Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program péče o bobra evropského

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program péče o bobra evropského"— Transkript prezentace:

1 Program péče o bobra evropského
Jan Šíma MŽP ČR Jitka Uhlíková AOPK ČR

2 Historie výskytu bobra v ČR
Bobr byl vyhuben v polovině 18. století Byl loven pro maso, tzv. castoreum, kožešinu a z důvodu působení škod. Určitý vliv mohl mít i úbytek vhodných biotopů. V 18. a 19. několik pokusů o chov bobrů (tzv. bobrovny, nejznámější Červený Dvůr, bobrovna u Rožmberka) vysazení a následné vyhubení bobrů v jižních Čechách

3 Chov bobrů u Červeného Dvora (1773-1848)

4 Rozšíření bobrů na počátku 20. a 21. století
Počátek 20. století jedinců Počátek 21. století jedinců

5 Migrační směry bobrů do ČR

6 Novodobé osídlení ČR 1982

7 Novodobé osídlení ČR 1992

8 Novodobé osídlení ČR 2002

9 Novodobé osídlení ČR 2005

10 Novodobé osídlení ČR

11 Příčiny současné intenzity vývoje populace bobra evropského v ČR
Volná ekologická nika vysoký stupeň adaptability druhu ve specifickém prostředí, resp. malé množství skutečně limitujících faktorů absence stanovištní a potravní konkurence dostatek vhodných biotopů vodních ekosystémů relativně prostupná krajina nedostatek predátorů Reprodukční a migrační schopnosti reprodukční úspěšnost (2-5 mláďat/rok) schopnost primární disperze na velké vzdálenosti (až 80 km za týden, 20km za noc) silná teritorialita (teritorium km délky toku)

12 Bobří osídlení Vliv bobřích aktivit na krajinu Hrázování Obydlí
negativní pozitivní podmáčení těles komunikací transformace malých povodní zatopení produkčních ploch zlepšení stavu kvality vody Hrázování zvýšení akumulace vody v krajině Obydlí zvýšená eroze břehů, narušení protipovodňových hrází,narušení těles komunikací sedimentace erozních plavenin Bobří osídlení samovolná revitalizace meliorovaných toků ohrožení stability nádrží (rybníky) zvyšování biodiverzity dotčených společenstev rostlin a živočichů škody na zemědělských plodinách Potrava škody na hospodářských dřevinách změna skladby liniových porostů uvolňování dřevin do toku (MVE)

13 Směrnice 92/43/EHS - příloha II a IV
Zákon č. 114/1992 Sb. - zvláště chráněný v kategorii silně ohrožený (vyhláška č. 395/1992 Sb.) + Natura 2000 Zákon č. 449/2001 Sb. - zvěř, kterou nelze lovit V Červeném seznamu – NT, druh zranitelný Zákon č. 115/2000 Sb. - škody způsobené bobrem na tzv. trvalých porostech (volné dřeviny, lesní porosty a nesklizené polní plodiny) hradí stát

14 Program péče (PP) Program péče je koncepční dokument MŽP
Jedná se o soubor ochranných, managementových, administrativních a osvětových opatření při „péči“ o druh, rozsah: 97 stran PP se připravoval 8 let, velký autorský tým, Hlavní autor: Ing. Aleš Vorel (Fakulta životního prostředí ČZU) PP byl přijat MŽP v říjnu 2013 Realizací byla pověřena AOPK ČR Po letech jeho realizace bude vyhodnocena jeho účinnost Cíle PP Zabezpečit trvale přežívající populaci bobra evropského v České republice, nezávislou na imigraci ze zahraničí (aktuální početnost populace bobra na našem území: 3500 jedinců) Zajistit biologicky dostatečnou a přitom ekonomicky a společensky udržitelnou míru osídlení bobra evropského na území ČR (Jm kraj: – finanční kompenzace bobří škod cca 70mil Kč (z. č. 115/2000 Sb.)) Zamezit rozšíření bobrů do oblastí nevhodných pro rozvoj jejich populace (z hlediska rizik škod závažných v měřítku ČR) a minimalizovat střety s ekonomickými aktivitami člověka Zabránit rozšíření bobra kanadského do volné přírody

15 Zonace diferencované ochrany
K zajištění socioekonomické udržitelnosti dlouhodobého výskytu bobra v ČR byla na základě expertní analýzy vytvořena koncepce „zonace diferencované ochrany“ „Zóna A“ – území zajišťující dlouhodobé zachování populace v ČR – reprezentativní území za podhorskou i říční oblast (0,9% území České republiky) „Zóna B“– území umožňující migraci a případný rozvoj populace v nekonfliktních lokalitách – zbývající území, mimo zóny A. a C (85,9% území České republiky) „Zóna C“ – území s nepřípustnými riziky v případě rozvoje populace bobra (území s dosud nerozvinutým osídlením; geograficky jasně ohraničené) (13,3% území České republiky) Diferenciace ochrany má být metodickým doporučením pro postup orgánů ochrany přírody - nemůže změnit nebo nahradit platnou právní úpravu ochrany bobra evropského

16 Nejrizikovější území ČR
Výsledky GIS-analýzy, která definovala území s nejvyšší koncetrací vodních staveb ohrozitelných bobří aktivitou za současné přítomnosti vhodných biotopů pro rozvoj silné bobří populace. Doprovodné rizikové faktory: blízkost lidských sídel, plochá krajina

17 Vymezení zóny C podle rozvodí povodí Vltavy
S výjimkou oblasti Šumavy není dosud v zóně C přítomna bobří rodina.

18 Zonace direrencované ochrany
Údolí Labe Kateřinský, Nivní a Hraniční potok Litovelské Pomoraví Chropyňský luh Niva Dyje Strážnicko Soutok - Podluží

19 Program péče - obsah Péče o druh
a) administrativní opatření v jednotlivých zónách Vydání Opatření obecné povahy (=OOP) pro eliminaci bobrů v zóně C Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a v dohledné době i Olomoucký kraj – vydání OOP pro správce toků, správce a vlastníky vodních děl Jihomoravský kraj – OOP vydáno možnost zásahů od 15. března do 15. dubna a od 1. srpna do 31. října. pro upravené vodní toky, protipovodňové hráze, vodní nádrže Zlínský kraj – vydáno - Možnost zásahů od 1. března do 15. dubna a od 1. srpna do 31. října. - pro vodní toky, protipovodňové hráze, vodní nádrže Sjednocení rozhodování krajských úřadů v konfliktních situacích (tzn. ve správních řízeních o výjimkách z podmínek ochrany bobra) – zajištění funkčnosti zonace

20 Program péče - obsah Péče o druh b) prevence škod
je žádoucí aplikace ochranných opatření při výstavbě či přestavbě přehled preventivních opatření bude vytvořen v tzv. Manuál praktických opatření (viz dále) vytvoření sítě „bobřích konzultantů“ pomáhajících při řešení konfliktních situací (viz dále) není národní zdroj pro financování preventivních opatření - dotační titul Operační program Životní prostředí ( ) (viz dále)

21

22 www. opzp.cz. Operační program Životní prostředí – programové období : Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu Specifický cíl 4.2.: Posílit biodiverzitu Aktivita: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku Výzva – zřejmě na počátku roku 2015 Kofinancování - ? 10 procent Žadatel – bez omezení Informace podá středisko AOPK ČR, kde se podávají žádosti. Po vyhlášení výzvy bude AOPK ČR organizovat semináře pro žadatele

23 Program péče - obsah Péče o druh c) optimalizace náhrad škod dle zákona č. 115/2000 Sb. Analýza dosud hrazených škod dle výše uvedeného zákona (žádosti přijímá krajský úřad) Nejširší spektrum hrazených škod ve srovnání se zahraničními státy Budoucnost ? d) vyhledávání a eliminace bobra kanadského Proč: v konkureci úspěšnější než bobr evropský Ve 30. letech 20. století vysazen ve Finsku (obr. viz slide 4) Na území České republiky (kromě ZOO Brno) se bobr kanadský nevyskytuje

24 Program péče - obsah Podpora informovanosti veřejnosti
Vytvoření Manuálu praktických opatření Obsah manuálu: Základní informace o biologii a ekologii bobra (s ohledem na řešení konfliktní situací) b) Přehled legislativy spjaté s bobrem na území ČR (informace o náležitostech při podávání žádostí) c) Přehled dotačních titulů (? aktuálnost) c) Přehled konfliktních situací d) Řešení konfliktních situací (inspirace – zahraničí) popis, technické nákresy, fotografie zvážení finanční náročnosti a efektivnosti ZÍTŘEJŠÍ WORKSHOP O PORADENSKÉ ČINNOSTI – ZDROJ NÁMĚTŮ PRO TVORBU MANUÁLU

25 Program péče - obsah Podpora informovanosti veřejnosti
Vytvoření sítě terénních „BOBŘÍCH PORADCŮ“ Náplň činnosti: Navštěvovat lokality, na kterých je hlášen problematický výskyt bobrů Poradenská a informační činnost pro státní správu a „stakeholdry“ - obce, krajské úřady, správci toků a vlastníci pozemků u toků, správci dopravních komunikací, zemědělci, správci a majitelé lesních porostů, majitelé a správci rybníků, sadaři, zahrádkáři, rybáři a myslivci Obecná informační činnost pro občany (přednášky, exkurse) a média Poradenská činnost při výběru a také při instalaci preventivních opatření péče - obsah

26 Program péče - obsah Poradenská činnost při podávání žádosti o finanční náhradu škod dle zákona č. 115/2000 Sb., v platném znění Poradenská činnost při podávání žádosti o výjimku ze základních podmínek ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění Komunikace se záchrannými stanicemi, pomoc při odchytech „bobra v nouzi“, poradenská činnost pro umístění handicapovaného bobra a při péči o něj, poradenská činnost při výběru lokality pro vypuštění zotaveného bobra Průběžné vzdělávání v aktualizacích právních předpisů, vzájemná komunikace s ostatními poradci, výměna zkušeností, účast na setkání poradců, vzdělávání v odborné problematice Podávání informací o nalezených mrtvých bobrech Odběr vzorků pro genetickou analýzu z odchycených a mrtvých bobrů Podávání souhrnných ročních zpráv o řešených konfliktních situacích ZÍTŘEJŠÍ WORKSHOP O PORADENSKÉ ČINNOSTI – ZDROJ NÁMĚTŮ PRO NÁPLŇ ČINNOSTI KONZULTANTŮ

27 Program péče - obsah Mapování výskytu bobra na našem území
Shromažďování informací o stávajících lokalitách Výsledek:

28 Program péče - obsah Monitoring populací v sedmi lokalitách soustavy Natura 2000, kde je bobr hlavním předmětem ochrany

29 Program péče - obsah Péče o biotop
- ochrana zvláště cenných území pozměněných činností bobra (hrázové systémy s pozitivním vlivem z hlediska biodiverzity území) - zajištění průchodnosti kritických míst na vodních tocích Výzkum - vliv bobra na krajinu a ekosystémy střední Evropy (vliv na vodní režim lokality, na chemické vlastnosti vody, na rybí obsádku aj.) - vývoj a ověřování technických opatření pro řešení konfliktních situací

30 Závěr Program péče je snahou o stanovení koncepce přístupu k druhu – legislativní ani faktickou situaci nemění Realizace programu péče nebude jednoduchá, neboť: V případě bobra a jím působených škod neexistují jednoduchá řešení Finanční nároky na poškozené při nápravě bobřích škod - Komunikační „bloky“ mezi poškozenými a státní ochranou přírody Negativní renomé bobra v ČR Komplikovaná legislativa (zákon na ochranu přírody, zákon o myslivosti) Je nezbytné najít způsob koexistence zájmů člověka s přítomností bobra v krajině vzájemnou komunikací složek veřejné správy a dotčených subjektů

31 Facebook

32 Děkujeme za pozornost Jan ŠÍMA Jitka UHLÍKOVÁ jan.sima@mzp.cz


Stáhnout ppt "Program péče o bobra evropského"

Podobné prezentace


Reklamy Google