Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Speciální pedagogika (úvod do studia)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Speciální pedagogika (úvod do studia)"— Transkript prezentace:

1 Speciální pedagogika (úvod do studia)
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

2 Speciální pedagogika je jednou z oblastí pedagogiky
Speciální pedagogika je jednou z oblastí pedagogiky. Jedná se o nauku o zákonitostech rozvoje, výchovy a vzdělávání jedinců s postižením, s různými nedostatky tělesnými, smyslovými, rozumovými nebo s poruchami chování. Předmětem speciální pedagogiky jsou jedinci postižení defektem a jeho společenskými důsledky. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

3 vada, chybění, nedostatek některého orgánu nebo jeho části
Základní termíny DEFEKT - vada, chybění, ztráta, nedostatek v anatomické stavbě organismu a poruchy v jeho funkcích, Je neupravitelný, nezvratný Dělení defektů (vad) 1) Orgánový vada, chybění, nedostatek některého orgánu nebo jeho části příčina: vývojová vada, nemoc, úraz Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

4 porucha orgánové funkce
2) Funkční porucha orgánové funkce orgánové neurózy (srdeční, žaludeční, cévní a jiné neurózy) psychoneurózy (nutkavé stavy, fóbie...) poruchy chování, sociálních vztahů, citových vazeb… Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

5 Dělení vad podle druhu:
Vada vzniká vývojově (vrozené vady), porucha je získaná během života. tělesné vady vady pohybového aparátu, centrální a periferní obrny, deformace a amputace končetin chronická onemocnění, srdeční choroby, alergie, astma, epilepsie, cukrovka Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

6 sluchové – nedoslýchavost, hluchota, ohluchlost
zrakové – vady refrakce, barvoslepost, šeroslepost, šilhavost, tupozrakost, slabozrakost, slepota sluchové – nedoslýchavost, hluchota, ohluchlost poruchy v oblasti komunikačních schopností – poruchy vývoje řeči, poruchy výslovnosti, poruchy v důsledku poškození CNS, poruchy sociálního užití řeči, symptomatické a kombinované vady řeči Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

7 kombinované, sdružené vady – postižení dvěma nebo více vadami
mentální vady – vrozená mentální retardace, získaná mentální retardace, pseudooligofrenie, stařecká demence vady v oblasti poruch chování – disociální, asociální, antisociální chování kombinované, sdružené vady – postižení dvěma nebo více vadami parciální postižení – specifické vývojové poruchy učení, lehké mozkové dysfunkce, leváctví, poruchy školní přizpůsobivosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

8 U defektu je nutno hodnotit:
příčiny vzniku – defekt je dědičný, vrozený, získaný věk osoby v době vzniku defektu délka trvání defektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

9 Dělení defektu podle hloubky postižení:
lehký defekt – nehrozí bezprostřední nebezpečí narušení vztahu ke společnosti střední defekt – hrozí nebo se již vyvinula porucha společenských vztahů těžký defekt – porucha postihuje jedince ztrátou společenských vztahů Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

10 handicap - je vyjádřením znevýhodnění jedince s postižením, defektem, v rámci interakce s prostředím; handicapovaným nemusí jedinec být, pokud postižení nevede k výchovným, vzdělávacím, osobním, pracovním nebo sociálním problémům Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

11 disaptbilita - je omezení funkce nebo naprostá ztráta některé části těla nebo tělesné funkce
defektivita - porucha jednoty organismu a prostředí; projevuje se narušením společenských vztahů mezi postiženým a prostředím, nemusí se projevit u každého jedince s defektem, jde o stav dlouhodobý, ale ne trvalý, nebývá přímo úměrná stupni a typu defektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

12 Strukturace speciální pedagogiky:
psychopedie = speciální pedagogika mentálně postižených osob tyflopedie = speciální pedagogika zrakově postižených etopedie = speciální pedagogika obtížně vychovatelných, osob s poruchou chování logopedie = narušená komunikační schopnost surdopedie = postižení sluchové somatopedie = postižení hybnosti, tj. tělesně postižení, nemocní a zdravotně oslabení Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

13 Cíle speciální pedagogiky
Dosáhnout co nevyššího a nejvšestrannějšího rozvoje jedince s handicapem a jeho uplatnění pracovního, osobního a společenského. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

14 Socializace Včasné a co nejvhodnější zapojení člověka s handicapem do společnosti a to tím, že se odstraňují nebo zmírňují následky postižení. Stupně socializace: integrace - integer (celý, neporušený); zapojení a splynutí jedince s handicapem se společností jedinců zdravých Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

15 adaptace - přizpůsobení se společenskému prostředí
utilita - není-li možná adaptace, je tu utilita (utilis = potřebný, užitečný); jedná se o sociální upotřebitelnost jedince s omezenými možnostmi, pouze za dohledu a řízení jiných osob např. chráněné dílny Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

16 inferiorita - (inferior = nižší) sociální neupotřebitelnost s vyčleněním ze společnosti defektivita vysokého stupně = ztráta sociálních vztahů = jde o segregaci neboli vyčlenění. Segregace - opak integrace, jedinec je společností vyčleněn, nebo se sám pro svůj defekt vyčleňuje. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

17 Principy, metody a zásady speciální pedagogiky Principy:
prevence - požaduje vhodná preventivní opatření, aby se předcházelo znevýhodnění korekce - snažíme se docílit nápravy vady (např. brýle, sluchadlo) normalizace - snaha o přiblížení k normálu situace, dovolit postiženému jedinci žít normální život facilitace - umožnění dosažení žádoucího výsledku jinou formou Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

18 integrace - sjednocení postupů, hodnot, chování a jednání
kontinuity - postižení by se nemělo řadit do kategorií, ale plynule podle určité soustavy kontinuity flexibility - myšlenkou je to, že vlastnosti nejsou biologicky pevně stanovené a neměnné, že se mohou měnit výchovou a vzděláním Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

19 Metody sociální pedagogiky 1) Obecné
anamnéza (rodinná, osobní, vyšetření prostředí) katamnéza – zkoumá situaci, v níž se jedinec nalézá po určitém časovém odstupu od ukončení úpravy nebo nápravy a hledá příčiny recidivy (návratu), opakování nežádoucích jevů Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

20 2) Speciální reedukace - souhrn speciálně pedagogických postupů, kterými se v mezích daných možností jedince zlepšuje, a zdokonaluje výkonnost v oblasti postižené funkce kompenzace - je souhrn speciálně pedagogických postupů, jimiž se zlepšuje a zdokonaluje výkonnost jiných funkcí než funkce postižené Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

21 rehabilitace - doplňuje obě výše uvedené metody je to souhrn speciálně pedagogických postupů, jimiž se upravují společenské vztahy i možnosti pracovního uplatnění druhy rehabilitace: léčebná výchovně-vzdělávací pracovní sociální psychologická technická právní ekonomická Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

22 prevence - zabránění vzniku postižení
Zásady cílevědomosti – dosažení optimálního pracovního a společenského uplatnění prevence - zabránění vzniku postižení komplexnosti - rehabilitační péče, jednotný postup resocializace - péče musí být zaměřena k socializaci nebo resocializaci Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

23 dispenzarizace - požadavek, aby byl jedinec sledován a byla o něm vedena dokumentace, jedná se o celoživotní péči, pravidelná kontrola a poradenská péče jednotnosti - požaduje, aby poskytovaná péče byla jednotná a koordinovaná optimálního prostředí - směrem do vyšší kategorie, dolů se padá snadněji Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

24 soustavnosti a důslednosti – osvojování a vyžadování návyků
aktivity – pravidelná samostatná činnost, navodit pocit uspokojení z výkonu přiměřenosti – znát druh a stupeň defektu, diagnostiku individuálního přístupu – výchovně-vzdělávací plán respektuje zájmy dítěte Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

25 znalosti - speciálního reedukačního přístupu a postupů daných SPU
navázání kontaktu – získání pro spolupráci, takt, vcítění se, znalost vyučovacích metod znalosti - speciálního reedukačního přístupu a postupů daných SPU Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

26 Děkuji za pozornost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK


Stáhnout ppt "Speciální pedagogika (úvod do studia)"

Podobné prezentace


Reklamy Google