Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OSTRAVA. Literatura TÝČ, V. Právo ES pro ekonomy. 5. vyd. Praha: Linde, 2007. TÝČ, V. a kol. Právo evropské unie – lexikon. 1.vyd. Ostrava: Sagit, 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OSTRAVA. Literatura TÝČ, V. Právo ES pro ekonomy. 5. vyd. Praha: Linde, 2007. TÝČ, V. a kol. Právo evropské unie – lexikon. 1.vyd. Ostrava: Sagit, 2004."— Transkript prezentace:

1 OSTRAVA

2 Literatura TÝČ, V. Právo ES pro ekonomy. 5. vyd. Praha: Linde, 2007. TÝČ, V. a kol. Právo evropské unie – lexikon. 1.vyd. Ostrava: Sagit, 2004.

3 Právní předpisy Evropské právo úplné znění, Č. 446 nakladatelství SAGIT

4 Internet www.euroskop.cz www.europa.eu www.mfa.cz www.psp.cz www.strukturalni-fondy.cz

5 Vznik, povaha a vývoj ES a EU

6 Vývoj před rokem 1945 Pierre Dubois Jiří z Poděbrad Tomasso Campanella Napoleon Hrabě Coudenhove-Calergi Aristide Briand V.I.Lenin Winston Churchill – Univerzita v Curychu

7 Vývoj po roce 1945 Politicko-bezpečnostní předpoklady snaha o vytvoření evropské politické velmoci obezřetnost vůči poraženému Německu (neopakovat chyby, neizolovat) reakce na politické rozdělení Evropy (východ x západ) Ekonomické předpoklady zvýšení výkonnosti ekonomik (nejen s cílem poválečné obnovy, ale i dalšího vývoje) vytvoření velkého hospodářského celku, který by se stal hospodářskou velmocí

8 Integrační snahy 1949 – Rada Evropy (The Council of Europe) mezinárodní organizace jejímž cílem je ochrana lidských práv a spolupráce (nezaměňovat s Evropskou Radou, event. Radou Evropské unie) sídlo Štrasburk – Evropská úmluva o lidských právech 1949 – RVHP – Rada vzájemné hospodářské pomoci 1949 – NATO – Organizace severoatlantické smlouvy 1952 – Evropské obranné společenství 1954 – Západoevropská unie

9 1951 – Evropské společenství uhlí a oceli Schumannova deklarace Označováno také jako Montánní unie Francie, NSR, Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko Pařížská smlouva (18.4.1951-23.7.2002) V čele vysoký komisař – Jean Monnet

10 Římská smlouva Nevojenské využívání jaderné energie Bezpečnost, zdraví, trh Nenaplnilo očekávání 1957 - Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM)

11 Římská smlouva Celní unie Volný pohyb osob, zboží, služeb, kapitálu Sbližování národních úprav (doprava, zdraví apod.) Sociální oblast Od 1993 – vypuštěno slůvko „hospodářské“ Smlouvou o EU – Evropské společenství – jednotné číslo Od r. 1986 – jednotný vnitřní trh Základem tzv. prvního pilíře 1957 - Evropské hospodářské společenství (EHS)

12 Politická integrace Evropy (ekonomická již probíhá ES) Budování hospodářské a měnové unie Nemá právní subjektivitu (smlouvy uzavírá ES) 1. pilíř – ES komunitární pilíř 2. pilíř – společná zahraniční a bezpečnostní politika mezivládní pilíř 3. pilíř – justice a vnitro mezivládní pilíř Revize 1. – Amsterdamská smlouva 1997 (1999) (sociální politika, politika zaměstnanosti) Revize 2. – smlouva z Nice 2000 (2003) (institucionální změny) 1993 – Evropská Unie

13 Vývojové etapy evropské spolupráce Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) - 1951 Evropské hospodářské společenství (EHS) - 1957 Evropské společenství pro atomovou energii (EUROATOM) - 1957 Evropská společenství (ES) - 1967 Hospodářská a měnová unie (HMU) - 1999 Evropská unie (EU) -1993 množné číslo!!!

14 Členské a další země Členské země Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie Kandidátské zeměChorvatsko, Makedonie, Turecko Země, které odmítly vstoupit do EU v referenduNorsko, Švýcarsko Potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Srbsko

15 Přistupování členských zemí 1951 – NSR, FR, IT, BENELUX (6) 1973 – Dánsko, IR, VB (9) 1981 – Řecko (10) 1986 – Španělsko, Portugalsko (12) 1995 – Finsko, Rakousko, Švédsko (15) 2004 – 10 zemí východního bloku (25) 2007 – Bulharsko, Rumunsko (27)

16 Princip Supranacionality – Nadstátnosti Princip Subsidiarity (co nejblíže člověku) Principy fungování EU

17 Vytvářeno členskými státy – mezinárodní smlouvy Součást tzv. acguis communautaire Zřizovací smlouvy /viz dále/ Subsidiární smlouvy /spadající do kompetence ES a sjednané na jejich půdě/ Primární právo

18 Pařížská smlouva Římské smlouvy Maastrichtská smlouva (smlouva o EU) Amsterdamská smlouva Smlouva z Nice Všechny změny a doplňky (Smlouva o spol. orgánech (1965); Jednotný evropský akt (1986); dvě rozpočtové smlouvy (1970,1975); smlouvy o přístupu nových členů) Někdy se označuje za „evropské ústavní právo“ Primární právo

19 Nařízení Směrnice Rozhodnutí Doporučení Stanoviska Forma ne vždy odpovídá obsahu!! Sekundární právo

20 Acquis communautaire Vše co bylo v rámci ES dosaženo v oblasti právní úpravy (v nejširším smyslu) Primární právo Sekundární právo Judikatura soudů Mezinárodní smlouvy s třetími státy aj.

21 Evropská komise Nástupkyní Vysokého úřadu ESUO Původní název Komise Evropských společenství – zavedeno Maastrichtem – smlouva o EU – zdůrazněny pravomoci jen v I.pilíři Nyní název Evropská Komise – pravomoci i v II. a III. pilíři Orgán nadstátní povahy – co do složení – nikoliv pravomocí www.ec.europa.eu

22 Evropská komise Reprezentuje Společenství jako celek (nikoliv členské státy) Představuje exekutivní složku Unie, dá se připodobnit k vládě státu Označována jako „strážce integrace“; iniciátor legislativy (zákonodárství) Sídlo Brusel Pokud paralelně zasedá Evropský parlament schází se ve Štrasburku

23 Evropská komise - sídlo Palác Berlaymont, Brusel

24 Evropská komise Složení V užším slova smyslu sbor komisařů Nejsou zástupci členských států, přestože z nich pocházejí Absolutní nezávislost – prosazování jen zájmů společenství Nesmějí vykonávat jiné fce (i neplacené)

25 Evropská komise Složení Původně do r. 2004 byl počet komisařů 20 Malé státy měly po 1 a velké (Velká Británie, Německo, Itálie, Francie a Španělsko) po dvou Do té doby měla Unie 15 členů!!!! Od 1.5.2004 byl počet rovný 30 (20+10) Od 1.11.2004 zvolena nová Komise, která již čítala 25 komisařů – za každý stát jeden Volební období prodlouženo Maastrichtem ze 4 na 5 let – shoda s volebním obdobím EP

26 Evropská komise Složení V čele stojí předseda Komise Má významnou úlohu při sestavování Zároveň je však stále komisařem (z konkrétního státu) Platí ovšem, že musí být na svém státu nezávislý!!!!! V současné době José Manuel Durão Barroso (Portugalsko) A dalších 26

27 Český komisař PhDr. Vladimír Špidla

28 Český komisař PhDr. Vladimír Špidla

29 Rada EU Dříve označována Rada ministrů Zástupci členských států (nikoliv Společenství) Scházejí se na ministerské úrovni – není absolutní – náměstci apod. V obecných politických otázkách – na úrovni ministrů zahraničních věcí, event. ministů pro evropské záležitosti Jinak na resortní úrovni – dle projednávaného tématu Zasedá v Bruselu a Lucemburku

30 Rada EU Resortní úroveň – 9 možných variant Např. ECOFIN – Rada pro všeob. hosp. otázky – ministři hospodářství nebo financí Práce rady je připravována a koordinována Výborem stálých zástupců COREPER Nejedná se o permanentní orgán!! Slaďuje hospodářskou politiku EU Přenáší kompetence na Komisi Klíčová role ve 2. a 3. pilíři (členské státy)

31 Rada EU rozhodování Povaha rozhodnutí Rady má nejčastěji podobu aktů sekundárního práva: A) Směrnice B) Nařízení C) Rozhodnutí D) Stanovisek E) Doporučení

32 Rada EU rozhodování Je hlavním zákonodárcem legislativním orgánem. Od r. 1993 se dělí o tuto pravomoc s Evropským parlamentem. Je hlavním rozhodovacím orgánem.

33 Předsednictví v Radě EU Nejdůležitější nástroj pro reprezentaci národních zájmů v Unii Střídá se každých šest měsíců Umožňuje prosadit vlastní priority Předsednická země vystupuje jménem Rady Jedná s EP a Komisí Před nástupem předstoupí před Radu a EP s programem cílů a priorit, které chce dosáhnout Aktuální otázky EU a vlastní priority

34 Předsednictví v Radě EU

35 COREPER Výbor stálých zástupců COMité des REprésentants PERmanents Pomocný orgán Připravuje pro Radu podklady a vykonává úkoly, které na něj přenesla Dvě úrovně COREPER I. – zvláštní pověřenci technické zál. COREPER II. – na úrovni velvyslanců politické zál. A – agenda – jednomyslně – Rada nejedná, ale hlasuje B – agenda – jinak – Rada jedná a hlasuje

36 Evropský parlament Nástupce Shromáždění ESUO Demokratizační prvek Poslanci původně delegováni Od r. 1962 nepřímé volby Od r. 1976(1979) přímé volby Maastricht velké rozšíření pravomocí Sídlo Štrasburk

37 Evropský parlament Původně orgán bez politických pravomocí Nyní spolurozhodovací Konzultativní Kooperační

38 Instituce Komise spolu s Radou (členské státy) vytváří TANDEM, jehož cílem je důsledně dbát, jak zájmů států, tak Společenství. Ve skutečnosti má tandem tři sedadla na třetím sedí Evropský parlament.

39 Evropská rada Vrcholný orgán EU Tvoří jej hlavy států – prezidenti event. premiéři (dle státního zřízení) Nejednoznačná právní povaha Nejde o instituci!!! Nástupce tzv. vrcholných konferencí (70.léta) Zásadní politická rozhodnutí, nezbytná pro vývoj Společenství (rozšíření EU, přímé volby do EP, projekt EU)

40 Evropská rada Název používán od r.1987 JEA Členem je také předseda Komise Předsedu tvoří zástupce země předsedající Radě Koncepční otázky Označována jako Evropský summit Schází se dvakrát ročně (min) zpravidla 4x Rozhodování konsenzus Především II. Pilíř Podává zprávu o činnosti EP Schází se v Bruselu event. v předsedající zemi

41 Soudní orgány Evropský soudní dvůr European Court of Justice Sídlo Lucemburk Soud prvního stupně (1989) The Court of First Instance Další soudní orgány možno zřídit na základě Smlouvy z Nice na základě legislativního aktu ES

42 ESD – Složení a činnost 27 soudců Každý stát jeden soudce Voleni dohodou států na 6 let Způsobilost zastávat funkci soudce dle vnitrostátních předpisů Nezávislost (absolutní) V čele stojí předseda (volen soudci z jejich středu) Sídlo Lucemburk

43 Podmínky na jmenování soudcem v ČR Právní bezúhonost Způsobilost k právním úkonům Věk minimálně 30 let VŠ vzdělání právnického směru dosažené v magisterském studijním programu Morální vlastnosti Souhlas s výkonem funkce

44 Generální advokát 8 generálních advokátů Advocate General Stejné podmínky jako soudce Volen na 6 let dohodou států Může i opakovaně

45 Soud prvního stupně Vznik 1989 (1991) Jednotný evropský akt Důvodem přetíženost ESD Řeší zpravidla méně závažnou soudní agendu

46 Soud prvního stupně 27 soudců Volitelnost totéž co u ESD Chybí GA Dvojinstanční řízení Odvolání k ESD (pouze právní otázky nikoliv faktické) Rozhoduje v senátech 3-5 čl. Jednací řád připouští rozhodování samosoudcem

47 IMF - MMF založen v Bretton - Woods v roce 1944 Zahájení činnosti 1946 (podepsáno 1945) sídlem je Washington základní orgán je Sbor guvernérů a Výkonný výbor spravuje mezinárodní měnový systém a působí jako centrální banka centrálních bank zdrojem prostředků jsou členské kvóty prostředky se poskytují zemím, které mají problémy s platební bilancí, avšak podmínkou jejich poskytnutí jsou úsporná opatření (snížení růstu a snížení dovozů) cílem je stabilizovat devizové kurzy jednotlivých zemí má 179 členů včetně ČR

48 WTO založena 1995 (na základě dohody z Marrakéše z roku 1994) sídlem je Ženeva (sekretariát) hlavním orgánem je Konference ministrů a Generální rada cílem organizace je rozvoj a liberalizace obchodu významní nečlenové: Rusko má 132 členů včetně ČR Vychází z: - Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1946(47) Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS) Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví včetně obchodu padělanými výrobky (TRIPS)

49 WB Zahájení činnosti 1946 (podepsáno 1945) sídlo ve Washingtonu hlavním orgánem je Sbor guvernérů v němž má každá země zastoupení a Výkonný výbor akciová společnost, která neplatí dividendy a je osvobozena od daní cílem je poskytovat dlouhodobé půjčky zemím, které předloží rozumné projekty, ale nemohou získat soukromé půjčky s nízkými úroky má 177 členů včetně ČR

50 United Nations Zal. 1945 (ČSR) nástupkyně Společnosti národů (*1919) hlavním dokumentem Charta OSN univerzální organizace sdružuje téměř všechny státy světa (není Taiwan, Vatikán) podpisem Charty OSN se státy zavazují řešit spory mírovou cestou sídlo organizace je New York (USA); GT - Ban Ki-moon Mezinárodní soudní dvůr (orgán OSN) sídlí v Haagu (Nizozemí) Orgány: Valné shromáždění Rada bezpečnosti Hospodářská a sociální rada Poručenská rada Mezinárodní soudní dvůr Sekretariát OSN v čele s generálním tajemníkem – ten není orgánem!

51 NATO Založena 1949 Washington 10 ZE států, USA a Kanada (později 16) FR vystoupila v roce 1959 z vojenské části Sídlo Brusel (předtím Londýn, Paříž) Má i hospodářské aspekty – atlantismus (těsné spojenectví a spolupráce USA a ZE) Závazek kolektivní ochrany První akce v rámci Korejské války (1950-53) V čele Generální tajemník Jaap de Hoop Scheffer


Stáhnout ppt "OSTRAVA. Literatura TÝČ, V. Právo ES pro ekonomy. 5. vyd. Praha: Linde, 2007. TÝČ, V. a kol. Právo evropské unie – lexikon. 1.vyd. Ostrava: Sagit, 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google