Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10. přednáška Odchylky tvaru, polohy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10. přednáška Odchylky tvaru, polohy"— Transkript prezentace:

1 10. přednáška Odchylky tvaru, polohy
Metrologie 10. přednáška Odchylky tvaru, polohy

2 ODCHYLKY TVARU Odchylka tvaru je hodnota vychýleni skutečného profilu součásti od jeho jmenovitého profilu. Je stanovena z maximálních vzdáleností hodnoceného prvku od obalovaných prvků.

3 Odchylka přímosti EFL Obvykle se zjišťuje na dlouhých úzkých plochách.
Je to největší naměřená vzdálenost skutečné přímky od obalové přímky.

4 Kontrola odchylek přímosti
Kontrola vlasovým pravítkem Metoda vhodný pro podmínky v dílnách. Odchylka se určuje průsvitem. Měření pomoci přímé desky a úchylkoměru Metoda vhodná pro krátké délky. Číselníkovým úchylkoměrem zjišťujeme při posouvání podél měřené plochy odchylku přímosti jako podíl největší vzdálenosti měřené plochy od základny a výšky podložek

5 Kontrola odchylek přímosti
Měření optickou metodou záměrným dalekohledem a záměrným křížem Záměrný dalekohled je upnut na tuhém stojanu a nastaven tak, aby jeho optická osa byla přibližně rovnoběžná n´měřeným povrchem. Záměrným terčem se posunuje po měřené ploše a výškové rozdíly od optické osy se odečtou v dalekoledu. Měření na třísouřadnicovém měřicím stroji Umožňuje měření výškových souřadnic. Využívá se trajektorie přímočarého pohybu.

6 Odchylka rovinnosti EFE
Je to největší vzdálenost skutečné roviny od obalové roviny. Vzhledem k tomu, že určení odchylek rovinnosti je technicky i časově náročné, předepisují se někdy (po dohodě) odchylky přímosti v podélném, příčném a úhlopříčném směru.

7 Kontrola odchylek rovinnosti
Kontrola příměrnou deskou na barvu Je vhodná pro dílenské podmínky. Na příměrnou desku se nanese tenká vrstva speciální barvy, položí se na kontrolovanou plochy a posuvnými a krouživými pohyby se barva rozetře po celé ploše. Podle velikosti zabarvených ploch se posuzuje rovinnost. Dají se rozlišit rovinnosti 0,01 až 0,02 mm. Kontrola s využitím interference světla Kontrola se provádí pomoci planparalelní destičky. Mezi měřenou plochou a planparalelní destičku vznikne vzdušný klín. Na ploše se objeví interferenční proužky, podle nichž posuzujeme kontrolovanou plochu

8 Kontrola odchylek rovinnosti
Kontrola na souřadnicovém měřicím stroji Měření je možné provádět od obalové roviny, kterou sejmeme vhodným počtem bodů a matematicky vyrovnáme do souřadnicového systému měřené roviny. Výsledkem je matematický model reliéfu kontrolované plochy.

9 Odchylka kruhovitosti EFK
Je to největší naměřená vzdálenost profilu od obalové kružnice

10 Kontrola odchylek kruhovitosti
Měření změn poloměru – metoda absolutní Měří se na speciálních měřicích přístrojích s točivým vřetenem nebo otočným stolem. Je nutné provést dokonalé středění součásti. Výsledkem je grafický záznam průběhu profilu kruhovitosti nebo jeho číselné vyhodnocení

11 Kontrola odchylek kruhovitosti
Metoda relativní (dvoubodová, tříbodová, n-bodová) Výhodou je všeobecná dostupnost a množnost uplatnění počítačů. U těchto metod se rozlišují opěrné body a body snímané a – dvoubodová metoda, b – tříbodová metoda symetrická, c – tříbodová metoda nesymetrická

12 Odchylka válcovitosti
Je to největší naměřená vzdálenost mezi skutečným válce a válcem obalovým. Tato odchylka zahrnuje: Odchylku kruhovitosti v příčných řezech. Odchylku přímosti povrchových přímek v podélných řezech. Odchylku rovnoběžnosti povrchových přímek s osou obalového válce. Typické tvary odchylek válcovitosti Odchylka válcovitosti

13 Měření odchylek válcovitosti
Měření je možné provádět na souřadnicových měřicích strojích nebo přístrojích na měření odchylek tvaru. Je možné využívat měřicí prismata. V zásadě by měla být použita metoda klece Strategie měření odchylky válcovitosti A metoda bodová, b – metoda tvořících přímek, c – metoda příčných řezů, d – metoda klece

14 ODCHYLKY POLOHY Při vyhodnocování odchylek polohy má velký význam jednotná interpretace základen, které určují geometrický souřadnicový systém na součásti, v němž je stanovena kótami nebo jen zobrazením jmenovitá poloha hodnoceného prvku. Tyto body můžou být: skutečné roviny, přímky, body.

15 Odchylka rovnoběžnosti EPA
Odchylky rovnoběžnosti se může týkat: dvou rovin, přímky a roviny, dvou přímek v rovině, dvou přímek v prostoru. Odchylky rovnoběžnosti dvou rovin. Je to rozdíl největší a nejmenší vzdálenosti mezi rovinami v rozsahu vztažného úseku.

16 Měření odchylky rovnoběžnosti pomoci délkového měřidla
Součást se položí základní plochou na porovnávací rovinu. Na kontrolovanou plochu se položí planparalelní deska. Číselníkovým úchylkoměrem ve stojánku se na desce měří potřebný počet bodů a na základě naměřených hodnot se vypočte odchylka

17 Odchylka rovnoběžnosti osy s rovinou
Je to rozdíl největší a nejmenší vzdálenosti mezi osou a rovinou

18 Měření odchylky rovnoběžnosti osy s rovinou
Měřená součást se položí základnou na příměrnou desku. Kontrolovaná přímka se ztělesní válcovým trnem. Pomocí číselníkového úchylkoměru se sejmou na obou koncích body.

19 Odchylka souososti EPC
Rozlišujeme: Odchylku souososti od osy základní plochy – největší vzdálenost mezi osou uvažované rotační plochy a osou základní plochy na délce vztažného úseku. Odchylku souososti od společné osy – největší vzdálenost mezi osou uvažované rotační plochy a osou základní plochy na délce vztažného úseku.

20 Měření odchylky souososti
kolimátorem s dalekohledem Před objektiv kolimátoru je umístěna značka Z s vyrytou milimetrovou křížovou stupnicí. Dalekohled je zaostřen na značku Z. Odchylky souososti je možné odečíst v zorném poli.

21 Odchylka souměrnosti EPP
Odchylka souměrnosti od základního prvku – největší vzdálenost mezi rovinou souměrnosti uvažovaného prvku a rovinou souměrnosti základního prvku. Odchylka souměrnosti ke společné rovině souměrnosti – největší vzdálenost mezi rovinou souměrnosti uvažovaného prvku a společnou rovinou souměrnosti dvou nebo více prvků.

22 Měření odchylek souměrnosti
Měření na třísouřadnicovém stroji Snímačem se sejme množství bodů a vyhodnotí se pomocí softwaru. Měření rotační součástí pomocí hrotového přístroje Je nutné zajistit rovnoběžnost os. Úchylkoměrem se změří výška plochy I, součást se otočí a změří se výška plochy II.

23 Další možné odchylky Odchylka kolmosti dvou rovin EPR
Odchylky házení ECR Odchylka axiálního házení ECA Odchylka házení v daném směru ECD Odchylka úplného radiálního házení ECTR Odchylka úplného axiálního házení ECTA

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "10. přednáška Odchylky tvaru, polohy"

Podobné prezentace


Reklamy Google