Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanské vzdělávání dospělých ve veřejných knihovnách Současné trendy a výzvy pro budoucnost Veřejné knihovny a další vzdělávání, 20. 11. 2012 Masarykova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanské vzdělávání dospělých ve veřejných knihovnách Současné trendy a výzvy pro budoucnost Veřejné knihovny a další vzdělávání, 20. 11. 2012 Masarykova."— Transkript prezentace:

1 Občanské vzdělávání dospělých ve veřejných knihovnách Současné trendy a výzvy pro budoucnost Veřejné knihovny a další vzdělávání, 20. 11. 2012 Masarykova veřejná knihovna Vsetín Mgr. Petr Čáp, Bc. Tomáš Protivínský

2 „Dospělí lidé by se měli celoživotně vzdělávat o tom, co je demokracie, jak bychom se o ni měli starat a dále ji rozvíjet.“ zcela souhlasím = 1 2 3 4 5 = zcela nesouhlasím

3 Odpovědi 930 návštěvníků knihoven 1 – zcela souhlasím 2 3 4 5 – zcela nesouhlasím

4 Občanské vzdělávání Demokracie se opírá o vědu a všestranné a všeobecné vzdělání, demokracie je stálým úsilím o politickou výchovu a výchovu občanstva vůbec. Světová revoluce, 1925

5 Občanské vzdělávání v mezinárodním kontextu OSN – deklarace 1997, 2011 Rada Evropy Evropská Unie čtyři hlavní cíle celoživotního učení: Osobní naplnění Aktivní občanství Sociální inkluzi Zaměstnatelnost 2013: Evropský rok občanů

6 Cíle a zásady Charty RE Cíl poskytnout každému člověku na území daného státu příležitost k výchově k demokratickému občanství a výchově k lidským právům. Zásadně důležitým prvkem veškeré výchovy k demokratickému občanství a výchovy k lidským právům je prosazování sociální soudržnosti a mezikulturního dialogu a oceňování diverzity a rovnosti včetně rovnosti pohlaví; za tímto účelem je zásadně důležité rozvíjet znalosti a sociální dovednosti a porozumění, jež omezují konflikty, posilují uvědomění si a pochopení rozdílů mezi náboženskými a etnickými skupinami, budují vzájemný respekt k lidské důstojnosti a sdíleným hodnotám, podněcují dialog a prosazují nenásilí při řešení problémů a sporů. Jedním ze základních cílů veškeré výchovy k demokratickému občanství a výchovy k lidským právům není jen poskytnout studujícím znalosti, porozumění a dovednosti, ale také docílit toho, aby byli připraveni k aktivnímu jednání ve společnosti ve smyslu obrany a prosazování lidských práv, demokracie a právního státu. Mělo by se podněcovat partnerství a spolupráce mezi velkou řadou zainteresovaných subjektů, které se účastní výchovy k demokratickému občanství a výchovy k lidským právům na celostátní, regionální i místní úrovni, aby se co nejlépe využívalo jejich přínosu, včetně politiků, odborných pracovníků ve školství, studujících, rodičů, vzdělávacích institucí, nevládních organizací, organizací mládeže, médií a široké veřejnosti.

7 Občanské vzdělávání dospělých v ČR Strategie celoživotního učení ČR, MŠMT 2007 „Celoživotní učení může také významně přispět ke vzdělávání soudných, kritických a nezávisle myslících občanů s vědomím vlastní důstojnosti a s respektem k právům a svobodám ostatních, kteří mohou rozvíjet demokracii a občanskou společnost.“ PROFESNÍ zaměstnatelnost ZÁJMOVÉ osobní rozvoj OBČANSKÉ soc. soudržnost a aktivní občanství

8 Koncepce rozvoje Knihoven ČR na léta 2011 – 2015  OSA 9: Podporovat úlohu knihoven jako přirozených center rozvoje občanských komunit a jejich kreativity.  OSA 10: Zakotvit podporu zvyšování schopnosti efektivně užívat knihovny ve školských vzdělávacích programech a v koncepci celoživotního učení.

9 Potenciál veřejných knihoven  Vzdělávání je proces záměrného působení s cílem dosáhnout pozitivního vývoje v osobnosti člověka.  Nejde jen o přímé působení, ale především o vytváření podmínek, vlivů a prostoru pro rozvoj jedince v souladu s jeho individuální- mi předpoklady.

10 Máte zájem, aby se vaše knihovna stala místem, kde se budete moci dále vzdělávat a získáte různé informace? mám velký zájem = 1 2 3 4 5 = nemám zájem

11 Odpovědi 930 návštěvníků knihoven 1 – mám velký zájem 2 3 4 5 – nemám zájem

12 Koncepce: vybrané dílčí cíle Podpořit knihovny jako vzdělávací centra obcí. Aktivitami knihoven jako komunitních center podporovat aktivní účast občanů na životě komunity, pomáhat při vytváření místních partnerství a budování komunit. Vytvářet v knihovnách prostorové podmínky pro komunitní, kulturní a vzdělávací aktivity. Podporovat knihovny jako informační centra obcí. Zapojit knihovny do osvěty k udržitelnému rozvoji a environmentální výchově a vzdělávání Propojovat knihovny s ostatními informačními institucemi a zdroji (Česká centrála cestovního ruchu, turistická informační centra aj.) Motivovat komunitu v péči o knihovnu. Zvyšovat úlohu knihoven v procesu celoživotního učení zajišťováním potřebných informačních zdrojů a podporou dalších aktivit.

13 Definice občanského vzdělávání Občanské vzdělávání představují výchovně-vzdělávací aktivity, které posilují občany v tom, aby se informovaně, odpovědně a aktivně podíleli na spravování věci veřejných a na rozvoji demokratické společnosti.

14 Občanské vzdělávání dospělých

15 Složky občanské gramotnosti Identita  osobní identita  lokální identita  národní identita  globální identita Identita  osobní identita  lokální identita  národní identita  globální identita Hodnoty  lidská práva  demokracie  genderová rovnost  udržitelnost  mír / nenásilí  spravedlnost a rovnost  hodnota angažování se jako aktivní občan Hodnoty  lidská práva  demokracie  genderová rovnost  udržitelnost  mír / nenásilí  spravedlnost a rovnost  hodnota angažování se jako aktivní občan Postoje  důvěra v politiku  zájem o politiku  politická účinnost  samostatnost a nezávislost  odolnost  ocenění kultury  respekt k jiným kulturám  otevřenost ke změně názoru  odpovědnost a ochota zapojovat se jako aktivní občan  ovlivňování společnosti a politiky Postoje  důvěra v politiku  zájem o politiku  politická účinnost  samostatnost a nezávislost  odolnost  ocenění kultury  respekt k jiným kulturám  otevřenost ke změně názoru  odpovědnost a ochota zapojovat se jako aktivní občan  ovlivňování společnosti a politiky Znalosti  lidská práva a povinnosti  politická gramotnost  historické znalosti  aktuální témata  diverzita  kulturní dědictví  legislativa  jak ovlivnit politiku a společnost Znalosti  lidská práva a povinnosti  politická gramotnost  historické znalosti  aktuální témata  diverzita  kulturní dědictví  legislativa  jak ovlivnit politiku a společnost Dovednosti  řešení konfliktů  interkulturní kompetence  informované rozhodování  kreativita  dovednost ovlivnit politiku a společnost  výzkumné schopnosti  obhajování  samostatnost  kritická reflexe  komunikace  debatní dovednosti  aktivní naslouchání  řešení problémů  zvládání nejednoznačnosti  schopnost spolupráce  hodnocení rizika Dovednosti  řešení konfliktů  interkulturní kompetence  informované rozhodování  kreativita  dovednost ovlivnit politiku a společnost  výzkumné schopnosti  obhajování  samostatnost  kritická reflexe  komunikace  debatní dovednosti  aktivní naslouchání  řešení problémů  zvládání nejednoznačnosti  schopnost spolupráce  hodnocení rizika

16 Občanské kompetence

17 Zájem ze strany veřejnosti o témata OV

18 Zájem ze strany veřejnosti Téma Projevený zájem Očekávaný zájem Rozdíl Osobnostně sociální rozvoj70%57%13% Právní gramotnost68%39%29% Regionální dimenze66%41%25% Historická dimenze63%38%25% Zdravověda63%71%-8% Etika58%48%10% Environmentalistika56%31%25% IT gramotnost53%28%25% Interkulturalita49%8%41% Zaměstnatelnost47%40%7% Dobrovolnictví46%19%27% Mediální gramotnost45%28%17% Lokální politická participace42%8%34% Korupce41%29%12% Základy demokracie40%5%35%

19 Principy vzdělávání dospělých  zapojení do vzdělávacího programu s očekáváním okamžitého prospěchu  sami jsou obrovským zdrojem pro vzdělávání, protože mají různorodé a rozsáhlé životní zážitky  dospělí se učí nejlépe praxí  dospělí se lépe učí ve skupině, která poskytuje možnosti vzdělávat se jeden od druhého  dospělí se učí sdílením vzájemných zkušeností.  v oblasti vzdělávání dospělých úspěch posiluje další učení

20 Formy vzdělávání „Formální vzdělávání“ znamená strukturovaný vzdělávací a školicí systém, který probíhá od předškolní výchovy přes základní a střední až po vysokoškolské vzdělání. Zpravidla se odehrává ve všeobecných nebo profesních vzdělávacích institucích a zakončuje se vysvědčením. „Neformální vzdělávání“ znamená jakýkoliv plánovaný vzdělávací program, sestavený za účelem zdokonalovat soubor dovedností a kompetencí mimo formální vzdělávací prostředí. „Informální vzdělávání“ znamená celoživotní proces, při němž si každý jednotlivec osvojuje postoje, hodnoty, dovednosti a znalosti ze vzdělávacích vlivů a zdrojů ve svém vlastním okolí a z každodenní zkušenosti (rodina, vrstevníci, sousedé, lidé, které potkává, knihovna, hromadné sdělovací prostředky, pracoviště, hra atd.).

21 Inspirace z Polska OTWARTE DLA WSZYSTKICH http://www.youtube.com/watch?v=3yEhfqajq8I

22 Základní principy OV  Bez indoktrinace : vzdělávací subjekt nesmí – žádnými prostředky – manipulovat studujícím ve jménu svého vlastního přesvědčení a bránit tak studujícímu ve vytváření jeho vlastního úsudku.  Vyváženost : o tématu, vnímaném ve společnosti, politice či vědě jako kontroverzní, musí být také jako o kontroverzním vyučováno.  Podpora samostatného myšlení : občanské vzdělávání musí dostávat studující do situace, aby dokázali analyzovat politickou a společenskou situaci z vlastní pozice a byli schopni hledat prostředky a cesty, jak danou situaci ve svém zájmu a demokratickými prostředky usměrňovat.

23 Příprava vzdělávacího programu

24 Role knihoven jako přirozených center rozvoje občanských komunit a jejich kreativity. Aktivizace občanů Posilování a rozvíjení občanských kompetencí Posilování místní identity Poskytnutí neutrálního otevřeného prostoru pro místní aktivity Prostor pro uspokojení vzdělávacích potřeb různých lidí Místo pro pořádání debat a diskusí Informační a poradenské centrum pro řešení občanských problémů Tvorba partnerských místních sítí Zapojení místní komunity do chodu knihovny

25 Knihovny: tradiční místa občanského vzdělávání  Přirozenými centry informálního občanského vzdělávání.  Místa, která jsou otevřena všem bez rozdílu vzdělání a mohou poskytovat bezpečný a neutrální prostor pro realizaci celé škály občanských aktivit na lokální úrovni.  Knihovny mají silný horizontální potenciál na propojování místních partnerů (školy, instituce, lokální občanské iniciativy či NNO) a mohou se tak stávat informačním a komunitním centrem podporujícím aktivní participaci občanů.  Knihovny v rámci svých vzdělávacích aktivit vytváří prostředí, které podporuje získávání a prohlubování znalostí, rozvoj dovedností a napomáhá dlouhodobé kultivaci hodnot, postojů a identit občanů.

26 Děkujeme za pozornost http://www.obcanskevzdelavani.cz/knihovny Petr Čáp +420 549 49 3178 +420 728 612 165 cap@obcanskevzdelavani.cz cap@obcanskevzdelavani.cz


Stáhnout ppt "Občanské vzdělávání dospělých ve veřejných knihovnách Současné trendy a výzvy pro budoucnost Veřejné knihovny a další vzdělávání, 20. 11. 2012 Masarykova."

Podobné prezentace


Reklamy Google