Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza vybraných Školních vzdělávacích programů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza vybraných Školních vzdělávacích programů"— Transkript prezentace:

1 Analýza vybraných Školních vzdělávacích programů
Fujerová Iveta, AJ-PG, 1.ročník

2 Gymnázium Budějovická 680, Praha 4 &
Základní škola Táborská 421/45, Praha 4 Základní škola a střední škola waldorfská, Křejpského 1501, Praha 4

3 Gymnázium Budějovická 680, Praha 4
Škola vznikla v roce 1958 a je jednou z největších v Praze Má 30 tříd (cca 900 studentů) Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Přesný název Vzdělávací program pro osmileté všeobecné základní vzdělávání na nižším gymnáziu zpracovaný podle RVP ZV státní škola se statutem Fakultní školy Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty, FF UK (katedry románských jazyků) Projektová spolupráce byla navázána i s MFF UK

4 Škola má 80 pedagogických pracovníků, podporuje všechny formy DVP
1990- škola se zapsala do povědomí veřejnosti možností dvojjazyčného studia (jedna z mála v ČR) První Česko-španělské gymnázium u nás Každým druhým rokem výměnný zájezd ve spolupráci se střední školou Olinca v Mexiku a každým rokem s madridskou střední školou Colegio studio Spolupráce s mezinárodní organizací ASF – každoročně několik studentů z cizích zemí na rok (USA, Japonsko, Thajsko, Dominikánská republika, Mexiko aj.), kteří jsou integrováni do tříd podle věku

5 Škola je jedním z členů nadace Partnerství pro Budějovické náměstí
Studenti bilingvních tříd spolupracují s česko-peruánským nadačním fondem INKA – podpora nadaných peruánských dětí ve vzdělávání Studenti hradí náklady na studium dvěma peruánským dětem a dopisují si s žáky z Peru Charitativní akce - Civilia – Domy na půl cesty, Květinový den – boj proti rakovině, Světluška – pomoc nevidomým, Cihla – chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením Spolupráce s nadačním fondem Plaváček - rozvoj talentu a nadání dětí z dětských domovů a sociálně slabých rodin

6 Charakteristika ŠVP Základní vlastnosti úspěšného pracovníka v budoucnu budou – schopnost tvůrčího myšlení, samostatnost v řešení problémů, originalita a především schopnost komunikace, ochota spolupracovat a neustále se vzdělávat Gymnázium chce v souladu s obecně vzdělávacími cíli a klíčovými kompetencemi RVP ZV tyto nové vzdělávací potřeby naplňovat Cíle respektují proměny na úrovni kulturní, ekonomické a sociální Hlavní cíl – vytvoření takového gymnázia, které bude svým pojetím a kvalitou poskytnutého vzdělání zárukou pro další úspěšné studium absolventů a jejich uplatnění na trhu práce

7 Další cíle ŠVP Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení Důraz na učení a jeho kvalitu, pozitivní vztah k žákům, správná motivace – aktivní účast ve vzdělávacích činnostech a radost z poznání Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Smysluplné využití učební látky, žáci s naučenými fakty pracují a učí se je aplikovat v rámci mezipředmětových vztahů, rozvoj osobnosti žáka, osvojení postojů a dovedností a jejich využití při řešení problémů skutečného života Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci Vytvoření dobrých vztahů s žáky, o vedení dialogu s nimi.

8 Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy
vlastní i druhých Kromě frontálního způsobu výuky především kooperativní učení, kdy žáci pracují v menších skupinkách na společném úkolu – např. diskuse, umožňuje žákům učit jeden druhého a zároveň vede žáky k přejímání zodpovědnosti za svou práci pro skupinu Vést žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva, ale zároveň plnili své povinnosti Bezpečné prostředí – školní pravidla (šk. řád), neohrožující chování učitele (žák může vyjádřit svůj názor), žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád, ale mají právo vyjádřit své připomínky prostřednictvím školské rady či zástupců jednotlivých tříd Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Hodnocení pěti stupni, ale důležitá je zpětná vazba (cíl – formativní hodnocení převažuje nad sumativním)

9 Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v
prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě Vyjádření úcty, důvěry a snášenlivosti, účasti a empatie, otevřenosti v komunikaci, vůli ve spolupráci a ochoty pomoci druhému Spolupráce s Jedličkovým ústavem – seznámení a pomoc handicapovaným Vztah k životnímu prostředí – projekty environmentální výchovy (biologie, zeměpis, výchova ke zdraví) Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný Psycholožka, třídní učitel, výchovná poradkyně a vedení školy se vždy snaží citlivě řešit problematické případy u žáků V rámci výchovy ke zdraví jsou do příslušných ročníků pravidelně zařazovány besedy a přednášky týkající se sexuální výchovy, drogové problematiky a návyku kouření Druhý ročník osmiletého studia – žáci v rámci svých zdravotních a finančních možností absolvují lyžařský výcvikový kurz, během něhož jsou seznamováni se zásadami první pomoci a nebezpečím na horách

10 Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám
a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi Poznávací zájezdy – seznámení žáků s kulturami jiných zemí (výměnné zájezdy do Španělska, Mexika a pobytové zájezdy do Velké Británie) Výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Jsou podrobně rozpracovány v rámci charakteristik jednotlivých vyučovacích předmětů Učitelé motivují žáky k učení a vzdělávání, vedou je k samostatné práci s informacemi a poskytují žákům prostor k diskusi a vyjádření vlastních názorů Učí žáky nejen interpretovat přečtený text, ale zároveň formulovat své vlastní myšlenky a hledat argumenty k jejich vysvětlení

11 Základní škola, Táborská 421/45, Praha 4
Zahájení provozu ve škole bylo již v roce 1906 Škola má kapacitu 517 žáků Přibližně 30 učitelů a 6 vychovatelek školní družiny Od roku 1998 je nejen Fakultní školou Pedagogické fakulty UK, ale dlouhodobě spolupracuje i s dalšími fakultami Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola porozumění“ Škola má akreditovány kurzy pro DVPP, řada učitelů je lektory a také publikuje

12 Zřizuje Centrum volného času ARCUS, realizuje projekt komunitních programů PŮDA (zejména DVU a kulturní programy) Partnerem školy je Občanské sdružení ARCUS Praha 4 – ve spolupráci s ním škola zřizuje Dětský klub ARCUS Spoluorganizuje různé druhy víkendových a prázdninových aktivit, je nositelem celé řady grantů podporujících minimalizaci asociálního jednání dětí školy i regionu Na škole je integrováno cca % žáků především s SPU Cca 5 % žáků je cizí národnosti V roce 2001 byla zařazena mezi „Školy podporující zdraví“ – program SZÚ (škola se řídí kurikulem doporučeným SZÚ) Projekt Škola podporující zdraví považuje zdraví za podmínku umožňující udržitelnost hodnotného života

13

14 Charakteristika ŠVP „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“ - program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby Umožňuje efektivní profesionální a promyšlenou práci učitele, který ve své práci využívá metody konstruktivistické pedagogiky Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje možnosti Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život Motto: „... a aby chodily děti do školy rády a dobře je připravila pro život ...“

15 Charakteristiky oblastí Školního vzdělávacího programu ZV „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“ z pohledu tvorby ŠVP má odlišné členění oblastí proti RVP ZV Charakteristiky oblastí odpovídají následujícímu členění – JAZYK - Jazyk a jazyková komunikace MATEMATIKA - Matematika a její aplikace INFORMATIKA - Informační a komunikační technologie SPOLEČNOST - Člověk a společnost (Člověk a jeho svět) PŘÍRODA - Člověk a příroda (Člověk a jeho svět) UMĚNÍ - Umění a kultura ZDRAVÍ - Člověk a zdraví (Člověk a jeho svět) SVĚT PRÁCE - Člověk a svět práce

16 Základní body programu
Vytvářet pohodové školní prostředí – porozumět lidské osobnosti Příznivé klima – žáci, učitelé i rodiče jsou si partnery Demokratické principy, liberální prostředí – společný respekt a vzájemné plány partnerů Partneři si k sobě najdou cestu i ve volném čase (např. : Den školy, vítání prvňáčků, Mikulášský den nebo Svatováclavský dětský den) Zdravě učit – porozumět potřebě vzdělávat se Stanovení cílů výchovně - vzdělávacího programu školy, ale také co nejaktivnější zapojení žáků do procesu učení Vybavit žáky klíčovými kompetencemi – schopnostmi – k učení a k řešení problémů, kompetencemi komunikativními, sociálními a personálními, kompetencemi občanskými a pracovními Hlavním posláním školy je vzdělávat s porozuměním Důležité je však vzdělávat v souvislostech, nikoliv v odtržených pojmech

17 Vychovávat lidskou osobnost – porozumět jí
Respekt k jedinečnosti jednotlivce Osobnost učitele a žáka na sebe vzájemně působí Odbornost oborů a průřezová témata školního vzdělávacího programu - osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova, environmentální i mediální výchova harmonicky formují žákovu osobnost a zároveň nám umožňují lépe jí porozumět Integrovat – porozumět inkluzivnímu vzdělávání Integrační program školy je postaven na odborné zdatnosti všech vyučujících, na spolupráci s psychologem školy, speciálními pedagogy a rodiči Spolupráce tř. učitelů, školní psycholožky a spec. pedagogů s žáky a rodiči Odstraňování handicapů žáků (řečové vady a SPU) zejména formou speciálních cvičení a náprav Respektování individuálních potřeb dětí, vzájemná tolerance a schopnost spolupracovat Boření bariér a umožnění optimálního rozvoje dítěte, které současně odstraňují jeho individuální znevýhodnění

18 Vytvářet informační prostředí – porozumět práci s informacemi
Co nejefektivnější práce s informacemi a vytváření informačního prostředí Od první třídy jsou děti vedeny k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují si komunikační dovednosti, pracují s daty a učí se je zpracovávat Všichni žáci mohou využívat učebny výpočetní techniky a počítače ve třídách k procvičování získaných znalostí, rozvoji schopností a dovedností v práci s počítačem Sportovat a pořádat ozdravné pobyty – porozumět tomu, že učit se nemusíme jen ve škole Program alternativních sportů a ozdravných pobytů – ozdravné pobyty, školy v přírodě, týdny sportu a turistiky apod. (učitel= kamarád) Ozdravný význam pro děti, ale také vliv při vytváření dobrých vztahů mezi dětmi ve třídě a mezi jednotlivými třídami Klasickou TV mohou doplňovat např. kurzy plavání, bruslení nebo letní či zimní týden sportů Výuka TV je zařazena do oblasti Člověk a zdraví kam také v ŠVP „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“ patří nepovinný předmět Zdravotní tělesná výchova

19 Mít partnery v zahraničí – porozumět tomu, že jsme součástí Evropy
Výuka cizích jazyků je ve škole doplněna o kontakty s dalšími školami v Evropě i jinde ve světě Úzká spolupráce s německými školami (výměnné návštěvy, semináře atd.) Výuka cizích jazyků začíná ve 3. třídě, druhý jazyk v 6. třídě spolupráci s neziskovými organizacemi a grantovými agenturami (Sokrates) Rozvíjet samosprávnou demokracii – porozumět svému místu mezi lidmi V rovině dospělých i žáků Partner školy – Občanské sdružení ARCUS Supervizi nad činností má Rada školy (Školská rada) Školský žákovský parlament – vnitřně členěn, podílí se na dění ve škole Pravidelné pondělní nebo páteční třídnické hodiny Spojují věkové skupiny, aby starší předali své dovednosti těm mladším Školu navštěvují žáci různých národností – důraz na multikulturní výchovu Žáci jsou též schopni sami nacvičit divadlo a hudební výstupy pro ostatní žáky školy

20 Mít preventivní program – porozumět nebezpečí, které na nás číhá
Minimální preventivní program – spolupráce s odborníky na organizaci seminářů, systematická spolupráce koordinátora, výchovného poradce, psychologa, vedení školy zejména s třídními učiteli, ale i široká nabídka programů pro volný čas Dětský klub ARCUS – vyplnění volného času pro děti, které nemají odpoledne co dělat (hry, hudba, výlety, pomoc s DÚ, při učení) Pro žáky školy je denně odpoledne přístupná školní knihovna, učebna výpočetní techniky a školní hříště Komunikovat s veřejností – porozumět partnerství Významné oblasti - „public relations“, komunikace s veřejností - zejména rodičovská a publikační činnost a lektorská činnost pracovníků školy Pravidelné konzultace, třídní schůzky, společné akce, semináře pro rodiče a Školní noviny, letáky a ankety, školní kalendáře a další materiály Soutěže, olympiády, zápasy, dobré výsledky v testování Kalibro a PISA Účast na akci (srpen 2002 – červen 2003) kdy se žáci a pracovníci školy stali vyhlašovateli charitativní a vzdělávací akce - putovní výstavy fotografií z podvodní 2002 – „Kuš, vodo!“

21 Podpora dalšího vzdělávání všech pracovníků školy
Vytvářet podmínky pro další vzdělávání – porozumět potřebě celoživotně se vzdělávat Podpora dalšího vzdělávání všech pracovníků školy V současné době učitelé studují doplňkové nebo rozšiřující pedagogické studium, účastní se seminářů ve svém oboru apod. Škola sama pořádá semináře pro své učitele a organizuje semináře a setkání pro pedagogy z jiných škol Úzká spolupráce s pedagogickými fakultami Ověřování tvorby a realizace Školního vzdělávacího programu Spolupráce s odborníky a neziskovými sdruženími nabízejícími DVPP Škola má akreditovány vzdělávací kurzy, čímž se stala střediskem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

22 Základní škola a střední škola waldorfská,
Křejpského 1501, Praha 4 Dříve Svobodná speciální škola Jana Amose Komenského, má dvě součásti – desetiletou základní školu praktickou a dvouletou střední praktickou školu Nabízí tak možnost uceleného dvanáctiletého vzdělávání podle principů waldorfské pedagogiky Kapacita základní školy je 108 žáků, celková kapacita školy (základní a střední) je 142 žáků Škola má společné třídy pro žáky s poruchami učení a následně chování, s rozumovým nadáním od pásma průměru až po lehké mentální postižení, dále pro žáky se zdravotním oslabením (epilepsie, dieta, alergie apod.) či nedostatečně rozvinutou sociální inteligencí Počet žáků ve třídě je omezen na maximální počet dvanácti dětí, což umožňuje individuální přístup ke každému z nich

23 Pedagogický sbor má 25 členů
Většina učitelů absolvovala specializační vzdělávání ve waldorfské pedagogice a dlouhodobý kurz léčebné pedagogiky Ve škole působí dva výchovní poradci. Jeden pro nižší ročníky, druhý pro vyšší ročníky a pro kariérní poradenství. Každé dítě je přijímáno na základě diagnostiky z PPP nebo SPC Široká spolupráce s neziskovými organizacemi a potenciálními budoucími zaměstnavateli žáků. Nejvýraznější spolupráce – Nadace rodičů a přátel školy JAK, Občanské sdružení Tymyján Textilní dílna Gawain, Chráněné dílny Ignis a Eliáš Mezinárodní spolupráce – holandská Tobias School v Zeistu, (návštěvy a hospitace učitelů a žáků) Zahraniční pomoc lektorů z Holandska a Švýcarska při zajišťování tříletého léčebně pedagogického kurzu, který škola pořádá pro všechny zájemce v ČR

24 Charakteristika ŠVP Prací učitele musí být vědomá, celistvá podpora dítěte, jeho rozvíjející se osobnosti v její celistvosti a všestrannosti Ve waldorfské škole jsou stejně důležité předměty kladoucí důraz na intelekt, jako aktivity umělecké a praktické Dítě je tak skutečně rozvíjeno harmonicky, ve všech složkách své osobnosti: myšlení, citu i vůli Východiskem waldorfské pedagogiky je specifický pohled na potřeby rozvoje tělesné, duševní a duchovní stránky dítěte a mladého člověka, jehož základy položil na počátku 20.století pedagog Rudolf Steiner Podporována je tvořivost, aktivita a iniciativa, spolupráce, rozvoj sociálních vztahů, rovněž je kladen důraz na výchovu k občanství, uplatňování lidských práv a svobod, toleranci a na všelidské etické hodnoty

25 Pojetí žáka ve waldorfské pedagogice
Ve vývoji dítěte jsou výrazné dva mezníky – proměna odehrávající se kolem 6.-7.roku života (školní zralost), a potom období mezi dvanáctým a čtrnáctým rokem (puberta) Waldorfská pedagogika rozlišuje tři základní dětská vývojová období, které lze charakterizovat prostřednictvím rozdílných specifických pedagogických cílů a úkolů, obsahů a metod, trvajících přibližně sedm let Docházka do základní školy zahrnuje období 2.sedmiletí, a částečně přesahuje do 3.sedmiletí

26 Formální odlišnosti waldorfského vyučování
Epochy – Výuka hlavních předmětů probíhá ve vyučovacích blocích, kdy jednomu z hlavních předmětů je věnováno úvodní ranní dvouhodinové vyučování každý den po dobu dvou až čtyř týdnů, žáci se tak soustředí na jedno téma, prožijí ho a zpracují do hloubky Ostatní předměty (nauky, výchovy, jazyky) se vyučují v obvyklých 45 minutových vyučovacích hodinách Rytmus – především epochy jsou členěny na tři části – rytmickou (písně, říkadla a pohyb), vyučovací (učební látka) a vyprávěcí (tematické vyprávění na konci epochy, zklidnění třídy) Slovní hodnocení – lépe může postihnout probíhající vývoj dítěte Učebnice, učební osnovy – výběr z širokého okruhu materiálů, který je na základě osnov v kompetenci učitele, poznatky žáci pod vedením učitele zpracovávají podrobně do sešitů, které se stávají jejich učebním materiálem Cíl – aby učební látka byla prožita, uchopena a pochopena všemi smysly, aby se na jejím zpracování podílelo myšlení, cítění i vůle

27 Cíle školního vzdělávacího programu
Toto pojetí vychází ze vzdělávacích koncepcí zahraničních waldorfských škol a bylo na základě ověřování přizpůsobeno potřebám žáků i společenskému prostředí Škola si klade za svůj obecný cíl: připravit dítě se speciálními vzdělávacími potřebami pro co nejsamostatnější budoucí život Pro tento obecný cíl pomáhá žákům harmonizovat jejich osobnost, vyrovnávat jejich problémy, dosáhnout, rozvíjet a upevňovat následující dovednosti, schopnosti, návyky a znalosti (klíčové kompetence) Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení Podněcovat svobodnou vůli k učení, zvídavost, obsah vyučování prožít, pak ho zpracovávat, vybírat ho vždy jako nauku o životě Nepoužívat pouze učebnice, ale využívat veškeré možné zdroje informací k probíraným tématům, „aktivní“ učební pomůcky Integrovat do vyučování témata aktuální současnosti

28 Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování
a ke schopnosti řešit problémy Nepřebírat hotová dogmata, ale samostatně pozorovat a experimentovat, popisovat, porovnávat, kriticky posuzovat Praktickou činností se učit tvořivosti, úsudku, řešení problémů a překonávání překážek, uvádět věci a znalosti do souvislostí Volit vhodné způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, osvědčené způsoby umět aplikovat Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci Formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu Posoudit adekvátnost vlastního projevu, naslouchat jiným a porozumět jim Respektovat jiný názor Obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumentací

29 Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a
úspěchy vlastní i druhých Učit se od druhých Umět se podělit o své zkušenosti, být druhým ku pomoci Spolupracovat ve skupině, podílet se na vytváření pravidel společné práce a na utváření příjemné atmosféry Nepodporovat soutěživost vedoucí k egoismu, výkon a soutěž pojmout jen jako soutěž se sebou samým Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti Objevovat své schopnosti a radovat se z nich Mít zdravě sebevědomé vystupování, pozitivní představu o sobě Umět si udělat názor na základě vlastního úsudku, mít zdravě kritický postoj k médiím Učit se schopnosti hodnotit objektivně výsledky vlastního působení i činnosti jiných

30 Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v
prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě Vnímat a uznávat především vnitřní lidské a světové hodnoty proti materialismu Chránit životní prostředí i kulturních a společenské hodnoty Vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení a názory Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný Vážit si svého i cizího zdraví a vnímat je jako dar, učit se ochraňovat své vlastní zdraví i zdraví ostatních Používat bezpečně nástroje a vybavení, dodržovat pravidla a povinnosti a rozhodovat se zodpovědně s ohledem na zdraví své i zdraví jiných Dle možností poskytnout pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Využívat znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje i přípravy na budoucnost

31 Poradenské služby ve škole
Dva výchovní poradci, metodik prevence patologických jevů, vedení školy a třídní učitelé Poradenství se zaměřuje především na: vedení přijímacího pohovoru s rodiči poradenství při školní neúspěšnosti poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi kariérové poradenství, pomoc s volbou dalšího vzdělávání

32 Léčebná pedagogika, terapie
Pro vytipované žáky jsou ve škole určeny individuální nebo skupinové terapie, které mají pomoci řešit aktuální nebo chronický problém žáka Terapie výtvarná, hudební nebo pohybová Probíhají vždy ve 4 – 6 týdenních cyklech Do výuky v nižších třídách je zařazována společná logopedie, na kterou navazuje podle potřeby dále logopedie individuální Od 4. do 6. třídy je součástí pohybových aktivit hipoterapie na huculských koních Terapie je vedena terapeuty v Toulcově dvoře, kam učitelé jednou týdně s dětmi dochází

33 Roškopov Objekt v Roškopově u Staré Paky
Důležitá součást výchovně vzdělávací koncepce Dva domy s malým hospodářstvím Realizace některých výukových epoch a témat (př. zrno a chléb, botanika, mineralogie, astronomie, ekologie) a část praxí (domácí a farmářské práce, kovářství a kovotepectví, košíkářství, práce s vlnou) Žáci se podle věku a možností podílejí na celém chodu hospodářství Rozvoj schopnosti dětí a mladých lidí pracovat, spolupracovat, postarat se o sebe, o druhé, chovat se šetrně k životnímu prostředí Mladší žáci se učí od starších, starší se učí toleranci a odpovědnosti

34 Spolupráce s rodiči Mnohem užší spolupráce a komunikace s rodinou žáka, než je dosud obvyklé Pomoc rodičů při zajišťování některých aktivit školy Spolupráce probíhá na několika úrovních: Třídních schůzkách vždy po 4-6 týdnech Osobní konzultace rodiče s učitelem Výrazná pomoc rodičů při přípravách a zajištění průběhů různých akcí školy (slavnosti, jarmarky, olympiáda waldorfských škol apod.) Při škole funguje Nadace rodičů a přátel školy, která práci školy výrazně napomáhá

35 Přijímání žáků, okruh přijímaných žáků
Kolegium učitelů Všichni učitelé tvoří tzv. kolegium, které se schází na týdenních schůzích (konferencích) – problematika života školy Pedagogická část konference – výchovné a vyučovací aktuality Společný pohovor o dítěti – pedagogický rozbor osobnosti dítěte s cílem vybrat pro ně co nejúčinnější cestu k řešení jeho problémů, výběr metod výuky, terapií nebo doporučení pro rodiče Přijímání žáků, okruh přijímaných žáků Žáci jsou do prvního ročníku přijímáni svým budoucím třídním učitelem (ve spolupráci s ředitelem školy) Pokud nastupuje dítě do školy během dalších školních let, prochází nejdříve tzv. diagnostickým pobytem v délce 2 – 6 měsíců – možno posoudit schopnosti dítěte, poskytnout rodičům prostor pro důkladné seznámení se s chodem školy a jejími cíli

36 Zdroje http://www.gybu.cz/prijimacky/svp.pdf


Stáhnout ppt "Analýza vybraných Školních vzdělávacích programů"

Podobné prezentace


Reklamy Google