Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTIV zástupců ZO, OO a KKV ČSV, o. s. pro Zlínský kraj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTIV zástupců ZO, OO a KKV ČSV, o. s. pro Zlínský kraj"— Transkript prezentace:

1 AKTIV zástupců ZO, OO a KKV ČSV, o. s. pro Zlínský kraj
KD Bratřejov, Bratřejov 9.00 – 12.00 AKTIV zástupců ZO, OO a KKV ČSV, o. s. pro Zlínský kraj

2 zastoupen Vsetín, Uherské Hradiště, Zlín, místopředseda ČSV, o. s.
Garanti: Mgr. Václav Sciskala, místopředseda ČSV, o. s. Ing. Čestmír Gazda, člen PRV ČSV, o. s. Okresy: Kroměříž, zastoupen Vsetín, Uherské Hradiště, Zlín, AKTIV zástupců ZO, OO a KKV ČSV, o. s. pro Zlínský kraj

3 Všechny přítomné srdečně vítáme, zástupce okresů, základních organizací a zvláště milé hosty:
PRV ČSV. Mgr. Václav Sciskala místopředseda ČSV, o. s. RV ČSV Ing. Čestmír Gazda, člen PRV ČSV, o. s. SVS, Krajskou správu Krajský úřad AKTIV zástupců ZO, OO a KKV ČSV, o. s. pro Zlínský kraj

4 Program: Zahájení Aktuální problematika našeho spolku
Informace o poskytnuté národní dotaci v roce 2014 Administrace dotace 1.D. – CIS, stav v roce 2014, příprava pro rok 2015 Aktuální stav přípravy X. Sjezdu ČSV v roce 2015, stav na úrovni přípravy Stanov a organizační struktura ČSV dle návrhů členské základny Členské příspěvky na rok 2015 Problematika včelařství v kraji – zástupci KÚ Zdravotní problematika v kraji, veterinární předpisy, stav v MVP – zástupci SVS Diskuze Závěr AKTIV zástupců ZO, OO a KKV ČSV, o. s. pro Zlínský kraj

5 CIS Po vlně digitalizace v telefonování, v přenosu televizního signálu nebo v Katastru nemovitostí, nastává tato změna i ve včelařství Zadání člena a jeho údajů, zadání stanoviště a informace o něm, nastavení údajů o ZO Aktualizace v Centrální evidenci chovatelů Žadatel o dotaci vyplní „Žádost o dotaci“ a spolu s ní předloží ke kontrole vyplněnou kopii, kterou pak ZO hromadně zašle do Centrální evidence Do konce měsíce září má ZO čas na to, aby vložila data do CIS Na sekretariát zašle ZO „Sumární žádost o poskytnutí dotace“, „Jmenný seznam včelařů, žádajících o dotaci“ a bankovní spojení

6 Současná zdravotní problematika chovu včel a ČSV
Krajské aktivy 2014 Současná zdravotní problematika chovu včel a ČSV AKTIV zástupců ZO, OO a KKV ČSV, o. s

7 PRV ČSV - Dobrý zdravotní stav včelstev základní podmínka prosperity včelařství
Zdravotní situace dosud dobrá, díky organizované a systematické péči úloha ČSV Zajištění hromadných vyšetření - MVP a varoázu organizace prevence a léčby varoázy (HDL ), vzdělávání členů Semináře pro zdravotní referenty , učitele včelařství, prohlížitele včelstev Přednášky a kurzy pro řadové členy, OO ZO Úloha včelaře - správná péče a chov silných včel, dodržování protinákazových opatření

8 Priority PRV 2014 spolupráce se SVS podle uzavřené dohody
jednání s řediteli SVS a veterinárních odborů semináře zdravotních referentů vyhodnocování nákazové situace * návrh nové vyhlášky o zdraví včel * příprava Metodiky KZ 2015 * prosazení NOP MVP

9 Současná hlavní zdravotní rizika pro české včelařství
nákazy včel varroáza, virózy DWV mor včelího plodu nosematóza nenakažlivá onemocnění, otravy včel zátěže včelstev cizorodými látkami z prostředí

10 Mor včelího plodu - MVP Počet nových ohnisek MVP v prvním pololetí v ČR výrazně vzrostl Nepříznivý vývoj v krajích Zlínském , Severomoravském, Olomouckém, Středočeském a Jihočeském Signály od včelařů - dlouhá doba od vyšetření po jednání se SVS o NKS

11 Nová ohniska MVP v ČR 2014 podle krajů

12 Počet nových ohnisek MVP ČR v letech 2008 - 2014

13 Ohniska MVP v České republice

14 Účinnost opatření k tlumení MVP
Změna veterinárních předpisů, zvláště Vyhlášky MZe č. 299/2004 Sb. Novela č. 72/2013 Zásadní změna nastala v § 140, odst. 2), všechna včelstva v ohnisku nákazy se utrácí v případě, že na stanovišti byl MVP potvrzen nejméně u 15% z celkového počtu včelstev

15 Příčiny a náprava komplex příčin konkrétní případy vyhodnocovat
neznalost a včasné nerozpoznání příznaků nekontrolované přemísťování včelstev nedůsledná likvidace ohnisek nákazy nedostatečný monitoring nekázeň včelařů, spory ve starých úlech, prodeje problematická legislativa

16 Jak dál v boji s MVP? Není jednoduché řešení!
Prohloubit spolupráci se SVS na všech úrovních Pořádek v evidenci včelařů a včelařských stanovišt Zlepšit a urychlit diagnostiku podezření MVP, využití laických prohlížitelů Řešit spolu se SVS důslednou likvidaci ohnisek MVP Vzdělávání ZO, OO - zásady prevence šíření nákaz

17 Další nezbytná opatření
Prosadit racionální úpravy platné vyhlášky č.299/2004 Sb. Nová vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev, o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz včel Návrh SVS, diskuse včelařských spolků a institucí Návrh KZV v užší diskuzi ČSV V září jednání s včelařskými spolky Společný návrh včelařů na SVS do 30.9. Stručná charakteristika změn

18 Časté problémy Vyšetření, klinická prohlídka v OP
Po zjištění nového ohniska prohlížitelé Odběr vzorků měli v OP úředně OP 3 km. Pozorovací doba 6 měsíců Klinické pozorování včelstva, do 15 % a likvidace Přemístění vyšetření mimo okres Přihlédnout k chovatelské úrovni Evidence nových stanovišť

19 Varroáza Prevence varroázy
Celoroční systém boje proti varroáze - v ČR je dlouho zaveden a osvědčuje se Zásady tlumení varoázy shrnuty v brožuře „Celý rok proti varroáze“ vydalo VÚVč Dol 2014 Zásady správné chovatelské praxe Rok 2014 specifický, časný začátek jara, varování již ve Včelařství 3/2014 V některých oblastech situace vážná Podcenění jarního ošetření, letního monitoringu, chovatelských opatření, virózy, nosematóza

20 „Metodiky kontroly zdraví a nařízené profylaxe na rok 2015“
Laboratorní vyšetření včelstev na nosematózu u chovatelů matek ExM110 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) 1x ročně na stanovišti, v případě, že se jedná o včelstva k přemístění mimo území okresu na zimním stanovišti kočovných včelstev 1 x ročně před prodejem včelstev Komentář: Opatření by mělo zvýšit ochranu před zavlečením nákazy při přemísťování včelstev. Vyžaduje to velmi nepříznivý vývoj nákazové situace MVP v roce 2014.

21 Pravidla HDL Hromadná distribuce léčiv
tlak ÚSKVBL a SVS nezbytná pro zachování HDL základ pro prevence a léčby varroázy v ČR dotace na léčiva za dodržování povinností podle zákona je vždy odpovědný chovatel pravidla HDL pomoc ČSV včelařům

22 Doporučení ke spolupráci se SVS:
Prohlubovat spolupráci s inspektory KVS a jejich okresních inspektorátů zvát VI na porady zdravotních referentů nebo předsedů ZO, OO před zimními odběry měli, na jaře k seznámení s nákazovou situací a Metodikou KZ MZe 2015 žádat o informaci o aktuální nákazové situaci a nařízených případně připravovaných opatření SVS. připravit podle místních podmínek pokyny pro vyšetření směsných vzorků zimní měli na mor a varoázu 2015

23 Dotace 1.D. Předmětem dotace je včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno Žádá včelař chovající včely na území ČR prostřednictvím ZO ČSV, o. s. a následně prostřednictvím Českého svazu včelařů V příloze časopisu Včelařství č. 8/2014 nebo na stránkách nalezne žadatel formulář „Příloha k žádosti dotačního programu 1.D. – Podpora včelařství“, který vyplní a odevzdá nebo odešle nejpozději do 15. září 2014 na ZO ZO ČSV, o. s., vybere od jednotlivých žadatelů do 15. září 2014 „Přílohy k žádosti dotačního programu 1.D. – Podpora včelařství“. Na základě přijatých údajů vypracuje „Jmenný seznam včelařů žádajících o dotaci 1.D. v daném roce.“

24 Výplata dotace 1.D. ZO ČSV si pro výplatu dotace připraví „Seznam včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. pro daný rok“ a vyplní požadované údaje Žadatel potvrdí vlastnoručním podpisem v seznamu převzetí dotace Tento seznam se odesílá ke kontrole na OO ČSV, o. s., nejpozději do 30. listopadu daného roku Nevyplacené finanční prostředky, vrací ZO zpět na sekretariát RV ČSV spolu se „Seznamem nevyplacené – vrácené dotace 1.D. v daném roce za jednotlivé včelaře“ do

25 Nejčastější chyby v dotaci 1.D.
Při podání Sumární žádosti o poskytnutí dotace 1.D. a Jmenného seznamu včelařů žádajících o dotaci 1.D. od jednotlivých ZO ČSV, o.s., se nejčastěji vyskytují tyto nedostatky při ručním zpracování: v sumární žádosti a v seznamu je uveden rozdílný počet včelstev, na který ZO ČSV, o. s., žádá v seznamu nejsou vypočítané a vyplněné jednotlivé částky po 180,- Kč na jedno včelstvo není přiložena kopie o zřízení čísla účtu na ZO ČSV, o. s., nebo kopie výpisu z účtu ZO ČSV, o. s. nedodržení termínu odeslání sumární žádosti (příloha č.1.a.a.) a seznamu (příloha č.1.b.)

26 Některé OO ČSV, o.s., neprovádí kontrolu „Seznamů včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D.“, zaslaných od ZO ČSV, o.s., proto při následné kontrole na sekretariátu ČSV nacházíme mnoho nedostatků např.: ZO ČSV, o.s., při výplatě finančních prostředků nedokládají plné moce seznamy jsou podepsané stejnou rukou nebo podpis chybí úplně na seznamu jsou uvedeny jiné částky než je dotace, protože z prostředků určených na jedno včelstvo od MZe ČR, strhávají poplatky a členské příspěvky, což je nepřípustné chyby vznikají i při zasílání dotace poštovní poukázkou nebo na číslo účtu jednotlivým včelařům, kde také strhávají poštovné a čl. příspěvky a kopii poštovních poukázek nebo převodních příkazů nepřikládají k seznamu s vyúčtování (proto netušíme, zda dotace byla v plné výši vyplacena) některé seznamy zasílají v kopii, kterou si ZO ČSV, o.s., má ponechat a sekretariát ČSV, o.s., má mít originál některé ZO ČSV, o.s., které nevyplatí dotaci zasílají nevyplacenou dotaci opožděně nebo na špatné číslo účtu

27 EU Dotace 197/2005 Sb. Technická pomoc – dotace na vzdělávací činnosti, pořízení nového zařízení pro včelaře, pořízení nových nástavkových úlů pro začínající včelaře Boj proti varroáze – dotace na pořízení léčiv a na aerosolové ošetření včelstev Racionalizace kočování včelstev – dotace na pořízení nového zařízení pro kočující včelaře Rozbory medu – dotace na úhradu nákladů na rozbory medu Obnova včelstev – dotace pro chovatele včelích matek

28 nedoloženo (mimo storna)
Dotace EU 2014 Souhrnný přehled podle nařízení Komise (ES) č.917/2004 a nařízení vlády č. 197/2005 Sb. v platném znění Český svaz včelařů, o. s. DOLOŽENÍ ve 100% Dotace počet požadavků Celkem požadavky Celkem faktury s DPH Celkem faktury bez DPH storno požadavků nedoloženo (mimo storna) 01 - Technická pomoc 2969 37 150 02 - Racionalizace kočování včelstev 100 2 13 03 - Boj proti varroáze 116 5 04 - Obnova včelstev 90 0 Kč 4 8 05 - Rozbory medu 15 1 10 Celkem 3290 44 186

29 EU Dotace - chyby které se opakují
Uplatňování pouze části formuláře požadavku - každý požadavek je dvojlist a končí podpisem žadatele Uplatňování požadavků na STARÝCH (NEPLATNÝCH) formulářích Neúplné vyplňování požadavku: chybí  zda je žadatel fyzická nebo právnická osoba (cca ve 40% požadavků) zda je plátce DPH a zda bude v tomto případě uplatňovat odpočet DPH registrační číslo chovatele bankovní spojení žadatele nevyplněné částky v požadavku a součty – vždy psát částku 100%  nikoliv  50% Požadavky bez podpisu – pokud není požadavek podepsán je neplatný.

30 Nečitelné vyplňování požadavku.
Požadavky nezasílat elektronicky, SZIF požaduje předání originálů. Požadavky nedosahující minimální částku Kč. Požadavky na zařízení, které není předmětem dotace. Požadavky mohou být jen na nová zařízení. Doložení požadavku - více faktur  bez soupisky, nebo soupiska  vyplněná ve všech kolonkách (žadatel nemůže vyplnit kolonku požadovaná částka v Kč s DPH a zároveň bez DPH, nebo vyplnit kolonky určené přímo pro pracovníky SZIFu k přiznání dotace na zjednodušených daňových dokladech chybí datum, číslo dokladu nebo je nečitelné razítko není řádně rozepsané zakoupené zařízení (např.  jen  „nádoba“ – to nestačí, musí být nádoba na med 25 litrů, počet kusů, cena za kus a celková cena) DPH – vždy musí být z faktur, ale i jiných daňových dokladů zřejmé, zda je  dodavatel plátce DPH nebo není

31 Nejčastější chyby ve členských příspěvcích
Ve formuláři ,,Předpis členských příspěvků na rok...“ se nejvíce chybuje ve výpočtu: počet členů násobí počty včelstev u člena bez včelstev zapomínají, že včelař bez včelstev také platí 1x16,- Kč Dále se ZO ČSV, o. s., dopouští chyb, že platbu určenou na členské příspěvky zasílají na číslo účtu dotace a nebo pošlou jinou částku než mají uvedenou na předpisu, proto vznikají nedoplatky nebo přeplatky a zdržují odesílání 15% pro OO ČSV, o. s. Některé ZO ČSV, o. s., zapomenou poslat předpis a nebo dokonce platbu a pak jsme nuceni požadovat penále. Prosíme připomenout: při zasílání finančních prostředků na sekretariát ČSV, o. s. musí OO a ZO ČSV, o. s. uvádět evidenční číslo organizace, aby platba mohla být správně přiřazena“.

32 Neúplné vyplnění, většinou první strany Zaslání pouze jedné strany
Nedostatky ve statistických výkazech Okresní organizace ČSV zasílají neúplné statistické sumáře – tj. bez jednotlivých statistických hlášení od ZO ČSV, o. s., nebo naopak zašlou jednotlivé statistické hlášení od ZO, ale nezašlou sumář za OO ČSV, o. s. Neúplné vyplnění, většinou první strany Zaslání pouze jedné strany Formuláře bez součtů Přepisovaná nečitelná čísla

33 přednášejícím za přednesené příspěvky k tématu a všem diskutujícím a
Děkujeme za účast, přednášejícím za přednesené příspěvky k tématu a všem diskutujícím a účastníkům za práci, kterou pro včelařství a Český svaz včelařů odvádějí. Hledáme cesty, které vyšlapala příroda. AKTIV zástupců ZO, OO a KKV ČSV, o. s. pro Zlínský kraj


Stáhnout ppt "AKTIV zástupců ZO, OO a KKV ČSV, o. s. pro Zlínský kraj"

Podobné prezentace


Reklamy Google