Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu Praha pro Cíl 2 Jihlava, 8.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu Praha pro Cíl 2 Jihlava, 8."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu Praha pro Cíl 2 Jihlava, 8. 2. 2005

2 Výsledný programový dokument ČR reagující na doporučení Evropské Komise předložit na programovací období 2004-2006 jediný regionálně orientovaný operační program, pomocí kterého budou moci regiony soudržnosti čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů. Výsledný programový dokument ČR reagující na doporučení Evropské Komise předložit na programovací období 2004-2006 jediný regionálně orientovaný operační program, pomocí kterého budou moci regiony soudržnosti čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů. SROP

3 Struktura programových dokumentů SF  Národní rozvojový plán OP Průmysl a podnikání OP Infrastruktura OP Rozvoj venkova a multifunkční zeměd. SROP OP Rozvoj lidských zdrojů JPD pro Prahu Cíl 2 JPD pro Prahu Cíl 3 Fond soudržnosti Iniciativa společenství EQUAL Iniciativa společenství INTERREG

4 Alokace na operační programy (2004 - 2006)  454 mil €31%SROP 174 mil €12% OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 319 mil €22%OP Rozvoj lidských zdrojů 246 mil €17%OP Infrastruktura 261 mil €18%OP Průmysl a podnikání Podíl na SF v ČR NÁZEV Finanční pomoc z ERDF, ESF + EAGGF, FIFG

5 SPECIFIKA SROP  Regionálně decentralizovaný program Regionálně decentralizovaný program (realizovaný v regionech) (realizovaný v regionech) Sektorově průřezový program Sektorově průřezový program (doplňkový k ostatním OP) (doplňkový k ostatním OP) Přístupný pro různé typy žadatelů Přístupný pro různé typy žadatelů (veřejný, neziskový i soukromý sektor) (veřejný, neziskový i soukromý sektor)

6 Připravenost programu SROP  ABSORPČNÍ KAPACITA  Administrativní (admin. struktury a dokumentace)  Finanční (finanční prostředky na kofinancování)  Projektová (množství a kvalita projektů)

7 SROP – regionálně decentralizovaný program 

8  Typy projektů v programu SROP ✔ Projekty individuální - regionální (investiční projekty veřejných subjektů, NNO) ✔ Akce v rámci grantových schémat (projekty podnikatelů, neinvestiční projekty veřejných subjektů) veřejných subjektů) ✔ Projekty národní (finančně náročné projekty v oblasti cestovního ruchu)

9 SROP – sektorově průřezový program  CÍLE  Zvýšení prosperity regionů rozvojem MSP a vytvářením nových pracovních příležitostí  Zkvalitnění regionální dopravní a informační infrastruktury při respektování ochrany ŽP  Zlepšení životních podmínek obyvatel, minorit, zvýšit jejich účast na celoživotním učení a integrovat sociálně vyloučené skupiny do komunity a na trh práce  Zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionů, zvýšit přímé investice pro CR a vytvářet nové pracovní příležitosti

10 Priority Společného regionálního operačního programu PrioritaNázevAlokace (v mil EUR) Priorita 1 Regionální podpora podnikání 45,131 Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury 196,967 Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech 92,288 Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu 108,069 Priorita 5 Technická pomoc

11 SROP – sektorově průřezový program  Opatření 1.1: Podpora podnikání ve vybraných regionech Opatření 2.1: Rozvoj dopravy v regionech Opatření 2.2: Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech technologií v regionech Opatření 2.3: Regenerace a revitalizace vybraných měst Opatření 3.1: Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 3.2: Podpora sociální integrace v regionech Opatření 3.3: Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programu orgánů při plánování a realizaci programu Opatření 4.1: Rozvoj služeb pro cestovní ruch Opatření 4.2: Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

12 Národní rozvojový plán Programový dokument Programový dodatek Operační manuál Příručka pro žadatele Příručka administrace Příručka kontrolora Příručka pro příjemce BrožuryLetákyWeb I. úroveň II. úroveň III. úroveň SeminářePoradenstvíRegionální kanceláře Programové a administrativní zajištění

13 Výzvy k předkládání projektů vyhlašují po dobu 2 měsíců Regionální rady v jednotlivých regionech soudržnosti v těchto termínech: ☑ 1. února ☑ 1. května ☑ 1. října Předpokládané termíny podávání projektů 

14 SROP – stav realizace 1. výzva SROP (1.6. - 30.7.2004) - předloženo 383 projektů + 73 GS - požadavek 13 mld. Kč (60% z celku) - vybráno 129 projektů - celková alokace 3,1 mld. Kč - 40% úspěšnost žadatelů - vydávána rozhodnutí a podpis smluv1. výzva SROP (1.6. - 30.7.2004) - předloženo 383 projektů + 73 GS - požadavek 13 mld. Kč (60% z celku) - vybráno 129 projektů - celková alokace 3,1 mld. Kč - 40% úspěšnost žadatelů - vydávána rozhodnutí a podpis smluv

15 SROP – stav realizace 1. výzva opatření 2.2. - předloženo 58 projektů - požadavek 239 mil. Kč ze SF - celkové náklady 343 mil. Kč - vybráno 34 projektů v souhrnné výši 128 mil. Kč ze SF - celkové náklady 189 mil. Kč - Vyčerpáno ze sumy opatření 2.2 – 17%1. výzva opatření 2.2. - předloženo 58 projektů - požadavek 239 mil. Kč ze SF - celkové náklady 343 mil. Kč - vybráno 34 projektů v souhrnné výši 128 mil. Kč ze SF - celkové náklady 189 mil. Kč - Vyčerpáno ze sumy opatření 2.2 – 17%

16 SROP – stav realizace 2. výzva (1.10.- 30.11.2004)2. výzva (1.10.- 30.11.2004) - předloženo 263 projektů + 5 GS - požadavek 3,1 mld. Kč - v opatření 2.2. – 66 projektů - požadavek 260 mil. Kč ze SF - celkové náklady 391 mil. Kč - výběr projektů RR - kontrola Ex-ante, podpis smluv

17 SROP – stav realizace 3. výzva (1.2.- 31.3.2005) - předkládání individuálních projektů Grantová schémata - MMR vyhlásilo 4.2.1.3. výzva (1.2.- 31.3.2005) - předkládání individuálních projektů Grantová schémata - MMR vyhlásilo 4.2.1. - postupně budou vyhlašovat i kraje

18 SROP Opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

19 Opatření 2.2  Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Opatření řeší podporu investic v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) pro obyvatelstvo a pro regionální a místní veřejnou správu.Opatření řeší podporu investic v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) pro obyvatelstvo a pro regionální a místní veřejnou správu. Jeho součástí je podpora aktivit, spojených s veřejným přístupem k informačním a komunikačním technologiím (internet ) např. v knihovnách, komunitních centrech, ve školách a se zajištěním IKT pro regionální a místní veřejnou správu.Jeho součástí je podpora aktivit, spojených s veřejným přístupem k informačním a komunikačním technologiím (internet ) např. v knihovnách, komunitních centrech, ve školách a se zajištěním IKT pro regionální a místní veřejnou správu.

20 Opatření 2.2.  Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Celková alokace EU:22,513 mil. € Žadatel:obce, kraje, jimi zřizované či zakládané organizace, NNO, DSO Financování opatření (jen uznat. náklady): - 75% ERDF - 10% centrální, - 5% regionální, 10% místní Minimální celkové přijatelné náklady Rozvoj IKT : 300 000 Kč

21 1.Zlepšení přístupu obyvatelstva k veřejných informacím 2.Posílení infrastruktury a služeb pro informační a komunikační technologie 3.Posílení regionálních a lokálních komunikačních sítí Specifické cíle opatření 2.2. 

22 Typy podporovaných aktivit projektů   Budování míst veřejného přístupu k internetu (PIAP) – kriterium přijatelnosti  Rozvoj veřejných informačních center se zpřístupněním internetu;  Zavádění širokopásmového internetu;  Rozvoj IKT mezi úřady a občany;  Rozvoj regionálních a lokálních komunikačních sítí;

23 1.Žadatel resp. konečný příjemce ( Předchozí zkušenosti, organizační a projektové zajištění, finanční hodnocení ) 2.Potřeba (relevance) projektu ( zájem veřejnosti, soulad s rozvojovými programy, provázanost s jinými programy, partnerství ) 3.Kvalita projektu ( ekonomické hodnocení projektu, vazba na indikátory, udržitelnost ) 4.Horizontální kritéria ( udržitelný rozvoj, rovné příležitosti, informační společnost, vyvážený rozvoj regionů, soc. integrace a zaměstnanost ) Hodnocen bude především 

24 Vazba na indikátory opatření 2.2. Nová hrubá pracovní místaNová hrubá pracovní místa Uživatelská místa v rámci PIAP a IC ( s přístupem k širokopásmovému internetu )Uživatelská místa v rámci PIAP a IC ( s přístupem k širokopásmovému internetu ) Počet občanů s přístupem k internetu ( v okruhu 2 km )Počet občanů s přístupem k internetu ( v okruhu 2 km ) Využití moderních technologiíVyužití moderních technologií Celkový přístup veřejnosti k internetu (PIAP, IC, zaveden internet, vytvořena síť, vytvořeny služby VS)Celkový přístup veřejnosti k internetu (PIAP, IC, zaveden internet, vytvořena síť, vytvořeny služby VS) Hodnocen bude především 

25 SROP Vybavení knihoven IKT  HW + SW + vybavení Připojení k internetu (zřizovací poplatek) Provozní náklady (konektivita) Neuznatelný nákladUznatelný náklad PIAP HW + SW + vybavení Připojení k internetu (zřizovací poplatek) Provozní náklady (konektivita) Uznatelný nákladNeuznatelný náklad PIK – Projekt internetizace knihoven

26 Vybavení knihoven IKT  PIAP HW + SW + vybavení 2. SROP Připojení k internetu (Provozní náklady) 1. PIK Počet uživatelských míst v PIAP Počet uživatelských míst v PIAP Počet občanů s přístupem k internetu Počet občanů s přístupem k internetu Využití moderních technologií Využití moderních technologií

27 Základní principy při předkládání projektů do programu SROP

28 I. Administrace individuálních projektů  Řídící orgán Centrum pro regionální rozvoj (CRR) Regionální rada (RR) Sektretariát RR (S-RR) Pobočka CRR Konečný příjemce žadatel

29 Příjem projektů: Projekty : ! v zalepené obálce ! osobně doručené na místo příjmu (SRR) V obálce : ! disketa/CD s elektronickou žádostí ! 3 paré tištěného výstupu el. žádosti ! 2 paré povinných příloh Příjem projektů 

30

31

32 Kritické fáze vyplňování ELZY  uložení rozpracované žádosti (přípona srop.ben) uložení finální verze žádosti (přípona.xml), archivace uložených souborů, archivace Elzy,

33 Přibližný výčet povinných příloh   doklad o subjektivitě žadatele  ekonomická analýza projektu;  doklady o bezdlužnosti;  doklady o vlastnictví;  soulad se strategickými dokumenty  projektová dokumentace  podrobný rozpočet

34 Přibližný výčet povinných příloh   podklady pro zjištění finančního zdraví žadatele;  posouzení vlivu na projektu ŽP;  doklad o zřízení běžného účtu;  doklad o zajištění fin. prostředků  seznam příloh.

35 Klíčové body úspěchu  Doporučení pro další výzvy

36 Nejčastější problémy  Nedodržení formálních náležitostí žádosti –nebyl dodán potřebný počet výtisků dokumentů –nedoloženy všechny PP –elektronická žádost ve špatném formátu –chyběla část ISPROFINU –nevyjasněné majetkové vztahy! –nebyla doložena žádost o příspěvek ze SR a kraje –ÚR nenabylo právní moci –nedoložen snímek z katastrální mapy –zaměněny typy ekonomických analýz –nedoložen doklad o posouzení vlivu na ŽP –nesoulad mezi jednotlivými dokumenty Přecenění vlastních schopností, předložení na poslední chvíli, nedodržení pravidelPřecenění vlastních schopností, předložení na poslední chvíli, nedodržení pravidel Projekty nebyly konzultoványProjekty nebyly konzultovány

37 Klíčové body úspěchu projektu  1.Definování projektu 2.Průběžné konzultování projektu 3.Posouzení svých možností 4.Volba zpracovatele projektu 5.Začít včas 6.Kontrola zpracovatele 7.Finanční krytí projektu 8.Výběr dodavatele 9.Proplácení projektu 10.Udržitelnost projektu 11.Konzultovat, konzultovat, konzultovat !!!

38  www.strukturalni-fondy.cz  Strukturální fondy  Operační programy  SROP  Strukturální fondy  Operační programy  SROP  Dokumenty  Dokumenty KONTAKTY KONTAKTY  Strukturální fondy  Operační programy  SROP  Strukturální fondy  Operační programy  SROP  Kontakty  mapka  Kontakty  mapka  www.mmr.cz  www.evropska-unie.cz  srop@mmr.cz Důležité odkazy 

39 www.strukturalni-fondy.cz

40 Děkujeme za pozornost Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu Praha pro Cíl 2 Ing. Jana Paláčková Ing. Rostislav Mazal srop@mmr.cz


Stáhnout ppt "Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu Praha pro Cíl 2 Jihlava, 8."

Podobné prezentace


Reklamy Google