Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Typický osobní po č íta č m ůž eme rozd ě lit na t ř i č ásti:  Po č íta č ová sk ř í ň  Monitor  Další vstupn ě -výstupní za ř ízení (klávesnice,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Typický osobní po č íta č m ůž eme rozd ě lit na t ř i č ásti:  Po č íta č ová sk ř í ň  Monitor  Další vstupn ě -výstupní za ř ízení (klávesnice,"— Transkript prezentace:

1

2  Typický osobní po č íta č m ůž eme rozd ě lit na t ř i č ásti:  Po č íta č ová sk ř í ň  Monitor  Další vstupn ě -výstupní za ř ízení (klávesnice, myš,…)

3  Základní výstupní za ř ízení, které slou ž í k zobrazování textových a grafických informací  Nej č ast ě ji bývá s po č íta č em propojen p ř es grafickou kartu  Typy monitor ů :  CRT  LCD  Plazmová obrazovka  OLED, SED, atp.

4  Dva typy po č íta č ové sk ř ín ě :  Desktop  Tower  Č ásti po č íta č ové sk ř ín ě :  Základní deska  Procesor  Harddisk  Opera č ní pam ěť (RAM)  Pasivní a aktivní chladi č e  Sb ě rnice  Zdroj  DVD nebo CD mechanika (DVD-ROM, CD-ROM)  Na sb ě rnicích jsou napojeny karty (grafická, zvuková, sí ť ová,…)

5  Základní hardware v ě tšiny po č íta čů  Propojuje jednotlivé sou č ástky po č íta č e v celek  V dnešní dob ě u ž p ř ímo na desce jsou p ř ipojeny n ě která za ř ízení po č íta č e, která se d ř ív museli zapojovat zvláš ť  Nap ř. procesor, opera č ní pam ěť (RAM)  Na zadní stranu základní desky m ůž eme napojit další p ř ístroje, jako je myš, klávesnice, reproduktory a další

6  Základní sou č ástka po č íta č e  Vykonává strojový kód spušt ě ného po č íta č e  První procesory se skládali z mnoha obvod ů a zabírali i n ě kolik sk ř íní  V 70. letech 20. století za č ala miniaturizace a vznikl mikroprocesor

7  Slou ž í k uchování v ě tšího mno ž ství dat pomocí magnetické indukce  P ř edch ů dci byli magnetická páska a disketa  V sou č asnosti u ž jsou i externí HDD  Velikost:  Nej č ast ě ji v dnešní dob ě bývá nejmén ě 320GB  500GB, 640GB, 1TB, 2TB, ale i 160GB, nebo dnes ji ž tém ěř nevyu ž ívaných 80GB

8  Typ pam ě ti která umo žň uje p ř ístup k jakékoliv č ásti v konstantním č ase, bez ohledu na její fyzické umíst ě ní  V dnešní dob ě se pod pojmem RAM zobrazuje v PC druh pam ě ti, která je vymazána hned po vypnutí napájení, ale ve skute č nosti zahrnuje i pam ě ti do kterých se b ěž n ě nezapisuje (ROM, atp.)  Kvalitu opera č ní pam ě ti ur č uje rychlost, s jakou doká ž e najít a zobrazit data

9  Karty jsou p ř ipojeny nej č ast ě ji v portech základní desky  Jsou to rozši ř ující za ř ízení, která se ale nachází tém ěř ve všech PC  Druhy karet:  Grafická, Zvuková, Sí ť ová,

10  Stará se o zobrazení obrazu na monitoru  Nej č ast ě ji integrována na hlavní desce  Zde je vyu ž ívám pasivní vzduchový chladi č

11  Slou ž í jako vstup a výstup pro zvukový signál  V ě tšina zvukových karet má č ip, který p ř evede digitální zvuk na analogový  Tento zvuk je pak p ř eveden na výstup zvukové karty

12  Slou ž í k vzájemné komunikaci mezi více po č íta č i v jedné síti a také k p ř ipojení na internet

13  Klávesnice  Myš  Web-kamera  Tiskárna  Scanner  Sluchátka  Reproduktory

14  Vstupní za ř ízení  Nej č ast ě ji pou ž ívaná je alfanumerická klávesnice  Klávesnice má č ást písmennou a č ást numerickou

15  Polohovací za ř ízení  Typy:  Kuli č ková  Optická  Laserová


Stáhnout ppt " Typický osobní po č íta č m ůž eme rozd ě lit na t ř i č ásti:  Po č íta č ová sk ř í ň  Monitor  Další vstupn ě -výstupní za ř ízení (klávesnice,"

Podobné prezentace


Reklamy Google