Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. Ing. Vomáčková Helena, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. Ing. Vomáčková Helena, CSc."— Transkript prezentace:

1 Doc. Ing. Vomáčková Helena, CSc.
Základy účetnictví KOVANICOVÁ, H. Abeceda účetnictví pro každého. Polygon 2007 KOVANICOVÁ, H. Poklady skryté v účetnictví, Díl I. Polygon 2007

2 ÚČETNICTVÍ A JEHO CÍL: Systematické zaznamenávání hospodářských skutečností, uskutečňovaných dle jasných pravidel specifickými pracovními postupy s cílem podat věrný a poctivý obraz o ekonomickém subjektu.

3 KDO: ÚČETNÍ JEDNOTKA Je podle zákona o účetnictví v ČR každá právnická i fyzická osoba, která prokazuje pro daňové účely své výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů (= výrobní podnik, podnik služeb, příspěvková organizace, družstvo, nadace, zájmové sdružení,…).

4 CO: PŘEDMĚT ÚČETNICTVÍ
= stav a pohyb majetku, vlastního kapitálu a závazků, rozdíl majetku a závazků (tj. čistý obchodní majetek), náklady a výnosy, resp. výdaje a příjmy a hospodářský výsledek, a to na základě zachycení jednotlivých hospodářských operací (účetních případů) odehrávajících se během účetního období v účetní jednotce.

5 CO: Klasifikace aktiv Aktiva = vložené prostředky kontrolované podnikem, které jsou výsledkem minulých událostí u nichž se očekává, že přinesou podniku budoucí ekonomický prospěch Stálá aktiva dlouhodobá ( fixní, neoběžná, dlouhodobá aktiva) Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Dlouhodobý finanční majetek (DFM) Oběžná aktiva krátkodobá ( oběžný majetek) Zásoby (suroviny, materiál, pomocné látky, zboží, nedokončená výroba, PVV, výrobky,služby, zvířata) Pohledávky (z obchodního styku za odběratelem, ostatní) Finanční majetek krátkodobé povahy Peněžní prostředky (bankovní účty, peníze v pokladně) Přechodná aktiva

6 CO: Klasifikace pasiv Vlastní zdroje Základní kapitál
Účelové fondy tvořené ze zisku (rezervní fond, nedělitelný fond, sociální fond apod.) Zisk Cizí zdroje Závazky podniku (krátkodobé úvěry, dlouhodobé úvěry, dodavatelé , zaměstnanci, státní rozpočet ) Rezervy Přechodná pasiva

7 Rozvaha AKTIVA = PASIVA
Dlouhodobá aktiva 1. Hmotný majetek 2. Nehmotný majetek 3. Finanční majetek Oběžná aktiva 1. Zásoby 2. Pohledávky 3. Finanční majetek krátkodobé povahy 4.Peněžní prostředky Přechodná aktiva Vlastní kapitál 1.Základní kapitál 2.Rezervní účelové fondy 3.Nerozdělený zisk m.l. 4.Zisk, ztráta b.o. Závazky -splatné do 1 roku - splatné nad 1 rok Rezervy Přechodná pasiva

8 JAK: ÚČETNICTVÍ FINANČNÍ (přednostně uspokojuje požadavky plynoucí z finančního řízení podniků a potřeb externích uživatelů; znaky: jednotnost výkladu, srovnatelnost informací, objektivita, orientace na dlouhou dobu, výstupu určené i externím uživatelům, podřízenost reglementaci, existence vztahu k daňovému účetnictví) DAŇOVÉ (součást finančního účetnictví, která je využívaná pro určení základu důchodové daně a její výše – posléze je do účetnictví zahrnuta jako náklad) MANAŽERSKÉ (ta část vnitropodnikového účetnictví (VPÚ), jejíž prvky napomáhají manažerskému rozhodování; znaky: uspořádání v kompetenci ÚJ, oceňování vázáno na VP normy, výstupy jen pro vnitřní potřebu, zaměření na krátké i dlouhé období, vedle peněžních jednotek i MJ, vazby na finanční účetnictví)

9 JAK: Právní úprava účetnictví
Zákon č. 563/91 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/02 Sb., kterou se provádí některá ustanovené zákona č. 563/1991 Sb. pro ÚJ, které jsou podnikateli České účetní standardy pro podnikatele, Finanční zpravodaj č. 37/2003 Související předpisy ( 513/91Sb., obchodní zákoník, 40/64 Sb., občanský zákoník, správní řád, 586/91 Sb., zákon o daních z příjmů, 235/04 Sb., zákon o o DPH, 254/00 Sb., zákon o auditorech, apod.) IAS / IFRS

10 PROČ: FUNKCE ÚČETNICTVÍ
INFORMAČNÍ EVIDENČNÍ DŮKAZNÍ ZÁKLAD PRO VYMĚŘENÍ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ PODKLAD PRO ROZHODOVÁNÍ PODKLAD PRO HODNOCENÍ ČINNOSTI MANAŽERŮ

11 Rozsah vedení účetnictví - § 9
Od podvojné účetnictví - v plném rozsahu mohou vést všechny účetní jednotky (dobrovolně), musí vést ty jednotky, které mají povinný audit UZ ( a.s., s.r.o., FO, apod.) podvojné účetnictví - ve zjednodušeném rozsahu - občanská sdružení, církve, církevní instituce, o.p.s., honební společnosti, nadační fondy, společenství vlastníků jednotek - bytová družstva, územní samosprávné celky,dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, ostatní účetní jednotky.

12 Základní pojmy účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy
Účetní knihy (Deník, Hlavní kniha, Kniha analytických účtů, Kniha podrozvahových účtů) Účet, aktivní, pasivní, MD, Dal, PS, KS, obrat Směrná účtová osnova, účtový rozvrh Účetní závěrka, výkazy: rozvaha, výsledovka, cash flow, výkaz změn vlastního kapitálu, příloha,

13 Účetní záznamy - § 4 Účetní záznam jsou data, která jsou nositeli informací týkajících se předmětu účetnictví nebo jeho vedení. (např. podklady k vystavení účetních dokladů, samotné ÚD, účetní knihy a účetní zápisy v nich obsažené, inventurní zápisy a jiná dokumentace, účetní závěrka a výroční zpráva. Má různou formu a podobu: a) písemnou formu - je pro fyzickou osobu čitelná (rukopis, psací stroj, tisk, zařízení VT) b) technickou formu není písemnou formou, ale umožňuje převod do formy, v níž je pro fyzickou osobu záznam čitelný (elektronický, optický nebo jiný technický způsob zápisu)

14 Účetní doklady - § 6, 11 Účetní doklad je účetní záznam vystavený účetní jednotkou, jehož obsahem je skutečnost, která je předmětem účetnictví a musí obsahovat: 1. Označení účetního dokladu 2. Obsah účetního případu a informace o jeho účastnících 3. Peněžní částku, informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství 4. Okamžik vyhotovení 5. Okamžik uskutečnění 6. Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a za jeho zaúčtování

15 Účetní knihy - § 13 Účetní knihy slouží k zachycování účetních případů, k jejich sumarizaci a k vyhodnocování zachycených skutečností, jak pro vnitropodnikové potřeby, tak i pro sestavení účetní závěrky Deník - zápisy jsou uspořádány z časového hlediska, prokazuje zaúčtování všech účetních případů – zásada úplnosti účetnictví (pokladní deník, deník přijatých faktur, deník vydaných faktur apod.) Hlavní kniha – obsahuje všechny zápisy z deníku uspořádané z věcného hlediska. Členění HK je na jednotlivé třídy, účtové skupiny, syntetické a analytické účty dle účtového rozvrhu. Obsahuje zápisy dle jednotlivých měsíců účetního období, dle pořadových čísel ÚD. Musí mít měsíční součty obratů, stav účtu ke dni otevření a ke dni uzavření účetních knih.

16 účetní zásady Zásada věrného zobrazení skutečnosti – „true and fair view“ Zásada účetní/hospodářské jednotky Předpoklad nepřetržitého trvání podniku Periodicita Zásada objektivity úč. informací Zásada historických nákladů Zásada stálé kupní síly peněžní jednotky Zásada vymezení okamžiku realizace Srovnatelnost (konzistence) mezi účetními obdobími Zásada opatrnosti Spolehlivost, správnost, úplnost, průkaznost, trvalost záznamů, včasnost Srozumitelnost (přehlednost) Významnost Průkaznost účetního záznamu Věcná a časová souvislost Zásada oceňování peněžní jednotkou Zásada bilanční kontinuity Zákaz kompenzace Akruální princip

17 Rozvaha Rozvahový den Řádná a mimořádná rozvaha Počáteční rozvaha
Princip rozkladu rozvahy do účtů Princip podvojnosti a souvztažnosti Určení aktiv a pasiv Sestavení konečné rozvahy Obratová předvaha

18 Účet Účet ( konto) je základním třídícím znakem účetnictví, umožňuje oddělené zachycení údajů o hospodářských jevech, které se týkají právě jedné položky aktiv či pasiv. Umožňuje odděleně sledovat přírůstky a úbytky. T-forma MD D Na vrub Ve prospěch Debet Kredit

19 Směrná účtová osnova - § 14
Směrná účtová osnova a účtový rozvrh Účetní jednotky jsou na základě směrné účtové osnovy povinny sestavit vlastní účtový rozvrh účtů pro každé účetní období. V průběhu roku lze účty pouze doplňovat nikoliv měnit. X X X .X Analytické členění účtů Syntetické členění účtů Účtová skupina Účtová třída 1 - 9

20 DOPADY ÚČETNÍCH OPERACÍ DO ROZVAHY - viz uvedené typy účetních případů
1) přírůstky aktiv a pasiv, bilanční suma roste 2) úbytky aktiv a pasiv, bilanční suma klesá 3) změna struktury aktiv, zachována bilanční suma 4) změna struktury pasiv, zachována bilanční suma 5 – 8) změna struktury pasiv, zachována bilanční suma 9 + 11) přírůstky aktiv a pasiv, bilanční suma roste ) úbytky aktiv a pasiv, bilanční suma klesá

21 ROZVAHA K 1. 1. 200X AKTIVA PASIVA
STÁLÁ AKTIVA VLASTNÍ KAPITÁL stroje a dopravní prostředky základní kapitál FINANČNÍ MAJETEK fondy ze zisku účty v bankách AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM Sestavte konečnou rozvahu k X, jsou-li k tomuto datu známy následující údaje: dopravní prostředky zásoby pohledávky dlouhodobé závazky kr. závazky k zaměstnancům kr. závazky z obchodního styku daň zdravotní a sociální pojištění zisk běžného období (BO) peníze v pokladně účty v bankách

22 Proveďte rozčlenění jednotlivých položek majetku dle uvedených kritérií
MAJETEK dlouhodobý oběžný finanční zboží budova stroje a zařízení nedokončená výroba polotovary vlastní výroby jalovice pohledávky za odběrateli SW za Kč materiál peníze v pokladně osobní automobil výrobky tříměsíční dluhopisy peníze na bankovním účtu

23 Proveďte rozčlenění jednotlivých zdrojů financování dle uvedených kritérií
ZDROJE FINANCOVÁNÍ vlastní zdroje cizí zdroje úvěry u banky zisk běžného roku neodvedené daně přijaté zálohy od odběratelů přijaté dary neuhrazené faktury dodavatelům nevyplacené mzdy zaměstnancům neuhrazené zdravotní a sociální pojištění vytvořené rezervy na opravy střechy

24 K níže uvedeným ekonomickým skutečnostem (účetním případům) přiřaďte účetní doklad, potřebný k zaúčtování uvedené skutečnosti zařazení nové budovy do majetku ÚJ výpočet mezd zaměstnanců příjem peněz do pokladny zaplacení peněz dodavateli z bankovního účtu přebytek ve skladu materiálu výpočet odvodu DPH přijetí faktury od dodavatele vyřazení auta z účetnictví výdej peněz z pokladny příjem zboží do skladu manko v prodejně zboží účetní odpisy dlouhodobého majetku výdej zboží ze skladu vystavení faktury odběrateli zařazovací protokol zúčtovací a výplatní listina příjmový pokladní doklad bankovní výpis inventarizační zápis přiznání DPH účetní doklad k přijaté faktuře vyřazovací protokol výdajový pokladní doklad příjemka zboží karty dlouhodobého majetku výdejka účetní doklad k vydané faktuře

25 Účtové třídy 0 – Dlouhodobý majetek 1 - Zásoby
2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 3 – Zúčtovací vztahy 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 5 - Náklady 6 - Výnosy 7 - Závěrkové účty 8 + 9 Vnitropodnikové účetnictví, podrozvahové účty (jednookruhové,dvouokruhové účetnictví)

26 ZÁKLADNÍ TYPY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ VÝKAZ ROZVAHA
3) A+A- 4) 5) 6) 7) 8) 9) A+ 10) A- 11) A+ 12) A- P+ P- P+P- VÝSLEDOVKA P+ V- P- V+ P+ N+ P- N- V+ V- N- N+


Stáhnout ppt "Doc. Ing. Vomáčková Helena, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google