Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONFERENCE Asociace energetických manažerů Poděbrady 22. 3. 2006 Vliv novely energetického zákona na energetiku ČR Ladislav Havel © 2004 Ministerstvo průmyslu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONFERENCE Asociace energetických manažerů Poděbrady 22. 3. 2006 Vliv novely energetického zákona na energetiku ČR Ladislav Havel © 2004 Ministerstvo průmyslu."— Transkript prezentace:

1 KONFERENCE Asociace energetických manažerů Poděbrady 22. 3. 2006 Vliv novely energetického zákona na energetiku ČR Ladislav Havel © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu

2  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2 Směrnice 2003/54 ES KAPITOLA II - OBECNÁ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI ODVĚTVÍ - Článek 3 Povinnosti veřejné služby a ochrana zákazníka Členské státy z důvodu dosažení konkurenčního, bezpečného a ekologicky udržitelného trhu s elektrickou energií nerozlišují z hlediska práv, ani povinností mezi energetickými podniky.

3  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Směrnice 2003/54 ES Členské státy mohou uložit podnikům působícím v odvětví elektrické energie povinnosti veřejné služby, které se mohou týkat bezpečnosti, včetně bezpečnosti dodávky, pravidelnosti, jakosti a ceny dodávek a ochrany životního prostředí, včetně energetické účinnosti a ochrany klimatu. Takové povinnosti jsou jasně definované, transparentní, nediskriminační, ověřitelné a zaručují rovnost přístupu elektrických společností EU k vnitrostátním spotřebitelům.

4  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Směrnice 2003/54 ES Členské státy se starají o to, aby zákazníci z domácností a tam, kde to členské státy považují za vhodné, malé podniky (jmenovitě podniky s méně než 50 zaměstnanci a ročním obratem nebo rozvahou nepřevyšující 10 miliónů EUR) si užívali univerzální služby, tj. práva být na svém území zásobováni elektrickou energii o stanovené jakosti za přiměřené, snadno a jasně porovnatelné a transparentní ceny. Aby se zajistilo poskytování univerzální služby, mohou členské státy ustanovit dodavatele poslední instance.

5  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 Směrnice 2003/54 ES Členské státy uloží rozvodným společnostem povinnost připojit ke své rozvodné síti zákazníky podle podmínek a sazeb stanovených v čl. 23 odst. 2. Nic v této směrnici nebrání členským státům posílit tržní postavení domácích, malých a středních spotřebitelů prostřednictvím podpory možností dobrovolného shromáždění reprezentace této třídy spotřebitelů.

6  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 Směrnice 2003/54 ES První pododstavec se provádí transparentním a nediskriminačním způsobem a nebrání otevření trhu uvedenému v článku 21. Členské státy přijmou příslušná opatření k ochraně koncového zákazníka, a zejména zajistí, aby existovala odpovídající opatření k ochraně zranitelných zákazníků, včetně opatření napomáhajících předcházet jejich odpojení. V této souvislosti mohou členské státy přijmout opatření k ochraně koncových zákazníků ve vzdálených oblastech.

7  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 Směrnice 2003/54 ES Členský stát zajistí vysoké úrovně ochrany spotřebitele, zejména s ohledem na transparentnost smluvních podmínek, obecné informace a mechanismy pro urovnávání sporů. Členské sáty se starají o to, aby oprávněný zákazník byl skutečně schopen přejít k novému dodavateli. Pro zákazníky z domácností jsou opatření stanovena takto:

8  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Směrnice 2003/54 ES - právo uzavřít smlouvu se svým poskytovatelem elektrických služeb, která specifikuje totožnost a adresu dodavatele; – poskytované služby, nabídnuté úrovně jakosti služby, jakož i lhůtu pro prvotní připojení; – všechny typy nabízené služby; – prostředky, pomocí nichž je možné získávat aktuální informace o použitelných sazbách a poplatcích za údržbu; – délku smlouvy, podmínky pro obnovení a ukončení služeb a smlouvy, existenci jakéhokoli práva na odstoupení;

9  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Směrnice 2003/54 ES jakékoli úmluvy o vyrovnávací platbě a náhradě, které se použijí, jestliže nejsou dosaženy smluvně sjednané úrovně jakosti služby, metodu zahajování postupů pro urovnání sporů byli dostatečně informováni o jakémkoli úmyslu změnit smluvní podmínky a o svém právu na odstoupení, pokud je podána výpověď. Poskytovatelé služeb svým předplatitelům přímo oznámí každé zvýšení poplatků, ve vhodnou dobu a nejpozději jedno normální fakturační období poté, co zvýšení nabude účinku. Členské státy se starají o to, aby zákazníci mohli svobodně odstupovat od smluv, pokud nepřijmou nové podmínky, které jim oznámil poskytovatel elektrických služeb mají prospěch z transparentních, jednoduchých a levných postupů pro vyřizování jejich stížností. neplatí za změnu dodavatele;

10  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 Směrnice 2003/54 ES dodavatelé elektrické energie uváděli ve fakturách nebo vedle nich a v propagačních materiálech zpřístupňovaných konečným zákazníkům: a)příspěvek každého energetického zdroje k celkové palivové směsi dodavatele za předchozí rok; b)přinejmenším odkaz na existující referenční zdroje, například webové stránky, kde jsou veřejně dostupné informace o vlivu na životní prostředí přinejmenším emisí CO 2 a radioaktivního odpadu vznikajícího při výrobě elektrické energie vyrobené pomocí celkové palivové směsi dodavatele za předchozí rok

11  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Česká republika Dodavatel poslední instance je povinen dodávat elektřinu nebo plyn za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem domácnostem a malým zákazníkům, kteří o to požádají. Dodavatel poslední instance není povinen zajišťovat dodávku elektřiny nebo plynu při zjištění neoprávněného odběru. Držitel licence na obchod s elektřinou nebo na obchod s plynem o výběru rozhoduje Energetický regulační úřad

12  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Slovensko Ochrana odberateľa elektriny v domácnostia odberateľa plynu v domácnosti (1)Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti okrem práv na ochranu spotrebiteľa podľa osobitných predpisov majú právo pri dodávke elektriny alebo plynu a)uzatvoriť s dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o dodávke plynu, ktorá musí obsahovať najmä 1.identifikáciu dodávateľa, 2.rozsah dodávky elektriny alebo dodávky plynu a s týmito dodávkami súvisiacich služieb, 3.lehotu,v ktorej je dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu povinný zabezpečiť pripojenie odberného elektrického zariadenia alebo odberného plynového zariadenia,

13  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Slovensko 4. podmienky dodávky elektriny alebo dodávky ply- nu a s dodávkou súvisiacich služieb, 5.zdroj, spôsob a možnosti získavania informácií o cene elektriny alebo o cene plynu vrátane štruktúry ceny, 6.dobu trvania zmluvy a podmienky,za akých možno zmluvu vypovedať, 7.spôsob a výšku kompenzácie za nedodržanie dohodnutej kvality dodanej elektriny alebo dodaného plynu a s dodávkou súvisiacich služieb, 8.miesto,spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácie, 9.informáciu,za akých podmienok môže odstúpiť od zmluvy v prípade,ak nesúhlasí so zmenou ceny elektriny alebo ceny plynu a s tým súvisiacich služieb,

14  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 Slovensko 10.informáciu o pôvode a podiele jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na dodanej elektrine v predchádzajúcom roku,prípadne upozornenie na verejný zdroj týchto informácií, 11.informáciu o vplyve primárnych zdrojov elektriny na životné prostredie,prípadne upozornenie na verejný zdroj o týchto informáciách, 12.informáciu o dôvodoch výmeny určeného meradla, b)na poskytnutie informácie o každej úprave ceny elektriny alebo ceny plynu a o úprave podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu a s tým súvisiacich služieb najneskôr 30 dní pred vykonaním úpravy,

15  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 Slovensko c)na výber formy a spôsobu platenia za dodávku elektriny alebo dodávku plynu a s tým spojených služieb a uhrádzať platby za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu formou s dodávateľom dohodnutých preddavkových platieb;pri určení výšky týchto preddavkových platieb dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu zohľadní výšku preddavkových platieb za rovnaké obdobie predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia. Dohodnutá výška preddavkových platieb bude zohľadňovať skutočný odber elektrinyalebo skutočný odber plynu za predchádzajúce zúčtovacie obdobie alebo plánovaný odber elektriny alebo plánovaný odber plynu na nadchádzajúce zúčtovacie obdobie a bude upravená len o rozdiel medzi úradomurčenou alebo schválenou cenou elektriny alebo plynu. Odmietnutie dohody o úhrade formou preddavkových platieb je povinný dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu odôvodniť.

16  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 Slovensko (2)Ustanovenia odseku 1 platia aj v prípade,ak odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti neuzatvárajú zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o dodávke plynu a s tým súvisiacich služieb priamo s dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu. (3)Odberateľ elektriny v domácnosti má právo uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s koncovým dodávateľom elektriny pre domácnosť, ktorý poskytuje univerzálnu službu za podmienok ustanovených v odseku 1.

17  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 17 Slovensko (4)Koncový dodávateľ elektriny pre domácnosť,ktorý poskytuje univerzálnu službu pre odberateľa elektriny v domácnosti,je povinný zabezpečiť pripojenie odberateľov elektriny v domácnosti do sústavy za podmienok stanovených úradom a pri dodržaní ceny alebo metodiky jej tvorby určenej úradom.

18  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 18 Slovensko (5)Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti majú právo na vymedzenom území na dodávku elektriny a plynu v určenej kvalite a za primerané ceny,ktoré sú stanovené alebo určené transparentne. (6)Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti majú právo zmeniť dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu. Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu nesmie požadovať od odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti finančnú úhradu za vykonanie zmeny.

19  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 19 Polsko dodavatel poslední instance – energetický podnik, který má udělenu licenci pro obchod s plynnými palivy nebo elektřinou, zajišťující veřejné služby domácnostem v oblasti plynných paliv nebo elektřiny, které nemají právo výběru dodavatele; veřejná služba – služba, která se poskytuje na základě dohody, která obsahuje obchodní smluvní ujednání a dohody o poskytování služeb přenosu nebo distribuce plynných paliv nebo energie, nebo obchodní dohody o poskytování služeb přenosu nebo distribuce plynných paliv a dohody o uložení plynných paliv;

20  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 20 Polsko Domácnost odebírající plynná paliva nebo elektřinu může zrušit veřejnou službu, která je poskytována dodavatelem poslední instance. Domácnosti odebírající plynná paliva nebo elektřinu, která zruší veřejnou službu, jež je jí poskytována na smluvní výpovědní dobu, nemohou být z těchto důvodů dodavatelem poslední instance účtovány jakékoliv dodatečné náklady. Dodavatel poslední instance je jmenovaný předsedou regulačního úřadu výběrovým řízením. Účast ve výběrovém řízení je umožněna energetickým podnikům s platnou licencí pro obchod s plynnými palivy a elektřinou. Pokud dodavatel poslední instance vybraný ve výběrovém řízení selže, předseda regulátora může určit dodavatele poslední instance prostřednictvím rozhodnutí ve lhůtě 12 měsíců.

21  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 21 Polsko Dodavatel poslední instance je povinen zajistit veřejnou službu a uzavřít obecnou dohodu, za podmínek rovného zacházení, s domácnostmi odebírajícími plynná paliva nebo elektřinu, které nemají právo výběru dodavatele a jsou připojeny k síti energetického podniku, který je označený v licenci jako poskytující službu dodavatele poslední instance. Energetický podnik, jehož aktivity spočívají v přenosu nebo distribuci plynných paliv nebo elektřiny, je povinen uzavřít dohodu o dodávce nebo přenosu nebo distribuci plynných paliv nebo elektřiny s dodavatelem poslední instance za účelem dodávky těchto paliv nebo energie domácnostem odebírajícím plynná paliva nebo elektřinu, kterým dodavatel poslední instance je povinen poskytovat veřejnou (univerzální) službu. Energetický podnik, jehož aktivity spočívají v přenosu nebo distribuci tepla, je povinen uzavřít dohodu s konečným zákazníkem připojeným k tepelné síti tohoto podniku na požádání takového (konečného) zákazníka.

22  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 22 Rakousko Povinnost veřejné služby Prováděcí legislativa ukládá provozovatelům sítí povinnosti veřejné služby v obecném ekonomickém zájmu: poskytovat rovné zacházení všem síťovým odběratelům; vyjednat soukromoprávní dohodu se síťovými uživateli, kterým je poskytováno připojení k síti (obecná povinnost připojení); založit a udržovat přiměřenou síťovou infrastrukturu k zabezpečení tuzemské dodávky elektřiny a výkonu povinností ve veřejném mezinárodním právu; vykonávat povinnosti ze zákona v obecném ekonomickém zájmu; nakupovat elektrickou energii z elektráren užívajících obnovitelné zdroje energie.

23  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 23 Rakousko Provozovatelé sítí se snaží vykonávat povinnosti jim uložené v obecném ekonomickém zájmu Výkon povinností veřejné služby Legislativa, kterou se povinnost veřejné služby implementuje (do rakouského právního řádu) stanoví, že elektroenergetické podniky budou usilovat o výkon povinností jim uložených v obecném ekonomickém zájmu podle svých nejlepších schopností.

24  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 24 Finsko Povinnost rozvíjet a připojit Držitel licence musí udržovat, řídit a rozvíjet elektrizační soustavu a propojení s jinými soustavami v souladu s odůvodněnými požadavky odběratelů elektřiny. Dále pak musí zajistit vysoký standard kvality. Na požádání držitel licence musí připojit zařízení každého, kdo splňuje technické požadavky připojení. Podmínky připojení jsou objektivní a nediskriminační a berou v potaz podmínky efektivnosti a spolehlivosti. Na požádání odběratele musí dodavatel předložit komplexní a dostatečně detailní odhad nákladů. Opatření k službě spojené se změnou dodavatele elektřiny Držitel licence nesmí vybírat poplatky za registraci a při změně dodavatele elektřiny. Držitel licence nesmí vybírat poplatky za čtecí a měřící zařízení v souvislosti se změnou dodavatele elektřiny pokud uběhl jeden rok od poslední změny dodavatele elektřiny.

25  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 25 Finsko Povinnost dodávky Maloobchodník s elektřinou v majoritní pozici na trhu v oblasti spolehlivosti distribuční soustavy musí dodat elektřinu za přijatelnou cenu zákazníkům a ostatním uživatelům jejichž odběrné místo je vybaveno hlavním jističem 3x63 A nebo odběrné místo nemá roční spotřebu více než 100 000 kWh.

26  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 26 Španělsko Výroba elektřiny, přenosové a distribuční zařízení jsou deklarovány jako veřejně prospěšné za účelem povinného vyvlastnění majetku a potřebných oprávnění pro tuto činnost a výkon 2. Tato deklarace veřejné služby se vztahuje na případy povinného vyvlastnění elektroenergetických zařízení a pozemků, pokud je to z důvodu energetické účinnosti, technologických a ekologických důvodů považováno za účelné, na náhradu novými zařízeními nebo jejich podstatnou obměnu (rekonstrukci).

27  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 27 Španělsko Vyhlášení veřejné služby musí ve všech případech jasně znamenat převzetí majetku nebo nabytí příslušných práv a zahrnuje okamžité převzetí pro účely článku 52 v zákoně o povinném vyvlastnění. 2. Podobně to implicitně zahrne autorizaci pro ustavení elektrického zařízení na a nebo přes území veřejné oblasti, použití nebo služba nebo těch, které jsou vlastněny státem, samosprávné oblasti nebo území rezervovaná pro veřejné použití vlastněná přímo nebo obcemi nebo městy, jejich závodů a (podniků) služeb a prostorů s právem veřejného přístupu.

28  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 28 Děkuji Vám za pozornost Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1 www.mpo.cz havel@ mpo.cz


Stáhnout ppt "KONFERENCE Asociace energetických manažerů Poděbrady 22. 3. 2006 Vliv novely energetického zákona na energetiku ČR Ladislav Havel © 2004 Ministerstvo průmyslu."

Podobné prezentace


Reklamy Google