Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole  s důrazem na implementaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole  s důrazem na implementaci."— Transkript prezentace:

1

2  systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole  s důrazem na implementaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  a na výuku podle školních vzdělávacích programů (od školního roku 2007/08)

3  analyzovat sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás  v komparaci s výsledky zahraničních výzkumů  v oblastech: legislativní školní rámec, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole, kurikulum - diferencované kurikulum, pre- a postgraduální vzdělávání učitelů

4  zmapovat a analyzovat současnou integrativní / inkluzivní praxi škol u nás  s ohledem na didaktické principy, přístupy, strategie a koncepce  evaluovat jejich funkčnost a  syntetizovat funkční didaktické principy, přístupy, strategie a koncepce do modelu integrativní / inkluzivní didaktiky

5  dílčí cíle VZ jsou vymezeny na základě analýzy podmínek vzdělávání žáků se SVP v souladu s RVP ZV  ve vzdělávacích oblastech jazyk a jazyková komunikace, matematika a její aplikace, člověk a příroda, člověk a zdraví, člověk a svět práce  s využitím empirického výzkumu na základních školách v Brně a v Jihomoravském kraji

6  Personální zabezpečení – vedení týmu řešitel, administrátor, ekonom (D3) řešitel, administrátor, ekonom (D3) vytvoření výzkumných týmů – D1, D2, D4; 14 VT VZ, koordinace jejich činnosti vytvoření výzkumných týmů – D1, D2, D4; 14 VT VZ, koordinace jejich činnosti pravidelná setkání, internetové stránky VZ, e-mail pravidelná setkání, internetové stránky VZ, e-mail  Personální zabezpečení – pracovní kapacita D1 – 29 výzkumných pracovníků – stálý tým D1 – 29 výzkumných pracovníků – stálý tým D2 – krátkodobé řešení úkolů - flexibilita D2 – krátkodobé řešení úkolů - flexibilita

7  VT VZ 1. Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání (Mühlpachr)  VT VZ 2. Inkluzivní vzdělávání ve školách hlavního proudu se zaměřením na žáky s poruchami chování a sociálním znevýhodněním (Vojtová)  VT VZ 3. Kvalitativní a kvantitativní výzkumné šetření zaměřené na sociálně znevýhodněné skupiny (Němec)  VT VZ 4. Intervence u žáků se zdravotním postižením a zdravotním oslabením v základních školách (Opatřilová)

8  VT VZ 5. Vzdělávání a výchova nadaných žáků (Šimoník)  VT VZ 6. Školní kurikulum při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ (Kratochvílová, Havel)  VT VZ 7. Empirický výzkum u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na český jazyk a jazykovou komunikaci (Sieglová)  VT VZ 8. Učení a vyučování cizímu jazyku u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu integrace a inkluze (Janíková)

9  VT VZ 9. Intervence u žáků s narušenou komunikační schopností v průběhu vytváření komunikační kompetence v rámci základního vzdělávání (Klenková)  VT VZ 10. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení strategie ve vzdělávání žáků v ZŠ (Bartoňová) strategie ve vzdělávání žáků v ZŠ (Bartoňová) vzdělávání žáků s dyskalkulií a dalšími poruchami učení v matematice (Blažková) vzdělávání žáků s dyskalkulií a dalšími poruchami učení v matematice (Blažková)

10  VT VZ 11. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávací potřebami ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví (Havelková)  VT VZ 12. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (Friedmann)  VT VZ 13. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím dramatické výchovy (Pavlovská)  VT VZ 14. Edukace žáků s poruchami autistického spektra (PAS) a profesní uplatnění na trhu práce (Bazalová)

11 Průběh řešení – plnění cílů a harmonogramu  koordinace činnosti výzkumných pracovníků  samostatné aktivity výzkumných týmů podle stanovených parciálních cílů  příprava a realizace plánovaných konferencí  vydání sborníků z konferencí s mezinárodní účastí  vydání monografií na témata konferencí  zpracování závěrečné zprávy za rok 2009

12  Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností – 17. 9. 2008  Učitel a nadaný žák – 20. 11. 2008  Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV – 22. - 23. 4. 2009  Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním – 16. - 17. 9. 2009  Pracovní seminář s mezinárodní účastí s názvem Nadaný žák – rodina – škola – 12. 11. 2009

13  2011 – Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a chronickým onemocněním  2012 – Přechod škola – povolání u žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním  2013 – Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ

14  září 2010 – Inkluzivní vzdělávání na 1. stupni ZŠ  listopad 2010 – Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

15 Průběh řešení – mezinárodní spolupráce  konference s mezinárodní účastí  prezentace VZ v zahraničí mezinárodní konference – vyžádané přednášky (Rakousko, Německo, Polsko, Kypr, Itálie, Finsko, Dánsko) mezinárodní konference – vyžádané přednášky (Rakousko, Německo, Polsko, Kypr, Itálie, Finsko, Dánsko) mobility učitelů a studentů mobility učitelů a studentů bilaterální smlouvy se zahraničními univerzitami a institucemi bilaterální smlouvy se zahraničními univerzitami a institucemi

16 Průběh řešení – přínos pro příjemce  do řešení VZ je zapojena značná část kateder PdF MU (15 kateder)  ve výzkumných týmech řízených výzkumnými pracovníky (D1) jsou zapojováni na dílčí úkoly další akademičtí pracovníci (D2) a studenti DSP (D4) – vizitky (www.ped.muni.cz/wsedu)  řešené výzkumné úkoly se stávají tématy i pro zadávání bakalářských a diplomových prací

17  články v recenzovaných časopisech 32 článků 32 článků  odborné recenzované knihy, kapitoly v odborných recenzovaných knihách 133 recenzovaných knih, kapitol v recenzovaných knihách 133 recenzovaných knih, kapitol v recenzovaných knihách  články ve sbornících 130 článků 130 článků

18 Struktura a počet  konference s mezinárodní účastí – 3  sborník anotací referátů z konference s mezinárodní účastí v ČJ a AJ – 3  sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí na CD ROM – 3  monografie – 5

19

20

21

22

23

24 Dosažené výsledky – přínos k rozvoji oboru  plánovaný výzkum má přispět k efektivnímu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole v kontextu RVP ZV a k vytvoření modelu inkluzivní didaktiky Efektivita využití institucionální podpory  institucionální podpora je čerpána v souladu s rozhodnutím o poskytnutí podpory

25


Stáhnout ppt " systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole  s důrazem na implementaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google