostarostu. Nejsou to však jediní lidé, které na úřadě najdeme. Obec musí mít také své zastupitelstvo. Zastupitelstvo tvoří občané města, kteří byli zvoleni ve volbách, jsou voleni na dobu čtyř let, musí mít nejméně pět členů. Jak starosta, tak zastupitelstvo mají své úkoly. Obec má samosprávu, to znamená, že sama rozhoduje o svých záležitostech - vydává obecní vyhlášky a nařízení, má na starost městskou polici, kulturu, základní vzdělávání a v neposlední řadě se stará o finance (peníze, rozpočet obce) Starosta: - reprezentuje obec má za povinnost informovat obyvatele o všem, co se v obci děje, co obec plánuje,… a to tak, že např.: vyvěsí napsané informace na úřední tabuli (to je taková nástěnka na obecním úřadě) nebo je vyhlásí v rozhlase sám nesmí o ničem rozhodovat Víte, kdo je naším starostou? – paní Růžena Čechová

7 Znáte našeho místostarostu? – paní Hana Rožcová
Místostarosta – zastupuje starostu na veřejnosti při jeho nepřítomnosti Znáte našeho místostarostu? – paní Hana Rožcová Zastupitelstvo – jedná o všech záležitostech obce: obecním rozpočtu / např. kolik peněz se dá na naši školu, kolik na městskou knihovnu, na rozvoj města a jeho údržbu/ vydává obecní vyhlášky a nařízení / majitelé psů musí chodit se psy na vodítku, občané města mají vstup do místních památek zdarma/ má na starost městskou polici, kulturu a základní vzdělávání Pokud budete mít někdo zájem dovědět se něco víc o naše městě, OÚ a tak dále, můžete se podívat na webové stránky města V naší obci není obecní úřad jedinou budovou, kterou bychom měli znát. Je jich tu samozřejmě více.

8 Mám pro vás připravené kartičky s názvy budov, které seřadíte s dalšími kartičkami,
kde je napsáno, co ve které budově můžete najít nebo vyřídit. (příloha č. 2) Kartičky jste seřadili správně, pokud někomu dělaly trochu potíže, hned si všechno vysvětlíme. 4.) Mezi důležité budovy jsem zařadila knihovnu, poštu, obecní úřad, zdravotní středisko, policii a kulturní dům. Jsou ještě nějaké další budovy, které bychom měli znát a které potřebujeme? Dokázali byste říci, proč jsou důležité? Žáci uvádějí další budovy a důvody, proč je nutné tyto budovy znát. Správně jste zmínili ještě hasiče, banku, školu a záchrannou službu. Hasiče potřebujeme tehdy, pokud někde vypukne požár. Ale hašení požáru není jejich jedinou prací. Hasiči pomáhají při autonehodách, dále třeba když nějaké zvíře spadne do velké a hluboké díry, ale také odstraňují vosí hnízda a podobně. Banku potřebujeme k tomu, abychom si v ní mohli vybrat peníze, které nám přišly ze zaměstnání, zakládáme si v ní účet, můžeme si zde vypůjčit peníze. Školu známe všichni. Další a velmi důležitá je záchranná služba. Ta v našem městě sice budovu nemá, ale my bychom měli vědět, k čemu ji potřebujeme. Víte někdo? Ano, správně – pokud se nám nebo někomu z rodiny stane nějaký úraz nebo pokud se nám udělá hodně špatně – nemůžeme dýchat, bolí nás u srdíčka, motáme se a tak dále, zavoláme záchrannou službu, která přijede velmi rychle a zdravotníci nám pomohou, popřípadě odvezou do nemocnice.

9 Řekla jsem, že zavoláme záchrannou službu
Řekla jsem, že zavoláme záchrannou službu. K tomu ale musíme znát telefonní číslo. Jestlipak si ještě na ta všechna důležitá čísla pamatujete? Učitel ukazuje dětem kartičky s telefonními čísly – ty uvádějí, na koho se dovolají. Nakonec učitel odkryje i text u každého čísla 5.) telefonní čísla ( aplikace) – PŘÍLOHA č. 3 Fixace – upevňování a kontrola pochopení probírané látky Mám pro vás teď připravené pracovní listy do dvojic. Zkusíte si ověřit, co jste si v dnešní hodině zapamatovali. Vezměte si tedy obyčejnou tužku, připravte si také gumu, abyste zbytečně neškrtali. Pokud vám během práce nebude něco jasné, přihlaste se a já vám pomůžu. Až budete hotovi, společně si vše zkontrolujeme. 6.) pracovní listy – PŘÍLOHA č. 4 - Kontrola pracovních listů je zároveň shrnutím učiva probraného v hodině. Teď si společně zkontrolujeme vaše pracovní listy. Pokud by někdo z vás něčemu nerozuměl, ptejte se. 7.) Nyní si prosím vezměte sešity, zapíšeme si látku, kterou jsme dnes probrali. Do sešitů si napište dnešní datum, nadpis bude OBEC.

10 Zápis do sešitu: OBEC Terezín
sever Čech, Ústecký kraj město založeno Josefem II. v 18. stol. Obecní úřad: v čele starosta – reprezentuje obec na veřejnosti, sám nerozhoduje místostarosta – zástupce starosty zastupitelstvo – voleno na 4 roky – na zasedáních rozhoduje o obec- ním rozpočtu, vyhláškách, nařízeních, kultuře, školství,… → samo- správa obce obec má: poštu, zdravotní středisko, kulturní dům, banku, základní školu městská policie (156) – není v každé obci hasiči (150), záchranná služba (155), integrovaný záchranný systém (112)

11 Závěr Zopakování probrané látky – proběhlo společnou kontrolou pracovních listů Zhodnocení hodiny V dnešní hodině jsme probrali samosprávu obce, už tedy víte, kdo je starosta a místostarosta, jakou funkci má zastupitelstvo. Řekli jsme si něco i o dalších budovách, které byste měli znát a zopakovali si důležitá telefonní čísla. O samosprávě obce budeme mluvit i v další hodině. V ní nás mimo jiné čeká historie našeho města. Zadání úkolů pro příště Vaším domácím úkolem bude popsat, jak se dostanete z naší školy k budově obecního úřadu. Dále si s rodiči projdete město a zkusíte si napsat seznam historických památek, které můžeme v našem městě najít. O nich potom budeme mluvit příští hodinu.

12 Stručná osnova hodiny Jednoduše zaznamenejte jednotlivé aktivity vaší výuky, nezapomeňte doplnit metody které jste použili, formy podle sociálního hlediska, čas a použité didaktické prostředky.

13 OBECNÍ ÚŘAD TEREZÍN

14 TEREZÍN

15 POLICIE Stará se o bezpečnost lidí v obci, hlídá náš majetek,… KULTURNÍ DŮM Chodíme sem na různá představení, koncerty, besedy. Naše škola zde má každý rok několik koncertů,… OBECNÍ ÚŘAD Vyřídíme zde vše, co se týká životu v obci. Najdeme tady starostu, místostarostu,…

16 POŠTA Sem chodíme posílat dopisy, platit složenky, odesílat balíčky,… KNIHOVNA Zde si můžeme vypůjčit různé knihy, časopisy, Cd, je tu také internet,… ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO Tady nám pomohou, ošetří, když nás něco bolí,…

17 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
155 - ZÁCHRANKA (Zdravotnická záchranná služba - ZZS) 150 - HASIČI (Hasičský záchranný sbor - HZS) 158 - POLICIE (Policie ČR - PČR) 112 - TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ - jednotné evropské číslo tísňového volání - SOS - k oznámení jakékoliv mimořádné události 156 - MĚSTSKÁ (obecní) POLICIE (není ve všech městech a obcích)

18 PRACOVNÍ LIST Město Terezín leží na ____________ území České republiky, patří do __________ kraje. Bylo založeno roku 1780 císařem _______________. Teče tudy řeka ______________, která se v Litoměřicích vlévá do řeky ________________. Mezi významná města v našem okolí patří _____________________, kde probíhá každý rok výstava Zahrada Čech.

19 TEORIE K VÝUCE Obec Obecní úřad plní úkoly, které mu uloží obecní rada nebo zastupitelstvo a pomáhá jednotlivým komisím a výborům obecního zastupitelstva v jejich činnosti.

20 Orgány obce Orgánem obce je zastupitelstvo obce a rada obce. Navenek obec reprezentuje starosta, který stojí v čele obecního úřadu. U měst se orgány nazývají zastupitelstvo města, rada města, starosta a městský úřad, v čele statutárních měst včetně hlavního města však stojí místo starosty primátor a úřad města se nazývá magistrát, v názvech dalších orgánů je před slovem „města“ příslušný přívlastek („hlavního“, „statutárního“). Orgány měst jsou zastupitelstvo , rada, starosta a úřad. Obec v rámci své samostatné působnosti spravuje sama záležitosti, které jsou v jejím zájmu a v zájmu jejích občanů, pokud je nespravuje kraj. Obecní úřad zároveň v rámci přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu vyplývajícím ze zákonů, přičemž některé obce mají některé působnosti přenesené působnosti nejen pro vlastní území, ale i pro území širšího správního obvodu.

21 Zastupitelstvo obce V oblasti samosprávy je zastupitelstvo hlavním samosprávným orgánem, rozhoduje usnesením a může přijímat obecně závazné vyhlášky. Schvaluje např. územní plán obce a její rozpočet, zřizuje a ruší obecní policii, rozhoduje o vyhlášení místního referenda či volí nebo odvolává starostu. Rozhodnutí zastupitelstva vykonává rada obce. Obecní samospráva rozhoduje mj. např. o opravě chodníků, otevření mateřské školky, má možnost poskytnout nízký pronájem obecních prostor a tím umožní např. zavedení soukromé lékařské ordinace v obci, zajišťuje osvětlení, dopravu do dalších obcí, zřizuje hřiště, autobusové zastávky, podporuje kulturní život v obci tím, že spolupracuje se spolky, pořádá výstavy, plesy.

22 Rada obce Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti obce. Při výkonu samostatné působnosti se odpovídá obecnímu zastupitelstvu. Obecní radě nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti obce tj. není orgánem státní správy, s výjimkou vydávání obecně závazných vyhlášek. Při tomto výkonu přenesené působnosti je odpovědna krajskému úřadu. Obecní rada je složena ze starosty, jeho zástupce či zástupců dalších radních, kteří jsou voleni obecním zastupitelstvem z řad jeho členů. Počet členů obecní rady musí být vždy lichý, při čemž nejméně má 5 a nejvýše 11 členů. Tento počet nesmí být vyšší než činí jedna třetina členů obecního zastupitelstva. V obcích, kde obecní zastupitelstvo má méně než 15 členů se obecní rada nevolí a úkoly, které by jinak plnila, zabezpečuje starosta. Zasedání obecní rady jsou na rozdíl od zasedání obecního zastupitelstva neveřejná. Obecní rada se schází podle potřeby a usnáší se většinou hlasů svých členů.

23 Terezín Terezín je malé pevnostní město. Pevnost byla založena roku 1780 císařem Josefem II. Roku 1782 byla prohlášena svobodným královským městem. Jméno městu císař udělil na počest své matky císařovny. V roce 1790 byla pevnost schopna obrany. Účelem pevnosti bylo chránit přístupové cesty, kterými během prusko-rakouských válek v 18. století postupovala nepřátelská vojska. Své obranné vojenské poslání však nikdy nesplnila. Opevnění Terezína obsahovalo celkem 55 hradbových článků a v nich 136 podzemních prostor vzájemně spojených systémem podzemních chodeb dosahujícího celkové délky 29 kilometrů. Do pevnosti vedly čtyři brány: Litoměřická, Pražská, Horní a Dolní. Uvnitř hlavní pevnosti se nachází pevnostní město. Během Druhé světové války Velká pevnost na levém břehu řeky sloužila nacistickému Německu jako židovské ghetto. Malá pevnost na pravém břehu Ohře, umístěná při silnici do Prahy, pak smutně proslula coby koncentrační tábor. Proto nacisté postavili zvláštní železniční vlečku (tedy vlakové koleje), která vedla z blízkého městečka Bohušovice nad Ohří od jihu až za jižní hradby Velké pevnosti. V době 2. světové války pak nacisté přímo z ulic města odváželi zvláštními transporními vlaky zde soustředěné židovské obyvatelstvo přímo do likvidačních táborů smrti umístěných v Polsku a na dalších okupovaných územích východní Evropy. Nyní je v prostorách Malé pevnosti zřízen Památník Terezín a objekt je nyní také Národní kulturní památkou.

24 Pevnostní město město, kolem kterého jsou postaveny hradby, tedy vysoká silná zeď, která měla město chránit

25 Nacistické Německo slovo nacistické označuje dobu, ve které vládl v Německu tak zvaný nacismus , což znamená, že Němci o sobě (o své rase) tvrdili, že je nejlepší a proto je potřeba jiné rasy, národnosti odstranit (zlikvidovat, zabít) a dále“rozmnožovat“ jen jejich rasu – typické byly blond vlasy a modré oči.

26 Židovské ghetto část města, kde žijí, ať dobrovolně nebo nedobrovolně, lidé stejného náboženského nebo rasového původu. Zde to byli Židé

27 Koncentrační tábor místo sloužící k hromadnému věznění lidí, kteří nebyli řádně odsouzeni. Byli zde mučeni, zabíjeni, ale také odsud odváženi do táborů vyhlazovacích, které byly určeny pro hromadné zabíjení

28 Transportní vlaky vlaky, které odvážely velké množství lidí do koncentračních táborů

29 Literatura: Vlastivěda pro 4. ročník základních škol: O. Zwettler, P.Chalupa, D. Borecký, J. Mečiar, R. Pavlů, SPN, Praha 1997


Stáhnout ppt "Libuše Rubešová Modelová příprava pro výuku ve škole"

Podobné prezentace


Reklamy Google