Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní povinnosti příjemců dotací Ing. Lukáš Brabenec 12. června 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní povinnosti příjemců dotací Ing. Lukáš Brabenec 12. června 2014."— Transkript prezentace:

1 Základní povinnosti příjemců dotací Ing. Lukáš Brabenec 12. června 2014

2 1.Smlouva o poskytnutí dotace 2.Příručka pro příjemce včetně příloh, zejména: - Pravidla způsobilých výdajů (příloha č. 1) - Metodický pokyn pro publicitu (příloha č. 2) - Metodika změn projektů (příloha č. 11a) - Metodické listy k indikátorům (příloha č. 15) 3.Externí metodické pokyny Základní zdroje informací o povinnostech 2

3 -Využívat dotaci v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace -Splnit účel projektu a zachovat ho po dobu udržitelnosti -Dodržovat rozpočet projektu -Nečerpat prostředky na projekt zároveň z jiného dotačního programu -Zajistit ve smlouvách s dodavateli povinnost dodavatelů umožnit kontrolu (doklady, objekty, pozemky) 3

4 -Zahájit fyzickou realizaci nejpozději do 6 měsíců od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace -Ukončit fyzickou realizaci ve stanoveném termínu (včetně úhrady faktur) -Dodržet harmonogram (včetně předkládání monitorovacích zpráv a hlášení) Harmonogram projektu 4

5 -Postupovat v souladu s: 1) Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 2) Pokyny pro zadávání veřejných zakázek (příloha č. 5 PPŽ) !!! Postupovat dle dokumentace platné v době vyhlášení veřejné zakázky!!! Veřejné zakázky 5

6 Fakturace -Zajistit aby faktury obsahovaly: a)doložení účelu fakturovaných částek b)vymezení způsobilých a nezpůsobilých výdajů c)původ služby, stroje, dodávky … d)registrační číslo projektu 6

7 Úhrada faktur -Musí být uhrazeno v průběhu etapy -Platby musí být ze samostatného účtu projektu (výjimka pro platby před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace) -Platba v hotovosti může maximálně do výše 10 000,- Kč 7

8 Účetnictví -Soulad s právními předpisy -Vést účetnictví o veškerých příjmech a výdajích projektu -Analyticky oddělit příjmy a výdaje spojené s projektem -Uchovávat dokumentaci k projektu po dobu 10 let od finančního ukončení projektu (nejen účetní doklady) 8

9 Publicita -Provádět propagaci projektu v souladu s Metodickým pokynem pro publicitu -Vhodné prostředky publicity závisí na povaze projektu -Nejčastější prostředky – pamětní deska, velkoplošný reklamní panel, propagační materiály, internetové stránky 9

10 - Zajistit udržitelnost projektu po dobu pěti nebo tří let -Nepřevádět vlastnické právo k majetku -Nezřizovat zástavní právo -Pronajmout či vypůjčit lze pouze se souhlasem ÚRR -Pojistit majetek Udržitelnost projektu 10

11 - Poskytovat údaje nutné ke sledování přínosů projektu = pravidelný monitoring projektu -Zajistit podmínky k provedení kontroly -Poskytovat dostatečnou součinnost -Hlásit veškeré změny v projektu 11 Spolupráce s poskytovatelem dotace

12 Pravidla 3E - interní databáze cen - posudek na přiměřenost cen (v rámci VZ hodnoceno méně než tři nabídky) 12 Způsobilost výdajů

13 Musíte uchovávat originály dokumentů Složka musí obsahovat i komunikaci s ÚRR Musí obsahovat všechny dokumenty k projektu Např. dokumentace k veřejným zakázkám, projektová dokumentace 13 Složka projektu

14 Pronájem x výpůjčka pouze se souhlasem poskytovatele dotace 14 Nakládání s majetkem

15 1) na základě transparentního, otevřeného a nediskriminačního výběrového řízení; 2) Výjimka (výlučná majetková práva, výkon činnosti ve prospěch příjemce, příjemce ovládá řízení a kontrolu nájemce, nesmí být prospěch pro soukromý subjekt; 3) Znalecký posudek – doložení, že cena nájmu je v čase a místě obvyklá. 15 Pronájem

16 Podmínky: - bezplatnost; - nepřenášení výhody na podnikatelské subjekty; - nekomerční účel výpůjčky; - předmětem výpůjčky jsou pouze věci či prostory využívané ve veřejném nekomerčním zájmu. 16 Výpůjčka

17 Jednorázové užívání, zpravidla bez smlouvy Nutno dodržet transparentnost = zveřejnit ceník a provozní řád Jasné stanovení: - provozních hodin; - místně obvyklé ceny za hodinu, případně za delší časový úsek; - povoleného účelu užití. 17 Užití infrastruktury nebo služby za úplatu

18 Ke dni ukončení projektu Proti poškození, zničení a odcizení Povinnost doložit pojistnou smlouvu, případné dodatky, úhradu pojistného 18 Pojištění majetku

19 19 Děkuji Vám za pozornost Ing. Lukáš Brabenec Telefon: 475 240 663 E-mail: lukas.brabenec@nuts2severozapad.cz

20


Stáhnout ppt "Základní povinnosti příjemců dotací Ing. Lukáš Brabenec 12. června 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google