Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006"— Transkript prezentace:

1 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006
Autorský zákon a služby archivů, knihoven a muzeí v digitálním prostředí Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006 Vít Richter Národní knihovna ČR Prezentace není výkladem autorskoprávním, proto se vědomě v běžných souvislostech upouští od používání terminologie autorského práva. Výklad ovšem samozřejmě respektuje autorskoprávní význam jeho obsahu. V prezentaci se také převážně neodkazuje na konkrétní ustanovení AZ – to je k dispozici v tabulce na závěr příspěvku autorů ve sborníku z konference.

2 Hlavní témata Novela autorského zákona, č. 216/2006 Sb.
Vystavení na internetu Kopírování – digitální kopie pro knihovnu Zpřístupňování v lokální síti Jiná užití autorských děl v knihovnách Nové možnosti: Evropská iniciativa i2010: DIGITÁLNÍ KNIHOVNY a řešení autorskoprávních otázek Hlavní body, co se bude vykládat.

3 Terminologická poznámka
Autor = držitel autorských práv, např. autor, překladatel, výkonný umělec, vydavatel, dědic Autorské dílo = vše, co je předmětech ochrany práv, např. text knihy, přednes výkonného umělce apod. Zveřejněné, vydané dílo = oprávněně zveřejněné, vydané dílo

4 Legislativní dokumenty
Autorský zákon č. 121/2000 Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl , revize 1971 Smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech 1996 Smlouva WIPO o právu autorském 1996 Směrnice EU Směrnice 91/250/EHS o právní ochraně počítačových programů Směrnice 92/100/EHS o právu na pronájem a na půjčování Směrnice 93/98/EHS o harmonizaci ochranné doby práva autorského a některých práv souvisejících s právem autorským Směrnice 96/9/ES o právní ochraně databází Směrnice 29/2001 o harmonizaci některých aspektů práva autorského a práv souvisejících v informační společnosti

5 Digitální služby archivů, knihoven a muzeí po novele autorského zákona
Novela AZ 216/2006 Sb. z 22. května 2006 § 37 – Knihovní licence – platí pro knihovny, archivy, muzea, školy

6 Vystavení v Internetu Vlastní [zaměstnanecké] dílo, databáze
pokud na základě dohody o provedení práce, třeba v ní takové užití smluvit Autorská díla s uzavřenou licencí Vše, co není autorských dílem Volná autorská díla konvenčně do roku vydání 1880 (zpravidla periodika) podstatná část novodobého obsahu Digitální knihovny (bez ohledu na případné další vztahy mezi knihovnami) ani nemůže být knihovnami sdílena, pokud nemají ve fondu tentýž dokument (totéž se týká případného postoupení kopií mikrofilmových apod. reformátů) 1. První bod jen pro úplnost – vlastně není předmětem výkladu 2.1. "Volné dílo" – nejde-li o přepis, ale reprodukci určitého vydání – musí být volné nejen z hlediska "hlavního" díla, ale i případných ilustrací, typografické aj. úpravy, práva nakladatele. V nadcházejících letech třeba počítat s dalšími projekty na digitalizaci zvukových, příp. audiovizuálních záznamů – lhůty 50 let od pořízení(produkce, resp. zveřejnění/vydání/sdělování.

7 Doba trvání majetkových práv
Autor – 70 let po jeho smrti Nakladatel – 50 let od vydání Výkonný umělec – 50 let od zveřejnění výkonu Výrobce zvukového a zvukově obrazového záznamu – 50 let od pořízení záznamu Právo rozhlasového a televizního vysilatele – 50 let po prvním vysílání Právo pořizovatele databáze – 15 let První zveřejnění volného nezveřejněného díla - 25 let Skutečný stav velmi nejistý: různá vydání, předmluva, přebal, sazba, výtvarná část, překlad, adaptace, dramatizace…

8 Kopie pro archivní a konzervační účely
Kopie zveřejněného autorského díla kromě počítačového programu a databáze je možno zhotovit: pro archivní a konzervační účely bez omezení formy kopie nelze zhotovit na konkrétní požadavek uživatele Způsob užití (zpřístupnění) zákon nestanovuje pouze za účelem náhrady v budoucnu možná poškozeného nebo ztraceného předmětu? (MK ČR) Prezenční zpřístupnění?? uplatňujeme výklad, že alespoň zpřístupňování kopií zdrojů oprávněně nekomerčně šířených na Internetu (WebArchiv) v lokální počítačové síti (viz dříve) je fair use Bod 3 osnovy

9 Kopie ze sbírky pro potřebu knihovny, archivu, muzea, školy
Kopie (digitální+mikrofilm) zveřejněného autorského díla kromě počítačového programu a databáze, a to ve formě zpřístupňované na technickém zařízení (počítač, čtečka, přehrávač) Dokument musí být součástí fondu!! vyloučeny jsou dokumenty získané na základě licence či takové, při jejichž prodeji bylo takové užití vyloučeno Způsob zpřístupňování pouze v prostorách knihovny, archivu… atd. (včetně lokální počítačové sítě) jednotlivcům pro účely výzkumu nebo soukromého studia povinnost zamezit zhotovení kopie uživatelem lze zhotovit tiskový výstup na objednávku (= u mikroforem i v rámci poskytovaných samoobslužných reprografických služeb za úplatu – "reader-printer")

10 Kopie poškozených a ztracených děl
Kopie vydaného autorského díla, jenž bylo poškozeno či ztraceno, je možno zhotovit: jde-li o malou část tištěného dokumentu, dílo (vydání) může být i na trhu jde-li o jiné předměty (záznamy analogové, digitální), celý tištěný dokument nebo jeho větší část, dílo již nesmí být na trhu "rozumně vynaložené úsilí" – objednat u odborného knihkupce, v nakladatelství (a antikvariátu) kopie se může následně půjčovat

11 Elektronické dodávání dokumentů
Zahrnuje proces digitalizace předlohy (např. tištěné) a její odeslání uživateli z hlediska AZ zcela jiné užití – „na vyžádání“ (on demand) vyžaduje souhlas autora, nakladatele… novela - oprávnění kolektivnímu správci uzavřít s knihovnami rozšířenou hromadnou licenční smlouvu vztahuje se pouze na tištěné rozmnoženiny vyňata díla, pokud jsou dodávána on-line na základě licence (vydavatelem...) nebo pokud to vydavatel apod. zakázal třeba počítat s limitem počtu vytištěných kopií, DRM MRS – meziknihovní reprografické služby disertace – "nikoli přímé dodání kopie" – není naplněna podmínka přítomnosti uživatele v knihovně DRM – Digital Rights Management – správa digitálních práv – použití Secure Electronic Delivery nebo Ariel (?)

12 Jiná oprávnění – 1 Knihovní katalog
reprodukce obálky zařadit do katalogu, včetně zpřístupnění veřejnosti kvalita, jež neumožní hospodářské/komerční zneužití obsah včetně možnosti vyhledávání Oprávnění knihovny obejít "účinné technické prostředky ochrany" při zhotovování kopií pro knihovnu (pro archivní a konzervační účely, pro náhradu ztraceného nebo poškozeného dokumentu) pro uživatele se zdravotním postižením Bod 6 osnovy obdobně i katalogy dalších sbírkových institucí – archivu, muzea, galerie

13 Jiná oprávnění – 2 Možnost konkludentního uzavření licenční smlouvy
není nezbytné uzavření písemné smlouvy s podpisy obou stran uzavření smlouvy na základě přijetí návrhu tak, že se podle něho subjekt zachová vyjádření návrhu licenční smlouvy – textem značkou, znakem (např , Open Access) Otevírá pole pro knihovny při šíření těch obsahů, jejichž autoři, resp. další držitelé práv k tomu vyjádřili svou vůli např. digitální kopie článků, půjčování freeware... Výklad pojmu "konkludentní právní úkon" - nevýslovně učiněný právní úkon (jednáním – ale třeba i opomenutím).

14 Dílčí závěry Možnosti využití informačních technologií pro ochranu a zpřístupnění dokumentů chráněných autorským právem jsou v archivech, knihovnách a muzeích značně omezené Autorskoprávní otázky odrazují od digitalizace a omezují přístup k informacím a kulturního dědictví Znemožňuje se užívání velkého okruhu autorských děl = omezené možnosti autorů získat odměnu za užití Hlavní limity: Doba trvání majetkových práv – obtížné zjištění volných děl Nemožnost identifikovat autora – nemožnost smluvit licenci Nemožnost smluvit licence od desetitisíců známých autorů Konzervativní přístup k autorskému zákonu – všechno zakázat, nic nepovolit Malá ochota k vyjednávání

15 Nové možnosti, nová řešení:
i2010: DIGITÁLNÍ KNIHOVNY sdělení komise EU Evropskému parlamentu z DOPORUČENÍ digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů z Prozatímní zpráva podskupiny pro autorskoprávní problematiku z

16

17 Důležitá poselství Kulturní dědictví Evropy je třeba digitalizovat, zpřístupnit a uchovat, ale přitom plně respektovat předpisy Společenství a mezinárodní předpisy o autorském právu a právech souvisejících. V současné době v členských státech neexistují jasné a úplné politiky v oblasti uchovávání digitálního obsahu. Neexistence takových politik ohrožuje přežití digitalizovaného materiálu a může vést ke ztrátě materiálu vytvořeného v digitálním formátu.

18 Základní principy pro držitele práv
Respektovat autorská práva Vytváření digitálních kopií a jejich užití v prostorách knihovny uskutečňovat se souhlasem autorů nebo na základě výjimky stanovené zákonem Online zpřístupňování (na internetu) umožnit pouze se souhlasem autorů Souhlas k užití díla poskytovat formou individuální nebo kolektivní licence nebo ve vzájemné kombinaci

19 Pro knihovny a archivy je důležité
Mít právní jistotu pro své aktivity Přístup umožnit buď uvnitř knihoven, archivů a muzeí nebo on-line na internetu Získat souhlas ke zpřístupnění původních digitálních dokumentů (borne digital works) nebo digitalizovaných dokumentů Získat souhlas pro masovou digitalizaci analogových dokumentů Získání právní jistoty znamená především řešení problému „osiřelých děl“, kde je autor neznámý nebo obtížně dostupný

20 Řešit problém „osiřelých děl“
Základní překážky: Textové i audiovizuální dokumenty - velké množství děl s nejasném autorskoprávním statutem – zejména starší dokumenty Nejasné autorskoprávní vztahy – překážka pro digitalizaci a zpřístupnění na internetu Osiřelé dílo = dílo, u kterého není znám autor nebo kde nelze autora vyhledat – lokalizovat Britská knihovna 40% knih, filmy – ACE (hlavně naučné) Nalézt mechanismy udílení licencí pro užití osiřelých děl Řada zemí již aplikovala nebo připravuje různé varianty řešení – Kanada, Japonsko, Severní i Jižní Korea, Velká Británie, Indie, Fidži, Francie, severoevropské země, Austrálie, USA Doporučení: preferovat smluvní ujednání a nelegislativní řešení

21 Zvýšit průhlednost a omezit vznik osiřelých děl
Vytvářet specializované databáze zaměřené na informace o osiřelých dílech Kolektivní správci Využití identifikátorů – ISBN, ISSN… Národní autority ? Zlepšit obsah metadat digitálních dokumentů – informace o držiteli práv Podporovat možnosti sjednávání individuálních a kolektivních licencí pro užití osiřelých děl

22 Různá řešení, společné principy:
Společná definice všech typů osiřelých děl Zahrnout pravidlo pro řádné vyhledávání Zahrnout ustanovení pro opětné vyloučení, pokud bude zjištěn držitel práv Poskytnout kulturním a neziskovým organizacím zvláštní režim při vyjednávání s držiteli práv Poskytnout možnost komerčním uživatelům využívat osiřelá díla Zahrnout požadavek na náhradní odměnu nebo odměnu v případě, že se dodatečně objeví držitel práv

23 Díla nedostupná na trhu (out of Print)
Cíl: Usnadnit knihovnám a archivům digitalizaci a zpřístupnění v souladu se stávající legislativou Zajistit ochranu práv a investic – stanovení odkladných lhůt Hlavní směry: Licenční modely vypracované ve spolupráci s držiteli práv, kolektivními správci a představiteli knihoven a archivů Národní centrum pro poskytování licencí Doporučit postupy pro udělování práv a licencování

24 Závěr Využít doporučení z iniciativy i2010 Digitální knihovny
Společně hledat vhodná legislativní a nelegislativní řešení Ministerstvo kultury Kolektivní správci autorských práv Vydavatelé a další držitelé práv Archivy, knihovny, muzea Formulovat národní politiku pro řešení autorskoprávních otázek digitalizace, přijmout odpovídající opatření

25 Díky za pozornost

26 Využít digitalizaci jako nástroj uchování kulturního dědictví
Rozšířit možnost zhotovování kopií pro archivní a konzervační účely: Umožnit zhotovení více archivních či konzervačních kopií, je-li to nezbytné pro záchranu díla Umožnit převádění kopií děl z jednoho média na jiné, pokud je to nezbytné pro záchranu a zachování identity a integrity díla Důvodem pro zhotovení archivní a konzervační kopie by měla být nedostupnost díla na trhu Koordinovat kopírování pro archivní a konzervační účely na regionální, národní i evropské úrovni, omezit duplicity, koordinace aktivit NK Původní digitální dokumenty (born digital works) odevzdané národním knihovnám slouží pro potřebu národních knihoven, nikoliv pro zpřístupnění uživatelů


Stáhnout ppt "Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006"

Podobné prezentace


Reklamy Google