Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE"— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE
„OPŽP & Prioritní osa 4“ Ostrava, Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

2 1 2 3 4 5 Obsah Základ Podporované projekty
Přílohy k žádosti o podporu a způsobilé výdaje 4 Veřejná podpora Konkrétní příklady a závěr 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

3 1 2 3 4 5 Kapitola 1: Základ Druhý největší Operační program ČR:
135 miliard Kč (5,2 miliardy EUR) Nutnost veřejného spolufinancování: Prostředky EU 85 % (4,9 mld. EUR) Prostředky SFŽP 4 % (231 mil. EUR) Státní rozpočet (MŽP) 1 % (58 mil. EUR) Spoluúčast žadatele 10 % Zaměření: intervence na ochranu a zlepšení kvality životního prostředí, zachování trvale udržitelného rozvoje, dodržení legislativních požadavků v oblasti ŽP 2 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

4 ! Průběžně se mění – příručka + závazné pokyny!
1 Kapitola 1: Základ • Programový dokument OPŽP • Implementační dokument OPŽP • Směrnice MŽP č. 5/2008 o předkládání žádostí a poskytování podpory • Příručka pro žadatele • Závazné pokyny pro žadatele a příjemce • Text výzvy ! Průběžně se mění – příručka + závazné pokyny! !Vše dostupné na 2 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

5 V rámci prioritní osy 1 budou realizovány následující oblasti podpory:
Kapitola 2 : Podporované projekty 2 PRIORITNÍ OSA 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Globálním cílem prioritní osy 1 je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody pro obyvatelstvo a snižování rizika povodní. V rámci prioritní osy 1 budou realizovány následující oblasti podpory: Oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod, Oblast podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody, Oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní. 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

6 1 2 3 4 5 Kapitola 2 : Podporované projekty
PRIORITNÍ OSA 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Globálním cílem prioritní osy 2 je zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití inovativních environmentálně šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor . V rámci prioritní osy 2 budou realizovány následující oblasti podpory: Oblast podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší, Oblast podpory 2.2 – Omezování emisí. 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

7 1 2 3 4 5 Kapitola 2 : Podporované projekty
PRIORITNÍ OSA 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie Globálním cílem prioritní osy 3 je udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem je zvýšení využití OZE při výrobě elektřiny a zejména tepla a vyšší využití odpadního tepla. V rámci prioritní osy 3 budou realizovány následující oblasti podpory: Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny , Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry . 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

8 V rámci prioritní osy 4 budou realizovány následující oblasti podpory:
1 Kapitola 2 : Podporované projekty 2 PRIORITNÍ OSA 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Globálním cílem prioritní osy 4 je zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží. V rámci prioritní osy 4 budou realizovány následující oblasti podpory: Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady , Oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží . 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

9 ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE
1 Kapitola 2 : Podporované projekty 2 ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE • Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládaní s odpady FS: 520, 258 mil. EUR • Oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží FS: 256, 247 mil. EUR Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou 0,5 mil. Kč 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

10 1 2 3 4 5 Kapitola 2 : Podporované projekty OBLAST PODPORY 4.1
INTEGROVANÉ SYTÉMY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY a) regionální systém pro využití bioodpadů, b) regionální systém pro mechanickou a biologickou úpravu KO, c) speciální zařízení na využití upraveného paliva z regionálního systému pro mechanickou a biologickou úpravu KO, v případech jež jsou v souladu s POH ČR/kraje SYSTÉMY ODDĚLENÉHO SBĚRU, SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S ODPADY a) systémy pro separaci a svoz odpadů, b) systémy pro separaci a svoz bioodpadů, c) sběrné dvory, d) překladiště a sklady KO, e) systémy pro separaci nebezpečných KO, f) systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

11 1 2 3 4 5 Kapitola 2 : Podporované projekty OBLAST PODPORY 4.1
ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU NEBO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ, ZEJMÉNA NA TŘÍDĚNÍ, ÚPRAVU A RECYKLACI ODPADŮ a) třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi, b) zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů, c) zařízení pro energetické využití zdravotnických odpadů, d) zařízení na úpravu autovraků, recyklaci pneumatik a využívání upotřebených olejů, e) zařízení na úpravu elektroodpadů, f) zařízení na úpravu stavebních odpadů, g) kompostárny, h) bioplynové a biofermentační stanice pro zpracování bioodpadů *, i) zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (autoklávy, separátory, homogenizéry,termická desorpce, reaktory, biodegradační zařízení) * projekty slouží ke zpracování bioodpadů, tj. které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění KO, nebo svozu bioodpadů, nebo doplňují již existující takový systém svozu a/nebo třídění 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

12 • POUZE odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích
1 Kapitola 2 : Podporované projekty 2 OBLAST PODPORY 4.1 REKULTIVACE STARÝCH SKLÁDEK A ODSTRANĚNÍ NEPOVOLENÝCH SKLÁDEK • rekultivace starých skládek, • odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích * Stará skládka – byla provozována před účinností zákona č. 238/1991 Sb. a provoz takové skládky byl ukončen před účinností tohoto zákona nebo nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 tohoto zákona ? O JAKÉ PROJEKTY NEMOHOU PODNIKATELÉ ŽÁDAT ? • POUZE odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

13 1 2 3 4 5 Kapitola 2 : Podporované projekty OBLAST PODPORY 4.2
INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST, KATEGORIZACE PRIORIT PRO VÝBĚR NEJZÁVAŽNĚJI KONTAMINOVANÝCH MÍST K SANACI Netýká se podnikatelských subjektů REALIZACE PRŮZKUMNÝCH PRACÍ, ANALÝZ RIZIK a) realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit, b) realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová území obsahující více než jedno kontaminované místo 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

14 1 2 3 4 5 Kapitola 2 : Podporované projekty OBLAST PODPORY 4.2
SANACE VÁŽNĚ KONTAMINOVANÝCH LOKALIT ! Pouze v případech, kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje, nebo v případě, že tato povinnost je vázána na organizační složku státu nebo právnickou osobu státem pro tyto účely zřízenou ! a) jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb (včetně zbytků technologií), půdy (horninového prostředí) a podzemních vod, b) sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek) a úložišť s výjimkou odstraňování ekologických škod způsobených hornickou činností, c) odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí inovativních sanačních technologií, apod., d) monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst, e) sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

15 SANACE VÁŽNĚ KONTAMINOVANÝCH LOKALIT
1 Kapitola 2 : Podporované projekty 2 OBLAST PODPORY 4.2 SANACE VÁŽNĚ KONTAMINOVANÝCH LOKALIT 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

16 ? O JAKÉ PROJEKTY NEMOHOU PODNIKATELÉ ŽÁDAT ?
1 Kapitola 2 : Podporované projekty 2 OBLAST PODPORY 4.2 ? O JAKÉ PROJEKTY NEMOHOU PODNIKATELÉ ŽÁDAT ? TEORETICKY • POUZE inventarizace PRAKTICKY Žádosti podnikatelských subjektů budou přijímány až po dokončení notifikace poskytování veřejné podpory s Evropskou komisí – tzn., že v současnosti může podnikatelský subjekt na základě výzvy požádat např. o projekt realizace průzkumných prací a vypracování analýzy rizik dle pravidla de minimis ( EUR za poslední 3 uzavřená účetní období), avšak na realizaci vlastní sanace požádat nemůže. 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

17 1 2 3 4 5 Kapitola 2 : Podporované projekty
PRIORITNÍ OSA 5 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik Oblast podpory 5.1 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik. BAT, IPPC, REACH PRIORITNÍ OSA 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Globálním cílem prioritní osy 7 je vybudování plošné a dostupné sítě center environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních center a environmentálních poraden. Oblast podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací. 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

18 1 2 3 4 5 Kapitola 2 : Podporované projekty
PRIORITNÍ OSA 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny Globálním cílem prioritní osy 6 je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny. V rámci prioritní osy 6 budou realizovány následující oblasti podpory: Oblast podpory 6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura , Oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity, Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur, Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny, Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny, Oblast podpory Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod. 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

19 1 2 3 3 4 5 Kapitola 3: Přílohy k žádosti o podporu a způsobilé výdaje
ŽÁDOST O PODPORU Podávání žádosti Žádosti se podávají elektronicky v prostředí Bene-fill (http://zadosti-opzp.sfzp.cz). Po elektronickém vyplnění a odeslání písemně na místně příslušném krajském pracovišti SFŽP (www.sfzp.cz) a to spolu s povinnými přílohami. Postup podrobně popsán v dokumentu Příručka pro žadatele o dotace z OPŽP (ke stažení na 3 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

20 1 2 3 3 4 5 Kapitola 3: Přílohy k žádosti o podporu a způsobilé výdaje
Směrnice MŽP č. 5/2008 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky – kapitoly 315 (životní prostředí) Doklady požadované jako přílohy k Formuláři žádosti o podporu v OPŽP pro jednotlivé prioritní osy. Doklady požadované k rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v OPŽP. Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení. Požadované ekonomické doklady. Náležitosti zadávacího řízení mimo režim zákona. 3 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

21 PRO VŠECHNY PRIORITNÍ OSY
Kapitola 3: Přílohy k žádosti o podporu a způsobilé výdaje 1 2 OBVYKLÉ PŘÍLOHY PRO VŠECHNY PRIORITNÍ OSY Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí popřípadě vyšší stupeň projektové dokumentace, včetně položkového rozpočtu Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., dále pak stavební povolení (pokud bylo vydáno) Aktuální výpis z katastru nemovitostí (popř. souhlas vlastníků) Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí a územního rozvoje, EIA Stanovisko ČIŽP (kde je to relevantní) Finanční analýza – u projektů generujících příjem ve smyslu Směrnice ES 1083/2006 (není vyžadována u projektů podléhajících veřejné podpoře a dále u projektů čerpajících podporu podle pravidla de minimis) Podklady pro stanovení přípustné výše veřejné podpory – u projektů podléhajících pravidlům veřejné podpory (regionální bloková výjimka, podpora de minimis, pokyny pro životní prostředí) 3 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

22 PRIORITNÍ OSA 4 - DALŠÍ DOKUMENTY: 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady
Kapitola 3: Přílohy k žádosti o podporu a způsobilé výdaje 1 2 PRIORITNÍ OSA 4 - DALŠÍ DOKUMENTY: 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady Finanční analýza projektu (NE pro projekty podléhající VP) Analýza potenciálu produkce odpadů: • Charakteristika spádové oblasti a popis stávajícího stavu nakládání s odpady relevantními pro projekt, uvedení stávajících zařízení, která nakládají s odpovídajícími druhy odpadů. • Stávající množství a odhady do budoucna pro odpovídající druhy odpadů vznikající ve spádové oblasti včetně uvedení zdrojů výchozích dat, zdůvodnění použitých trendů a charakteristiky současných dodavatelů (producentů) odpadů a potenciálních odběratelů. • Odůvodnění projektované kapacity zařízení v návaznosti na předchozí a uvedení množství odpadů, jaké je dané zařízení schopno zpracovávat z celkového množství odpadů v dané oblasti. • Uvedení % materiálového využití nebo úpravy odpadů – poměr mezi množstvím využitých a odstraněných odpadů (skládky a spalovny) z celkového množství odpadů přijatých do zařízení. 3 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

23 1 2 3 3 4 5 Kapitola 3: Přílohy k žádosti o podporu a způsobilé výdaje
PRIORITNÍ OSA 4 - DALŠÍ DOKUMENTY: 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží U sanací vážně kontaminovaných lokalit: Studie proveditelnosti (dle osnovy MŽP, nad 20 mil Kč) Analýza rizika (MP MŽP č. 12/2005) Závazné stanovisko (Odbor ekologických škod MŽP) Jeden z následujících dokladů (o původu zátěže): rozhodnutí soudu; doklad o nabytí majetku doklad, že majitel pozemku / budov zkrachoval a neexistuje; jiný doklad, že vlastník zátěž nezpůsobil U analýz rizika: Projektová dokumentace (jednoduchá tech. zpráva, rozpočet) Jeden z následujících dokladů (původ zátěže): rozhodnutí soudu doklad, že majitel pozemku / budov zkrachoval a neexistuje 3 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

24 1 2 3 3 4 5 Kapitola 3: Přílohy k žádosti o podporu a způsobilé výdaje
OBECNÁ PRAVIDLA Uvedeno v Implementačním dokumentu OPŽP Pro způsobilost výdajů v rámci OPŽP platí tato základní pravidla: způsobilý výdaj musí být vynaložen v souladu s cíli příslušné oblasti podpory v rámci OP ŽP, způsobilý výdaj pro dodavatelský způsob realizace projektu musí být řádně doložen dodavatelskou fakturou nebo kupní smlouvou (nákup pozemku/stavby) způsobilý výdaj musí být prokazatelně zaplacen ze strany příjemce podpory a doložen bankovním výpisem, způsobilým výdajem je výdaj, který byl uskutečněn po termínu způsobilosti, kterým je datum akceptace žádosti na SFŽP (s výjimkou některých výdajů na projektovou přípravu[1] a výdajů na nákup pozemku/stavby, u nichž je jako počátek způsobilosti stanoven ), způsobilý výdaj je přímo a výhradně spojen s realizací projektu a je součástí jeho rozpočtu. [1] Jedná se o výdaje na zpracování žádosti, dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, na zpracování studie proveditelnosti, je-li vyžadována, případně jiných podpůrných studií dle specifických požadavků jednotlivých priorit (finanční a ekonomická analýza, analýza rizik, odborný posudek, rozptylová studie, energetický audit, hydrogeologický průzkum atd.), případně zpracování tendrové dokumentace 3 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

25 1 2 3 3 4 5 Kapitola 3: Přílohy k žádosti o podporu a způsobilé výdaje
U VŠECH PRIORITNÍCH OS Uvedeno v Implementačním dokumentu OPŽP propagační opatření DPH (v případě, že konečný příjemce není plátcem DPH) • výdaje na projektovou přípravu (do 7 % celkových způsobilých přímých realizačních výdajů na projekt) • nákup pozemků a staveb (do 10 % celkových způsobilých přímých realizačních výdajů na projekt) • stavební práce a související služby • nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku • technický dozor/správce stavby • vícepráce (do výše rozpočtové rezervy) 3 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

26 1 2 3 4 5 Kapitola 4: Veřejná podpora VEŘEJNÁ PODPORA Základ
 Zákaz veřejné podpory vyplývá z čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES.  Znaky veřejné podpory: a) poskytnutá z veřejných zdrojů (dotace, půjčka …), b) narušuje hospodářskou soutěž, c) zvýhodňuje určité podnikání, d) v míře, která může mít dopad na obchod mezi členskými státy.  Týká se všech subjektů, které mají ekonomické aktivity, i když nevytvářejí zisky !!! 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

27 VEŘEJNÁ PODPORA - VÝJIMKY
1 Kapitola 4: Veřejná podpora 2 VEŘEJNÁ PODPORA - VÝJIMKY Pravidlo de minimis • Nařízení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, • nastavení horní hranice podpory, kterou lze udělit jednomu subjektu, aniž by se jednalo o veřejnou podporu, • eur (3 po sobě následující roky). 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

28 VEŘEJNÁ PODPORA - VÝJIMKY
1 Kapitola 4: Veřejná podpora 2 VEŘEJNÁ PODPORA - VÝJIMKY Regionální podpora (investiční) • Bloková výjimka na základě Pokynů k regionální podpoře na období 2007 –2013 Předmětem regionální podpory je zajistit tzv. počáteční investici. Umožňuje podporu veškerých podniků ve vybraných regionech (tzv. regionální mapa podpory). • Praha – 10% (pouze do konce roku 2008) • region Jihozápad (Jihočeský a Plzeňský kraj) – 36% do konce roku 2010 – 30% do roku 2013 • ostatní regiony ČR – 40% V případě podpory poskytnuté MSP lze výše uvedené limity zvýšit o 20% pro malé a o 10% pro středné velké podniky. 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

29 VEŘEJNÁ PODPORA - VÝJIMKY
1 Kapitola 4: Veřejná podpora 2 VEŘEJNÁ PODPORA - VÝJIMKY Generální bloková výjimka - GBER (!NOVINKA!) • Nařízení Komise o blokových výjimkách - GBER, kterým se prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem • V případě OPŽP se jedná zejména o následující kategorie podpor: Regionální podpora Investiční podpora MSP Podpora na ochranu ŽP Toto nařízení lze použít v případech, kdy celková výše podpory nepřekročí 7,5 mil. EUR. Ad a) Regionální investiční podpora dle GBER Prakticky stejné jako bloková výjimka na základě Pokynů k regionální podpoře (viz předchozí snímek) Ad b) Investiční podpora MSP dle GBER Podpora na investice do hmotného a nehmotného majetku ve výši 20%, resp. 10% ze způsobilých nákladů. Ad c) Podpora na ochranu ŽP dle GBER Jedná se o různé typy (a % úrovně) podpor v závislosti na typech projektů (celkem 5 typů projektů) 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

30 VEŘEJNÁ PODPORA - VÝJIMKY
1 Kapitola 4: Veřejná podpora 2 VEŘEJNÁ PODPORA - VÝJIMKY Projekty generující příjem • projekty generující příjem (jakékoli operace zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakékoli operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu) – nemusí však být ziskové • finanční (a ekonomická) analýza • finanční ani ekonomická analýza není vyžadována u projektů, které podléhají podmínkám veřejné podpory • ekonomická analýza je vyžadována pouze u velkých projektů • modely ke zpracování FA 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

31 KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY PROJEKTŮ
1 Kapitola 5: Konkrétní příklady a závěr 2 KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY PROJEKTŮ ! Seznam projektů přijatých v rámci jednotlivých výzev lze nalézt na a to včetně finančních prostředků na jednotlivé projekty ! Příklady projektů: Výstavba kompostárny Instalace nové technologické linky na zpracování PET odpadu a výrobu recyklovatelné PET folie Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů (kovový odpad, autovraky, pneumatiky atd.) Instalace nové technologické linky na zpracování tříděného plastového odpadu Instalace nové technologické linky na zpracování stavebního a demoličního odpadu a výrobu různých druhů recyklátů Rekonstrukce a odbahnění rybníka Rekultivace a sanace staré skládky 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

32 1 2 3 4 5 Kapitola 5: Konkrétní příklady a závěr ZÁVĚR
! NEBOJTE SE PODÁVAT ŽÁDOSTI, PODOBNÁ PŘÍLEŽITOST UŽ SE NEBUDE OPAKOVAT ! 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.

33 e-mail: hillermann@geotest.cz
1 Kapitola 5: Konkrétní příklady a závěr 2 ZÁVĚR Kontakt: Ing. Jan Hillermann, Ph.D. Pilotní poradenské a informační místo pro OPŽP, prioritní osa 4 – RPIM-2 GEOtest Brno, a.s. Šmahova 112 Brno mobil: tel.: 548 125 111 fax: 545  web: 3 4 5 Seminář, Ostrava Jan Hillermann, GEOtest Brno, a.s.


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE"

Podobné prezentace


Reklamy Google