Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strukturální fondy a Fond Soudržnosti EU. Struktura kursu Legislativní a institucionální rámec Legislativní a institucionální rámec SF a CF – Agenda 1999.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strukturální fondy a Fond Soudržnosti EU. Struktura kursu Legislativní a institucionální rámec Legislativní a institucionální rámec SF a CF – Agenda 1999."— Transkript prezentace:

1 Strukturální fondy a Fond Soudržnosti EU

2 Struktura kursu Legislativní a institucionální rámec Legislativní a institucionální rámec SF a CF – Agenda 1999 – 2006 a její plnění v ČR SF a CF – Agenda 1999 – 2006 a její plnění v ČR Programové období 2007 - 2013 Programové období 2007 - 2013

3 Doporučená literatura Wokoun René, Regionální politika a rozvoj v ČR Wokoun René, Regionální politika a rozvoj v ČR Podpora regionální a municipální politiky v EU, expertní studie – PHARE, Praha 1997 Podpora regionální a municipální politiky v EU, expertní studie – PHARE, Praha 1997 Strategie regionálního rozvoje ČR /www.mmr.cz/ Strategie regionálního rozvoje ČR /www.mmr.cz/ Regionální programy MMR /www.mmr.cz/ Regionální programy MMR /www.mmr.cz/ Operační programy – MMR, MPO, MPSV, MZe, MŽP /www/ Operační programy – MMR, MPO, MPSV, MZe, MŽP /www/

4 Legislativní rámec EU R. Schuman – 1950 - návrh na založení evropského společenství uhlí a oceli Akty primárního práva a klíčové dokumenty sociálně- ekonomického rozvoje EU Smlouva o založení EHS a EUROATOM, ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů – Řím, 1957 Smlouva o založení EHS a EUROATOM, ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů – Řím, 1957 Bílá kniha EK – pol. 80. let (plán formování jednotného evropského trhu do r. 1993) Bílá kniha EK – pol. 80. let (plán formování jednotného evropského trhu do r. 1993) Jednotný evropský akt – 1986 (sjednocení smluv Společenství) Jednotný evropský akt – 1986 (sjednocení smluv Společenství)

5 Legislativní rámec EU Smlouva o Evropské unii, ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů – Maastricht, 1993 (vznik EU – smlouvami převedena část národní svrchovanosti členských států na společné orgány EU, příprava měnové unie do 1999, evropské občanství, společná zahraniční a bezpečnostní politika) Smlouva o Evropské unii, ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů – Maastricht, 1993 (vznik EU – smlouvami převedena část národní svrchovanosti členských států na společné orgány EU, příprava měnové unie do 1999, evropské občanství, společná zahraniční a bezpečnostní politika) Program formování znalostní ekonomiky EU – Lisabon, 2000 Program formování znalostní ekonomiky EU – Lisabon, 2000 Smlouva o přistoupení 2003 České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska - (příloha II, bod 15 o regionální politice a koordinaci strukturálních nástrojů) Smlouva o přistoupení 2003 České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska - (příloha II, bod 15 o regionální politice a koordinaci strukturálních nástrojů)

6 Legislativní rámec EU Akty sekundárního práva (vztahující se k Agendě 1999-2006) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, které stanoví obecná ustanovení o strukturálních fondech Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, které stanoví obecná ustanovení o strukturálních fondech Nařízení Parlamentu a Rady (ES) č. 1261/1999, o Evropském fondu regionálního rozvoje Nařízení Parlamentu a Rady (ES) č. 1261/1999, o Evropském fondu regionálního rozvoje Nařízení Parlamentu a Rady (ES) č. 1262/1999, o Evropském sociálním fondu Nařízení Parlamentu a Rady (ES) č. 1262/1999, o Evropském sociálním fondu

7 Legislativní rámec EU  Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, týkající se řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů  Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000, kterým se stanoví pravidla pro uznatelnost výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy  Nařízení Komise (ES) č. 448/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 ze dne 28. července 2000, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, týkající se uznatelnosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy

8 Legislativní rámec ČR Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech… Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech… Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

9 Další závazné dokumenty Národní rozvojový plán na léta 2004 - 2006 Národní rozvojový plán na léta 2004 - 2006 Sektorové operační programy a Společný regionální operační program Sektorové operační programy a Společný regionální operační program Operační manuály k provádění operačních programů Operační manuály k provádění operačních programů Manuály k provádění interního auditu a kontrol Manuály k provádění interního auditu a kontrol Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti /www.mfcr.cz/ Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti /www.mfcr.cz/ Metodika certifikace výdajů strukturálních fondů, MF ČR Metodika certifikace výdajů strukturálních fondů, MF ČR Dohody o delegování činností a pravomocí mezi řídícími subjekty při provádění operačních programů ad. Dohody o delegování činností a pravomocí mezi řídícími subjekty při provádění operačních programů ad.

10 Institucionální rámec SF a CF Rada EU – Evropský parlament – Evropská komise Rada EU – zastoupení států Evropský parlament – zastoupení občanů Evropská komise – „zastoupení“ Společenství

11 Institucionální rámec SF a CF EVROPSKÝ PARLAMENT – přímá volba zástupců Pravomoci: Účast v legislativním procesu společně s Radou EU Účast v legislativním procesu společně s Radou EU Rozpočtové - Rozpočet vstupuje v platnost pouze podpisem předsedy EP; EP rozhoduje o cca 50 % výdajích v ročním rozpočtu (nepovinné výdaje); předkládá pozměňovací návrhy (u povinných výdajů) Rozpočtové - Rozpočet vstupuje v platnost pouze podpisem předsedy EP; EP rozhoduje o cca 50 % výdajích v ročním rozpočtu (nepovinné výdaje); předkládá pozměňovací návrhy (u povinných výdajů) Kontrolní – aktivity orgánů EU a ES Kontrolní – aktivity orgánů EU a ES Odvolání komisařů, resp. EK Odvolání komisařů, resp. EK

12 Institucionální rámec SF a CF Rada EU – zástupci členských zemí (MS) na úrovni ministrů Pravomoci: Je legislativním orgánem (společně s EP) Je legislativním orgánem (společně s EP) Koordinuje hlavní směry hospodářské politiky MS Koordinuje hlavní směry hospodářské politiky MS Sdílí rozpočtové pravomoci s EP a přijímá rozpočet ES Sdílí rozpočtové pravomoci s EP a přijímá rozpočet ES Uzavírá jménem EU mezinárodní smlouvy Uzavírá jménem EU mezinárodní smlouvy Přijímá rozhodnutí v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky Přijímá rozhodnutí v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky Koordinuje aktivity MS a přijímá opatření v oblasti justice a vnitra Koordinuje aktivity MS a přijímá opatření v oblasti justice a vnitra

13 Institucionální rámec SF a CF Rada EU – 9 formací Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC) Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC) Rada pro ekonomické a finanční záležitosti (ECOFIN ) Rada pro ekonomické a finanční záležitosti (ECOFIN ) Justice a vnitřní záležitosti Justice a vnitřní záležitosti Zaměstnanost, sociální politika, zdraví a záležitosti spotřebitele Zaměstnanost, sociální politika, zdraví a záležitosti spotřebitele Konkurenceschopnost Konkurenceschopnost Doprava, telekomunikace a energetika Doprava, telekomunikace a energetika Zemědělství a rybolov Zemědělství a rybolov Životní prostředí Životní prostředí Školství, mládež a kultura Školství, mládež a kultura

14 Institucionální rámec SF a CF Rada EU – řízení je zajišťováno PŘEDSEDNICTVÍM MS (PRES - rotační předsednictví – 6 měsíců) PRES – stanoví agendu pro dané období, svolává a řídí jednání Rady Výkon – Sekretariát Rady (8 generálních ředitelství) *** Evropská rada (1986)  nepolitický orgán - vrcholní představitelé MS a předseda EK  formuluje klíčové politické směry (forma tzv. závěrů PRES)

15 Institucionální rámec SF a CF EVROPSKÁ KOMISE Kolegium (27 členů)- Generální ředitelství k politikám ES a vnějším vztahům – Expertní výbory – Prováděcí výbory Kolegium (27 členů)- Generální ředitelství k politikám ES a vnějším vztahům – Expertní výbory – Prováděcí výboryPravomoci Monitoring plnění smluv a právních norem Monitoring plnění smluv a právních norem Iniciace přijímání právních předpisů v tzv. I. pilíři Iniciace přijímání právních předpisů v tzv. I. pilíři Řízení ve věcech porušení smlouvy ad. Řízení ve věcech porušení smlouvy ad.

16 Institucionální rámec SF a CF procedura rozhodování „Tři pilíře politik EU“ I.Pilíř ES – hospodářské, sociální, občansko právní sektory II.Pilíř - SZBP III. Pilíř – policejní a justiční spolupráce v trestních věcech I. Pilíř – procedurální postupy Návrh právního aktu v kompetenci EK Návrh právního aktu v kompetenci EK (paralelně projednání v Radě a EP, procedurální kroky určuje zakládající smlouva) (paralelně projednání v Radě a EP, procedurální kroky určuje zakládající smlouva) Přijetí právního aktu v kompetenci Rady Přijetí právního aktu v kompetenci Rady COREPER (I. a II. – velvyslanci MS) – příprava jednání Rady COREPER (I. a II. – velvyslanci MS) – příprava jednání Rady Přijetí právního aktu v kompetenci EP Přijetí právního aktu v kompetenci EP Právnicko-lingvistické dokončení Právnicko-lingvistické dokončení

17 Institucionální rámec SF a CF v ČR Orgány Resortní koordinační skupiny (RKS) – řídí gestorská ministerstva – cíl: formulace pozice ČR k projednávané otázce / oblasti Resortní koordinační skupiny (RKS) – řídí gestorská ministerstva – cíl: formulace pozice ČR k projednávané otázce / oblasti Výbor pro EU (V-EU) – zastoupení resortů a dalších vrcholných orgánů - zodpovídá za zabezpečení implementace politiky EU v ČR Výbor pro EU (V-EU) – zastoupení resortů a dalších vrcholných orgánů - zodpovídá za zabezpečení implementace politiky EU v ČR Vláda – určování otázek národního zájmu ve smyslu formulace a plnění politik EU Vláda – určování otázek národního zájmu ve smyslu formulace a plnění politik EU Parlament – bere na vědomí, příp. schvaluje klíčové rámcové pozice ČR Parlament – bere na vědomí, příp. schvaluje klíčové rámcové pozice ČR


Stáhnout ppt "Strukturální fondy a Fond Soudržnosti EU. Struktura kursu Legislativní a institucionální rámec Legislativní a institucionální rámec SF a CF – Agenda 1999."

Podobné prezentace


Reklamy Google