Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

COM-REG -2010-003 Spaces for Learning.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "COM-REG -2010-003 Spaces for Learning."— Transkript prezentace:

1 COM-REG Spaces for Learning

2 O PROJEKTU About the project
Název projektu: Spaces for Learning Name of the project: Spaces for Learning Doba trvání projektu: září 2010 – červenec Duration: September 2010 – July 2011 Počet mobilit projektu: Number of mobilities of the project: 24 Cíle projektu: Aims of the project: Srovnání obou vzdělávacích systémů - poznávání alternativních míst k učení partnerských organizací. Comparison of both educational systems – getting to know alternative spaces for learning of the partner organizations Aktivní zapojení se do vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje (VUR). Active involvement into education in the sphere of sustainable development (ESD) Vztah k místu je klíčovým VUR. Jeho volba koresponduje s celkovým trendem soustředit se ve výchově ve větší míře na ekologickou problematiku, prostřednictvím které mohou žáci i široká veřejnost lépe porozumět problematice udržitelného rozvoje. Our relation to the space is crutial for the ESD. The choice of it corresponds with the trend to aim the education more towards the problems of environment, so that both the students and the public can understand the problems of sustainable development better "Zelený úřad" a "Zelená škola" snížení uhlíkové stopy u každé organizace, a určení způsobů, jak toho lze dosáhnout. (např. zvýšení recyklace, snížení spotřeby energie) - základem je omezování plýtvání všeho druhu, neboli odpovědná spotřeba, což jednoduše znamená více přemýšlet o věcech, které spotřebováváme, používáme apod. „Green Office“ and „Green School“ try to reduce the carbon trace and specify the ways how to achieve it ( for example reducing consumption of energy, increasing recycling etc.) – the matter is to reduce wasting of anything, in other words responsible consumption, which means thinking about the things we consume, use, etc. Čím bude naše chování šetrnější k přírodě, tím méně budeme přispívat ke změnám klimatu. The more considerately we treat the nature, the less we add to changes in the climate.

3 PARTNEŘI PROJEKTU Partners of the project
Gymnázium Karviná - Gymnázium v Karviné je v posledním desetiletí nejúspěšnějším gymnáziem v okrese Karviná vzhledem k výsledkům žáků školy v přijímacím řízení na vysoké a vyšší odborné školy a v soutěžích organizovaných MŠMT ČR, zejména v oblasti programování, informatiky a výpočetní techniky, matematice a fyzice, v jazykových a společenskovědních soutěžích. Povinnou součástí výuky jsou sportovní kurzy (zimní-lyžařský, letní-vodácký). Při nepovinných jazykových zahraničních exkurzích navštívili studenti gymnázia v uplynulých pěti letech 15 evropských států a krátkodobě i africký kontinent. Gymnázium Karviná – in the last decade it has been the most successful school in the district of Karviná considering the results of students in admission to universities or higher education institutions or in competitions organized by the Ministry of Education, especially in programming, informatics and computer studies, languages and humanities. The education also includes sports courses (skiing in winter, canoeing in summer). Within language excursions abroad in the last five years the students have visited 15 Europian countries and even Africa for a short time. Klub ekologické výchovy - je profesní občanské sdružení, které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu (individuální členství) i školy a další instituce a organizace (kolektivní členství) zajímající se o ekologické (environmentální) vzdělávání a výchovu. Klub ekologické výchovy patří mezi kluby UNESCO - rozvíjí komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje. KEV je kolektivním členem České společnosti pro životní prostředí, jejímž prostřednictvím může spolupracovat s mnoha oblastmi výrobní i nevýrobní sféry v České republice a členem mezinárodní ekologické organizace Zelený kříž, založené po summitu Země v Rio de Janeiro, jejíž ústředí je v Ženevě. The Club of Environmental Education (CEE) – it is a profession civic association which joins individual pedagogical workers and people interested in ecology and environment (individual membership) and also schools and other institutions (collective membership) interested in ecology and environment. CEE belongs among the UNESCO clubs – it develops a complex conception of environmental education aimed at supporting sustainable development. CEE is a collective member of the Czech associaltion for the environment and thus it can cooperate with productive and non-productive spheres in the Czech Republic, and a member of an international environmental organization Green Cross founded after the summit Earth in Rio de Janeiro and based in Geneva.

4 V listopadu 2010 se uskutečnilo první setkání zástupců mezinárodního projektu „Spaces for Learning“ – „Místa k učení“. In November 2010 the first meeting of representatives of the international project „Spaces for Learning“ took place Za Českou republiku: Moravskoslezský kraj, Gymnázium Karviná a Klub ekologické výchovy; Representing the Czech Republic: Moravian – Silesian Region, Gymnázium Karviná, CEE Za Skotsko: East Lothian Region, Knox Academy (Haddington) a Scottish Seabird Centre. Representing Scotland: East Lothian Region, Knox Academy (Haddington), Scottish Seabird Centre. Hosté ze Skotska navštívili Gymnázium v Karviné, ZOO Ostrava a Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Guests from Scotland visited Gymnázium Karviná, Zoo Ostrava and the Regional Authority of M-S Region. Na Gymnáziu v Karviné se seznámili s podmínkami výuky přírodovědných předmětů a projekty, na nichž se žáci a učitelé školy podílejí: At Gymnázium Karviná they saw the conditions for teaching sciences, and projects the students and teachers work on. „Školní meteostanice“ žáci provádějí pravidelná měření na školní meteostanici. The School Weather Station – students carry on regular measurements „Mapování rekultivovaných ploch v okolí Karviné“ Tento projekt je finančně podpořen MSK , a to v rámci dotačního programu na podporu školních projektů v oblasti EVVO ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2010/2011 pod názvem: „ Školní projekty a terénní praktika s environmentální tématikou“ – žáci se seznamují s problematikou rekultivace a likvidací sídel na těžebních územích. Žáci realizují praktické terénní mapování na vybraných lokalitách v okolí Karviné. Na konci školní roku se uskuteční prezentace výsledků. Gymnázium Karviná je pilotní střední školou Klubu ekologické výchovy (KEV) Mapping reclamated areas around Karviná This project is financially supported by the M-S Region within the endowment programme to support school projects aimed at environmental education in the school year 2010/2011 called „School projects and field work with environmental themes“ Students learn about the problems of reclamation and liquidation of settlements in mining areas. They make practical mapping of chosen localities around Karviná. In the end of the school year they will present their results. Gymnázium Karviná is a piliot secondary school of CEE. KEV (NNO) se dlouhodobě podílí na přípravě učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Učitelům MSK se díky vzájemné spolupráci daří úspěšně a smysluplně začleňovat environmentální výchovu do jednotlivých předmětů. CEE has for a long time participated in preparation of teachers for education aimed at sustainable development. Teachers in M-S Region have succeeded in meaningful integration of environmental education into individual subjects thanks to their cooperation with CEE.

5

6 Večer byl zakončen netradiční večerní procházku zoologickou zahradou v Ostravě spojenou s návštěvou zákulisí ZOO The evening was closed by an unusual night walk through the ZOO Ostrava and a visit to the backstage of the ZOO.

7 V rámci prvního setkání také došlo k upřesnění organizačních záležitostí souvisejících s projektem – byl upřesněn harmonogram partnerských návštěv a navržena první témata pro další spolupráci. Within the first meeting organization matters connected with the project were specified – the schedule of mobilities was elaborated and first topics for futher cooperation were brought in. Dne se naši partneři brzy ráno dopravili do Krakova odkud je letadlo přepravilo do skotského Edinburghu. In the early morning of November 25, 2010, our partners left for Krakow and then flew to Edinburgh.

8 Druhá mobilita se uskutečnila v únoru 2011 Mr
Druhá mobilita se uskutečnila v únoru 2011 Mr. Alasdair Jappy ze Skotska navštívil: The second mobility took place in February Mr Alasdair Jappy from Scotland visited: Gymnázium v Karviné Mapování rekultivovaných ploch v okolí Karviné představení lokality Darkovského moře, které se nachází na katastru města Karviná, v jeho jižní části Darkov. Od městské zástavby je oddělena řekou Olše. Na území Darkovského moře stála ještě na konci 80. let souvislá zástavba rodinných domků příměstské části Darkov. Nedaleký důlní podnik Důl Darkov zahájil těžbu uhelných slojí pod tímto územím v 80. letech a během let 90. došlo k demolici celé zástavby a poklesu tohoto území. Mapping reclamated areas around Karviná, introducing the locality of Darkov Sea which lies in the cadastre of Karviná, in its southern part Darkov, separated from the city build-up area by the river Olše. In the area of Darkov Sea used to be a build-up area of houses of the city part of Darkov until the 1980s. Nearby mine Důl Darkov started mining under this area in the 1980s and during the 1990s mining caused the demolition of the houses and the decline of the whole area.

9 Krajské středisko volného času Juventus
Regional centre of leisure time Juventus: V odpoledních hodinách se uskutečnila prohlídka školského zařízení - Krajského střediska volného času Juventus – Stanice mladých přírodovědců – prohlídka a seznámení s činností školského zařízení Visit of the Centre of Young Naturalists – visitation and familiarization with activities of this educational institution

10 Hornické muzeum na Landeku 15. 2. 2011 Museum of mining Landek:
(největší hornické muzeum v ČR, od roku 1992 je vyhlášenou národní přírodní památkou). (The biggest mining museum in CR, since 1992 renowned national natural monument.) Projektový partner velmi ocenil toto místo, coby místo k učení, a to nejen z hlediska geologie, archeologie, historie, přírodovědy a hornictví, ale také z hlediska podněcování motivace učitelů v rámci badatelsky orientovaného přírodovědného vzdělávání (inquiry-based science education - IBSE). Our project partner appreciated this place as a space for learning not only from the point of view of geology, archeology, history, science and mining, but also from the point of view of motivation of teachers for the inquiry-based science education.

11 Hornické muzeum na Landeku, Novou radnici v Otravě http://www

12 Nová radnice v Ostravě New Town Hall in Ostrava: nejvýznamnější stavba v Ostravě s prvorepublikovou (1930) dvoukřídlou budovou s vyhlídkovou věží- 85,6 m, nejvyšší radniční věž v ČR s výhledem na Beskydy, Jeseníky, Opavsko i Polsko The most important structure in Ostrava with a two-wing building and a lookout tower (from 1930). With its 85.6m it is the highest town hall tower in CR with a view of the Beskydy and Jeseníky Mountains, Opava region and Poland.   .

13 (obr. „Tajemná sluneční koróna“)
Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravě VŠB – TU The Observatory and Planetarium of Johann Palisa in Ostrava – Technical University of Ostrava: je třetím největším planetáriem v ČR a jediným zařízením svého druhu v MSK (z r. 1980) It is the third biggest planetarium in CR and the only institution of its kind in M-S Region (1980). Bylo představeno: technické zázemí (východní kopule pro odborná pozorování, západní kopule pro veřejnost, stereoskopická projekce (AJ –LIVE, 3D „VIRTUÁLNÍ VESMÍR“ Introduced: technical facilities (eastern copula for special observation, western copula for the public, stereoscopic projection (AJ-LIVE, 3D VIRTUAL SPACE). Pracovníci hvězdárny ochotně zodpověděli dotazy, které se týkaly především vzdělávání např. svou programovou nabídkou, která zahrnuje multimediální pořady pod umělou oblohou, které jsou vhodné nejen jako doplněk výuky ve školách, ale slouží ke vzdělávání a popularizaci astronomie pro veřejnost. Planetárium je další alternativou pro vzdělávání. The observatory workers willingly answered all the questions about education, for example about their programme offer with multimedia programmes under the simulated sky which are good not only for education at school, but also for education and popularization of astronomy for the public. The planetarium is another space for learning. (obr. „Tajemná sluneční koróna“)

14 První mobilita ve Skotsku se uskutečnila ve dnech 4. až 8
První mobilita ve Skotsku se uskutečnila ve dnech 4. až 8. dubna The first mobility in Scotland took place between 4th and 8th April Na snímku provost (hejtmanka) kraje East Lothian paní Sheena Richardson a ředitel Sea Birds Centrum pan Tom Brock předávají quaich řediteli karvinského gymnázia RNDr. Bohumilu Vévodovi. In the photo: The East Lothian Provost Mrs Sheena Richardson and the Scottish Seabird Centre director Mr Tom Brock handing on a quaich to the headmaster of Gymnázium Karviná RNDr Bohumil Vévoda

15 Knox Akademie http://www.ka-net.org.uk/
V rámci partnerství jsme navštívili Knox Akademii v Haddingtonu, kde nám byly představeny vzdělávací standardy skotského vzdělávacího systému. Partnerské organizace během setkání jednaly o způsobech, jak více zlepšovat prostory pro učení. Within the partnership we visited Knox Academy in Haddington, where we were introduced the educational standards of Scottish school system. The partner organizations discussed the ways of how to improve the spaces for learning.

16 Haddington

17 Scottish Seabird Centre - mořské středisko pro výzkum ptáků http://www
Středisko (North Bervick) má technické zázemí pro vzdálené pozorování ptáků ve volné přírodě, aniž by byla zvířata rušena. Monitoruje se ostrov (ostrovy) - Bass Rock aj., kde hnízdí nejen ptáci, ale také se zde rodí na podzim tuleni. Na skále jsou umístěny solární kamery tak, aby monitorování životního prostředí probíhalo v souladu s přírodou The centre (North Berwick) has technical facilities for remote observation of birds in nature without disturbing them. Islands (e.g. Bass Rock) are monitored – not only nesting birds, but also seals incubating in autumn. Solar cameras are installed on the rock and the monitoring runs over in agreement with the nature.

18 Spolupráce s Nathional Museum of Scotland
Cooperation with the National Museum of Scotland Spolupráce s Nathional Museum of Scotland

19 V muzeu jsme se seznámili se vznikem Skotska, jeho proměny ve tvaru, krajině a klimatu, prošli jsme virtuální cestou do skotského království, jež je označena křížem Dupplin Cross, seznámili se s průběhem průmyslové revoluce ve Skotsku a důsledky vývozu skotských výrobků do Britských dominií a do celého světa. In the museum we learned about the origin of Scotland, its changes in shape, landscape and climate, we went through a virtual way to the Scottish kingdom which is marked by the Dupplin Cross, we learned about the industrial revolution in Scotland and the effects of export of Scottish products into British dominions and to the whole world. Vstup do muzea je zdarma a nabízí celou řadu programů nejen pro žáky, ale také pro veřejnost. Admission is free and the museum offers number of programmes not only for students, but also for the public.

20 Alasdair Jappy a Catherine Barber
Ve dnech se uskutečnilo v Moravskoslezském kraji třetí setkání partnerů v rámci projektu Comenius Regio "Spaces for Learning„ Za Skotsko se setkání zúčastnili učitelé z Akademie Knox z Haddingtonu: Alasdair Jappy a Catherine Barber prohlídka Českého Těšína jako jediného rozděleného města na území České republiky. Učitelé z Akademie Knox byli seznámeni s historií i současností města i způsoby soužití polských a českých obyvatel města.

21 "Ne každé město či oblast se mohou pochlubit pro ně typickou rostlinou.
Český Těšín takovou květinu má, navíc odkazuje i na název města. Jde o hvězdnatec zubatý neboli hvězdnatec čemeřicový, lidově zvaný „těšíňanka”, latinsky Hacquetia epipactis, polsky cieszynianka wiosenna.„

22 Monitoring bobrů v povodí řeky Olše
Koordinátorka ekologické výchovy Střední hotelové a obchodně podnikatelské školy z Českého Těšína představila projekt: "Zelená výuka", který je realizován v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje na podporu školních projektů EVVO ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2010/2011.

23 se uskutečnila návštěva partnera projektu – Gymnázium Karviná.
Dne se uskutečnila návštěva partnera projektu – Gymnázium Karviná. V rámci návštěvy proběhla prezentace Skotského partnera žákům školy a naopak prezentace žáků školy skotským partnerům. Žáci předvedli návštěvníkům samostatně natočené filmy s ekologickou tematikou, např. zpracování odpadů apod. – Tato videa budou následně umístěna na mezinárodních webových stránkách Scottish Seabird Centre. Dále proběhla komentovaná prohlídka archeoparku v Chotěbuzi – zde se návštěvníci seznámili se způsobem života starých Slovanů – lovců a zemědělců. V „Rybím domě“ se seznámili se stálou výstavou sladkovodních ryb, které žijí v našich řekách a rybnících.

24 Replika slovanského hradiska z 8. - 11. stol.
Podle archeologických výzkumů bylo místo osídleno již v pozdní době bronzové a v době haštalské. V 5. století př. n. l. byla tehdejší osada vypleněna a zanikla.

25 „Chemie na Slezskoostravském hradě aneb třetí den návštěvy“
v rámci této akce prezentují žáci středních a vysokých škol Moravskoslezského kraje své dovednosti v oblasti přírodovědných předmětů a snaží se je tak přiblížit širší veřejnosti. Skotští partneři tuto akci hodnotili jako vysoce originální a velmi inovativní a předpokládají, že postřehy z ní využijí i v domácích podmínkách.

26 Děkuji za pozornost Thank you for your attention
Mgr. Bc. Jana Harmanová Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor školství, mládeže a sportu 28. října 117, Ostrava tel: ww.kr-moravskoslezsky.cz


Stáhnout ppt "COM-REG -2010-003 Spaces for Learning."

Podobné prezentace


Reklamy Google