Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Indikátory pro hodnocení zastavení úbytku biodiverzity v Evropě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Indikátory pro hodnocení zastavení úbytku biodiverzity v Evropě"— Transkript prezentace:

1 Indikátory pro hodnocení zastavení úbytku biodiverzity v Evropě
Vhledy z procesu rozvoje indikátorů CBD, SEBI 2010 a SDI David Vačkář Centrum pro otázky životního prostředí UK

2 Obsah prezentace Potřeba indikátorů biologické rozmanitosti
Úmluva o biologické rozmanitosti a indikátory Indikátory biodiverzity v Evropě Česká republika a indikátory

3 Proč potřebujeme indikátory biodiverzity?
Stav přírody je ve svojí komplexitě nepostižitelný jednoduchými mírami Indikátory ukazují na probíhající změny na základě vzorku dat Vodítko pro monitoring a informování veřejnosti Základ ekologického účetnictví přírodního kapitálu a biodiverzity

4 Úmluva o biologické rozmanitosti
Indikátory biodiverzity pro monitoring v jednotlivých tématických oblastech úmluvy Strategický cíl zpomalit pokles biodiverzity na všech úrovních V roce 2004 přijato 8 hlavních indikátorů plus sada k dalšímu rozvinutí

5

6 SEBI 2010 Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators
Výběr a usměrnění indikátorů biodiverzity pro hodnocení úspěšnosti v zastavení poklesu biodiverzity Proces koordinovaný Evropskou agenturou životního prostředí v Kodani (EEA) Koordinační skupina plus expertní skupiny, celkem více než 120 odborníků

7 Kritéria pro výběr indikátorů
Politická závažnost Souvislost s biodiverzitou Postup k cíli 2010 Existuje propracovaná metodologie Přijatelnost a vhodnost Rutinně sbíraná data Vazba v příčinném řetězci Prostorové pokrytí Časový vývoj Srovnání mezi státy Citlivost ke změně

8

9 Stav a vývoj součástí biologické romanitosti
1. Změny početnosti a rozšíření vybraných druhů Běžné druhy ptáků Motýli 2. Změna stavu ohrožených nebo chráněných druhů Index červených seznamů Evropsky významné druhy

10 Stav a vývoj součástí biologické romanitosti
3. Změny rozlohy vybraných biomů, ekosystémů a biotopů Změny pokryvnosti tříd krajinného pokryvu Pokryvnost evropsky významných biotopů 4. Trendy genetické diverzity socioekonomicky významných druhů Rozmanitost plemen hospodářských zvířat

11 Stav a vývoj součástí biologické romanitosti
5. Pokryvnost chráněných území Chráněná území vyhlášená podle národní legislativy Evropsky významné oblasti a ptačí oblasti

12 Ohrožení biodiverzity
6. Depozice dusíku Překročení kritických zátěží 7. Vývoj invazí nepůvodních druhů Zavlečené invazní druhy v Evropě 8. Dopady změny klimatu na biodiverzitu Výskyt druhů citlivých na změny teploty

13 Integrita ekosystémů a ekosystémové služby
9. Mořský trofický index Mořský trofický index evropských moří 10. Konektivita/fragmentace ekosystémů Fragmentace přírodních a přírodě blízkých oblastí Fragmentace říčních systémů 11. Jakost vody Živiny v brakické, pobřežní a mořské vodě Jakost sladké vody

14 Udržitelné využívání 12. Rozloha udržitelně obhospodařovaných lesních, zemědělských a vodních ekosystémů Lesnictví: Přírůsty a těžba, odumřelá dřevní hmota Zemědělství: Bilance dusíku, oblasti s ekologicky příznivým hospodařením Rybářství: Stav komerčních rybářství, znečištění vody z akvakultur 13. Ekologická stopa Ekologická stopa evropských zemí

15 ABS - přístup ke genetickým zdrojům a rozdělování přínosů
14. Podíl patentových přihlášek založených na genetických zdrojích

16 Převod zdrojů 15. Financování biodiverzity
Financování ochrany a péče o biodiverzitu

17 Veřejné mínění 16. Povědomí veřejnosti o biodiverzitě a zapojení do její ochrany

18 SDI – Indikátory udržitelného rozvoje
EUROSTAT – hodnocení strategie udržitelného rozvoje Evropský index biodiverzity (EBI) navržen jako hlavní indikátor udržitelnosti pro oblast přírodních zdrojů zatím nemá konkrétní podobu, suplován zástupnými ukazateli pravděpodobně složený index zahrnující více aspektů biodiverzity

19 Situace v ČR – hotové indikátory
Index běžných druhů volně žijících ptáků Změny druhové bohatosti a rozšíření motýlů Změny krajinného pokryvu Index zavlečených druhů rostlin a živočichů Stav genetické diverzity plemen a odrůd Pokryvnost chráněných území Ekologická stopa

20 Indikátory k dalšímu rozvinutí
Ukazatel založený na červených seznamech Jakost vody Depozice dusíku Ukazatele udržitelnosti lesnické, zemědělské a rybářské produkce Fragmentace území Změny fenologie Patenty, financování

21 Problémy Chybí centrální koordinační těleso (např. mezioborová pracovní skupina nebo instituce) s jasným zadáním a časovým plánem Deficit financování (nelze financovat z VaV) Deficit celostátních a dlouhodobých monitorovacích programů zaměřených na různé aspekty biodiverzity


Stáhnout ppt "Indikátory pro hodnocení zastavení úbytku biodiverzity v Evropě"

Podobné prezentace


Reklamy Google