Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost"— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/

2 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice
Základní škola a Mateřská škola Kujavy

3 Celkové způsobilé náklady projektu : 2 394 223 Kč
Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Název globálního grantu: Zvyšování kvality vzdělávání v Moravskoslezském kraji Název projektu: Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka

4 Jaké byly cíle projektu
Rozvíjet klíčové kompetence žáků dle principů a metod kritického myšlení prostřednictvím témat, které jsou žákům blízké a přirozené Environmentální výchova Poznávání prostředí, kde žiji Aktivní komunikace se zahraničním turistou Rozvoj osobnosti žáků – rozvoj soběstačnosti, kritického a logického myšlení Spolupráce mezi partnerskými školami Osvojení základních principů prezentace poznatků

5 1.Harmonogram klíčových aktivit
Prosinec leden 2010 Proškolení učitelů Došlo k proškolení učitelů v metodách kritického myšlení, projektového vyučování a oživení vyučovacího procesu prostřednictvím hravých činností –tyto dovednosti jsme pak aplikovali na cílovou skupinu- žáky. Proškolení v oblastech: Projektového vyučování ( 2 osmihodinové běhy) Psychologie her ( 2 osmihodinové běhy) Naučení používání metod kritického myšlení ( 24 h, kromě samostudia)

6 Dílčí miniprojektové učení žáků a prověření v praxi
Leden 2010 – prosinec 2011 Tvořili jsme vlastní miniprojekty v rámci školy, školní projektové dny v souladu se školním vzdělávacím programem, žáci aktivně používali metody kritického myšlení. Na dílčích školních mini-projektech si žáci ověřili poznatky metodami kritického myšlení. Miniprojekty byly zaznamenány v třídních knihách.

7 Témata: Poznávám historii Moravskoslezského kraje
Cením si přírody v kraji Rozvoj dovedností v předávání dat Rozvoj komunikace v anglickém jazyce Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení úkolů Poznávám Moravskoslezský kraj Rozvoj klíčových kompetencí, především komunikačních a k učení Rozvoj komunikace v anglickém jazyce

8 Ověřování poznatků v praxi, výstupy:
Poznávací exkurze Evokace: Prostudování zadání Uvědomění: Exkurze - studijní cesty. Proběhla setkání s tzv. zahraničním turistou, v případě exkurze do Poodří byli přítomni odborníci z Regionu Poodří. (Obsah: Výklad odborníka o flóře a fauně, poznávání ekotypů,prohlídka expozice.) Žáci škol si vzájemně vyměnili některé mini-projekty a podnikli dle nich svou exkurzi. Na vzdělávací exkurzi proběhly střety se zahraničním turistou,s kterým hovořili anglicky, žáci mu představili krásy Moravskoslezského kraje.

9 Místa exkurzí: Poodří Pramen Odry Starý Jičín Hradec nad Moravicí
Štramberk Hukvaldy Žáci : Ověření poznatků v praxi Zpracování poznatků z exkurzí Prezentace na nástěnkách Učitelé: Fotodokumentace na webových stránkách školy Evokace, uvědomění a reflexe zachytí na CD Hodnotící zprávy z exkurzí: zpracovány a zveřejněny na webových stránkách škol

10 Exkurze Štramberk

11 Exkurze Starý Jičín

12 Exkurze Hradec nad Moravicí

13 Exkurze Hukvaldy

14 Exkurze Bartošovice

15 Exkurze Pramen Odry

16 Naše výstupy

17 Červen 2011 – prosinec 2011 Zpracování metodik a pracovních listů
Prezentační CD v českém jazyce Prezentační CD v anglickém jazyce Vyučující obou škol tvořili metodiky a pracovní listy, které ověřili v průběhu projektu. Součástí metodik jsou prezentační CD v českém a anglickém jazyce. Každý žák obdržel prezentační CD. Prezentační materiály byly zpracovány tak, aby ukázaly krásy regionu a jeho možnosti pro kulturní vyžití, ale i podnítily u žáků dovednosti s prací na PC a prožitkovým způsobem ovlivnily jejich kladný vztah k místům, kde žijí.

18

19 2. Prostřednictvím fondu EU OPVK získala (každá škola):
Součástí projektu bylo i zkvalitnění výuky po materiální stránce. Obě školy získaly veškeré materiální zázemí potřebné ke zdárnému průběhu projektu. GPS včetně map Interaktivní tabule včetně SW Digitální fotoaparát Multifunkční barevnou tiskárnu Dataprojektor Notebooky včetně SW Laminovačku Kroužkovou vazbu Mobilní telefon Skartovačku Materiál potřebný k realizaci projektu Encyklopedie, mapy, atlasy Cestovné na exkurze Stravné na exkurze Vstupné pro žáky Služby potřebné k realizaci Platby za telefon, internet atd. Spolupráce s odborníky Digitální kameru

20 3. Publicita Publicita projektu byla prováděna dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OPVK a Manuálu vizuální identity OPVK Cedule na zeď Označení výukových materiálů a výstupů Logolink na propagačních předmětech-trička, tašky Informační letáky pro rodiče Pravidelné zveřejňování informací na webových stránkách Fotodokumentace, zveřejnění na webových stránkách škol Leták, formát A4 – informace o projektu Brožura – realizované aktivity, přínos, informace o fondech EU Obecní informátor – informování veřejnosti o průběhu projektu

21 Kontakty: Příjemce: ZŠ Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Mgr. Jitka Polášková, tel , Partner: ZŠ a MŠ Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Mgr. Kamila Demlová, tel: ,

22 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Celková částka určená na financování OP VK činí zhruba 2.15 mld. € zdroje EU (ESF) tvoří 85 % částky ( asi 1.83 mld. €) zdroje státního rozpočtu ČR tvoří 15 % částky ( asi 0.32 mld. €) OP VK spadá mezi víceleté tematické operační programy v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů

23 Cíle programu Globální cíl
Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Specifický cíl 1 Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Specifický cíl 2 Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek. Specifický cíl 3 Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky. Specifický cíl 4 Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení. Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání (bez hl. města Prahy) Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj (bez hl. města Prahy) Prioritní osa 3 Další vzdělávání (bez hl. města Prahy) Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení (včetně hl. města Prahy)

24 Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání
Oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Příjemci podpory (např.) Kraje, města a obce Školy a školská zařízení Vysoké školy Nestátní neziskové organizace Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže

25 Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblasti podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 2.4 Partnerství a sítě Příjemci podpory (např.) Vyšší odborné školy Vysoké školy (všechny typy); Veřejné výzkumné instituce ; Kraje, města a obce Zdravotnická zařízení; Nestátní neziskové organizace

26 Prioritní osa 3: Další vzdělávání
Oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Příjemci podpory (např.) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vzdělávací instituce Vysoké školy Nestátní neziskové organizace

27 Prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení
Oblasti podpory 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání Příjemci podpory Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Česká školní inspekce

28 Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblasti podpory 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu 5.2 Informovanost a publicita programu 5.3 Absorpční kapacita subjektů implementujících program Příjemci podpory MŠMT 13 krajů ČR

29 Schéma projektového cyklu
VÝZVA Projektový záměr Žádost o finanční podporu (Benefit7) Hodnocení projektu SCHVÁLENÍ Realizace projektu Ukončení a vyhodnocení projektu Udržitelnost projektu Výše uvedené schéma zjednodušenou formou ukazuje proces projektového cyklu, který začíná zveřejněním výzvy k předkládání projektových žádostí (GG, IP či GP), pokračuje promítnutím připraveného projektového záměru žadatele do standardizované podoby projektové žádosti Benefit7, přes hodnocení předloženého projektu, schválení, realizaci až k ukončení.

30 Kontakty a další informace
kontaktní adresa Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor řízení OP VK / Odbor CERA Karmelitská 7, Praha,   ová adresa další informace


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google