Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Člověk mezi lidmi – sociální role

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Člověk mezi lidmi – sociální role"— Transkript prezentace:

1 Člověk mezi lidmi – sociální role
Střední odborná škola Otrokovice Člověk mezi lidmi – sociální role Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /1 Autor Mgr. Iva Vlčková Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-On/3-2/10 Název DUM Člověk mezi lidmi – sociální role Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 63-41-M/01 Obor vzdělávání Management hotelových a turistických služeb Vyučovací předmět Občanská nauka Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální a skupinové výuce. Slouží k seznámení se se základními poznatky v oblasti socializace a významu sociálních rolí člověka, do nichž v průběhu života vstupuje. Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Socializace, sociální učení, sociální status, sociální pozice, sociální role. Datum

3 Člověk mezi lidmi – sociální role
Obsah učiva Socializace Formy sociálního učení Sociální role – vymezení pojmu Sociální role přijetí, odmítnutí Problémy vztahující se k sociálním rolím Změny a vývoj sociálních rolí Sociální status Sociální pozice

4 Jedinec v procesu socializace
Vysvětlete na základě předchozích znalostí pojem socializace. Socializace je interakce jedince s okolním prostředím. V průběhu života se člověk stává členem různých skupin. První skupinou, v níž se jedinec ocitá, je primární skupina – rodina. Pomocí primární skupiny – rodina dochází postupně k začleňování jedince do společnosti. Rodina zprostředkovává zvyky a tradice společnosti, předává jedinci vzorce chování. Socializace je tedy proces učení, při kterém si člověk osvojuje určitý systém poznatků z oblasti sociálního, kulturního a ekonomického života společnosti. Člověk se stává díky „socializaci“ společenským tvorem. Nástrojem socializace je sociální učení

5 Formy sociální učení Sociální posilování – systém odměn a trestů
Uveďte příklady sociálního učení formou sociálního posilování. Nápodoba (imitace) Součástí nápodoby je také učení formou observace – pozorování. Nápodoba se může objevovat ve vědomé i nevědomé formě. Uveďte příklady vědomé a nevědomé nápodoby. Identifikace Shodné rysy s nápodobou. Při identifikaci je však objekt nápodoby přejímán jako celek. Dokážete uvést příklad identifikace ze své vlastní zkušenosti?

6 Sociální role – vymezení pojmu
V procesu socializace se každý jedinec dostává do různých situací, v nichž přebírá určité sociální role. Sociální role Očekávané chování v určitém postavení, které jedinci předepisuje společenská skupina V průběhu života prochází jedinec celou řadou sociálních rolí.

7 Sociální role Sociální role je spojena:
s předvídatelným chováním jedinců sebekontrola a disciplína které se pojí s určitou rolí Jakými rolemi procházíme nejčastěji v průběhu našeho života? Dítě, syn, dcera, otec, matka, bratr, sestra, živitel rodiny, kamarád, žák, student, pomocník, důvěrník, podřízený, nadřízený, mluvčí… S každou rolí se pojí určití pravidla, kterými se při výkonu role musíme řídit předpis role. Tato pravidla se utvářela v průběhu doby a jsou dána konvencemi.

8 Problémy vztahující se k rolím
konflikt mezi rolemi – jedinec hraje více rolí, ale tato očekávání se nedají spojit konflikt v roli – napětí v roli = vůči jedné roli jsou rozličná očekávání konflikt mezi nositelem role a rolí – člověk na roli nemá (intelektuálně, charakterně) křížení rolí – člověk má problém dvě a více rolí spojit Uveďte možné příklady výše uvedených konfliktů spojených s rolemi. Odmítnutí role Dochází k ní v případě, že jedinec není schopen určitou roli z nějakého důvodu plnit.

9 Problémy vztahující se k rolím
Odmítnutí role Dochází k ní v případě, že jedinec není schopen určitou roli z nějakého důvodu plnit. Důvody odmítnutí role Neochota přijmout roli Sociální nezralost Snaha přetvářet pravidla po svém – stereotyp role Distance od role Jedinec hraje svoji roli, ale dává najevo, že se s rolí neztotožnil. Často si tak chce zachovat svoji důstojnost v některých donucujících situacích.

10 Změna v chápání rolí V souvislosti s vývojem a změnami uvnitř společnosti dochází k vytváření nových rolí, zániku starých, popř. ke změnám v jejich chápání. Zkuste uvést příklady změny role matky a otce v archaické, tradiční a moderní společnosti. Rozdělení rolí nadřazené – formální i neformální Podřazené Souřadné Sexuální alfa – neformální vůdce, nejaktivnější člen beta – expert, rozvoj variant řešení prezentovaných vůdcem skupiny gama – většina členů skupiny, spíše pasivní delta – opozice omega – outsider skupiny „P“ – obětní beránek, obvykle symbolický představitel nepřátelské skupiny

11 Sociální role x status a pozice
Výkon sociálních rolí je zpravidla ovlivňován sociálním statutem. Sociální status Trvající společenské postavení. Je dán pohlavím, věkem rasou – připsaný. Lze jej také ovlivnit vzděláním, profesí… – získaný. Pomocí jakých indikátorů zjišťujeme sociální status? Majetek, moc a prestiž V současné době se hovoří o inkonzistenci sociálního statusu. Rozumí se tím nerovnováha mezi těmito 3 složkami. Sociální pozice souhrn práv a povinností, které jedinci přidělila skupina horizontální (při dělbě práce ve skupině) vertikální (příkaz nadřízeného)

12 Kontrolní otázky Vysvětlete proč je pro jedince důležitý proces socializace. Jaké formy sociálního učení znáte. Vysvětli pojem sociální role Jakými rolemi jedinec v průběhu života prochází? Jaké problémy mohou být s výkonem rolí spojeny? Jaké změny prodělalo chápání sociálních rolí v průběhu vývoje společnosti? Sociální status Sociální pozice

13 Seznam obrázků: Obr. 1: wmf, [vid ], klipart Microsoft Office Obr. 2: wmf, [vid ], klipart Microsoft Office Obr. 3: wmf, [vid ], klipart Microsoft Office Obr. 4: wmf, [vid ], klipart Microsoft Office

14 Seznam použité literatury:
[1] Sociální učení. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, [cit ]. Dostupné z: [2] Sociální role [online]. [cit ]. Dostupné z: [3] Sociální struktury a skupiny. In: Základy sociologie [online]. [cit ]. Dostupné z: [4] Sociální role. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, [cit ]. Dostupné z: [5] Diferenciace rolí ve skupině. In: Specializační studium výchovného poradenství PedFUK [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Člověk mezi lidmi – sociální role"

Podobné prezentace


Reklamy Google