Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XI. Celostátní finanční konference „Majetek jako základ fungování měst a obcí“ Oceňování majetku – vybrané aspekty ve vztahu k obcím a městům Ing. Vlasta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XI. Celostátní finanční konference „Majetek jako základ fungování měst a obcí“ Oceňování majetku – vybrané aspekty ve vztahu k obcím a městům Ing. Vlasta."— Transkript prezentace:

1 XI. Celostátní finanční konference „Majetek jako základ fungování měst a obcí“ Oceňování majetku – vybrané aspekty ve vztahu k obcím a městům Ing. Vlasta Scholzová listopad 2008

2 2 Ceny a oceňování Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění p.p.

3 3 Ceny a oceňování Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění p.p.

4 4 Ceny a oceňování Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění p.p.

5 5 Cena je peněžní částka Sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 – 13 zákona o cenách Zjištěná podle zvláštního předpisu (zákon o oceňování majetku) k jiným účelům než k prodeji

6 6 Cena sjednaná (§ 2 zákona o cenách) Cena se sjednává za zboží vymezené názvem, jednotkou množství a kvalitativními a dodacími nebo jinými podmínkami sjednanými dohodou stran, popřípadě číselným kódem příslušné jednotné klasifikace, pokud tak stanoví zvláštní předpis. Podle určených podmínek mohou být součástí ceny zcela nebo z části náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží, zisk, příslušná daň a clo.

7 7 Dohoda o ceně je dohoda o výši ceny nebo o způsobu, jakým bude cena vytvořena za podmínky, že tento způsob cenu dostatečně určuje. Dohoda o ceně vznikne také tím, že kupující zaplatí bezprostředně před převzetím nebo po převzetí zboží cenu ve výši požadované prodávajícím.

8 8 Ceny regulované (§ 3 zákona o cenách) Regulací cen se rozumí stanovení nebo přímé usměrňování výše cen cenovými orgány a místními orgány. Cena maximální Cena pevná Cena minimální

9 9 Cena obvyklá (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, § 2) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.

10 10 Cena obvyklá Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.

11 11 Cena obvyklá Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.

12 12 Jiný způsob oceňování Jiným způsobem oceňování stanoveným tímto zákonem: a) nákladový způsob, b) výnosový způsob, c) porovnávací způsob, d) oceňování podle jmenovité hodnoty, e) oceňování podle účetní hodnoty, f) oceňování podle kurzové hodnoty, g) oceňování sjednanou cenou,

13 13 Obce a města (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 2) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem

14 14 Obce a města (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 7) Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

15 15 Majetek státu (Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích § 12/4) (4) Při úplatném nabývání majetku lze cenu sjednat 16) pouze do výše rovnající se ocenění tohoto majetku podle zvláštního právního předpisu. 17) Ve veřejném zájmu může Ministerstvo financí dát předchozí souhlas ke sjednání ceny vyšší. To platí obdobně, je-li majetek nabýván v dražbě 17a).

16 16 Majetek státu (Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích § 12/4) (1) Při úplatném převodu věci se cena sjednává 16) nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 35) Zásady postupu při zjišťování zájemců o koupi, nepůjde-li o přímý prodej vybrané osobě, upraví prováděcí právní předpis.

17 17 Vyvlastňování (zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, § 4) Vyvlastnění lze provést jen v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem. Veřejný zájem na vyvlastnění musí být prokázán ve vyvlastňovacím řízení.

18 18 Vyvlastňování (zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, § 10) za vyvlastnění náleží vyvlastňovanému náhrada a) ve výši obvyklé ceny 7) pozemku nebo stavby, včetně všech jejích součástí a příslušenství, došlo-li k odnětí vlastnického práva k nim, nebo

19 19 Vyvlastňování (zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, § 10) b) ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu 8), došlo-li k omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě zřízením věcného břemene nebo došlo-li k odnětí nebo omezení práva odpovídajícího věcnému břemenu.

20 20 Vyvlastňování (zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, § 10) 2) Kromě náhrad uvedených v odstavci 1 náleží vyvlastňovanému též náhrada stěhovacích nákladů, nákladů spojených se změnou místa podnikání a dalších obdobných nákladů, které vyvlastňovaný účelně vynaloží následkem a v souvislosti s vyvlastněním.

21 21 Vyvlastňování (zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, § 10) (3) Náhrady podle odstavců 1 a 2 se stanoví takovým způsobem a v takové výši, aby odpovídaly majetkové újmě, která se u vyvlastňovaného projeví v důsledku vyvlastnění. V případě, že obvyklá cena podle odstavce 1 písm. a) by byla nižší než cena zjištěná podle cenového předpisu, náleží vyvlastňovanému náhrada ve výši ceny zjištěné.

22 22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "XI. Celostátní finanční konference „Majetek jako základ fungování měst a obcí“ Oceňování majetku – vybrané aspekty ve vztahu k obcím a městům Ing. Vlasta."

Podobné prezentace


Reklamy Google