Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Laodicea - Poselství o zapečetění -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Laodicea - Poselství o zapečetění -"— Transkript prezentace:

1 Laodicea - Poselství o zapečetění -
Pastor L. Moore

2 Poselství k Laodicei λαοσ δικαοσ
2

3 Minneapolis – hlasité volání Poselství o zapečetění
JxF‘. . . Je to v pravdě poselství 3. anděla.”-RH, April 1, 1890 Zj 18:1 Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a země byla ozářena jeho slávou 2  Zvolal mohutným hlasem: (hlasité volání 3. anděla) "Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů… 3  neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.“ 4  A slyšel jsem jiný hlas z nebe: "Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. . Poselství k Laodicei je pro církev toté ( z knihy Stvořitel/Robe of R.), co poselství 3. anděla pro svět (Uctívejte Stvořitele) 3

4 Poselství k Laodicei - λαοσ δικαοσ
Zj 3:14    Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího: 15  "Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! 16  Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. 17  Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. 18  Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl. (mentální nemoc; dokud Duch svatý neřídí naši mysl, jsme duševně nemocní.) 4

5 Zj 3:18 Radím Ti, nakup si ode mně
Zlato očištěné ohněm, abys zbohatl; Bílé roucho, abys byl oděn a nebylo vidět ostudu Tvé nahoty; Mast na potření očí, abys mohl vidět. “Zlato je víra a láska, bílé roucho je Kristova spravedlnost, mast na oči je duchovní rozeznání, které nás uschopní vnímat satanovy nástrahy a vyhnout se jim, zbavit se hříchu tak, aby nám byl odporný, vidět pravdu a poslechnout ji.” (5T 233; 1882; sealing process). 5

6 20 Hle, stojím přede dveřmi a tluču;
19 Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání. 20 Hle, stojím přede dveřmi a tluču; 6

7 (nyní i na budoucí svatební hostině)
Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. (nyní i na budoucí svatební hostině) 7

8 21. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn  Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“ 8

9 Bůh povolává pokorné Bůh…povolá a vyvýší mezi námi ty, kteří jsou vyučování spíše pomazáním Jeho Ducha, než vnějším školením ve vědeckých institutcích…. Bůh zjeví že není závislý na studovaných, samolibých a pyšných smrtelnících. —5T 82.4 (1882).

10 Poselství zapečetění z Minneapolis se teprve musí naplnit (Jan 17)
Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; 21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. 22 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno 23  já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty (ZAPEČETĚNÍ) a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne. Jednota: nikdy v kompromisu Ani trváním na svém názoru, ale v POKOŘENÍ SE JEDEN PŘED DRUHÝM v autoritě Božím Duchem interpretovaného BOŽÍHO SLOVA.

11 Zapečetění předchází hlasité volání láska a pokora = klíč k zapečetění
Pokrok v křesťanské zkušenosti [zapečetění] je charakterizováno rostoucí pokorou, jako výsledek rostoucího poznání... Zanedbali jste Písmo. Pohrdáte svědectvími a zavrhujete je, protože ony napomínají Vaše oblíbené hříchy a narušují vaši samolibost. Když je v srdci uctíván Kristus, zjeví se v životě Jeho podoba. Tam, kde kdysi převládala pýcha, bude vládnout POKORA… Život vyzařuje světlo přebývajícího Spasitele. V rozhovoru s Bohem… se duše připravuje na nebe (zapečetění)... Pro společenství s Bohem není nic tak zásadního jako hluboká pokora… Pýcha srdce způsobí selhání mnohých... Mnozí slyší pozvání milosrdenství, jsou zkoušeni a ztvrzeni; ale málokteří jsou zapečetěni pečetí živého Boha. Málokteří se pokoří jako malé děti, aby mohli vejít do Božího království. Málokteří přijímají Kristovu milost se sebeponížením a s hlubokým a trvalým pocitem své nehodnosti. Potom ale nemohou nést zjevení Boží moci, protože to by v nich způsobilo sebevyvyšování, pýchu a závist. Proto Pán pro nás nyní může učinit tak málo. (5T49-50; 1882; Test 31). 11

12 Tříbení a Zapečetěnía pak Pozdní déšť
Ptala jsem se na význam tříbení, které jsem viděla a bylo mi ukázáno, že bude způsobeno radou Pravého Svědka k Laodicei. [1888 M.]. Bude mít takový vliv na srdce přijímajícího, že ho povede k povznesení jeho úrovně a ke zvěstování přímé pravdy. Někteří neunesou toto přímé svědectví. Postaví se proti němu a to způsobí mezi Božím lidem tříbení. {CET 176.1} 12

13 Citáty EGW na Ez. 9 - Zapečetění(viz. Zjev 7:1-4)
“Křičel velikým hlasem i v mých uších, a říkal: „Ať přijdou blíže ti, kterí mají na starosti město a také každý člověk se zbraní v ruce.” {5T 207.2} “Volal na muže oděného ve lněném oděvu, který měl na boku kalamář; a Pán mu řekl, Jdi středem města a označ znamením na čele muže, kteří sténají a lkají pro všechny ohavnosti Jeruzaléma. A slyšela jsem, jak řekl ostatním, Procházejte za ním městem a bijte bez milosti a bez soucitu: Nepřistupujte však k nikomu z těch, na nichž je znamení. Začněte od mé svatyně!" Nepřistu-pujte však k nikomu z těch, na nichž je znamení. Začněte od mé svatyně!” I začali od starších, kteří byli před domem.” {5T 207.3; cf Rev 7:1-4} Ježíš se již chystá opustit slitovnici v nebeské svatyni a obléci si roucho odplaty, aby vylil hněv svých soudů na ty, kteří neodpovídali na světlo, které jim Bůh dal… {5T 207.4} 13

14 Stav Laodicei Prorok… měl tehdy před svým zrakem představeny národy. Lidé tohoto věku měli byli příjemci nebývalé milosti. Byla jim dána ta nejvybranější požehnání nebes, ale rostoucí pýcha, závist, modlářství, opovrhování Bohem a přízemní nevděčnost svědčí proti nim. Rychle uzavírají svůj účet u Boha. {5T 208.3}

15 Stav Laodicei To co mě trápí, je fakt, že ti, kteří měli největší světlo a příležitosti se znečistili převládající nepravostí. Ovlivněni těmi nespravedlivými kolem nich, mnozí z těch, kteří se hlásí k pravdě ochladli a nechali se strhnout silným proudem zla. Všeobecné vysmívání pravdě, čistotě, zbožnosti a svatosti vede ty, kteří se úzce nespojí s Bohem, ke ztrátě úcty k jeho zákonu. Kdyby následovali světlo a ze srdce poslouchali pravdu, Jeho svatý zákon by se jim zdál ještě vzácnější, zatímco takto jím pohrdli a dali ho stranou. Jak se neúcta k Božímu zákonu stane zjevnější, stane se linie rozdělení mezi jeho světiteli a světem ještě zjevnější. Jak u jedné třídy roste láska k Božím nařízením, tak u druhé třídy narůstá pohrdání jimi. {5T 209.1}

16 Věrní z Laodicei Kvas zbožnosti ještě cele neztratil svoji moc. V čase, kdy je nebezpečí a úpadek církve největší, bude malá skupina těch, stojících ve světle lkát a sténat nad ohavnostmi, které jsou konány v zemi. O to houževnatěji budou vystupovat jejich modlitby ve prospěch církve, protože její členové jednají podle způsobů světa. {5T 209.3}

17 Zapečetění mála věrných
Upřímné modlitby mála věrných nebudou nadarmo. Když Pán přijde s odplatou, přijde také jako OCHRÁNCE těch, kteří zachovali víru v její čistotě a chránili se neposkvrněni od světa. V této době slíbil Pán odplatit svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocí, i když jim s vyslyšením prodléval. 5T 210 Přikázání zní: “Jděte středem Jeruzaléma…a označte znamením na čele každého, který naříká a sténá nad ohavnostmi, které se v něm dějí.” Někteří, kteří Boha zneuctívali, činili pokání a pokořili před Ním svá srdce T 210.2

18 Zapečetění mála věrných
V době, kdy bude vylit Boží hněv v Jeho soudech, budou tito pokorní a zasvěcení Kristovi následovníci odlišeni od zbytku světa trápením, které budou vyjadřovat bědováním, pláčem, napomínáním a varováním. Zatímco někteří se budou snažit přikrývat existující zlo a omlouvat všude převládající velkou hříšnost, ti kteří horlí pro Boží čest a lásku k duším, budou žadonit před Bohem, aby viděli zbožnost v domovech těch, kde ač měli velké světlo, nyní jím opovr-hují. Bědují a trápí se kvůli pýše, lakomství, sobectví a všemožným svodům, jež jsou v církvi … {5T 210.3}

19 Zapečetění mála věrných - týká se vnitřních návyků
Třída, která se nermoutí nad vlastním duchovním úpadkem a netrápí se hříchy druhých, bude zanechána bez pečeti Boží. Pán pověřuje své posly se zkázonosnými zbraněmi v rukou: "Procházejte městem za ním a bijte bez lítosti a bez soucitu… zabíjejte, šiřte zkázu. Nepřistupujte však k nikomu z těch, na nichž je znamení. Začněte od mé svatyně!" I začali od starších, kteří byli před domem.“ {5T 211.1}

20 Zapečetění souvisí s myslí a postoji Jde o vnitřní proměnu
Přichází na nás den Boží odplaty. Pečeť Boží bude umístěna jen na čela těch, kteří sténají a lkají pro ohavnosti, které se dějí v zemi. Ti kteří se spojí v sympatii se světem, jedí a pijí s opilci, budou jistě zničeni s činiteli nepravosti. “Oči Páně střeží spravedlivé a Jeho uši jsou otevřeny jejich modlitbám: ale Boží tvář je proti těm, kteří činí zlo.” {5T 212.3}

21 Zapečetění souvisí s myslí a postoji Jde o vnitřní proměnu
Když bude vylito 7 posledních ran neředěného Božího hněvu, rozhodne nasměrování našich vlastních skutků o tom, zda přijmeme pečeť živého Boha, nebo zda budeme poraženi zkázonosnými zbraněmi… Pak už bude navěky pozdě činit pokání a najít u Něj úkryt. Tehdy už žádná smiřující krev nesmyje poskvrnu našich hříchů {5T 212.4}

22 „Bůh nikdy nezavrhne lidi ani jednotlivce, dokud oni nezavrhnou Jeho
„Bůh nikdy nezavrhne lidi ani jednotlivce, dokud oni nezavrhnou Jeho. " - Selected Messages, 2, p. 378 Když je v srdci člověka rozhodnutí poslouchat Boha, když je tímto směrem vyvinuto úsilí, Ježíš přijímá tuto ochotu a snahu jako nejlepší službu člověka, a On doplní nedostatek Svými vlastními Božskými zásluhami. . Nepřijme ale ty, kteří tvrdí, že v Něj mají víru a přesto jsou nevěrní přikázáním Jeho Otce. . Hodně toho slyšíme o víře, měli bychom ale slyšet daleko více o skutcích. Mnozí svádějí své vlastní duše tím, že žijí jednoduché, pohodlně se podřizující, náboženství BEZ KŘÍŽE. {FW 50.1} 22

23 www.youtube.com/user/88denver99 Pro objednání DVD, pište na e-mail:
Kázání prof. Dr. Leroye Moora od roku 2011 na You Tube: Link pro přístup: Pro objednání DVD, pište na Další série, zahrnují: Přirozenost člověka, Smíření, a Zjevení.


Stáhnout ppt "Laodicea - Poselství o zapečetění -"

Podobné prezentace


Reklamy Google