Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost"— Transkript prezentace:

1 PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

2 Význam a poslání domácí péče
Péče v domácnosti Význam a poslání domácí péče Nedílnou součástí poskytování zdravotnických služeb, kterou řadíme do primární péče, je komplexní domácí ošetřovatelská péče. Pojem domácí péče pochází z anglického výrazu home care – domácí péče. Komplexní domácí péče zahrnuje otevřený systém individuální péče, která se skládá ze tří složek péče – zdravotní, pečovatelské a laické. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

3 Snahou komplexní domácí péči je podporovat zdraví, chránit jedince před nemocemi, poskytovat léčbu nemocí a rehabilitaci, rekonvalescenci a resocializaci nemocných. V dnešní době se komplexní domácí péče odlišuje od pomoci v domácím prostředí, která je zaměřena na úklid, donášku nákupů atd. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

4 Kvalitní domácí péče poskytuje:
osoba nemusí být v ústavní péči nebo je možné její zkrácení, možnost na výběr být v domácím léčení, pokud to zdravotní stav vyžaduje předcházení traumatizací z dlouhodobých hospitalizací a z pobytu v neosobním nemocničním prostředí, neodloučení od rodiny a domácího prostředí snížení ekonomických nákladů na léčbu a ošetřovatelskou péči, domácí péče je levnější Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

5 Zavedení domácí péče – DP
Domácí péče se zaměřuje na podporu tzv. svépomoci. Domácí péče respektuje lidská práva a snaží se podporovat nemocného ve všech jeho aktivitách, ale v jeho domácím prostředí. Domácí péče je určena každému, pro koho je vhodná. Jestliže je domácí péče hrazena ze zdravotního pojištění, musí být předepsána příslušným ošetřujícím lékařem, převážně se jedná o praktického lékaře. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

6 Před zavedením domácí péče je nutné se zaměřit na tyto oblasti:
zda domácí péče vede ke zkvalitnění života nemocného zda bude zajištěna dostatečná bezpečnost nemocného v domácím prostředí zda bude dostatečně zabezpečena možnost okamžité pomoci v případě komplikací, např. kontakt s ošetřujícím lékařem  Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

7 zda bude rodina spolupracovat
zhodnotit frekvenci návštěv pracovníku ADP – agentur domácí péče  Domácí péče je nabízena v tomto rozsahu: základní domácí péče – poskytnutí osobní hygieny, prevence a léčba proleženin, podávání obkladů, zábalů, příprava léků, kontrola pitného režimu, základní domácí péče může být rozšířena o péči sociální, kterou zajišťují pečovatelky, osoby z řad dobrovolníků Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

8 odborná domácí péče – sem řadíme hodnocení celkového stavu klienta, přípravu a podávání léků včetně infúzí, odběr biologického materiálu, aplikování sond a katétrů paliativní domácí péče – je zajišťována pacientům, u kterých základní onemocnění nezabírá na kauzální léčbu, domácí paliativní péči by měly zajišťovat speciálně edukovaní pracovníci, tato péče by měla být poskytována zejména sestrami a lékaři, Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

9 Vhodnost zavedení domácí péče
v rámci poskytování domácí paliativní péče musí být zajištěno: zvládnutí léčby bolesti, zvládnutí léčby doprovodných příznaků onemocnění, např. nechutenství, zabezpečení dokonalé hygieny a ostatních ošetřovatelských výkonů Vhodnost zavedení domácí péče Domácí péče je vhodná pro jedince, kteří: mají alespoň částečně vyhovující bytové podmínky Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

10 jsou schopni být sami nebo mají někoho, kdo jim dělá společnost
jedincův zdravotní stav je stabilizovaný možnost spolupráce s rodinou nevyžadují péči ve větším rozsahu než je daný limit, tzn. ne více než 3 krát denně 60 minutovou návštěvu sestry ADP Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

11 Komplexní domácí péče zajišťována dětem
jedná se o takovou formu domácí péče, která je schopna poskytnout a zajistit všechna specifika dětského věku je poskytována odborníky na problematiku dětského věku – je ordinována zejména pediatrem, zajišťována dětskou sestrou všechny zásady při poskytování péče jsou stejné jako v péči o dospělé Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

12 Vývoj domácí péče v ČR Moderní koncept domácí péče byl vytvořen v roce 1859 v Liverpoolu – Williamem Rathbonem, byznysmenem a filantropem. Ve spolupráci s Florence Nightingalovou vznikla první škola pro sestry, která zabezpečovala ošetřovatelskou péči nemocným, potřebným a chudým lidem. V roce 1885 je ve Spojených státech amerických založena organizace sester v  domácí péči, která pomáhá chudým a opuštěným lidem, kteří mají zdravotní problémy.  Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

13 V celé Evropě dochází koncem 19
V celé Evropě dochází koncem 19. století k rozvoji domácí péče – stárnutí populace, zvyšování počtu jedinců vyžadujících pomoc druhé osoby. Severská forma domácí péče se zaměřuje na servis, který přichází od státu, vládních nebo nevládních organizací, tuto péči doplňuje rodina. Naopak jižní forma domácí péče je zajišťována rodinou a doplňována státem. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

14 Česká forma domácí péče má počátky ve 12. století
Česká forma  domácí péče má počátky ve 12. století. Služba potřebným byla ve špitálech zajišťována formou řeholních řádů – Řád svatého ducha, Johanitky, Alžbětinky, Milosrdní bratři, Klaristky. Za vlády Marie Terezie došlo ke zlepšení péče o poddané v sociální oblasti. Péči zajišťovaly různé útulky a spolky. V době národního obrození dochází k podpoře jak sociální, tak i odborné péče pro potřebné. V roce 1874 byla založena první ošetřovatelská škola.  Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

15 V roce 1919 za pomoci Alice Masarykové byl založen Československý červený kříž. V období první republiky se s nárůstem vysokých nákladů v péči o nemocné v nemocnicích zrodila myšlenka odborné ošetřovatelské pomoci v domácím prostředí. Po druhé světové válce organizují ošetřovatelskou a zdravotní službu v rodinách Ústavy národního zdraví. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

16 Výnosem ministerstva zdravotnictví v roce 1950 byl Československý červený kříž pověřen, aby postupně převzal veškerou ošetřovatelskou a zdravotní péči v rodinách. V roce 1952 dle zákona 103/1951 odpovědnost za provádění domácí péče na sebe přebírá stát. Po sametové revoluci v roce 1989 se začínáme vracet k demokratickým principům. Domácí péče se stala symbolem lidské vzájemnosti, profesionality, lásky a pomoci. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

17 V roce 1991 umožňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v zákonné normě – Vyhlášce MPSV č. 182/91. Sb., upravující poskytování sociální péče a pomoci – finanční úhradu i nestátním subjektům, a tím se otvírá možnost pro poskytování sociální péče a pomoci umírajícím agenturami domácí péče a charitativními organizacemi. Domácí zdravotní péče je od roku 1993 hrazena ze zdravotního pojištění. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

18 Poskytovatelé domácí péče
Agentury domácí péče už v roce 1993  poskytují v rámci své činnosti i domácí hospicovou péči umírajícím a jejich blízkým. Poskytovatelé domácí péče péče v domácím prostředí je zajišťována zdravotníky – lékaři, sestrami, nižšími zdravotními pracovníky, rehabilitačními pracovníky, doplněna sociálními pracovnicemi, psychology, duchovními Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

19 složení zaměstnanců se bude odvíjet od typu poskytované organizace, rozsahu registrace organizace poskytující domácí péči, na složení klientely poskytovatelé domácí ošetřovatelské péče musí splňovat určité požadavky – např. vzdělání, délku předchozí praxe v lůžkovém zdravotnickém zařízení, tato kritéria jsou stanovena legislativními podmínkami danými příslušným ministerstvem Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

20 Organizační forma domácí péče Podmínky pro zřizování agentur
sestry jsou registrovány a mají zákonnou povinnost zdravotníka pracujícího bez odborného dohledu – zákon č. 94/2004 Organizační forma domácí péče Podmínky pro zřizování agentur zřizovatelem ADP – agentury domácí péče se mohou stát státní instituce agentura může být založena i jednotlivcem Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

21 vznik nestátních ADP se odvíjí od norem o vzniku nestátní instituce, která se musí registrovat na krajském úřadě jako NZZ – nestátní zdravotnické zařízení v rámci registrace je stanoveno a vymezeno materiální vybavení a zabezpečení ADP agentura domácí péče může nabízet určité služby za úhradu, výkony, které jsou poskytovány výslovně na žádost klienta, jsou považovány za nadstandardní Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

22 jsou hrazeny přímo klientem, pojišťovna je nehradí, je vytvořen písemný smluvní vztah mezi klientem a agenturou většina agentur domácí péče má půjčovnu pomůcek – za mírnou úhradu – např. nemocniční lůžka, ortopedické pomůcky, protetické pomůcky, pomůcky usnadňující péči Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

23 Financování domácí péče
z fondu veřejného zdravotního pojištění a dle vyhlášky MZČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění sponzorskými dary, z nadací, grantů apod. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

24 přímou platbou pacienta (u pacientů, kteří nejsou pojištěni, nebo za výkony nehrazené ze zdravotního pojištění, nebo u pacientů, u kterých zdravotní pojišťovna nemá smluvní vztah se zdravotnickým zařízením poskytujícím domácí péči, pokud pacient vědomě a záměrně zvolil nesmluvní zařízení) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

25 Hlavní zásady osobní asistence
Na konci 60. let vzniklo ve Spojených státech amerických hnutí Independent Living – nezávislý život. Cílem bylo dosáhnout úplné rovnoprávnosti zdravých lidí a lidí s handicapem. Nezávislý způsob života osob s handicapem znamenalo rovnoprávnost v oblasti sociální, politické, ekonomické a kulturní. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

26 Hlavní zásady osobní asistence jsou:
podporovat nezávislý život – proces sebezdokonalování, zvyšování sebedůvěry, emancipace handicapovaní lidé by měli tento proces individuálně i kolektivně kontrolovat osobám handicapovaným by měly být zabezpečeny všechny základní lidské potřeby Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

27 podporovat boj proti systémům, které podporují institucionalizaci
handicapovaným lidem musí být dán prostor, aby se podíleli na stanovení vlastních potřeb, na jejich volbě i rozsahu podporovat boj proti systémům, které podporují institucionalizaci zdravotně handicapovaní by měli spolupracovat na výzkumu, vývoji, plánování a rozhodování v záležitostech, které se týkají jejich života Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

28 Osobní asistence se řídí těmito principy
delimitace – osobní asistence není dána určenými výkony, jež se mají uskutečnit v daném čase deprofesionalizace – klient řídí sám asistenta, asistent není profesionál demedikalizace – osoba s handicapem vyhledá lékařskou pomoc pouze v souvislosti se zdravotními problémy  Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

29  Náplň práce osobních asistentů
Hlavním posláním osobní asistence je kompenzovat důsledky především tělesných postižením. Osobní asistent je pouze nápomocen při určitých činnostech zdravotně handicapovaného, a tím se docílí svoboda a nezávislost takto postižené osoby. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

30 Osobní asistent pomáhá osobě s postižením naplňovat tyto základní životní potřeby:
biologické – jídlo, pití, spánek, toaleta, hygiena, úprava prostředí, polohování, pohyb apod. kulturní – vzdělání, zaměstnání, kultura (kino, divadlo, knihy, hudba, internet aj.), nakupování, procházky, styk s lidmi, úřady apod.  Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

31 Finanční náklady spojené s asistenční službou jsou nižší než v ústavech sociální péče, handicapovaný člověk tak může zůstat v přirozeném domácím prostředí. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

32 Rozvoj osobní asistence
je potřeba provést analýzu systému osobní asistence k ostatním institutům sociální podpory a pomoci zmapovat instituce, agentury a charitativní organizace, které se starají o potřeby zdravotně handicapovaných osob zajistit efektivnost osobní asistence Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

33 podporovat nové investice, navrhnout zdroje pro financování osobní asistence
zajistit, aby se systém osobní asistence stal obligatorním způsobem péče o osoby zdravotně postižené, pokud si to osoba zdravotně handicapovaná přeje Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

34 Pečovatelská služba Pečovatelská služba je jednou z nejrozšířenějších služeb sociální péče poskytovaná seniorům a těžce zdravotně postiženým osobám, kteří si z důvodu zdravotního stavu, vysokého věku, nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni sami obstarat nutné práce v domácnosti, nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou.  Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

35 Cíle pečovatelské služby
posláním je být lidem na blízku, pomáhat jim v problémech které prožívají z důvodu stáří či nemoci pečovatelská služba pomáhá při zvládání těžkostí spojených s péčí o sebe i domácnost pečovatelská služba ponechává možnost aktivně se podílet na tom, aby lidé mohli důstojně žít ve svém přirozeném prostředí co nejdéle Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

36 Pečovatelská služba pro děti
Pečovatelská služba dětem se poskytuje, jestliže rodiče nebo osoby odpovědné za jejich výchovu nemohou zabezpečit péči o děti pro vážné překážky. Za vážné překážky se považují: nemoc, rekonvalescence, lázeňská léčba, úmrtí nebo náhlé odloučení jednoho z rodičů porod, šestinedělí při péči o tři a  více dětí předškolního věku Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

37 Úkony a úhrady při poskytování pečovatelské služby:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu = 85 Kč pomoc a podpora při podávání jídla a pití pomoc při oblékání a svlékání pomoc při prostorové orientaci pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

38 pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu = 85 Kč pomoc při úkonech osobní hygieny pomoc při základní péči o vlasy a nehty pomoc při použití WC poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy zajištění stravy 55 Kč Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

39 dovoz nebo donáška jídla od 6 do16 Kč
pomoc při přípravě a podání jídla a pití 85 Kč pomoc při zajištění chodu domácnosti běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů = 85 Kč pomoc při velkém úklidu domácnosti = 85 Kč Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

40 běžné nákupy, pochůzky, donáška vody = 85Kč
topení v kamnech včetně donášky a příprava topiva, údržba topných zařízení = 85 Kč velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti = 85 Kč praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy = 50 Kč za 1kilo prádla praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy = 50 Kč za 1kilo prádla Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

41 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 85 Kč
doprovázení dospělých k lékaři a k různým institucím fakultativní úkony se poskytují klientům, kteří mají základní úkony pečovatelské služby dohled nad dospělým občanem = 85 Kč mytí oken = 100 Kč zapůjčení jídlonosičů = 10 Kč Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

42 jednoduché ošetřovatelské úkony= 85 Kč
vyřízení příspěvku na péči = 20 Kč pedikúra = 100 Kč příprava klienta k převozu do nemocnice nebo na vyšetření = 10 Kč Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

43 Poznámka: V rámci pečovatelské služby se ceny za jednotlivé úkony mění
Poznámka: V rámci pečovatelské služby se ceny za jednotlivé úkony mění! Sazebník pečovatelské služby Centrum sociálních služeb Tišnov platný od Péče o osobní hygienu klienta a kompenzační pomůcky viz kapitola 1 Osobní péče o mobilního i imobilního klienta. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

44 Péče o domácnost klienta Zanedbaná domácnost
úklid se bude odvíjet od rozsahu zanedbávání ploch v kuchyni, na nábytku, WC, vany v zanedbané domácnosti se usazuje velké množství prachu, které později vytváří mastnou vrstvu, pečovatel musí mastnotu vyčistit pískem na nádobí v bytě se také mohou hromadit nepotřebné věci a zbytky jídla Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

45 Úklid domácnosti lze rozdělit do čtyř částí: údržba kuchyně
pro pečovatele také může být náročný úklid toalety a sociálního zařízení, protože keramické plochy nelze běžnými prostředky vyleštit Úklid domácnosti lze rozdělit do čtyř částí: údržba kuchyně mytí sporáku – pečovatel dle míry znečištění použije vodu nebo písek, popř. speciální přípravky na odstranění mastnot, např. Drana plus s dávkovačem Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

46 pracovní deska jídelního stolu, kuchyňské linky, kde se připravují nebo konzumují potraviny – pečovatel denně otírá vlažnou vodou, odstraňuje mastnoty, např. přípravkem Qualt na nádobí, Lemon apod., po nanesení přípravku proti mastnotě je pak nutné důkladné opláchnutí, tzn. otření čistou vodou, pečovatel také musí dostatečně máchat textilii, kterou umývá plochy v kuchyni, po použití textilie vymáchá pod tekoucí vodou a vyždímá, jídelní stůl by měl být pokrytý ubrusem z plastu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

47 úklid podlahy – pečovatel zamete a setře mokrou textilií
omývání baterie a dřezu – pečovatel odstraňuje nečistoty, mastnoty, zbytky jídel, další plochy omývá pečovatel dle potřeby úklid podlahy – pečovatel zamete a setře mokrou textilií pomůcky k dennímu úklidu malá mycí houba Merida, houbová utěrka víceúčelová utěrka, suché textilie kartáček na nádobí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

48 týdenní úklid kuchyně péče o domácí spotřebiče – především o rychlovarnou konvici a mikrovlnou troubu mytí digestoře péče o odpadkový koš, zajištění odpadních pytlů – odpadky vynášíme dle potřeby, ne však méně než 1 – 2 krát týdně Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

49 měsíční úklid kuchyně rozložený do více etap
péče o elektrospotřebiče, mikrovlnou troubu úklid trouby a grilu omývání vnějších ploch, skříněk, nábytku omývaní obkladových ploch mytí ohmatů na vypínačích, na dveřích, klikách, zrcadle stírání nečistot uvnitř kuchyňské linky, skříně na potraviny Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

50 dezinfekce vnitřních částí odpadkových košů vymytí lednice a mrazničky
údržba sociálního zařízení a WC pečovatel čistí vnitřní části toalety nebo bidetu, používá úklidové prostředky s dezinfekčními účinky pečovatel stírá prach namokro, nedochází tak k jeho víření Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

51 pečovatel dezinfikuje kartáč na WC a nádobu na kartáč
pečovatel pravidelně stírá WC sedátko, splachovadlo, zásobník toaletního papíru nebo držák na toaletní papír pečovatel dezinfikuje kartáč na WC a nádobu na kartáč v místnosti sociálního zařízení pečovatel alespoň 1 krát týdně vytírá podlahovou krytinu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

52 pomůcky k udržení hygieny WC
Savo Original, Savo WC Exotic 3 v 1, Savo Activ Gel, Domestos, WC Gel lemon, WC bloky, Bref Duo – Aktiv Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

53 pečovatel vyleští vodovodní a sprchové baterie
běžný úklid koupelny pečovatel dle potřeby čistí vanu, sprchový kout a umyvadlo speciálními prostředky nebo použije tekutý písek pečovatel otírá ohmaty rukou na předmětech, bateriích, obkladech, vypínačích, ve sprchovém koutě pečovatel vyleští vodovodní a sprchové baterie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

54 údržba podlahových ploch
dle potřeby a dle domluvy s klientem pečovatel vyleští zrcadla, plochy skříněk atd. stírání osvětlovacích a topných těles pečovatel provádí 1 krát za měsíc nebo za delší dobu údržba podlahových ploch domácnost může být vybavena linoleem, voděodolnou dlažbou, položenými koberci, dřevěnými parketami bez koberce Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

55 koberce pečovatel vysává vysavačem úklid nábytku a zařízení bytu
pečovatel může použít jako přípravek na úklid Ajax Lemon, leštěnku Alex, která je určena na ošetření lina, dlažby, mramoru a korku, má protiskluzové účinky koberce pečovatel vysává vysavačem úklid nábytku a zařízení bytu pečovatel odstraňuje ohmaty lze použít přípravek Pronto ve spreji nebo rozprašovač Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

56 uložení dezinfekčních a mycích prostředků v domácnosti
do celkového úklidu patří mytí oken, setření rámů obrazů, dekorací atd. uložení dezinfekčních a mycích prostředků v domácnosti všechny chemikálie ukládáme mimo dosah malých dětí nepřelévat chemikálie do Pet lahví, pokud je přelijeme, tak je musíme řádně označit Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

57 povinnost pečovatele při nakupování
Nákupy povinnost pečovatele při nakupování pečovatel kontroluje jakost potravin pečovatel sleduje i vzhled potravin pečovatel nakupuje pouze ty potraviny, které si klient přál pečovatel pečlivě hospodaří s penězi klienta pečovatel nakupuje v dohodnutou dobu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

58 povinnost pečovatele při manipulaci s potravinami
pečovatel uloží do chladničky ty potraviny, které se snadno kazí, např. mléko, mléčné výrobky atd. každá potravina musí být samostatně zabalená pečovatel ukládá do skříně ty potraviny, které se snadno nekazí pečovatel respektuje zvyklosti klienta ukládat své potraviny na určené místo Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

59 pečovatel ovoce a zeleniny před uložením omyje
klient si kromě nákupů může sjednat i obědy od pečovatelské služby, někdy může vyvstat problém s obědem, kdy klient oběd nesní, dochází k hromadění jídla, pečovatel se musí dohodnout s klientem, jak s potravinami naložit tepelně zpracované potraviny je potřeba rozdělit na jednotlivé porce, uzavřít, po zchlazení uložit do chladničky Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

60 pokud nebudou zkonzumovány během jednoho dne, pečovatel je uloží do mrazničky nebo do mrazicího boxu chladničky pečovatel pravidelně čistí chladničku a mrazničku, pravidelně prohlíží uskladněné potraviny, zda nejsou zkažené a nemají prošlou záruční lhůtu při tepelné úpravě potravin pečovatel nezapomíná na dobu tepelného zpracování Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK


Stáhnout ppt "PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google