Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Označení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Označení."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1513 Datum vytvoření: 25. 11. 2013 Vzdělávací oblast: Účetnictví 2 Ročník: čtvrtý Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1513

2 Anotace Žáci získávají nové informace k tématu Kapitálové účty a dlouhodobé závazky (vlastní a cizí zdroje, základní kapitál, kapitálové fondy, rezervy, dlouhodobé bankovní úvěry) a ověřují si své znalosti. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1513

3 Metodické pokyny Powerpointová prezentace je určena jak k výuce nebo samostudiu, tak ke zkoušení. Otázky k tématu jsou klikabilní (žák si může ověřit správnou odpověď kliknutím na zatmavené místo). VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1513

4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky v účtové osnově pro podnikatele je pro účtování na kapitálových účtech a účtech dlouhodobých závazků vyhrazena 4. účtová třída, kde se soustřeďují rozvahové pasivní účty podávají přehled o tom, kolik majetku si účetní jednotka opatřila z vlastních zdrojů a kolik z cizích zdrojů účty 4. třídy zahrnují z cizích zdrojů pouze ty zdroje financování, které mají dlouhodobý charakter podle toho z jakých zdrojů kapitál pochází, rozlišujeme zdroje vlastní a cizí VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1513

5 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Vlastní zdroje mohou mít tyto základní formy: Základní kapitál (účet 411) Kapitálové fondy (účty 412, 413) Fondy tvořené ze zisku (účty 421, 423, 427) Hospodářský výsledek minulých let (účty 428,429) Hospodářský výsledek běžného roku (účet 431) HV běžného roku vzniká v průběhu účetního období jako rozdíl mezi výnosy a náklady. V průběhu účetního období se HV neúčtuje na žádný konkrétní účet, ale zúčtovává se až při uzavření účetních knih. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1513

6 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Cizí zdroje dlouhodobé mohou mít tyto základní formy: Rezervy (účtová skupina 45) Dlouhodobé bankovní úvěry (účtová skupina 46) Dlouhodobé závazky (účtová skupina 47) VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1513

7 Kapitálové fondy na účtu 413 – Ostatní kapitálové fondy se účtují ostatní vklady společníků peněžní i nepeněžní, které při vkládání nezvyšují základní kapitál podniku (jedná se o tzv. příplatky nad základní kapitál) Schéma účtování: - příplatky nad základní kapitál MD – 0xx (dlouh. majetek), 1xx (zásoby), 21x (finanční účty) Dal – 413 – Ostatní kapitálové fondy VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1513

8 Fondy tvořené ze zisku fondy představují účelově vázané zdroje, které jsou určeny k použití na stanovený účel Fondy můžeme rozdělit na: 1) zákonné fondy – zákon ukládá povinnost vytvářet tyto fondy v určité výši - účet 421 – Zákonný rezervní fond - účet 422 – Nedělitelný fond 2) ostatní fondy – jsou dobrovolné a podniky je vytvářejí podle svých potřeb (tvorba a použití by mělo být zakotveno ve stanovách a společenských smlouvách) VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1513

9 Fondy tvořené ze zisku Schéma účtování: - zákonný příděl MD – 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Dal – 421 – Zákonný rezervní fond - úhrada ztráty z rezervního fondu MD – 421 – Zákonný rezervní fond Dal – 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1513

10 Fondy tvořené ze zisku Schéma účtování: - příděly ostatním fondům MD – 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Dal – 423 – Statutární fondy, 427 – Ostatní fondy - čerpání fondu MD – 423 – Statutární fondy, 427 – Ostatní fondy Dal – 211, 221 – Finanční účty, 321 - Dodavatelé VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1513

11 Hospodářský výsledek součástí vlastního kapitálu je i hospodářský výsledek představuje vlastní zdroj, který je plně k dispozici účetní jednotce Zisk se ve zdrojích účetní jednotky může objevit dvakrát: 1) jako nerozdělený zisk z minulých let (účet 428) 2) jako zisk – hospodářský výsledek předchozího roku Protože jeho rozdělení podléhá schvalovacímu řízení obchodní společnosti, eviduje se do doby rozdělení na účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1513

12 Hospodářský výsledek ROZDĚLENÍ ZISKU rozdělení převedeného zisku (na účet 431) se provádí podle pravidel stanovených obchodním zákoníkem a podle rozhodnutí valné hromady akcionářů (společníků) zisk musí být přednostně rozdělen do rezervního fondu zbývající část lze použít na: - příděly do ostatních fondů - zvýšení základního kapitálu - na výplatu dividend (podílů na zisku) - ponechán nerozdělen do dalších let - na úhradu ztráty z minulých let VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1513

13 Rezervy  rezervy jsou dlouhodobé cizí zdroje majetku podniku, které se tvoří za účelem krytí v budoucnu očekávaných výdajů  představují tedy budoucí závazek za provedení určitých výkonů, např. oprav dlouhodobého hmotného majetku  za dlouhodobé zdroje jsou považovány proto, že podle předpisů se rezervy tvoří na dobu delší než 1 rok Rezervy se dělí na: a) zákonné – upravené zákonem o rezervách, jejichž tvorba je z hlediska daně z příjmů uznávána jako daňový náklad b) ostatní – tvořené na jiné účely než stanoví zákon o rezervách, jejich tvorba není daňově uznatelnou položkou VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1513

14 Dlouhodobé bankovní úvěry  jedná se o úvěry, které jsou splatné za dobu delší než jeden rok  evidují se na účtu 461 – Dlouhodobé bankovní úvěry  způsoby účtování jsou shodné jako na úvěrových účtech ve 2. účtové třídě (účet 231 – Krátkodobé bankovní úvěry)  zobrazení úvěrů na účtech je ovlivněno tím, zda se úvěr převádí na běžný účet firmy nebo zda k čerpání dochází přímo z úvěrového účtu VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1513

15 Dlouhodobé závazky Do účtové skupiny 47 patří zejména tyto účty: Emitované dluhopisy (účet 473) – tento účet se používá v případech, kdy účetní jednotka vydává úvěrové cenné papíry s dobou splatnosti delší jak 1 rok Dlouhodobé přijaté zálohy (účet 475) – účtují se zde přijaté zálohy od odběratelů před splněním dodávky, jejichž zúčtování je delší jak 1 rok Dlouhodobé směnky k úhradě (účet 478) – účtují se zde vydané směnky na úhradu závazků, jejichž splatnost je delší jak 1 rok Ostatní dlouhodobé závazky (účet 479) – účtují se zde např. dlouhodobé půjčky, vklady tichého společníka VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1513

16 Otázky VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1513 1. Ve které účtové třídě se účtuje o kapitálových účtech? ve 4. účtové třídě 2. Do které účtové skupiny patří emitované dluhopisy? do účtové skupiny 47 3. Co jsou to dlouhodobé bankovní úvěry? jedná se o úvěry, které jsou splatné za dobu delší než jeden rok 4. Co jsou to rezervy? rezervy jsou dlouhodobé cizí zdroje majetku podniku, které se tvoří za účelem krytí v budoucnu očekávaných výdajů

17 Otázky VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1513 5. Jsou zákonné rezervy uznávány jako daňový náklad? ANO jsou daňově uznatelným nákladem 6. Zákonný rezervní fond má účet 422 ano či ne? NE – Zákonný rezervní fond se účtuje na účtu 421 7. Co se účtuje na účtu 413 – Ostatní kapitálové fondy? účtují se zde ostatní vklady společníků peněžní i nepeněžní, které při vkládání nezvyšují základní kapitál podniku

18 Zdroje VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1513 ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2013: pro střední školy a veřejnost. 14., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, ISBN 978-80- 87237-59-5. ŠTOHL, Pavel a Vladislav KLIČKA. Maturitní okruhy z účetnictví 2013: [pro studenty OA a středních škol s výukou účetnictví]. 6., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, 241 s. ISBN 978-80-87237- 56-4.


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Označení."

Podobné prezentace


Reklamy Google