Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravomoc obecních (městských) úřadů při ochraně a povolování kácení dřevin rostoucích mimo les A. Co je lesní zeleň? B. Lesní porosty C. Ovocné dřeviny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravomoc obecních (městských) úřadů při ochraně a povolování kácení dřevin rostoucích mimo les A. Co je lesní zeleň? B. Lesní porosty C. Ovocné dřeviny."— Transkript prezentace:

1 Pravomoc obecních (městských) úřadů při ochraně a povolování kácení dřevin rostoucích mimo les A. Co je lesní zeleň? B. Lesní porosty C. Ovocné dřeviny. D. Okrasné dřeviny. PUPFL=pozemky určené k plnění funkcí lesa, o porostech a jejich charakteru rozhoduje orgán státní správy lesů Porosty s nelesním charakterem zpravidla mají výměru menší jak 1000 m 2 méně jak 50 kusů

2 Orgány ochrany přírody podle zákona č.114/1992 Sb.,o ochraně přírody a kraj.(§ 75) Obecní úřady Pověřené obecní úřady Obecní úřady s rozšířenou působností (ORP) a další dle zákon č. 114/1992 Sb Pravomoci těchto orgánů ochrany přírody (OOP) § 8 zákona- povolování kácení dřevin § 9 zákona- ukládání náhradních výsadeb § 46 zákona- vyhlašování památných stromů a alejí

3 Přehled pozemků pro náhradní výsadbu za skácené stromy Obce (OOP) vedou seznamy pozemků v souladu s územními plány, na nichž mohou být vysazovány stromy a keře jako NV. Pozemky sloužící zájmům obrany státu jsou ve správním řízení v pravomoci ministerstva životního prostředí (OVSS dle příslušnosti)

4 Postup při řízení o žádosti k povolení kácení dřevin Základní pravidlo: Správní řízení je ovládáno zásadou písemnosti Žádost podává fyzická nebo právnická osoba i ústně OOP však postupuje ve smyslu zákona č.500/2006 Sb.,o správním řízení -Založí spis a sepíše protokol o žádosti -Pokud nejsou u žádosti doloženy přílohy dle § 4 vyhlášky č.189/2013 Sb., řízení přeruší a vyzve žadatele k doplnění

5 Úkony správního správního orgánu (OOP) První – posouzení, zda žádost podává oprávněná osoba nebo subjekt (plná moc) Druhý – kontrola, zda přílohy odpovídají § 4 vyhl. č. 189/2013 Sb. Třetí – úvaha nad VKP, památný strom, pozemky pro obranu státu Čtvrtý – úvaha o ekologické a estetické funkci /zadání znaleckého posudku) Pátý – výzva k vyjádření před vydáním rozhodnutí Šestý – vydání rozhodnutí

6 Náhradní výsadby za skácenou zeleň Vzorec pro výpočet množství kusů náhradní výsadby VEU MVD (NV) = ----------------- = kusy NSP+NP Kde MVD (NV) je množství vysazovaných dřevin VEU (VEN) je výše ekologické újmy (nákladů) v Kč NSP + NP je náklady na pořízení stromů nebo keřů v Kč Od náhradních výsadeb může OOP výjimečně upustit, toto však musí v rozhodnutí pečlivě zdůvodnit.Místo NV je umožněno zákonem uložit odvod finančních prostředků do SFŽP. Dosud chybí prováděcí předpis.

7 ROZHODNUTÍ Platí zásada: Přezkoumatelnosti rozhodnutí Výroková část rozhodnutí musí obsahovat: 1. na jaké stromy a na kterém pozemku se povoluje kácení 2. uložit náhradní výsadby,( botanický druh, velikostní stupeň, počet kusů), na jakém pozemku, včetně následné péče (maximální délka 5 let). Poznámka: náklady na následnou péči je nutné odečíst od výše ekologické újmy (VEU) 3. pokud nejsou uloženy náhradní výsadby, je nutné pečlivě zdůvodnit 4. rozhodnutí po předepsané lhůtě označit doložkou právní moci Poznámka: i u stromů suchých je nutné podle judikátu viz příloha/ zkoumat estetický a funkční význam dřeviny.

8 Hodnocení estetického významu Metoda Peleška a Frola - matematický model (distribuční funkce) Hodnocení kategorií V1 až Vx v bodové hodnotě 0 – 10 Hodnocené kategorie: 1 – věk dřeviny 2 – barevnost během roku 3 – habitus 4- kontext s okolní krajinou 5 - součást chráněné přírody 6 – kompozice 7 – rytmus 8 – opakování, následnost 9 – zlatý řez 10 - krásno a účelno 11 – estetický vněm pozorovatele 12 – perspektiva Transformace /interval +3;-3/ v disturbanci K = (Vp : Sv) x 1000 Výsledky sečteme a dělíme počtem hodnocených kategorií. Podle bodového zisku pak se zhodnotí estetický význam. 0 – ošklivý, škaredý 50 – kýčovitý 100 – nehezký 200 – tuctový, hezký 300 – průměrně hezký 500 – příjemný, libý, hezký ve tvaru 600 – nadprůměrně hezký 700 – sličný až krásný 800 – krásný až nádherný 900 – výjimečně krásný 950 - krása nebeská 1000 – krása dech beroucí Poznámka: při hodnocení stromu, aleje nebo stromořadí se předpokládá, že nejnižší bodové hodnocení bude od 200 bodů a maximální zisk 600 bodů.

9 Ekologická funkce dřeviny Spolu s estetickou funkcí je to důležitá kategorie při povolování kácení dřeviny. Do ekologické funkce mimo jiné patří zhodnocení : - Hnízdních možností dutinových živočichů a ptáků hnízdících ve větvích - Tvorba květů, tvorby pylu a medonosné funkce, fertilnost, sterilnost - Větrolamná funkce a půdoochranná funkce -Nika pro xylofágní živočichy -Stín a vztah k mykorhizním rostlinám Děkuji za pozornost Ing. František FROLA GSM: 732 476 593 E-mail: f.frola@seznam.cz


Stáhnout ppt "Pravomoc obecních (městských) úřadů při ochraně a povolování kácení dřevin rostoucích mimo les A. Co je lesní zeleň? B. Lesní porosty C. Ovocné dřeviny."

Podobné prezentace


Reklamy Google