Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současné problémy společnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současné problémy společnosti"— Transkript prezentace:

1 Současné problémy společnosti

2 rozlišujeme problémy: a) lokální (místní) týkající se jedné společ.
b) globální (světové) týkající se svět. populace

3 problémy české společnosti
1. snižující se porodnost, sňatečnost 2. stárnutí lidské populace 3. rasismus, xenofobie, etnocentrismus

4 snižující se porodnost, sňatečnost
od 90. let 20. stol. jedná se o problém lidí do 30 let existují 3 druhy vysvětlení: a) lidé mají pocit, že mají větší šanci v realizaci své kariéry a osobních život. úspěchů

5 b) důvody ekonomické – velké finanční náklady, nedostatečná podpora státu pro mladé matky (od r.2015 znovu porodné na 2. dítě), obava z budoucí ekonomi. situace („nechtějí porod dítě do společ.“) c) strukturální důvody – věkový poměr mužů a žen, muži mají tendenci hledat si mladší partnerky a naopak, „slabý výběr“

6 v r. 2011 se narodilo o 8,5 tis. dětí méně než v roce předešlém, sestupný trend od r. 2008

7 2) stárnutí populace stárnutí populace je situace, kdy se zvyšuje podíl osob starších 60 let na úkor mladých příčiny: nízká porodnost, pokles úmrtnosti stárnutí populace přináší velké sociální problémy (vyplácení starobních důchodů)

8 stárnutí české populace
Celkem populace 65 + 80 + % 80 + 2008 10 345 1 515 349 3,4 2010 10 394 1 600 373 3,6 2020 10 543 2 132 432 4,1 2030 10 429 2 391 691 6,6 2040 10 151 2 674 858 8,4 2050 9 892 3 060 921 9,3 2060 9 514 3 175 1274 10

9 Old-age dependency ratio
jedná se o poměr lidí 65letých a starších vůči lidem ekonomicky aktivního věku (15-64). V období 2008 – 2060 se tento poměr zvýší z 25,4% na 53,5%, nejrychlejší nárůst tohoto poměru bude v letech Bude to znamenat, že místo 4 ekonomicky aktivních lidí na jednoho seniora to budou pouze dva.

10

11 3) rasismus, xenofobie, etnocentrismus projevy nesnášenlivosti vůči všemu odlišnému je chápána jako projev nedemokratičnosti v ČR jsou práva menšin zajištěna Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR největším problémem v ČR je soužití s Romy

12 4) vztahy mezi muži a ženami pohlaví=biologické kategorie, kterou označujeme tělesné rozdíly mezi muži a ženami kategorie je neměnná gender=sociální a kulturní kategorie, rozdíly dané společ., kulturou a historií tato kategorie se proměňuje

13 naše společ. bývá označována jako patriarchální, projevuje se to v různých oblastech života: politika, profese, zaměstnání, náboženství, rodina v rámci sociologie se vztahy mezi M a Ž zabývají gender studies – hledají příčiny rozdílů, snaží se je odstraňovat feminismus=soubor ideologií, sociál. teorií a polit. hnutí, jejichž cílem je výzkum a potlačování jevů, které lze považovat za projevy utlačování ženského pohlaví

14 Skleněný strop neviditelné bariéry, které neumožní ženám, aby se dostaly na významná místa

15 Nadace Gender studies: Jiřina Šiklová
nezávislá, nezisková organizace zabývá se shromažďováním a šířením informací souvisejících s problematikou gender

16 domácí násilí 25% populace ČR je zasaženo domácím násilím
formy dom. násilí: 1) fyzické 2) psychické 3) sexuální 4) emocionální 5) sociální násilí-styk s okolím 6) ekonomické

17 znaky domácího násilí opakované dlouhodobé
téměř každodenní stupňující se násilí

18 oběti domácího násilí: ženy, děti, senioři, handicapovaní
agresoři: muži; z rodin, kde k domácímu násilí docházelo (70%); alkoholici; drogově závislí; psychicky narušeni lidé bývá často utajováno ze strachu z pomsty a ze studu reakce okolí: podceňování a přehlížení šikanované dítě bývá následkem domácího násilí

19 organizace v ČR proti domácímu násilí:
Bílý kruh bezpečí (1991) Rosa (lidem po rozvodu) Elektra (ženám v dětství zneužívané) Naše dítě RIAPS (pomoc seniorům) Charita

20 trestní čin týrání osoby žijící ve společném obydlí - trest odnětí svobody v době trvání od 0,5 roku do 4 let

21 Globální problémy lidstva
hlad, nemoc, chudoba chudoba – lidé žijící s 2 US na den (v r ,1 mld. za 1 US/den; 2,7 mld. lidí za 2 US/den) týká se tzv. zemí třetího světa z ekonom. hlediska hledání řešení světová banka a Mezinárodní měnový fond absolutní chudoba (neschopnost uspokojit své zákl. potřeby) a relativní chudoba (lidé uspokojí sví potřeby, ale jsou podprůměrem běžné dané společ.)

22 Organizace, které pomáhají:
OSN, Modré přilby, Světová zdravotnická organizace (lékařská péče, opatření) Červený kříž – celosvětové sdružení lékařů, kteří poskytují přímou lékařskou pomoc státům postiženým válkami, přírod. katastrofami, chudobou

23 2) Ekologické problémy Globální oteplování – skleníkové plyny Rozšiřování pouští Globální klimatické změny Zamořování (znečišťování vzduchu, vod,…) Vymírání rostlin a živočichů Ekolog. hnutí: Greenpeace, Hnutí Duha, Hnutí Brontosaurus

24 Soubor základních práv na něž má nárok každý člověk
3) Mezilidské vztahy a lidská práva Soubor základních práv na něž má nárok každý člověk Všeobecná deklarace lidských práv

25 Lidská práva se řídí principy:
a) jsou univerzální (platí pro všechny bez rozdílu) b) Jsou nezrušitelná a nezcizitelná c) Nepromlčitelná (čl. o ně nemůže přijít) d) Jsou nezadatelná (čl. se jich nemůže vzdát)

26 Mezi lidská práva patří:
zákl. lidská práva a svobody – právo na život, svobodu (vyznání, slova, lidského pohybu, myšlení, svědomí), právo na majetek, na lidskou důstojnost, ochranu lidských údajů (jména), na listovní tajemství (hovory a SMS)

27 b) Politická práva Právo volit a být volen, sdružovat se, shromažďovat se, petiční právo, právo na informace, svoboda projevu

28 c) Práva etnických a náboženských skupin Právo používat mateřský jazyk v úřednickém styku, právo na vzdělání ve vlastním jazyce, na rozvoj vlastní kultury

29 d) hospodářská, sociální a kulturní práva -
na svobodnou volbu povolání, získávat prostředky na obživu prací, právo podnikat, na odměnu za práci a uspokojivé prac. podmínky, sdružovat se v odborových organizacích, práva žen, mladistvých a tělesně postižených na zvýšenou ochranu při práci, právo na ochranu zdraví, na důchodové a sociální zabezpečení, ochrana rodičovství a rodiny, právo na vzdělání, na příznivé prostředí, autorská práva

30 e) Soudní a jiná ochrana – Možnost domáhat se svého práva u nezávislého soudu, na obhajobu, na právní pomoc, právo obviněného nepřijmout výpověď, presumpce neviny, nikdo nesmí být souzen za tutéž věc, právo na veřejný proces bez průtahů

31 Na dodržování lidských práv dohlíží:
Komise pro lidská práva – orgán OSN, sídlo v Ženevě Evropská komise pro lidská práva Evropský soud pro lidská práva (oba sídlí ve Strasburku) Amnesty International - nezávislá organizace, která se zaměřuje na podporu a ochranu polit. vězňů, nespravedlivě stíhaných, perzekuovaných

32 ombudsman – veřejný ochránce práv
Chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné. Provádí také preventivní systematické návštěvy míst, kde mohou být lidé omezováni na svobodě, a usiluje o respektování jejich základních práv. Ochránce rovněž přispívá k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před diskriminací.

33 Terorismus viz. učebnice
= užití násilí nebo hrozby násilím s cílem zastrašit protivníka a dosáhnout svých politických cílů existence přes 100 definic terorismu (pojmy násilí, politický motiv, strach, výhružky, psych.efekty; metody boje a strategie,…)

34 organizace IS – nejbohatší (nelegální prodej ropy, vydírání,…)
Hizbaláh – libanonská proti Izraeli Hamas – palestinská, neuznává Izrael Fatah – umírněný Hamas, chce dohodu s Izraelem Al-Káida – celosvětová působnost ETA – španělská, o odtržení Baskicka IRA – irská, snaha sjednotit Irsko(dnes of. rozpuštěna) Om-šinrikjo – japonská, zrušení císařství

35 Problémy ve společnosti (deviace)
Sociální deviace = jakékoliv projevy chování překračující stávající společ. normy Toto chování je ostatními členy společ. chápáno negativně a je sankcionováno

36 Druhy sociálních deviací
Závislosti Sexuální deviace Tzv. patologické hráčství Sebevražednost Tzv. nová náboženská hnutí (sekty) Týrání, zneužívání a zanedbávání dětí Které škodlivé pro sebe a které pro společnost?

37 A) závislosti Každá má svůj průběh (různý potenciál závislosti)
Faktor ovlivňující závislost – droga a její charakteristika, charakter organismu, lidská psychika, vliv sociál. prostředí, spouštěč

38 Typy závislostí A) alkoholové B)nealkoholové

39 alkoholové Každý závislý má tzv. křivku závislosti
Počáteční fáze – nepravidelní pijáci (řešení stresu, komplexů, ale jen výjimečně, postupně se zvedá tolerance vůči droze) Varovná fáze – pravidelní pijáci, výskyt alkoholových „oken“, snesou více

40 c) Rozhodná fáze – rozpor zda se lze vrátit zpět do normálního života, ztráta kontroly nad pitím, tolerance největší (vypije až 2 l alkoholu denně), snaží se dokázat prostředí, že se nic neděje (chvilkové abstinence)

41 d) Konečná fáze – prudký pokles tolerance (opilý už po prvním pivu), čl. se snaží tzv. „držet hladinku“, rychlý pokles mentálních schopností, až retardace, rozpad osobnosti

42 zajímavost Tzv. fetální alkoholový syndrom (FAS)
Postižení plodu matky užívající během těhotenství alkohol Důsledky: narušení růstu, narušení (absence) vnitřních orgánů, mentální deficit (nízké IQ)

43 Nealkoholové závislosti
Opiáty (kodein, morfium, heroin) Subjek.účinky: pocity zklidnění Obj. úč.: apatie, snížené mentální schopnosti, otupělost, zúžené zornice, až kóma Velmi vysoký potenciál závislosti Léčba: tzv. metadonový program

44 Kanabinoidy (marihuana, hašiš, s THC)
Subj.úč.: +,- (sucho v ústech až kašel) postupně mizí a spíše + Obj.úč.: úzkost, prodloužení reakční doby, oslabení imunity

45 Sedativa a hypnotika Původně léky k odbourání úzkosti Závislost vzniká roky, často s alkoholem Podobné znaky jako u alkoholu Odvykací stavy: třesení, navalování, zrychlení srdečního tepu, snížení tlaku. Bolesti hlavy, malátnost, nespavost, halucinace atd.

46 Látky snižující práh bolesti a stimulují aktivitu
Stimuláty (pervitin, kokain, extáze) Látky snižující práh bolesti a stimulují aktivitu Subj.úč.: nárůst empatie, euforie, nemá hlad, žízeň, únavu Obj.úč.: bdělost, stereotypní chování a řeč, agresivita, halucinace, pocení, bizarní sny atd. Extáze: nezjištěna extra závislost, ale může vést k dehydrataci a smrti (naruší centra žízně v mozku)

47 Halucinogeny (LSD, lysohlávky,…)
Drogy syntetické i přírodní Nevyvolávají klasickou závislost Mají nevypočitatelné účinky: vyvolání sebevražedných sklonů Halucinace, spíše hrozí psychická závislost

48 centrum Drop-In občanské sdružení ŘEKNI NE DROGÁM-ŘEKNI ANO ŽIVOTU (od r. 2002) reknidrogamne.cz drogy.cz

49 Nikotin Vysoký potenciál vzniku závislostí Silně ohrožuje zdraví své i lidí ve svém okolí

50 Organická rozpouštědla (toluen)
Tzv. „drogy hloupých“ – přímé leptání sliznice a nevratné poškození mozku Vyvolává halucinace, spánek, apatie Snadné předávkování, hrozí koma a smrt

51 Polymorfní závislosti
Na více psychoaktivních látkách

52 Prevence a léčení závislosti
Úrovně: a) primární prevence – předcházení problému formou osvěty (přednášky, osobní setkání se závislou osobou) b) sekundární – diagnostikování a léčba závislosti (ambulantně nebo ústavně) c) terciální – snižování rizik, aby se již nevrátil, směr k emoční zralosti

53 B) Sexuální deviace Podskupiny: a) poruchy pohlavní identifikace (nespokojenost s vrozených pohlavím nebo rolí), psychická identita není v souladu s fyzickou (transexualismus, transvestitismus)

54 b) poruchy sexuální preference – odlišnosti ve výběru sexuálního objektu nebo způsobu ukájení (fetišismus, exhibicionismus, voyerství, pedofilie, sadomasochismus,…) c) poruchy spojené se sexuálním vývojem a sexuální orientací člověka (porucha sex. vyzrávání, sex. vztahů)

55 léčba U druhého typu velmi omezené Některé jsou společností tolerovány

56 C) Patologické hráčství
Porucha osobnosti, porucha zvládání impulzů (stejně jako kleptomanie, pyromanie) Jedinec není schopen odolat hrát Chvíli pocit uspokojení, poté pocit viny Způsob řešení osobních problémů, zvládání pocitů úzkosti Fáze výher, proher a zoufalství (končí i sebevraždou) Léčba je obtížná, dochází často k recidivě

57 D) sekty, nová náboženská hnutí
nábož,., polit. nebo ideologická hnutí, která vychází z radikálních myšlenek Členové fanatičtí přívrženci učení a cílů hnutí Sekta má pyramidovou strukturu V čele stojí charismatická osobnost (tvůrce ideologie a pravidel Cílem sekty je přetransformovat psychiku jedince, aby se stal nemyslící nástroj Sekty mystické (hare kršna, mormoni); politické (skinheads); ekonomické (pyramidové hry); pseudoterapeutické (scientisté,…) Sektami nejsou satanisté ani anarchisté (nemají pevnou organizaci)

58 E) týrané, zneužívané a zanedbávané dítě, též syndrom CAN
3 různé druhy násilí páchaného na dítě: Týrání=psychická nebo fyzická podoba, buď nepřátelství rodičů vůči vlastním dětem nebo vykonáním trestů překračující únosné hranice

59 Zanedbávání = neposkytnutí základní péče, lásky a materiálního zajištění (nezájem nebo psychické problémy rodičů – chybějící návyky z vlastního dětství)

60 Zneužívání = především sexuální zneužívání, zneužívání k páchání trestných činů, k výkonu těžké práci Povinností občana ČR je nahlásit jakýkoli případ týrání, zanedbávání i zneužívání dětí

61 Nadace Naše dítě

62

63

64 http://www. ceskatelevize

65 f) šikana Projev lidské agresivity, která je úmyslně směřována na určité jedince v sociální skupině V pozadí snaha sebeprosazení na úkor druhých Přímá (psych., fyz.) nebo nepřímá (vytěsnění z kolektivu) Vždy jde o skupinovou záležitost Obětí se může stát kdokoliv

66 g) sebevražednost Projev poruchy instinktu sebezáchovy
Záměrná a promyšlená Druhy sebevražd: Bilanční – dlouhodobě plánovaná, řešení dlouhodobé bezvýchodné situace Patická (chorobná) – výsledek psych. Poruchy nebo nemocnění (např. deprese)

67 c) Rozšířená - spočívá ve vyvraždění členů vlastní rodiny vedené chorobným přesvědčením, že budou zbaveni dalšího utrpení d) Kolektivní – je společným rozhodnutí, určité skupiny lidí, bývá vykonána na jednom místě (členové sekty)

68 E) demonstrativní – účelová sebevražda, nesnaží se být dokonána
E) demonstrativní – účelová sebevražda, nesnaží se být dokonána. Jde o účelové vydírání sociálního okolí, je většinou výsledkem poruchy jedince (hysterie)

69 Některé skupiny jsou tzv
Některé skupiny jsou tzv. rizikové (staří, nemocní, závislí na drogách, gambleři,…) Sebevraždu často předchází určitý způsob chování a myšlení Změny bývají okolím často přehlíženy a bagatelizovány

70 Sebevraždy u nás tvoří cca 1,5% celkového počtu úmrtí
Sebevraždy u nás tvoří cca 1,5% celkového počtu úmrtí. V ČR se ročně stane kolem 1600 dokonaných sebevražd s tím, že je zde mírná tendence ke snižování. V historii měření (od roku 1876) bylo nejvíce sebevražd v roce 1934, a to přes 4000 (nejspíš lze dát do souvislosti s politicko-ekonomickým vývojem). Nedokonaných sebevražd (tzv. demonstračních sebevražd a sebevražedných pokusů) je asi 5x více, než sebevražd dokonaných. Muži končí svůj život sebevraždou 4-5x častěji než ženy. Část tohoto rozdílu lze přičíst na vrub faktu, že muži volí účinnější metody. V populaci podle věku počet sebevražd narůstá a naprostého vrcholu dosahuje kolem veku 50 let; pak klesá a znovu, ovšem jen mírně, roste ve věkové skupině let. statisticky je nejvíce sebevražd kolem dubna, nejméně potom v prosinci, nejvíce v pondělí a nejméně v sobotu

71 Co se týká jednotlivých států, nejvíce sebevražd připadá na Litvu, Rusko, Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko, Dánsko, Finsko, Japonsko, Ukrajinu, ale i Švýcarsko – tedy převážně východní a severní státy. Naopak méně sebevražd je evidováno směrem na jih a západ – v Portugalsku, Španělsku, Anglii, Řecku, Gruzii a v Arménii. Tyto rozdíly se vysvětlují délkou slunečního svitu a komfortností ekonomicko-společenských poměrů.


Stáhnout ppt "Současné problémy společnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google