Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPŽP – výroční konference

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPŽP – výroční konference"— Transkript prezentace:

1 OPŽP – výroční konference
přínosy OPŽP a příprava nového programového období Ing. Jan Kříž, náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů.

2 Obsah prezentace Přínosy OPŽP 2007 – 2013
Strategie nastavení OPŽP Nastavování OPŽP - Přínosy a rizika ŽP Příspěvek OPŽP ke zlepšení ŽP Cíle a dopady na ŽP Příprava nového programového období

3 Strategie nastavení OPŽP
rozpracovává prioritu „Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí“ Národního strategického referenčního rámce ČR s cílem zlepšení dostupnosti environmentální infrastruktury, obnovení a zvýšení kvality životního prostředí a podpora úspor energií prioritní osy a oblasti podpory vycházejí ze strategických, koncepčních a legislativních dokumentů jak na národní, tak mezinárodní úrovni dokumenty na národní úrovni: Strategie udržitelného rozvoje ČR, Státní politika životního prostředí ČR pro období ZÁSADNÍ Strategie hospodářského růstu ČR, Národní Lisabonský program (Národní program reforem ČR), Program podpory environmentálních technologií, Státní surovinová politika, Státní energetickou koncepce, Rámec udržitelné spotřeby a výroby v České republice, Národní inovační strategie dokumenty na mezinárodní úrovni: Strategie EU pro udržitelný rozvoj, 6. Akční program ES pro životní prostředí a Strategické obecné zásady Společenství, Lisabonská strategie tématickéstrategie EU

4 Nastavování OPŽP – problémy a rizika ŽP
Před rokem 2007 identifikovány problémy a rizika v oblasti životního prostředí – např.: vysoká energetická a materiálová náročnost ekonomiky vysoké měrné emise oxidů síry a oxidu uhličitého zatěžování povrchových vod z dosud nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod nutnost zkvalitnit nakládání s odpady nízká retenční schopnost krajiny a ohrožení povodněmi překračování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí

5 Příspěvek OPŽP ke zlepšení ŽP
dokončených projektů v objemu 60,4 mld. Kč (71 % projektů s vydaným RoPD) přispělo k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí v ČR – např.: došlo ke zvýšení kvality povrchových a podzemních vod došlo ke snížení imisní zátěže ovzduší poklesly atmosférické depozice došlo ke zlepšení odpadového hospodářství rekultivovány prostory po těžbě surovin omezil se pokles biodiverzity snížila se půdní eroze či se zvýšila ekologická stabilita krajiny Každý podpořený projekt přispěl ke zlepšení ŽP – přínos se sleduje prostřednictvím indikátorů vykazovaných příjemci v monitorovacích zprávách

6 Voda (PO 1) – cíle a dopady na ŽP
zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení kvality dodávek jakostní pitné vody pro obyvatelstvo a snižování rizika povodní Přínosy z dokončených projektů: více než 54 % všech nově vybudovaných kanalizačních sítí v ČR od roku 2007 více než 46 % všech nově vybudovaných ČOV v ČR od roku 2007 cca 75 % podíl na snížení vypouštěného znečištění v ČR od roku 2007 vyjádřené parametrem BSK5 Délka nových kanalizačních sítí: u dokončených projektů km, cíl: 7 610,8 km Počet nových ČOV: u dokončených projektů 148,6 cíl: 335 (většina pod 2000EO) Aktuální snížení BSK5 ve vypouštěných odpadních vodách: u dokončených projektů: t/rok, cíl: t/rok Délka nových vodovodních sítí: u dokončených projektů km, cíl: 478,6 km - dosud více než 6 % všech nově vybudovaných vodovodních sítí v ČR od r. 2007 Počet digitálních povodňových plánů na úrovni kraje/obce s rozšířenou působností/obce: u dokončených projektů 572, cíl: 785 Počet nových/rekonstruovaných hlásných a měřících stanic o stavu hladin/průtoků: u dokončených projektů 709, cíl: 854

7 Ovzduší (PO 2) - cíle a dopady na ŽP
zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití inovativních environmentálně šetrných způsobů výroby energie včetně energetických úspor Přínosy z dokončených projektů: více než 39% podíl na snížení emisí SO2 v ČR z malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší od roku 2007 více než 76% podíl snížení emisí NOX v ČR z malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší od roku 2007 Snížení emisí SO2 : u dokončených projektů: ,9 t/rok, cíl: t/rok Snížení emisí NOx : u dokončených projektů: ,9 t/rok, cíl: t/rok Snížení emisí TZL: u dokončených projektů: 2 106,8 t/rok, cíl: t/rok – dosud více než 8 % podíl na snížení emisí TZL v ČR z malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v letech 2012 – 2013 Snížení emisí VOC: u dokončených projektů: 201,6 t/rok, cíl: 745 t/rok (podíl přínosu dokončených projektů z malých stac. zdrojů k údajům za ČR 1,88 %)

8 OZE (PO 3) - cíle a dopady na ŽP
udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem je zvýšení využití OZE při výrobě elektřiny a zejména tepla a vyšší využití odpadního tepla Přínosy z dokončených projektů snížení spotřeby energie u dokončených projektů o GJ/rok zvýšení výroby energie z OZE o GJ/rok plocha zateplení konstrukcí 10,8 km2 380 nově připojených objektů na CZT Snížení spotřeby energie: u dokončených projektů: GJ/rok, cíl: GJ/rok (podíl přínosu dokončených projektů k údajům za ČR 0,65 %) Zvýšení výroby elektřiny z OZE: u dokončených projektů: GJ/rok, cíl: GJ/rok (podíl přínosu dokončených projektů k údajům za ČR 0,02 %) Zvýšení výroby tepla z OZE: u dokončených projektů: GJ/rok, cíl: GJ/rok (podíl přínosu dokončených projektů k údajům za ČR 0,76 %) Snížení emisí CO2: u dokončených projektů: t/rok, cíl: ,5 t/rok (podíl přínosu dokončených projektů k údajům za ČR 0,44 %) Plocha zateplení konstrukcí: u dokončených projektů: m2, cíl: m2 Počet nově připojených objektů na centrální zdroj tepla: u dokončených projektů: 380, cíl: 843m2

9 Odpady (PO 4) - cíle a dopady na ŽP
zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží Přínosy z dokončených projektů 5% podíl na zvýšení kapacity zařízení pro využití odpadů v ČR od roku 2007 zvýšení kapacity zařízení na třídění odpadů o t/rok více než 154,8 ha plochy starých skládek rekultivováno a odstraněno starých ekologických zátěží 9 odstraněných nepovolených skládek v ZCHÚ m3 vytěženého, odčerpaného kontaminovaného materiálu a demolované stavby zvýšení kapacity zařízení pro využití odpadů : u dokončených projektů: 5 mil. t/rok, cíl: 6,6 mil. t/rok zvýšení kapacity zařízení na třídění odpadů : u dokončených projektů: 290 tis. t/rok, cíl: 647 tis. t/rok zvýšení kapacity zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady: u dokončených projektů: 567 t/rok – vše dokončeno Plocha odstraněných starých ekologických zátěží: u dokončených projektů: 76,7 ha, cíl: 173,3 ha Plocha rekultivovaných starých skládek: u dokončených projektů: 78,1 ha, cíl: 96 ha Kubatura vytěženého, odčerpaného kontaminovaného materiálu a demolované stavby: u dokončených projektů: m3, cíl: m3

10 Příroda (PO 6) - cíle a dopady na ŽP
zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny Přínosy z dokončených projektů 31 % evropsky významných lokalit ČR je připraveno k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní nebo základní ochraně 5 % rozlohy EVL ( 0,5 % rozlohy ČR) je připravených k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní nebo základní ochraně ha území ČR revitalizováno – cca 0,2 % rozlohy ČR Počet EVL připravených k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní nebo základní ochraně: u dokončených projektů: 342, cíl: 564 Rozloha EVL připravených k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní nebo základní ochraně: u dokončených projektů: 392 km2, cíl: 934 km2 Plocha revitalizovaných území: u dokončených projektů: 135 km2, cíl: 260 km2 Celková plocha, na které byla realizována opatření pro podporu biodiverzity : u dokončených projektů: 139 km2, cíl: 222 km2 (cca 0,2 % rozlohy ČR) Celkový počet vysazených dřevin: u dokončených projektů: , cíl: Celková délka revitalizovaného toku: u dokončených projektů: 142 km, cíl: 225 km

11 OPŽP 2014-2020 Podpora v 5 tematických prioritních osách
PO1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní (768,7 mil. €) PO2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (453,8 mil. €) PO3 Odpady a materiálové toky, ekolog. zátěže a rizika (458,8 mil. €) PO4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu (351,7 mil. €) PO5 Energetické úspory (529,6 mil. €) PO6 Technická pomoc (73,8 mil. €)

12 Příprava nového programového období
Ukončování vyjednávání s Evropskou komisí – poslední jednání na národní úrovni plánováno na února 2015 Hlavní body proběhlých jednání: Podoba podpory ve specifickém cíli 2.1 („kotlíkové dotace“) Jasná specifikace podmínek, za kterých může být podporováno energetické využití odpadů (v návaznosti na realizaci krajských POH a provedené střednědobé hodnocení) Možnost financování návštěvnické infrastruktury (pouze projekty malého rozsahu do 5 mil. EUR v ZCHÚ, a musí vyplývat z plánu péče o ZCHÚ) Navázání na směrnici o ecodesignu v PO 2 a PO 5

13 Implementace nového programu
Otázky v řešení na národní úrovni: Plnění předběžných podmínek Implementační model kotlíkových dotací Inovativní finanční nástroje Koordinace příprav na audit designace Vyhlašování výzev před schválením programu ze strany EK

14 Územní dimenze Integrované územní investice (ITI)
Prioritní osy 1 – 3 (pouze z Fondu soudržnosti) Alokace 500 mil. Kč PO 1: 9 mil. EUR PO 2: 2,7 mil. EUR PO 3: 6,3 mil. EUR Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) prostřednictvím místních akčních skupin Prioritní osa 4 (likvidace vybraných invazních druhů rostlin, výsadba dřevin na nelesní půdě)

15 Děkuji za pozornost Ing. Jan Kříž, náměstek ministra
ředitel sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Vršovická 65, Praha 10, tel.: n ww.opzp.cz n zelená linka n


Stáhnout ppt "OPŽP – výroční konference"

Podobné prezentace


Reklamy Google