Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODBOR POLITIKY BYDLENÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODBOR POLITIKY BYDLENÍ"— Transkript prezentace:

1 ODBOR POLITIKY BYDLENÍ
Podpora výstavby podporovaných bytů Nový dotační titul Komunitní dům seniorů „KODUS“ ODBOR POLITIKY BYDLENÍ

2 Představení podprogramu
Cíl: zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince. Parametr: 1 bytová jednotka + bytový dům Příjemce: fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba sídlící na území EU, nebo ve státě, který je účastníkem Dohody o EHP, nebo ve Švýcarské konfederaci

3 Vznik KODUSu Výstavba: novostavba bytového domu
stavební úpravy , kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě přestavba bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení

4 Charakter a výše dotace
dotace je poskytována ze státního rozpočtu ČR na 1 bytovou jednotku (celková dotace = součet počtu bytových jednotek x dotace) Výše dotace ,- Kč na 1 bytovou jednotku Režim podpory dotace poskytována podle pravidla „SGEI – de minimis“, kdy součet „de minimis“ a „SGEI de minimis“ v kterémkoliv tříletém období nesmí přesáhnout částku v Kč odpovídající EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím ministra (nařízení Komise EU č. 360/2012 )

5 Specifické podmínky pro získání dotace
minimálně 10 bytů, maximálně 25 bytů; technické parametry bezbariérového užívání staveb + byty upravitelné; podlahová plocha bytu nesmí překročit 45 m2; plocha sdílených prostor musí odpovídat předpokládanému počtu obyvatel minimálně však musí činit 40 m2; v obci je dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče; není určen pro poskytování pobytové sociální služby; nájemní smlouva k na dobu 2 let; sdílené prostory nesmí být po dobu platnosti podmínek tohoto programu komerčně využívány

6 Podmínky pro užívání dotace a bytů
Nájemné nesmí překročit výši limitu 57,20 Kč/m2; k nájemnému za plochu bytu se připočítává část nájemného za sdílené prostory, rozpočítaného stejným dílem na jednotlivé byty, max. však 10 m2 na jeden byt; náklady na plnění spojená s užíváním sdílených prostorů se rozúčtují podle počtu osob žijících v Komunitním domě seniorů v příslušném období; nájemní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od zahájení užívání bytu; pronajímatel není v příbuzenském nebo obchodním vztahu k budoucímu nájemci byt nesmí být pronajat osobě vlastnící dům nebo byt; uzavření nájemní smlouvy nebude podmíněno složením kauce; k bytu nelze uzavřít podnájemní smlouvu;

7 Podmínky pro užívání dotace a bytů
bez souhlasu MMR podporované byty převést na jinou osobu po dobu 20 let (pouze v dikcích zákona č. 218/2006 Sb.) nelze provést změnu užívání podporovaného bytu a podmínek pronájmu po dobu 20 let; ke KODUSu nesmí být zřízeno zástavní právo ve prospěch třetí osoby s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý příjemci dotace na výstavbu KODUSu; nemovitost bude pojištěna ke dni ZVA; příjemce oznámí obci počet nově vzniklých bytů.

8 Pracovní návrh kritérií hodnocení žádostí
Kvalita projektu (max. 35b): organizační zajištění projektu; funkční využití a dispoziční řešení stavby, přiměřenost společných prostor, komparace s realizovanými (vzorovými) projekty; stavební řešení, inovativnost, energetické vlastnosti, náklady; strukturálně postižené regiony – usnesení vlády č. 344/2013 (max. 10b) potřeba realizace - podíl osob starších 60 a zároveň mladších 70 let (max. 15b) občanská vybavenost obce (max. 20b) V případě stejného počtu bodů u více žádostí – datum doručení žádosti na MMR.

9 Děkuji Vám za pozornost
Hana Pejpalová tel: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení Staroměstské náměstí 6 Praha 1


Stáhnout ppt "ODBOR POLITIKY BYDLENÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google