Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODNIKÁNÍ Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODNIKÁNÍ Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 PODNIKÁNÍ Mgr. Michal Oblouk

2 PODNIKÁNÍ soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku samostatná činnost spočívá v tom, že určitá právnická nebo fyzická osoba samostatně rozhoduje o tom: jaké statky nebo služby bude na trhu poskytovat jakým způsobem a kde bude své produkty vytvářet s kým bude spolupracovat jakým způsobem bude provoz financován jaká bude právní forma podnikání jakým způsobem se budou tvořit ceny jakého zisku se má dosahovat

3 PODNIKÁNÍ výroba – průmysl, zemědělství, stavebnictví
podnikat lze v nejrůznějších oblastech lidské činnosti: výroba – průmysl, zemědělství, stavebnictví obchod – velkoobchod, maloobchod, mezinárodní obchod doprava – osobní, kamionová, letecká služby – peněžní, spojové a poštovní, kulturní a vzdělávací, opravy

4 PODNIK/FIRMA soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání
k podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku podnik vstupuje na trh a zabezpečuje pro jiné ekonomické subjekty (rodiny, jiné podniky ...) různé výkony (zboží nebo služby) za účelem dosažení zisku Podnikatelský záměr nápad průzkum plán realizace (na základě průzkumu je nutné stanovit jaké činnosti a jakým způsobem budou provedeny) zakladatelský rozpočet (jaké budou potřeba výrobní faktory) posouzení reálnosti založení podniku

5 HLAVNÍ ÚKOLY PODNIKATELE
zřizuje podnik vkládá do firmy kapitál vytváří podnikatelský záměr splácí úroky a úvěry bankám platí daně nese riziko má představu vývoje firmy organizuje chod podniku vytváří pracovní místa

6 PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB
jednotlivci podnikají na základě zákona o živnostenském podnikání – zapsání do živnostenského rejstříku příslušný živnostenský úřad vydává k podnikání písemné oprávnění: živnostenský list – od r vydávání v písemné podobě zrušeno a bylo nahrazeno digitální podobou (zápisem do živnostenského rejstříku) koncesní listina – oprávnění k provozování koncesované živnosti, od r nahrazeno digitální podobou

7 DRUHY ŽIVNOSTÍ OHLAŠOVACÍ - vznikají a jsou provozovány na základě ohlášení, dělí se: řemeslné - živnosti, pro jejichž získání a provozování je podmínkou výuční list, maturita v oboru, diplom v oboru, nebo šestiletá praxe v oboru, např. řeznictví, zednictví, klempířství a oprava karosérií, hostinská činnost, montáž, opravy či revize a zkoušky elektrických zařízení vázané - živnosti, pro jejichž získání a provozování je podmínkou prokázání odborné způsobilosti, např. masérské služby, vedení účetnictví, provádění staveb, jejich změn a odstraňování nebo provozování autoškoly volné - živnosti, pro jejichž získání nepotřebuje podnikatel žádnou odbornou způsobilost, např. velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb, ubytovací služby nebo fotografické služby 2) KONCESOVANÉ - živnosti, které vznikají a jsou provozovány na základě správního rozhodnutí, kromě splnění odborné způsobilosti je podmínkou získání této živnosti (koncese) i kladné vyjádření příslušného orgánu státní správy, např. provozování pohřební služby, provozování cestovní kanceláře, silniční motorová doprava, taxislužba

8 PODNIKÁNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB
obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání více osob nebo ve větším rozsahu zakladatelem obchodní společnosti může být fyzická nebo právnická osoba - společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli, pokud ji zakládá 2 či více společníků, nebo zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu, pokud je zakladatel jen jeden společnost vzniká dnem, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku základní kapitál společnosti musí být v jednotkách české měny, jeho výše se liší podle typu společnosti společnost se zruší po uplynutí doby, dosažením účelu, rozhodnutím společníků či orgánu společnosti, rozhodnutím soudu nebo v důsledku přeměny společnosti společnost zaniká dnem, kdy je vymazána z obchodního rejstříku

9 DRUHY PRÁVNICKÝCH OSOB
obchodní společnost – akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, státní podnik sdružení – zájmové sdružení, družstvo, společenství vlastníků bytových jednotek nezisková organizace – obecně prospěšná společnost, občanské sdružení, nadace, církev, náboženská společnost, školy veřejnoprávní – stát, kraj, obec, příspěvková organizace

10 AKCIOVÁ SPOLEČNOST obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly, obchodovatelné akcie - ty se kupují a prodávají na kapitálových trzích - nákupem akcie se každý může stát podílníkem akciové společnosti čili akcionářem patří k nejrozšířenějším formám podnikání statutárním zástupcem je volené představenstvo (správní rada) majetek je rozdělen na určitý počet akcií, jak se s akciemi obchoduje, vzniká a mění se i jejich tržní hodnota každá akciová společnost musí mít uvedenou ve své firmě zkratku, obvykle a. s. společnost může být založena jedním zakladatelem či více zakladateli, základní kapitál společnosti musí tvořit minimálně Kč

11 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
kapitálová obchodní společnost, nejrozšířenější forma obchodní společnosti stojí na pomezí mezi kapitálovou a osobní obchodní společností - povinné vytváření základního kapitálu, většinový princip rozhodování a omezení počtu společníků na 50 může ji založit jeden až padesát společníků obchodní firma společnosti musí obsahovat zkratku s.  r.  o. či spol.  s  r.  o. minimální zapisovaný základní kapitál je Kč, minimální výše vkladu společníka pak Kč společnost je založena v okamžiku, kdy se všichni její společníci dohodnou na obsahu společenské smlouvy a podepíší ji u notáře, společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku

12 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST
osobní obchodní společnost, její činnost upravuje obchodní zákoník podnikají v ní minimálně dvě osoby a za své závazky ručí celým svým majetkem, a to společně a nerozdílně společníkem může být každá fyzická osoba, která splňuje podmínky pro členství, nebo i právnická osoba společnost se zakládá společenskou smlouvou, jež musí obsahovat firmu společnosti, společníky a předmět podnikání - ve firmě (názvu) musí být zkratka v.o.s., vzniká až ke dni zápisu do obchodního rejstříku

13 KOMANDITNÍ SPOLEČNOST
osobní obchodní společnost s prvky společnosti s ručením omezeným zakládá se zásadně společenskou smlouvou v písemné formě s úředně ověřenými podpisy, zakladatelem mohou být fyzické i právnické osoby, ve společenské smlouvě se stanoví, jak se rozdělí zisk a kdo bude mít jaká práva vzniká až dnem zápisu do obchodního rejstříku musí být vždy založena minimálně dvěma společníky, z nichž musí být jeden komanditista a druhý komplementář (mají různá práva a povinnosti) firma komanditní společnosti musí povinně obsahovat zkratku k. s.

14 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnik%C3%A1n%C3%AD


Stáhnout ppt "PODNIKÁNÍ Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google