Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Naturální výsledky výroby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Naturální výsledky výroby"— Transkript prezentace:

1 Naturální výsledky výroby
Produkce – hmotné výsledky ( za odvětví , podnik, stát) Vyjádření velikosti produkce – různé měrné jednotky: fyzické jednotky peněžní jednotky smluvené naturální jednotky časové jednotky Hrubá zemědělská produkce Zemědělská produkce Produkce zemědělského odvětví Využití – statistická ročenka, zelená zpráva

2 Pro vykazování národních účtů
Rezidentské institucionální sektory: nefinanční podniky finanční instituce vládní instituce domácnosti neziskové instituce sloužící domácnostem Produkce ( hrubý obrat ) výrobků a služeb - hodnota tržního i netržního zboží a služeb, které jsou výsledkem činnosti rezidentských jednotek v daném období na území ČR

3 Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území; používá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky Může být definován, resp. spočten třemi způsoby: produkční metodou, (2) výdajovou metodou a (3) důchodovou metodou Produkční metodou se HDP počítá jako součet hrubé přidané hodnoty jednotlivých institucionálních sektorů nebo odvětví a čistých daní na produkty HDP = Produkce mínus Mezispotřeba plus Daně z produktů mínus Dotace na produkty

4 Využití naturálních výsledků výroby
posuzování vývoje zemědělské výroby v čase stanovení tržnosti konstrukce ukazatelů hospodárnosti, nákladovosti, produktivity práce, intenzity zemědělské výroby, kapitálové náročnosti produkce kalkulace vlastních nákladů stanovení technologické závislosti produkce na vynakládaných faktorech ( produkční funkce, nákladové funkce )

5 Finančně ekonomické výsledky podniku
Výnosy (provozní, finanční, mimořádné) Výkony (tržby za prodej vlastních výrobků a služeb + změna stavu zásob vlastní činnosti + aktivace ) Přidaná hodnota zisk cash-flow

6 Hodnocení ekonomických výsledků podnikatelských subjektů v zemědělství ČR - metodika EU
Účel metodiky – umožnit hodnocení a srovnání v jednotlivých zemích EU bez ovlivnění odlišností v daňové účetní evidenci podmínka harmonizace metodických postupů ČR a EU Odlišnosti: hodnocení zahrnuje pouze zemědělskou činnost včetně lesní výroby a agroturistiky nákladově ani výnosově není brána do úvahy nezemědělská ( přidružená ) výroba nejsou brány v úvahu všechny účetní operace z finančního a mimořádného hospodářského výsledku

7 Odvození ukazatelů ekonomických výsledků podle metodiky FADN EU

8 Souhrnný zemědělský účet – revidovaná metodika EU z roku 1998
rostlinná produkce ( obiloviny, technické plodiny, pícniny,zelenina a zahradnické výrobky, brambory, ovoce, víno olivový olej, ostatní rostlinné výrobky) živočišná produkce (zvířata a živočišné výrobky) produkce zemědělských výrobků produkce zemědělských služeb zemědělská produkce nezemědělské vedlejší činnosti (neoddělitelné) – zpracování zem. výrobků produkce zemědělského odvětví

9 Produkce zemědělského odvětví
- mezispotřeba celkem osiva, sadba, energie, hnojiva,opravy budov..) hrubá přidaná hodnota v základních cenách - spotřeba fixního kapitálu (stroje a zařízení, budovy,výsadby…) čistá přidaná hodnota v základních cenách - ostatní daně na výrobu + ostatní dotace na výrobu důchod z faktorů - náhrady zaměstnancům čistý provozní přebytek (smíšený důchod) - pachtovné, nájemné, nákladové úroky + výnosové úroky podnikatelský důchod

10 Výnosy podniku obchodní marže výkony
tržby z prodeje dlouhodobého majetku zůstatková cena prodaného DM a materiálu ostatní provozní výnosy tržby z prodeje cenných papírů a podílů výnosy z dlouhodobého finančního majetku výnosy z krátkodobého finančního majetku výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů výnosové úroky ostatní finanční výnosy mimořádné výnosy

11 Přidaná hodnota obchodní marže ( tržby za prodej zboží - náklady vynaložené na prodané zboží ) + výkony (tržby za prodej vlastních výrobků a služeb + změna stavu zásob vlastní činnosti + aktivace ) - výkonová spotřeba (spotřeba materiálu a energie, služby ) přidaná hodnota

12 Výsledek hospodaření: výnosy – náklady = zisk = ztráta
provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - daň z příjmů za běžnou činnost = výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - daň z příjmů z mimořádné činnosti = výsledek hospodaření za účetní období

13 Kategorie zisku – zahraniční pojetí
EBIT ( earnings before interests and taxes): zisk před úroky a před daní – v českých výkazech odpovídá - provozní výsledek hospodaření EBITDA – zisk před zdaněním, úroky a odpisy EBT ( earnings after interests): zisk po úrocích a před daní = = EBIT – nákladové úroky EAT ( earnings after taxes) : čistý zisk po zdanění EBIT - nákladové úroky - daň z příjmů

14 Úloha zisku z podnikatelského hlediska:
finanční zdroj pro další podnikání zvyšuje kapitál podniku a vytváří předpoklady pro rozšíření majetku charakterizuje úroveň hospodaření podniku a zvyšuje prestiž podniku umožňuje analyzovat a kontrolovat úroveň hospodaření umožňuje stimulaci pracovního výkonu pracovníků prostřednictvím odměn

15 Cash-flow –pohyb peněžních prostředků podniku za určité období
Cash-flow vychází: z rozdílu mezi pohybem hmotných prostředků a jejich peněžním vyjádřením ( koupíme stroj na úvěr) z časového nesouladu hospodářských operací vyvolávajících náklady a jejich finančním zachycení ( vznik mzdových nákladů a výplata mezd) z důsledku používání různých účetních metod (různý způsob odepisování majetku, různé oceňování zásob)

16 Příklad: Prodali jsme zboží za Kč, materiálové a mzdové náklady byly 1 400, odpisy 200 (vše v Kč). Odběratelé zaplatili hotově 70% fakturované částky, zbytek zaplatí v příštím období. (Počítáme bez vlivu dalších nákladů a daní.)

17 přímá metoda – rozdíl mezi příjmy a výdaji
Výpočet cash-flow přímá metoda – rozdíl mezi příjmy a výdaji nepřímá metoda – čistý zisk se upravuje o další položky ( nepeněžní operace, změny oběžných aktiv, neuhrazené náklady a výnosy minulých a budoucích účetních období, položky příjmů a výdajů spojených s finanční a investiční činností) V teorii i praxi- různé kategorie cash-flow, liší se obsahem nebo způsobem výpočtu

18 Přehled vytváření a spotřeby hotovostního toku (cash flow)

19 Výhody Cash flow: časově i hodnotově vyjadřuje přírůstek pohotových finančních zdrojů v souladu s přírůstkem peněžních prostředků vyjadřuje přírůstek vlastních finančních zdrojů zejména pro další rozvoj podniku je kritériem efektivnosti kapitálové obnovy a úrovně obratu kapitálu vyjadřuje míru výnosu podnikového kapitálu a slouží jako kritérium pro investiční rozhodování není ovlivněn metodu odepisování investičního majetku , účetní odpisy nejsou spojené s pohybem peněžních toků

20 peněžní tok není zkreslován systémem a výší časového rozlišení - respektování věcné a časové souvislosti v účetnictví má dopady do hospodářského výsledku, ale nemusí mít vliv na peněžní tok v účetnictví je uplatňován realizační princip - v okamžiku přechodu vlastnických práv zachycujeme zvýšení pohledávek a výnosů, což má vliv na hospodářský výsledek, vliv na peněžní tok je až v okamžiku zaplacení v souladu se zásadou opatrnosti se v účetnictví zachycují potenciální ztráty, rizika a znehodnocení s ohledem na věrný obraz skutečnosti v účetnictví např. tvorbu reserv, opravných položek, což znamená dopady do hospodářského výsledku, ale neovlivňuje vývoj peněžního toku

21

22 výkaz cash flow rozvaha výkaz zisku a ztrát
3 finančně účinné ( ovlivňují peněžní prostředky, neovlivňují zisk ) ziskově účinné (ovlivňují zisk, neovlivňují peněžní prostředky ) ziskově i finančně účinné neovlivňují zisk ani peněžní prostředky 4

23 Příklady transakcí: 1. nákup majetku za hotové, čerpání rezerv, úhrada úvěrů,přijaté zálohy, přijatý úvěr 2. spotřeba či opotřebení položky majetku, tvorba reserv, prodej na úvěr, rozpuštění reserv 3. prodej za hotové, spotřeba hotovosti 4. nákup na úvěr, věcný či nesplacený vklad vlastníků


Stáhnout ppt "Naturální výsledky výroby"

Podobné prezentace


Reklamy Google