Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Skončení pracovního poměru

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Skončení pracovního poměru"— Transkript prezentace:

1 Skončení pracovního poměru
PRACOVNÍ PRÁVO Skončení pracovního poměru JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Skončení pracovního poměru
Snaha chránit zaměstnance před jednostranným rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele (ochrana slabší strany) - lze jen z důvodů taxativně uvedených v ZPr - nelze (až na výjimky) v ochranné době Skončení pracovního poměru právním jednáním (§ 48/1 ZPr) I) dohoda II) výpověď III) okamžité zrušení IV) zrušení pracovního poměru ve zkušební době Možno rovněž aktem aplikace práva (§ 48/3 písm. a) a b) ZPr) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Skončení pracovního poměru
I) Rozvázání prac. poměru dohodou (§ 49 ZPr) dvoustranné právní jednání – volnost stran písemně; sjednat den skončení pracovního poměru II) Výpověď (§ 50 ZPr) jednostranné jednání, vždy písemně výpovědní doba min. 2 měsíce, stejně pro zaměstnance i zaměstnavatele (výjimka ze 2měs. – změna osoby zaměstnavatele - § 51a ZPr) lze prodloužit dohodou stran (dohoda písemná) začíná 1. dnem kalend. měs. následující ho po doručení možno odvolat jen se souhlasem druhé strany JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 Skončení pracovního poměru
A) Výpověď daná zaměstnancem z jakéhokoli důvodu i bez důvodu § 51a ZPr – byla-li výpověď dána v souvislosti se změnou v osobě zaměstnavatele – výpovědní doba skončí nejpozději dnem, který této změně předchází B) Výpověď daná zaměstnavatelem taxativní výčet důvodů výpovědi - § 52 ZPr důvod nutno výslovně uvést a nelze jej následně měnit JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Skončení pracovního poměru
Důvody výpovědi dané zaměstnavatelem Organizační změny (§52 písm. a) - c) ZPr) Dlouhodobé zdravotní důvody na straně zaměstnance (§52 písm. d) a e) ZPr) Nesplňování stanovených předpokladů či požadavků pro výkon práce (§52 písm. f) ZPr) Důvody pro okamžité zrušení nebo závažné či soustavné méně závazné porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (§52 písm. g) ZPr) Porušení zvlášť hrubým způsobem povinností dodržovat stanovený režim práce neschopného pojištěnce (§52 písm. h) ZPr) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 Skončení pracovního poměru
Lhůty pro dání výpovědi ze strany zaměstnavatele subjektivní lhůta pro porušení povinností - 2 měsíce, od kdy se dozvěděl porušení povinnosti v cizině – 2 měsíce od návratu důvody pro okamžité zrušení – 2 měsíce porušení léčebného režimu – 1 měsíc objektivní lhůta – 1 rok Pro soustavné méně závažné porušování právních povinností lze dát výpověď jen pokud v posledních 6 měsících písemně upozorněn na možnost výpovědi Výpověď lze pouze po předchozím projednání s odborovou organizací podniku, členovi orgánu odborové organizace ve funkci či do 1 roku po ukončení funkce lze dát výpověď jen po předchozím souhlasu odborové organizace - § 61 ZPr JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 Skončení pracovního poměru
Ochranná doba v ní je dán zákaz výpovědi zaměstnavatelem (§ 53 ZPr) - uznán práce neschopným po nemoc či úraz - při výkonu vojenského cvičení - dlouhodobě uvolněn pro výkon veřejné funkce - v těhotenství, na mateřské či rodičovské dovolené - zaměstnanec pracující v noci dočasně zdravotně neschopen na základě lékařského posudku práce v noci V průběhu ochranné doby neběží (staví se) výpovědní doba, ledaže zaměstnanec prohlásí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá Výjimky ze zákazu výpovědi podle v ochranné době - § 54 ZPr - organizační změny - důvod pro nějž možno okamžité zrušení prac. poměru (i z toho výjimky) - jiné porušení povinnosti vyplývající z právního předpisu - zvlášť hrubé porušení léčebného režimu pojištěnce JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 Skončení pracovního poměru
III) Okamžité zrušení pracovního poměru účinek okamžikem doručením druhé straně písemně, vymezit důvod zrušení A) Okamžité zrušení zaměstnavatelem (§ 55 ZPr) a) zaměstnanec pravomocně odsouz. pro úmyslný tr. čin - k nepodmíněnému trestu na více než 1 rok - úmyslný trestný čin při plnění pracovních úkolů - v přímé souvislosti s plněním pracov. úkolů na nejméně 6 měs. b) zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahující se k vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem subjektivní lhůta 2 měs., objektivní lhůta ½ roku nelze s těhotnou, na mateřské či rodičovské dovolené, lze však výpověď; v době opráv. čerpání mateř. dovolené nelze ani výpověď JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 Skončení pracovního poměru
B) Okamžité zrušení zaměstnancem (§ 56 ZPr) a) nemůže dále vykonávat práci bez vážného ohrožení zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil do 15 dnů od předložení posudku výkon jiné pro něho vhodné práce b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu, plat či náhradu do dnů po splatnosti zaměstnanci, který okamžitě zrušil přísluší náhrada mzdy ve výši průměrné mzdy či platu po dobu odpovídající délce výpovědní doby subjektivní lhůta 2 měs., objektivní lhůta 1 rok JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

10 Skončení pracovního poměru
C) Okamžité zrušení zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance (§ 56a ZPr) - u zaměstnance mladšího 16 let, pokud je to nutné v zájmu jeho vzdělání, vývoje nebo zdraví - k platnosti je nutné přivolení soudu JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

11 Skončení pracovního poměru
IV) Zrušení pracovního poměru ve zkušební době (§ 66 ZPr) možné ze strany zaměstnavatele i zaměstnance z jakéhokoli důvodu i bez důvodu nelze v prvních 14 dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) nutná písemná forma účinek dnem doručení, není-li stanoveno pozdější datum JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

12 Skončení pracovního poměru
Hromadné propouštění (§62 – 64 ZPr) během 30 dnů výpovědí podle § 52 písm. a) až c) ZPr a) 10 zaměstnancům u zaměstnavatele, kde od 20 do 100 zaměstnanců, b) 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele, kde od 101 do 300 zaměstnanců c) 30 zaměstnancům u zaměstnavatele, kde více než 300 zaměstnanců Pokud skončilo pracovní poměr alespoň 5 zaměstnanců, započítávají se i ti, kteří skončili ze stejných důvodů dohodou zaměstnavatel povinen informovat nejpozději 30 dní dopředu odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců a projednat s nimi opatření směřující k předejití či omezení hromadného propouštění a zmírnění jeho nepříznivých následků povinen také informovat úřad práce pracovní poměr neskončí dříve, než 30 dní od informování JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

13 Skončení pracovního poměru
Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru (§69 – 72 ZPr) druhá strana má možnost oznámit bez zbytečného odkladu, že trvá na pokračování pracovního poměru, ten v takovém případě neskončí (trvá nadále) Pokud toto oznámil, má nárok a) zaměstnanec – na náhradu mzdy či platu v plné výši, do doby, než mu začne být přidělována práce (přesáhne-li doba, po niž přísluší náhrada 6 měs., může soud na návrh zaměstnavatele výši náhrady snížit) b) zaměstnavatel – na náhradu škody od zaměstnance (ode dne, kdy sdělil, že trvá na pokračování pracovního poměru) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

14 Skončení pracovního poměru
Pokud neoznámí, že trvá na pokračování pracovního poměru, pracovní poměr zanikne Pokud měl být rozvázán a) výpovědí - skončí uplynutím výpovědní doby - fikce, že skončil dohodou b) okamžitým zrušením či zrušením ve zkušební době - skončí okamžitě - nárok na náhradu mzdy po výpovědní dobu Pokud zaměstnavatel nesdělí, že trvá na pokračování, nemůže nárokovat náhradu škody JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

15 Skončení pracovního poměru
Právní události, které mohou vést ke skončení pracovního poměru 1) Smrt zaměstnance pracovní poměr zaniká (osobní výkon práce) peněžité závazky – upraveno v § 328 ZPr 2) Smrt zaměstnavatele prac. poměr zaniká - § 342 ZPr (výjimkou pokračování v živnosti) 3) Uplynutí doby - pracovní poměr na dobu určitou - „vypršením“ povolení k pobytu u cizinců a osob bez státní příslušnosti (§48/3 písm. c) ZPr) 4) Dosažení věkové hranice JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

16 Skončení pracovního poměru
Skončení pracov. poměru na dobu určitou (§ 65 ZPr) zánik pracovního poměru uplynutím doby jsou zde možné ale i ostatní způsoby skončení pracovního poměru (dohodou, výpovědí atd.) byla-li doba trvání omezena trváním určitých prací, končí jejich skončením – povinnost včas upozornit – 3 dny před jejich skončením (lhůta však má jen pořádkovou povahu) pokračuje-li zaměstnanec i po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

17 Skončení pracovního poměru
Další způsoby zániku pracovního poměru 1) Rozhodnutím orgánu veřejné moci § 48/3 ZPr – pracovní poměr cizince či osoby bez státní příslušnosti zaniká též, pokud nezanikl již dříve: a) dnem, kdy má skončit jejich pobyt podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu b) dnem právní moci rozsudku o vyhoštění 2) Skončení pracovního poměru založeného jmenováním odvoláním z funkce podle § 73 tento nekončí převedení na jinou práci – nemá-li jí nebo ji zaměstnanec odmítne, je to výpovědní důvod (§ 52 písm. c) ZPr - nadbytečnost) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

18 Skončení pracovního poměru
Potvrzení o zaměstnání povinnost vydat zaměstnanci při skončení pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce (§ 313 ZPr) (druh pracovněprávního vztahu, předmět výkonu práce, dosažená kvalifikace, skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvyšší expoziční doby aj.) Pracovní posudek – povinnost vydat zaměstnanci, na jeho žádost do 15 dnů; není však povinost jej vydat dříve, než v době 2 měs. před skončením zaměstnání (§ 314 ZPr) (posudek obsahuje všechny písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce) nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem pracovního posudku nebo potvrzení o zaměstnání – možnost obrátit se na soud a žádat jeho úpravu (§ 315 ZPr) – tříměsíční prekluzivní doba ode dne kdy se o obsahu dozvěděl JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

19 Skončení pracovního poměru
Odstupné (§67 ZPr) jednorázové peněžité plnění – odškodnění za skončení pracovního poměru bez viny zaměstnance; nemá „zapoatřovací“ funkci (nehraje roli, zda nastoupí do jiného zaměstnání) poskytuje se v případě výpovědi i skončení dohodou a) podle § 52 písm. a) až c) ZPr (organizační změny) - zohledňuje délku pracovního poměru (67/1 ZPr) b) podle § 52 písm. d) ZPr (zdravotní nezpůsobilost) - nejméně dvanáctinásobek měs. mzdy či platu (pokud nemůže práci vykonávat pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání a zaměstnavatel se zcela sprostí své odpovědnosti podle § 367/1 ZPr – odstupné nenáleží) pokud zaměstnanec znovu zaměstnán či dohodu o pracov. činnosti u téhož zaměstnavatele – povinen vrátit odstupné či jeho poměrnou část JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "Skončení pracovního poměru"

Podobné prezentace


Reklamy Google