Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyzika 1. ro č ník u č ebních obor ů.  INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyzika 1. ro č ník u č ebních obor ů.  INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa."— Transkript prezentace:

1 Fyzika 1. ro č ník u č ebních obor ů

2  INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Mechanika-kinematika první Mgr. Libor Vakrčka učební obory Fyzika

3  INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Prohlášení Prohlašuji, ž e jsem tento výukový materiál vypracoval samostatn ě, a to na základ ě poznatk ů získaných praktickými zkušenostmi z pozice u č itele ve St ř ední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, a za pou ž ití ní ž e uvedených informa č ních zdroj ů a literatury. Tento výukový materiál byl p ř ipravován se zám ě rem zkvalitnit a zefektivnit výuku minimáln ě v 8 vyu č ovacích hodinách. Ve Vsetín ě dne podpis autora Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

4  Obsah  1. kapitola : Mechanika – kinematika  1.1. Základní pojmy  1.2. Rozd ě lení pohyb ů  1.3. Fyzikální veli č iny charakterizující pohyb  1.4. Rovnom ě rný p ř ímo č arý pohyb  1.5. Pohyb rovnom ě rn ě zrychlený 1.6. Rovnom ě rný pohyb po kru ž nici 1.7. Shrnutí a procvi č ení u č iva  INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

5  Pohyb  Pohyb: zm ě na polohy ur č itého t ě lesa vzhledem k jinému t ě lesu v závislosti na č ase  Trajektorie  Trajektorie: souhrn všech poloh,kterými t ě leso p ř i pohybu prochází  Relativnost klidu a pohybu  Relativnost klidu a pohybu: t ě leso m ůž e být v jednom okam ž iku v klidu vzhledem k jednomu t ě lesu a v pohybu vzhledem k t ě lesu jinému

6 Pohyb – definice video Relativita pohybu video 1.1. Základní pojmy

7 pohyb posuvný otá č ivý p ř ímo č arý k ř ivo č arý rovnom ě rnýnerovnom ě rný zpomalenýzrychlený podle trajektorie podle rychlosti

8 Rovnom ě rný p ř ímo č arý pohyb video t ě leso urazí stejnou dráhu za stejný č asový úsek a jeho trajektorií je p ř ímka

9 Pohyb nerovnom ě rný zrychlený, zpomalený video m ě ní se velikost rychlosti

10  1) dráha sm  1) dráha: zna č ka s základní jednotka m  2) č as ts  2) č as: zna č ka t základní jednotka s  3) rychlost v  3) rychlost: zna č ka v m/s (m.s -1 ) základní jednotka m/s (m.s -1 ) km/h km/s

11 1.3. Fyzikální veli č iny charakterizující pohyb Rychlost video Okam ž itá rychlost v daném okam ž iku (tachometr) Pr ů m ě rná rychlost celkovou dráhu vyd ě líme celkovým č asem

12 dráha č as rychlost msm/s kmhkm/h kmskm/s

13 1.4. Rovnom ě rný p ř ímo č arý pohyb video

14  Jakou pr ů m ě rnou rychlostí uplaval závodník tra ť 1500m, kdy ž dosa ž ený č as byl 20min. s = 1500m t = 20min = 1200s v = ? v = s : t = 1500 : 1200 = 1,25m.s -1 1,25. 3,6 = 4,5km.h -1

15  Z a ka ž dou sekundu se rychlost pohybu zv ě tšuje o stejný p ř ír ů stek. zrychlení  Pom ě r rychlosti a č asu je nem ě nný = zrychlení am/s 2 = m.s -2 zna č ka a jednotka m/s 2 = m.s -2 a = v : t = konstanta v a. t s = ( a. t 2 ) : 2

16 1.5. Pohyb rovnom ě rn ě zrychlený video

17  Vlak se rozjí ž dí z klidu rovnom ě rn ě zrychlen ě a za 1min 20s dosáhne rychlosti 72km/h. vypo č t ě te velikost zrychlení a délku dráhy, kterou pot ř ebuje k dosa ž ení této rychlosti. t=1min20s=80s v= 72km/h=72:3,6=20m.s -1 ( v 0 =0) a = v : t = 20 : 80 = 0,25m.s -2 s = ( a. t 2 ) : 2 = (0,25. 80 2 ):2= 800m

18  je zvláštním druhem rovnom ě rn ě zrychleného pohybu tíhovým zrychlením g  zanedbáme-li odpor vzduchu, padají všechna t ě lesa p ř i volném pádu nízko nad zemí se stejným tíhovým zrychlením g  g (p ř i hladin ě mo ř e na pólu) = 9,832 m.s -2  g (na rovníku)= 9,780 m.s -2  g (v Praze) = 9,811 m.s -2  g = 9,81 m.s -2 = 10 m.s -2  v p ř edchozích vztazích nahradíme zrychlení (a) tíhovým zrychlením (g)

19  video video  video video

20  Z budovy vysoké 20m jsme hodili kámen. Za jak dlouho dopadne na zem a jaká bude jeho rychlost t ě sn ě p ř ed dopadem.

21 r T T ě leso se pohybuje po kru ž nici o polom ě ru r a za stejnou dobu T opíše jednu kru ž nici v = konstanta (m/s) r = polom ě r kru ž nice (m) r = polom ě r kru ž nice (m) T = perioda T = perioda: č as, za který t ě leso opíše jednu kru ž nici (s) f = frekvence f = frekvence: po č et opakování (otá č ek) za jednu sekundu (Hz) 1 f. T v=2.π.f.r

22 1.6. Rovnom ě rný pohyb po kru ž nici video

23  Vypo č ítej rychlost jakou se otá č í seda č ka na koloto č i, kdy ž jedna otá č ka trvá 2s a polom ě r koloto č e je 319cm. f=1:T=1:2=0,5Hz r=319cm=3,19m T=2s v=? v=2 π.f.r=2. 3,14. 0,5. 3,19 = 10,01m.s -1

24 1.7. Shrnutí a procvi č ení u č iva

25  INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ivan Štoll, Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 1.vydání, Prometheus Praha, str. 15-21, ISBN 80-7196-223-6 RNDr. Milan Bedna ř ík, CSc, doc. RNDr. Miroslava Široká, CSc, RNDr. Jaromír Široký, CSc, Fyzika I pro studijní obory SOU, 3. vydání, SPN Praha, str. 29-58, ISBN 80-04-25515-9 František Jáchim, Ji ř í Tesa ř, Fyzika pro 7. ro č ník ZŠ,SPN Praha 1999, str. 10-30, ISBN 80-7235-116-8 LANGMaster, Jak v ě ci fungují 1, Fyzika, CD A, www.langmaster.cz Seznam pou ž itých zdroj ů a literatury


Stáhnout ppt "Fyzika 1. ro č ník u č ebních obor ů.  INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa."

Podobné prezentace


Reklamy Google